Versionen

4Q161

©

Copyright


frg. 1
1[-- שאר ישוב שאר יעקוב] אל א֯[ל גבור --]
2[-- שאר י]שראל היאה[ --]
3[-- ]לו (]א֯ילי) אנשי חילו ופ○[ --]
4[-- ]○ (מו]ע֯די֯) הכוהנים כיא היא[ה --]
frg. 2-4
1[ -- ]כ֯י֯א[ -- ]○י (ישו]ב֯ו) בני[ --]
2[ -- ]ע֯מ֯ו֯[ -- א]ש֯ר אמר אם הי֯[ה עמכה ישראל כחול הים]
3[שאר ישוב בו] כ[ליון חר]וץ ושוטף צד[קה -- ]
4[ -- ]לות (לכ]לות) בי○[- (ביה֯[ודה) -]ל֯ה (]ג֯ה / כ]ל֯ה) ורבים יוב[דו --]
5[-- ]לטו למט[ (למט[עת) 0 (--) ב]ארץ באמת ○[ --]
6[-- ] _____ לכן כ֯[ה אמ]ר אד[וני יהוה צבאות אל תירא עמי]
7[יש]ב ציון֯[ מאשור ב]ש֯בט [יככה ומטהו ישא עליך בדרך מצרים]
8[כיא] עוד מע[ט מזער וכלה זעם ואפי על תבלית]ם֯ ויע֯[ורר עליו]
9[יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עו]רב ומט[הו על הים]
10[ונשאו בדרך מצרים והיה ביום ההואה] י֯סור סב[לו מעל שכמך]
frg. 5-6
1[-- ]○ ○○[ --]
2[-- ]ב֯שובם ממדבר הע[מים --]
3[-- ]נשיא העדה ואחר יס[ו]ר מעלה֯[ם --]
4[-- ] _____ [-- ] _____ [--]
5[-- ]ב֯א אל עיתה עבר [במגרון] למכמ[ש]
6[יפקיד כליו עברו] מעברה גבע֯ מלון למו חר[דה הרמה גבעת]
7[שאול נסה צהלי] ק֯ולכי בת גלים הקשיב[י לישה עניה ענתות]
8[נדדה ]מדמנה ישבי הג֯ו֯בים (הג֯י֯בים) ה֯עיזו עוד [היום בנב לעמד]
9[ינפף ]י֯דו הר בת ציון גבעת ירושלים[ --]
10[-- ]פתגם לאחרית הימים לבוא ○[ --]
11[-- חר]דה בעלותו מבקעת עכו ללחם בי○[ --]
12[-- ]דה ואין כמוהו֯ ובכול ערי ה○[ --]
13[-- ]ועד גבול ירושלים[ -- ]
frg. 7
1[-- נש]ברי ל[ב --]
2[-- ]שפל ○[ --]
frg. 8-10
1[-- ורמי הקו]מ֯ה [גדועי]ם֯
2[והגבהים ישפלו וניקפו] ס֯בכי [היער] בברזל ולבנון באדיר
3[יפול פשרו על הכ]ת֯יאים אש֯[ר] [ינ]ת֯נ֯ו֯ (י֯כ֯ת֯[ו]) בי֯ד֯ ישראל וענוי
4[-- ]כול הגואים וגבורים יחתו ונמס ל[בם -- ]
5[-- רמי] הקומה גדועים המה גבורי כת[יאים --]
6[-- ואשר אמ]ר ונוקפו (וניקפו) סובכי [ה]י֯ער בברזל ה[מה --]
7[-- ]○ם למלחמת כתיאי֯ם ולבנון בא[דיר]
8[יפול פשרו על ה]כתיאים אשר ינת[נו] ביד גדולו[ (גדולי[) --]
9[-- ]○י֯ם בברחו מלפ֯נ֯י֯ ל○[ -- ]מ֯[ --]
10[-- ] _____ [-- ] _____ [--]
11[ויצא חטר מגזע] י֯שי ונצר משר֯[שיו יפרה ונח]ה עלו ר֯[וח]
12[יהוה רוח חכמ]ה ובינה רוח עצ[ה וגבורה] רוח דע[ת]
13[ויראת יהוה והריחו ביראת] יהוה [ולוא] למראה ע֯[יניו]
14[ישפוט ולוא למשמע אוזניו יוכי]ח ושפט֯ [בצדק דלים והוכיח]
15[במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית]
16[רשע והיה צדק אזור מ]תניו ו֯א֯[מונה אזור חלציו -- ]
17[פשרו על צמח] דויד העומד באח֯[רית הימים --]
18[-- או]יבו ואל יסומכנו ב[ -- ה]ת֯ורה[ --]
19[-- כ]סא כבוד נזר ק[ודש] ובגדי רוקמ֯ו֯[ת -- ]
20[-- ]ן֯ בידו ובכול הג֯[ואי]ם ימשול ומגוג[ --]
21[כו]ל֯ העמים תשפוט חרבו ואשר אמר לוא[ --]
22[-- ]ולוא למשמע אוזניו יוכיח פשרו אשר[ --]
23[-- ]וכאשר יורוהו כן ישפוט ועל פיהם[ --]
24[-- ]עמו יצא אחד מכוהני השם ובידו בגדי֯[ --]