Versionen

4Q167

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]עמק[ --]
2[-- ]נגד[ --]
frg. 2
1[-- ולוא יגהה מכ]ם֯ מזור פ֯[שרו --]
2[-- ]○ כפיר החרון כי א֯נוכי כשח֯[ל לא]פ֯[רי]ם֯ [וככפיר לבית]
3[יהודה פשרו ע]ל [ה]כוהן (כוהן) האחרון אשר ישלח ידו להכות באפרים
4[-- ]דו _____
5[אלך אשובה אל מקומי ע]ד֯ אשר [י]אשמו ובקשו פני בצר
6[להם ישחרנני פשרו אשר יסתי]ר אל את פניו מ○[ ]○[ --]
7[-- ]הו ולוא שמעו[ --]
frg. 3
1[-- ]בה ע[ --]
2[-- ]לילה ל֯שח֯[ר --]
3[-- ]מסך בטרפ○[ (בטרפו֯[) --]
4[-- ]לגרנו[ת (]לגרנו[) --]
frg. 4
1[-- ]ב֯יום
2[-- ]ם֯ לנו
3[-- ] _____
4[-- ]ש֯ר
frg. 5-6
1[-- ]אנשי[ --]
2[-- ]○ מוריהם֯[ -- ]על[ --]
3[-- א]ע֯שה לכה[ אפרים] מה [אעשה לכה יהודה --]
frg. 7-9
1[והמה כאדם ע]ברו ברית פשר[ו --]
2[-- ]ע֯זבו את אל ו[י]לכו בחוקות[ -- ]לים [א]ו֯תם בכול[ --] את יש[]
frg. 10
1וא֯שר זמה [עשו בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא]
2ישראל פש֯[רו --]
3[ר]שעי הגואי[ם --]
frg. 11-13
1[-- ]חת לס○[ --]
2[-- ]בן ○○[ --]
3[ישראל והיא] חרש עשה[ו ולוא אלהים הוא --]
4[פ]שר[ו א]שר היו בעמים֯[ --]
5כי שי[בבי]ם֯ היה ע֯[גל שמרון --]
6[]א֯ל [כי] ר֯וח יזרעו סופות [יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח]
7[אולי יעש]ה זרים יבלעוה֯[ו נבלע ישראל עתה היו בגואים ככלי אין]
8[חפץ בו --]
9פש֯ר[ו -- ]הס[ופות --]
10הב[ --]
frg. 14
1[-- ]○○○[ --]
2[-- נ]חשב[ו --]
frg. 15
1[ישו]בו וישכ[ח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה]
2ה֯רבה ערי֯[ם -- ]
frg. 16
1[-- פ]שרו אשר[ --]
2[-- ו]יתפושו איש[ --]
3[-- ]אל ל[וא] ר֯צה[ --]
frg. 17
1[-- פשר]ו על מצרים[ --]
2[-- ]○○○[ ]ל[ --]
frg. 18
1[-- ]תו ואמ֯ר֯[ --]
2[-- ]א֯שר ישוב֯[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 19
1[-- ]פ֯שר ה○[ --]
2[-- ]וח את י֯[ --]
3[-- ]○נים י○[ --]
4[-- ]○ אשר[ --]
5[-- ]סר ○[ --]
6[-- ]○דה ה○[ --]
7[-- ]יוס○[ --]
8[-- ○[ --]
frg. 20
1[-- ]ם֯ במקדש י○[ --]
2[-- ]בנם יבע֯[ --]
frg. 21
1[-- ]הנה
2[-- ]וכול
frg. 22 i
1[-- ]○
2[-- ]○ו
3[-- ]לם
frg. 22 ii
1אל֯[ --]
2○[ --]
frg. 23
1[-- ]מצוות[ --]
frg. 24
1[-- ]ים והת○[ --]
frg. 25
1[-- י]הודה[ (]הודה[) --]
2[-- יום[ --]
frg. 26
1[-- ]כול מכ○[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 27
1[--
2[--
frg. 28
1[-- ]לוא מ֯○[ --]
frg. 29
1[--
2[-- ]○
frg. 30
1[-- ]○○○○ם[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 31
1[-- ]י֯ם
2[--
frg. 32
1[-- ]את[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 33
1[-- ]להיו[ת --]
2[-- ]לפ֯נ֯[י --]
frg. 34
1[-- ]ם֯ ורא ○[ --]
frg. 35
1[-- ]מעש[ --]
frg. 36
1[-- ]י֯ש[ --]
frg. 37
1[-- ]א○[ --]
frg. 38
1א○[ --]
2[--]
3ע[ --]
4יה[ --]
5מ○[ --]
6ג○[ --]
7המי○[ --]
8טרף[ --]
9מש○[ --]
10א֯○[ --]