Versionen

4Q166

©

Copyright


1
3[-- ]י֯צור
4[-- ]וירצו
5[-- ]וילוזו
6[-- ] _____
7[-- ]○ בסירים ונתיבותיה
8[-- ]ובעורון ובתמהון
9[-- ]ר֯ וקץ מועלם לוא
10[-- ]הם דור הפקודה
11[-- ]מן מ[ ]○ר[ ]רית
12[-- ]א֯סף בקצי חרון כיא
13[-- ] _____
14[-- ] _____
15[ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הרא]י֯שון כיא
16[טוב לי אז מעתה פשרו -- ]בשוב שבי
17[-- ]טו֯[ ]○פר○[ --]
2
1[והיא לוא ידעה כיא] אנוכי נתתי לה הדגן [והתירוש]
2[והיצהר וכסף --] ה֯רביתי וזהב ○○ה עשו֯[ לבעל פשרו]
3אשר֯ ○○[ וי]שבעו וישכחו את אל המ○[ --]
4מצוותיו השליכו אחרי גום אשר שלח אליהם֯ [בפי]
5עבדיו הנביאים ולמתעיהם שמעו ויכבדום [--]
6וכאלים יפחדו מהם בעורונם _____ [--]
7_____ [--]
8לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי [במועדו]
9והצלתי צמרי ופישתי מלכסות את[ ערותה]
10ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאה[ביה ואיש]
11לוא יצילנה מידי _____ [--]
12פשרו אשר הכם ברעב ובערום להיות לקלו֯[ן]
13וחרפה לעיני הגואים אשר נשענו עליהם והמה
14לוא יושיעום מצרותיהם והשבתי כו֯ל֯ משושה
15ח֯[גה חד]שה ושבתה וכול מועדיה פשרו אשר֯
16[את ימי ה]עדות יוליכו במועדי הגואים וכ֯[ול] (ו○[--])
17[שמחתם ([--) ]נהפכה להם לאבל והשמותי [גפנה]
18[ותאנתה] אשר אמרה אתנם הם לי [אשר נתנו]
19[לי מאהב]י ושמתים ליער ואכלתם ח[ית השדה]