Versionen

4Q163

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ הואה[ --]
3[-- ]ו֯בלע דרך[ --]
4[-- כאשר כ]ת֯וב עלי֯ו֯ ב֯י֯ר֯[מיה --]
frg. 2-3
1[ולכן הנה אדני מע]לה עליה֯[ם] את מי הנהר ה[עצומים והרבים את מלך אשור]
2[ואת כל כבודו ועלה] על כל אפיקו והלך על כל גדו[תיו וחלף ביהודה שטף] ועב[ר]
3[עד צואר יגיע וה]יו מטות כנפו מלא רחב ארצכ֯[ה -- ]
4[-- ]ע[ התרה היא (הוא) רצין רע֯[ו --]
5[-- כ]ת֯וב ב[ --]
6[-- ]ם֯ ולא[ --]
frg. 4-7 i
1[-- ]כתוב
2[-- ]ליהמה
3[-- י]ש֯רא֯ל֯ בכול
4[-- ]ב֯וא והואה
5[-- ]ם֯ ב֯י֯ום (ו֯ב֯יום) אחד זקן
6[-- ]הואה הזנב
7[-- מב]לעים (מבו]לעים) על כן
8[-- אל]מ֯נותו לוא ירחם֯
9[--]
10[--]
11[-- ]ב֯ש֯ת֯ם֯
12[-- ]○○ נפש[ -- ]
13[כיא בערה כאש רשע]ה שמיר [ושית ת]אכל ותצית
14[בסבכי היער ויתאבכו גא]ות עשן [בעברת יהוה צ]באות [נת]עם
15[-- ]איש אל אחי֯[ו לו]א
16[-- ]שמאול ולוא י֯ש֯בת֯
17[-- א]ת֯ א֯פרים ואפרי[ם] את
18[מנש]ה֯ יחדיו[ המה על יהודה בכול זאת לוא] שב אפו
frg. 4-7 ii
1[והיה] כיא יבצע [אדוני את כול מעשהו בהר ציון ובירושלים אפקד על פרי]
2[גד]ל לבב מלך א[שור ועל תפארת רום עיניו כיא אמר בכח ידי עשיתי]
3[ובחכמת]י֯ כיא [נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי]
4פשר הדבר על חק֯ (ח֯ב֯ל֯ / המ֯[ו]ן) בבל[ --]
5חקות עמים ה֯○ת֯○[ --]
6י֯בגוד (ל֯בגוד) רבים הוא[ --]
7ישראל ואשר אמ֯ר֯ [ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם]
8פשרו למעוט האדם[ --]
9_____ [--]
10והיה ביום ההואה [לוא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת]
11בית יעקוב להש֯[ען על מכהו ונשען על יהוה קדוש]
12[ישר]אל באמת ש[אר ישוב שאר יעקוב אל אל גבור]
13כי אם יהיה עמכה י[שראל כחול הים שאר ישוב בו]
14פשר הדבר לאחרית ה֯[ימים --]
15ילכו בש֯[בי --]
16אמ○[ --]
17פשרו ל֯מיעט[ --]
18כאשר כתוב[ כליון חרוץ שוטף צדקה כיא כלה ונחרצה]
19אדוני יהוה [צבאות עשה בקרב כול הארץ ]
20_____ [--]
21לכן כוה אמר אדוני י[הוה --]
frg. 8-10
1[פשר הדב]ר֯ על מל֯ך (כל֯ה) בבל[ -- גם ברושים]
2[שמחו ל]כה ארזי לבנון מאז֯[ שכבת לוא יעלה]
3[הכרת] עלימו הברושים וארז֯[י לבנון הם --]
4[-- ]ל֯ב֯נ֯ו֯ן ואשר אמר ז֯ו֯א֯[ת העצה היעוצה על]
5[כול] ה֯ארץ וזואת היד [הנטויה על כול הגוים]
6[כיא יהו]ה צבאות יע֯[ץ ומי יפר וידו הנטויה]
7[ומי ישי]בנה היאה מ○[ --]
8[-- כתו]ב֯ בספר זכריה מפ[ --]
9_____ [--]
10_____ [--]
11[בשנת מו]ת המלך אח[ז היה המשא הזה אל תש]מ֯ח֯י֯
12[פלשת כ]ו֯ל֯ך כיא נשבר שבט [מכך כיא משרש נ]חש י[צא]
13[צפע ופריו שרף] מ֯ע֯ופף ב֯[כורי דלים ו]אביו֯נים
14[לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך וש]א֯ר֯ית[ך יהרג]
frg. 11 i
1[-- ]ב֯ []○ם֯
2[-- עובדי
3[-- ]המה
4[-- ]○ציה○○
5[-- ]ה֯זא֯ת֯
frg. 11 ii
1ואורגים֯[ חורי (חורו) והיו שתתיה מדכאים כול עושי]
2שכר אגמ֯[י נפש אך אולים שרי צען חכמי יועצי]
3פרעוה ע[צה נבערה איך תאמרו אל פרעוה בני חכמים]
4אני (אנו) בני מ[לכי קדם אים אפוא חכמיכה ויגידו נא]
5ל[כה וידעו --]
frg. 12
1[-- בואו[ --]
2[-- ]○ ב֯ר֯א֯ש֯[ --]
3[-- ]○די ○○○[ --]
4[--] ויתר (יותר) יותר (ויתר) ○[ --]
5[-- ]ה֯אבן אש[ --]
6[-- כ]והנים וא[ --]
7[--] למשקלת ו֯[ --]
8[-- כא]שר צו֯ה[ --]
9[--] רעות ה֯[ --]
10[-- ]ה֯ ○[ ]הא֯[ ]○○
11[-- ]ה֯ו֯א֯[ --]
frg. 13
1[-- ]○○○○[ ]○
2[-- ]כ֯י ה֯ר֯חקות ○[ --]
3[-- לאחר]ית הימים ע֯ל֯[ --]
4[-- ]ב֯יו֯ם֯ ה֯[הו]א֯ה יבק[שו --]
5[-- ]○ צ֯י֯ ○[ --]
frg. 14
1[-- ]ת֯ומים[ --]
2[-- אח]ר֯ית הימי[ם --]
3[-- ]ה֯ו֯א אב○○○[ (אבד֯ן֯) --]
4[-- ]מ֯ה לוא תי[ --]
5[-- ]○מה כפור[ (כפרם[ / כפיר[) --]
6[-- ]בה אתרי○[ (אתרו○[) --]
7[-- ]את נפשו[ --]
8[-- ] _____ [--]
9[-- ]○○○○○[ --]
10[-- ]ת֯ו֯ ○[ --]
11[-- ]○ ל֯[ --]
frg. 15-16
1[עליכ]מה י֯ה֯ו֯ה֯ [רוח ת]ר֯דמה ו֯י֯ע֯צ֯ם א֯ת֯[ עיניכמה את הנביאים ואת]
2[ר]אשיכמה הח֯[זים] כסה ותהי לכמה ח֯[זות הכול כדברי הספר]
3[הח]תום אשר [יתנו א]ותו אל יודע ספר ל֯א֯[מור קרא נא זה]
4[ואמר לוא אוכל כיא] ח֯תו֯ם֯ הוא֯[ --]
frg. 17
1[]ר֯אנו ומי [יודענו הפככמה אם כחמר היצר יחשב כיא יאמר]
2[]מעשה[ --]
frg. 18-19
1[-- ]○○○○○○[ --]
2[ואב]יוני אדם בקד֯[וש ישראל יגילו כיא אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו]
3[כול] שוקדי און מ֯[חטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויטו בתוהו]
4[צדיק] לכן כוה א[מר יהוה אל בית יעקוב אשר פדה את אברהם לוא]
5[עתה יבו]ש֯ יעקוב [ולוא עתה פניו יחורו כיא בראתו ילדיו מעשה]
6[ידי בקרבו] יקדיש֯[ו ש]מי וה[קדישו --]
frg. 20
1[-- ]○[ --]
2[-- פשרו] ע֯ל֯ מ֯ל֯[א]כיו ו[ --]
3[-- ]○ המה אש֯[ר --]
4[-- ]הוא בי[ --]
frg. 21
1[-- ]○[ --]
2[-- ]יחש֯ב הל֯[ב]נון ○[ --]
3[-- לכרמל ושבו ה֯[ --]
4[--] בחר֯ב֯ ואשר֯[ --]
5[-- ]צ֯○ם ○[ --]
6[--] ○○[ ]מ֯ורה[ --]
7[ותפר ביום ההואה וידעו ]כן עני֯י֯ הצואן ה֯[שמרים]
8[אותי כיא דבר יהוה] הואה _____ [--]
9[הוי בנים סוררים נאם] יהוה לעשות עצ֯[ה ולוא]
10[מני ולנסך מסכה ו]לוא רוחי למען ס֯[פות חטאת]
11[על חטאת ההלכים לר]דת מצרים [ופי לוא שאלו לעוז]
12[במעוז פרעוה ולחסו]ת בצל מצ[רים והיה לכם מעוז]
13[פרעוה לבשת והחסו]ת֯ בצל מצרי[ם לכלמה כי היו בצען]
14[שריו ומלאכיו] חנס יגיעו כ[ול הבאיש על עם לוא יועילו]
15[למו לוא לעזר] ו֯לו֯א֯ [להועיל --]
frg. 22
1[-- ]פשר הדבר[ --]
2[-- אשר דרש֯[ --]
3[-- ]בני צדוק[ --]
4[-- אש]ר אמר להם ת○[ --]
5[-- ]○אם ההואה[ --]
6[-- ]○ ב֯ל[ --]
frg. 23 i
16[-- ]○
17[-- עץ
18[-- ]○○
frg. 23 ii
1[-- ]ם֯ והמה ○[ -- כול ○[ ]ם֯ ה֯○[ --]
2[-- יש]ר֯א֯ל[ --]
3[כיא] כ[ו]ה אמר [יה]וה קדוש [י]שראל בשובה ונ֯[חת תושעון]
4[בהש]קט ובטח תהיה גבורתכמה ולוא אביתמה ות[אמרו]
5ל֯ו֯א֯ כיא על סוס ננוס על כן תנוסון ועל קל נרכב על כ֯ן֯
6יקלו רודפיכמה אלף אחד [מפ]ני גערת אחד מפני גערת
7חמשה תנוסון ע֯ד֯ אם נותרתמה כתרן על רואש הר
8ו֯כ֯נ֯ס֯ על גבעה ולכן יחכה א֯דוני לחנ֯[נכ]מ֯ה֯ ולכן ירום
9לרחמכמה כיא אלוהי משפט יהוה אשרי כול חוכי לו
10פשר הדבר לאחרית הימים על עדת ד[ורשי] החלקות
11אשר בירושלים ○○○ה ה○[ ]○○[ --]
12בתורה ולוא יה֯[ ]○○[ --]
13לב כיא לדרש [--]
14כי חכה איש גדוד֯[ים חבר כהנים --]
14.1התורה מאסו[ --]
15[כ]י֯א֯ עם ב֯ציון֯ [ישב בירושלם בכו לוא תבכה חנון יחנכה לקול]
16זועקכה כשמ[עתו ענך ונתן לכמה אדוני לחם צר ומים לחץ]
17ולוא יכניף ע[וד מוריכה והיו עיניכה ראות את מוריכה]
18ואוזניכה תש[מענה דבר מאחריכה לאמור זה הדרך לכו בו]
19כיא תימ[ינו וכיא תשמאילו --]
20על עון ע[ --]
frg. 23 iii
7ע[ --]
8ל[ --]
9י○[ --]
frg. 24
1[-- ]בהר י֯[הוה --]
2[-- ]אשר אמ[ר --]
frg. 25
1[-- ]מ֯ל֯ך֯ ב֯ב֯ל֯ ○[ --]
2[-- ]בתופים וב֯כ֯נ֯ו֯[רות --]
3[-- נפץ ו]ז֯רם֯ כלי מלחמה ה֯מ֯ה֯[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[הוי היורדים] מצרים על סוסים [ישענו ויבטחו על רכב]
6[כ]יא רב ועל פרשים כיא עצמ֯[ו מאד ולוא שעו על]
7[ק]ד֯ו֯ש ישראל ואת יה[וה לוא דרשו --]
8[פשרו] ע֯ל֯ הע֯ם אשר יב[טחו --]
frg. 26
1[לוא] יקר[א עוד לנבל נדיב ולכילי לוא יאמר שוע כיא]
2[נבל] נבלות[ ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל]
3[יהוה תו]ע֯ה[ --]
frg. 27
1[-- ]העתים הא֯[ --]
2[-- העם וא[ --]
3[-- ]○○ מ֯קנכ֯ה [--]
frg. 28
1[-- ]מ֯צרים[ --]
2[-- פש]רו אשר י[ --]
3[-- ]○ ○[ --]
frg. 29
1[-- ]○ו בכ֯ה[ --]
2[-- ]ל֯ה היא[ --]
3[-- ]מה פשרו[ --]
frg. 30
1[-- ]ן֯ (]○) א֯ת֯[ --]
2[-- ]ה֯ בכאל (בכא) ל֯[ --]
3[-- הכ]ו֯ה֯ן֯ הרשע[ --]
4[-- ]הואה[ --]
5[-- ]ב֯○ מ[ל]כ֯י[ --]
frg. 31
1[--] ○֯○֯יה[ (י֯ח֯יה[) --]
2[-- ]אדם[ --]
3[-- ]י֯ם עש○[ --]
4[-- מוריש֯[ --]
5[-- א]ר֯ץ [--]
frg. 32
1[-- ]מ֯חמד[ --]
2[-- ]○דת ה֯א֯[ --]
3[-- ]א֯[ --]
frg. 33
1[-- ]ת[ --]
2[-- ]ר֯ם[ --]
frg. 34
1[-- ]○ם[ --]
2[--] ל○[ --]
3[--] ופ[ --]
frg. 35
1[-- הזוא[ת --]
frg. 36
1[-- [--]
2[-- ]ת֯עו[ --]
3[-- ]מים[ --]
4[-- ]הבאה ○[ --]
5[--] אליה[ --]
frg. 37
1[-- ]○ ר [--]
2[-- ]○מ○[ --]
3[-- ]לו○[ --]
4[-- ]ש○[ --]
frg. 38
1[-- ]אם ○[ --]
2[-- ]○ד○[ --]
frg. 39
1[-- ]○מחם[ --]
2[-- ]של֯שת[ --]
frg. 40
1[-- ]אשור[ --]
2[-- ]ר֯ להז֯ע○[ --]
frg. 41
1[-- ]ת֯ ה[ --]
2[-- ]○ול[ --]
frg. 42
1[-- ]○ה○[ --]
2[-- ]○דה [--]
frg. 43
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]סה[ --]
3[-- ]בב○[ --]
frg. 44
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○א א[ --]
3[-- ]○○ תש֯[ --]
4[-- ]בכל[ --]
frg. 45
1[-- ]○ מ[ --]
2[-- ]נח○[ --]
3[-- ]ש○[ --]
frg. 46
1[-- ]ח֯ר מ[ --]
2[-- ]מרה[ --]
3[-- ]ההמ֯[ --]
4[-- ]בא ○[ --]
5[-- ]שבת[ --]
frg. 47
1[--] שבר[ --]
2[-- כא]שר כתו[ב --]
frg. 48
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]עת֯[ --]
frg. 49
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]ימים ב֯[ --]
frg. 50
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]א֯ לאומי[ם --]
frg. 51
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○[ --]
3[-- ]ס֯נ֯○[ --]
frg. 52
1[-- ]○צח֯ [--]
2[-- ]○○קי[ --]
frg. 53
1[-- ]כהו[ --]
frg. 54
1[-- ]של[ --]
frg. 55
1[-- ]כ֯נס֯○[ --]
frg. 56
1[-- ]רעב נחרו[ --]
frg. 57
1[-- ]הור ההר ○○○הכ֯ל[ (אוכל[) --]