Versionen

4Q165

©

Copyright


frg. 1-2
1הנ[ב]ו֯אות֯[ -- י֯[ -- אשר חזה על יהודה]
2וירושלם[ -- ואשר כתוב[ --]
3פשר הדבר[ --] גלה את תורת הצ[דק ואשר כתוב מי מדד בשעלו מים]
4ושמים ב[זרת תכן וכל בשלש עפר] הארץ שקל [בפלס הרים וגבעות במאזנים]
frg. 3
1[-- יורדי אל אבני] בור כפגר֯ [מובס --]
frg. 4
1[י]ר֯יעו ו[נפשו ירעה לו לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית]
2[ב]בכי יעלה ב֯[ו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר]
3[כלה דשא] יר֯ק֯ לו֯[א היה --]
frg. 5
1[-- ]○ אר֯[ --]
2[-- פשר הדבר ע֯[ל --]
3[-- קר]א משעיר שומר מה מל֯[ילה שומר מה מליל אמר שומר אתה בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו משא]
4[בערב] ביער בערב תלינו א֯[רחות דדנים לקראת צמא התיו מים יושבי ארץ תימא בלחמו]
5[כי מפ]ני חרבות נדד מפני[ --]
5.1[קדמו נדד] חרב נטושה מפ[ני קשת דרוכה --]
6[-- מדבר] העמים והלחם[ --]
7[-- והשודד] שודד ע[לי עילם --]
frg. 6
1[ב]חירי ישראל א֯[ --]
2[]ע֯ולם ואשר כ֯[תוב לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי]
3[]לא יאמר שוע כי נ֯[בל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר]
4[א]ל _____ תועה ולהמ[ית] נ֯[פש רעב ומשקה צמא יחסיר וכלי כליו]
5[רעים] הואה זמות יעץ [לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון]
6[מ]שפט פשרו על[ ]○[ --]
7[-- ]○ את התורה֯[ ר○[ --]
frg. 7
1[-- ]ת֯ ידב[ --]
2[-- ]ענוי[ --]
3[-- ]ב֯ילו[ --]
frg. 8
1[-- מל]ך בבל אשר י[ --]
2[-- וא]שר כ֯[תוב --]
frg. 9
1[-- ]○ותי תחלת֯[ --]
2[-- ]אשר מלך ב○[ --]
3[-- ]אנשי היח֯[ד --]
4[-- ]○ יא○[ --]
5[-- ]○ כ֯[ --]
frg. 10
1נוי○[ --]
2תב[ --]
3שמ[ --]
frg. 11
1[-- ]○[ --]
2[-- ]תודע[ --]
3[והיה ביום ההוא יוסיף אדוני ]שאת [ידו לקנות את שאר עמו אשר]
4[ישאר מאשור וממצרים מפתרו]ס מכוש[ ומעילם ומשנער ומחמת]
5[ומאיי הים ונשא נס לגוים ואס]ף [נדחי ישראל --]