Versionen

4Q160

©

Copyright


frg. 1
1[-- כ]יא נשב[עתי ל]בית [עלי --]
2[-- ]○[ -- ]שמע שמוא[ל א]ת דב[רי --]
3[-- ]שמואל שכב לפני עלי ויקום ויפתח את ד[לתות --]
4[-- ]לה֯גיד את המשא לעלי ויען עלי ו[ --]
5[-- הו]דיעני את מראה האלוהים אל○[ --]
6[-- ]אם תכחד ממני ד֯[בר --]
7[-- ]שמואל ○[ --]
frg. 2
1[-- ]אותם ולהבר כפים ל[ --]
frg. 3-4 i
6[-- מ]ר֯אה
frg. 3-4 ii
1[-- ]ע֯ב֯דכה לוא עצרתי כוח עד זואת כיא
2[-- ]קוו אלוהי לעמכה ועזרתה היה לו והעלהו
3[אל ה]ש֯מים הואה֯ [--] ל[ -- ו]ה֯עמד להמה סלע למרואש כיא תהלתכה
4בארצות ובימים֯[ -- ]ד֯ש○ ובזעם שונאי עמכה תגביר תפארת
5אתה בראתה[ -- ]וממלכה וידעו כול עמי ארצותיכה֯[ --]
6וה○[ -- י]בינו רבים כיא עמכה הואה֯[ -- ]
7[-- קדו]שיכה אשר הקדשת֯[ה --]
frg. 3-4 iii
1מחלה את[ --]
2שמו֯[ --]
frg. 5
1[-- ]מטיט יון[ --]
2[-- ]ע֯וז עמכה ומ[ --]
3[-- ]יראתכה על ○○ל[ --]
frg. 6
1[-- ]לכה ואתה תהיה להמה ות○[ --]
2[-- כי]א אתה למרישונה ב○[ --]
frg. 7
1[-- ]פ֯נ֯י יה֯י ע[ --]
2[-- ]ה֯גרתי (גרתי) עמו מוע֯ד֯י ונלויתי לו מ○[ --]
3[-- ]יחלתי פניה רכוש והון ומחיר[ --]
4[-- ]○דוני ובחרתי לשכוב לפני יצוע֯[ --]