Versionen

4Q162

©

Copyright


1
1[-- הסר משוכתו ויהי לבער פר]ץ גדרו ויהי למרמס אשר
2[אמר -- ]○ פשר הדבר אשר עזבם
3[-- ואשר אמר יעלה שמיר
4[ושית -- ]עת ואשר ואשר
5[אמר -- ]○נת דרך
6[-- ]עיניהם
2
1פשר הדבר לאחרית הימים לחיבת (לח̵ובת) הארץ מפני החרב והרעב יהיה (והיה)
2בעת פקדת הארץ הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין
3ידלקם והיה כנור ונבל ותוף וחליל יין משתיהם ואת פעל יהוה
4לא הביטו ומעשי ידו לא ראו לכן גלה עמי מבלי דעת וכבדו מתי רעב
5והמנו צחי צמא לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק
6וירד הדרה והמנה ושאנה עליז בא אלה הם אנשי הלצון
7אשר בירושלים הם אשר מאסו את תורת יהוה ואת אמרת קדוש
8ישראל נאצו על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו
9ה֯ה֯ר֯ים ותהי נבלתם כסחה בקרב החוצות בכל זאת לא שב
10[אפו ועוד ידו נטויה] היא עדת אנשי הלצון אשר בירושלים
3
1ואין מ[ציל -- וינהם עליו ביום ההוא --]
2כנהמ[ת ים -- ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך]
3בער֯[יפיה --]
4הוא[ --]
5האלה[ --]
6הבאי֯[ם --]
7אמר[ --]
8ראו ר[או ואל תדעו? --]
9תבי ○[ --]