Versionen

4Q171

©

Copyright


frg. 1-2 i
1[-- ]ה֯
2[--]
3[--]
4[--]
5[-- ]י֯ר
6[--]
7[-- ]○ב֯
8[-- ]○ר
9[-- ]ת֯
10[-- ]י֯ת
11[-- ]○
12[-- ]צ֯ה֯רים
13[-- ]○ת רצון
14[-- הוללים בחרי (בחרו)
15[-- ]א֯והבי פרע ומתעים
16[-- ]ר֯שעה ביד אל֯[והי]ם֯ _____
17[דו]ם֯ ל[יהוה ו]ה֯תחולל לו ואל תחר במצליח דרכו באיש
18[עוש]ה מזמות [פשר]ו על איש הכזב אשר התעה רבים באמרי
19שקר כיא בחרו בקלות ולוא שמ[עו] למליץ דעת למען
frg. 1-2 ii
1יובדו בחרב וברעב ובדבר הרף מאף ועזוב חמה ואל
2תחר אך להרע כיא מרעים יכרתו פשרו על כול השבים
3לתורה אשר לוא ימאנו לשוב מרעתם כיא כול הממרים
4לשוב מעונם יכרתו וקואי יהוה המה ירשו ארץ פשרו
5המה עדת בחירו עושי רצונו ועוד מעט ואין רשע
6ואתבוננה על מקומו ואיננו פשרו על כול הרשעה לסוף
7ארבעים השנה אשר יתמו ולוא ימצא בארץ כול איש
8[ר]שע וענוים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום פשרו על
9עדת האביונים אשר יקבלו את מועד התענית (התעות) ונצלו מכול פחי
10בליעל ואחר יתענגו כול ב֯[ הארץ והתדשנו בכול תענוג֯
11בשר _____
12זומם רשע לצדיק וחורק ע֯[ליו שניו יה]ו֯ה֯ ישחק לו כיא ראה
13כיא בא יומו פשרו על עריצי הברית אשר בבית י֯הודה אשר
14יזומו לכלות את עושי התורה אשר בעצת היחד ואל לוא יעזבם
15בידם חרב פתחו רשעים וידרוכו קשתם לפיל עני ואביון
16ולטבוח ישרי דרך חרבם תבוא בלבם וקשתותיהם תשברנה
17פשרו על רשעי אפרים ומנשה אשר יבקשו לשלוח יד
18בכוהן ובאנשי עצתו בעת המצרף הבאה עליהם ואל יפד֯ם
19מידם ואחר[י] כן ינתנו ביד עריצי גואים למשפט
20_____
21טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבי[ם -- פשרו על]
22עושה התורה אשר לוא י[ -- ]○ה֯
23לרעות כיא אזרוע[ות רשעים תשברנה וסומך צדיקים]
24יה[וה יודע יהוה ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה פשרו על אנשי]
25רצונ[ו ]○[ --]
26ל[וא י]בושו ב[עת רעה -- פשרו על]
frg. 1+3-4 iii
1שבי המדבר אשר יחיו אלף דור בישר֯ה ולהם כול נחלת
2אדם ולזרעם עד עולם ובימי רעב יש֯[בע]ו֯ כיא רשעים
3יובדו פשרו א֯[שר] יחים ברעב במועד ה֯[תע]נית (ה֯[תע]ות) ורבים
4יובדו ברעב ובדבר כול אשר לוא יצא[ו -- ]להיות֯ ע֯[ם]
5ואוהבי יהוה כיקר כורים פשר[ו --]
5.1עדת בחירו אשר יהיו רשים ושרים ○[ --]
6צון בתוך עדריהם _____
7כלו כעשן כולו פשר[ו] על שרי ה[רש]ע֯ה אשר הונו את עם
8קודשו אשר יובדו כעשן האוב֯[ד (האוד֯) [בר]ו֯ח לוה רשע ולוא ישלם
9וצדיק חונן ונותן כיא מבורכ[ו יר]שו ארץ ומקולל[ו יכר]תו
10פשרו על עדת האביונים א֯[שר (ה֯[ ]ם) לה]ם נחלת כול ה֯[ ]○ל[ --]
11ירשו את הר מרום ישר[אל וב]קודשו יתענגו ו֯[מקול]ל֯ו֯
12יכרתו המה עריצי הב֯[רית ר]שעי ישראל אשר יכרתו ונשמ֯ד֯[ו]
13לעולם _____
14כיא מיהו[ה מצעדי גבר ]כ֯ו֯נ֯נ֯ו֯[ () (ב֯כ֯ו֯ל֯) ו]ד֯רכו יחפץ כיא יפ֯[ול] ל[וא]
15יוטל כיא י[הוה סומך ידו] פ֯שרו על הכוהן מורה ה[צדק אשר]
16[ב]ח֯ר ([ד]ב֯ר) בו אל לעמוד ו֯[אשר] הכינו לבנות לו עדת[ --]
17[ודר]כו ישר לאמתו֯[ נער היי]תי וגם זקנתי ולוא[ ראיתי צדיק]
18נעזב וזרעו מבקש לח֯ם֯[ כול היום] חונן ומלוה וזר[עו לברכה פשר]
19הדבר על מור֯[ה הצדק -- ]א֯ל מ[ --]
20ואת[ --]
frg. 3-10 iv
1מש֯[פט עולים לעו]לם נשמדו וזרע ר֯[שעים נכרת] ה֯מה ערי֯צי
2[-- ]התורה צד֯יקי֯[ם ירשו ארץ וישכנו ל]עד עליה
3[פשרו -- ]באלף[ דור פי צדיק יהגה] ח֯כמה ולשונו תדבר
4[משפט תורת אלהיו בלבו לוא תמעד אשריו פשרו על] האמת אש֯ר֯ דבר
5[-- ]○○ א֯ל֯יהם הגיד
6[-- ] _____
7צופה רשע לצדיק ומבקש[ להמיתו יה]וה [לוא יעזבנו בידו ולוא י]רשיענו ובהשפטו
8פשרו על [הכו]ה֯ן הרשע אשר צ֯[ופ]ה הצד[יק ומבקש] להמיתו[ -- ]ת֯ והתורה
9אשר שלח אליו ואל לוא יע֯[זבנו] ו֯לוא[ ירשיענו ב]ה֯שפטו ול[ו י]שלם[ אל ג]מולו לתתו
10ביד עריצ[י] גואי֯ם֯ לעשות בו[ משפט קוה אל י]הוה ושמור דרכ֯ו ו[י]רוממכה לרשת
11ארץ בהכרת רשעים תר֯[אה פשרו על --] אשר יראו במשפט רשעה ועם
12בחירו ישמחו ב֯נחלת אמ֯ת _____
13[ראי]ת֯י֯ ר֯ש֯ע עריץ מתע֯[רה כאזרח רענן] אעבור על פ[ניו והנה אינ]נו וא֯[בקשהו] ו֯לוא
14[נמצא פשרו] ע֯ל א֯[י]ש הכ֯ז֯ב֯[ אשר -- ]○ ל○[ ]על בח֯[יר]י אל[ ויב]קש לשבית את
15[-- ]○מ֯○[ -- ]לעשות֯[ ]○ע֯י֯ משפט[ -- ]ה֯זיד ביד רמ֯ה֯
16[-- ]○ל○ל֯○[ -- שמור תם וראה] ישר[ כיא אח]ר[ית לאי]ש֯ שלום פשרו ע[ל]
17[-- ]○[ ]○○ד֯ם֯ הא֯[ -- ]○[ -- ]ת֯ שלו֯[ם] ופושעים
18נשמדו יחד ואחר֯[ית רשעים נכרתה פשרו -- ]י֯ובדו (י]ש֯מדו) ונכרתו
19מ֯ת֯וך עדת היחד ות֯[שוע]ת֯[ צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה ויעזרם יהוה]
20וימלטם ויפלטם֯ מר֯שעים֯[ ויושיעם כיא חסו בו פשרו --]
21יושיעם אל ו[י]צילם מיד ר[שעי --]
22_____ [--]
23למנצח על [שושנ]ים֯[ לבני קרח משכיל שיר ידידות -- ה]מ֯ה שבע מחלקות
24שב֯י יש֯[ראל -- רח]ש֯ ל[ב]י דבר טוב
25[אומר אני מעשי למלך פשרו -- רו]ח קודש כיא
26[-- ]ס֯פרי֯[ --] ולשוני עט
27[סופר מהיר פשרו ]על מורה֯[ הצדק -- ]○○ו אל במעני לשון
frg. 11
1לשוב יחד לתורה ב[ --]
2בחיר֯[י] ישרא֯ל[ ]○א○[ --]
frg. 12
1בשפת ע[ --]
frg. 13
1[-- ]○[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- אלו]ה֯ים דבר [בקדשו אעלזה אחלקה שכם]
4[ועמק סכ]ו֯ת אמדדה לי[ גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי]
5[פשרו על גלע]ד וחצי שבט[ מנשה --]
6[-- ]ו֯נקבצו֯[ --]