Versionen

4Q169

©

Copyright


frg. 1-2
1[-- בסופה ובשערה דרכו ו]ע֯נן א[בק רגליו פשרו]
2ה[סופות והשערו]ת ר[קי]עי שמיו וארצו אשר בר֯[אם -- ]
3גוע֯[ר] בים ויוב[ישהו (וייב[ישהו) פ]שרו הים הם כל הכ֯[תיים --]
4לעש[ות] ב֯הם משפט ולכלותם מעל פני [הארץ --]
5עם [-- מוש]ליהם אשר תתם ממשלתם [-- ]
5.1[אמלל בשן ו]כרמל ופרח לבנן אמלל [פשרו --]
6[יאב]ד֯ו֯ ([וה]ח֯ר֯[י]בו) בו רבים רום רשעה כי הב[ --]
7[כר]מ֯ל ולמושליו לבנון ופרח֯ לבנון היא[ --]
8[אנשי עצ]תם ואבדו מלפני[ --] בחיר[י --]
9[]○ל יושבי תבל _____ ה֯ר֯[ים רעשו ממנו פשרו --]
10[-- ]הארץ ממנו ומלפני֯[ -- ]ל[פני זעמו מי יעמוד ומי]
11[יקום ]בחרון אפו פ֯[שרו --]
frg. 3-4 i
1[-- ]מדור לרשעי גוים אשר הלך ארי לביא (לבוא) שם גור ארי
2[ואין מחריד פשרו על דמי]טרוס מלך יון אשר בקש לבוא ירושלים בעצת דורשי החלקות
3[-- ]○ ]ביד (יד) מלכי יון מאנתיכוס עד עמוד מושלי כתיים ואחר תרמס
4[-- ] ארי טורף בדי גוריו ומחנק ללביותיו טרף
5[-- פשרו ]על כפיר החרון אשר יכה בגדוליו ואנשי עצתו
6[-- וימלא טרף] ח֯ירה ומעונתו טרפה פשרו על כפיר החרון
7[-- נק]מות בדורשי החלקות אשר יתלה אנשים חיים
8[-- ]בישראל מלפנים כי לתלוי חי על ה֯ע֯ץ֯ [יק]רא הנני אלי[כה]
9נא[ם יהוה צבאות והבערתי בעשן רובכ]ה וכפיריכה תאכל חרב והכר[תי מארץ ט]רפה
10ולא י[שמע עוד קול מלאככה פש]ר֯ו רובכה הם גדודי חילו א֯[שר בירושלי]ם֯ וכפיריו הם
11גדוליו[ -- ]וטרפו הוא הה֯ו֯ן אשר קב֯[צו כוה]נ֯י ירושלים אשר
12[י]תנוהו ע[ -- א]פרים ינתן ישראל ל֯[ --]
frg. 3-4 ii
1ומלאכיו הם צירו אשר לא ישמע קולם עוד בגוים הוי עיר הדמים כולה [כחש פר]ק֯ מל֯אה
2פשרו היא עיר אפרים דורשי החלקות לאחרית הימים אשר בכחש ושקר[ים י]תהלכו
3לא ימוש טרף וקול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה פרש֯ מעלה להוב
4וברק חנית ורוב חלל וכבוד פגר ואין קץ לגויה וכשלו וגויתם פשרו על ממשלת דורשי החלקות
5אשר לא ימוש מקרב עדתם חרב גוים שבי ובז וחרחור בינותם וגלות מפחד אויב ורוב
6פגרי אשמה יפולו בימיהם֯ ואין קץ לכלל חלליהם ואף בגוית בשרם יכשולו בעצת אשמתם
7מרוב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים הממכרת גוים בזנותה ומשפחות ב[כש]פיה
8פשר[ו ע]ל מתעי אפרים אשר בתלמוד שקרם ולשון כזביהם ושפת מרמה יתעו רבים
9מלכים שרים כוהנים ועם עם גר נלוה ערים ומשפחות יובדו בעצתם נ[כ]ב֯דים ומוש[לים]
10יפולו [מ]עם לשונם _____ הנני אליך נאם יהוה צ[באו]ת וגלית
11שולי[ך] על פניך והראת֯ ג֯וים מער[ך] וממלכות ○○○ קלונך֯ פשרו ○[ -- ]ה֯ ○○[ --]
12[-- ]ערי ה מזרח כי השול[י]ם֯[ --]
frg. 3-4 iii
1הגוים בנד֯תם[ (בנותם[) -- ש]ק֯וצי תועבותיהם והשלכתי עליך שקוצים [ונ]בלתיך ושמתיך
2כאורה והיה כול רואיך ידודו ממך _____
3פשרו על דורשי החלקות אשר באחרית הקץ יגלו מעשיהם הרעים לכול ישראל
4ורבים יבינו בעוונם ושנאום וכארום על זדון אשמתם ובה[ג]לות כבוד יהודה
5ידודו פתאי אפרים מתוך קהלם ועזבו את מתעיהם ונלוו על [כו]ל֯ ([א]ל֯) [י]ש֯ראל ואמרו
6שודדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקשה מנחמים לך _____ פש֯ר֯ו֯ [על] ד֯ו֯רשי
7החלקות אשר תובד עצתם ונפרדה כנסתם ולא יוסיפ֯ו עוד לתעות [ה]קהל ופת[אים]
8לא יחזקו עוד את עצתם _____ התיטיבי מני אמ֯[ון הישבה ב]יארים
9פשרו אמון הם מנשה והיארים הם גד[ו]לי מנשה נכבדי ה[ -- ]○ים את מ[]
10מים סביב לה אשר חילה ים ומים ח[ו]מותיה _____
11[פ]ש֯ר֯ו הם אנשי [ח]י֯לה גבור[י מ]לחמתה ע֯ כו֯ש עוצמה[ ומצרים ואין קצה]
12[]○○○[ ]○○[ -- ]○ המ֯ד֯○[ -- ]○מ[ -- פוט ולובים היו בעזרתך]
frg. 3-4 iv
1פשרו הם רשע[י חיל]ה בית פלג הנלוים על מנשה גם היא בגולה ה[לכה בשבי גם]
2עילוליה ירוטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה יורו גורל וכול ג[דו]ל[יה רותקו]
3בזקים פשרו על מנשה לקץ האחרון אשר תשפל מלכותו ביש֯[ראל --]
4נשיו עילוליו וטפו ילכו בשבי גבוריו ונכבדיו בחרב֯[ -- גם את תשכרי]
5ותהי נעלמה _____ פשרו על רשעי א֯[פרים --]
6אשר תבוא כוסם אחר מנשה[ -- ]ל[ -- גם את תבקשי]
7מעוז בעיר מאויב פש[רו ע]ל[ --]
8אויביהם בעיר֯[ -- כול מבצריך]
9תא֯נ֯י֯ם עם[ בכורים --]
10○[ --]
frg. 5
1[-- ]○ים ○[ --]
2[-- ]כ֯ול גבול ישרא[ל] לי֯ם[ --]
3[-- חזקי מבצ]ר֯יך֯ ב֯ו֯אי בטי֯[ט --]