Versionen

4Q159

©

Copyright


frg. 1 i
1[--
2[--
3[--]
4[-- ]○ל
frg. 1 ii
1[-- ]ה֯ו אל ○[ -- ]נ֯חל לי[ --]
2[-- ]○ל את֯ [ ]ותיו ולכפר לכול פשעיה[ם -- ]
3[-- ו]עשה איש ממנה גורן וגת הבא לגור[ן --]
4אשר בי֯[שר]אל אשר אין לו יאוכלנה וכנס לו ולב[יתו --]
5השדה י֯אכ֯ל בפיהו ואל ביתו לוא יביא (יבוא) להניחו[ --]
6[ע]ל[ -- ]כסף הערכים אשר נתנו איש כפר נפשו מחצית[ השקל]
7רק פ֯[עם] אחת יתננו כול ימיו עשרים גרה השקל ב[שקל הקודש]
8לשש מא[ו]ת האלף מא֯ת ככר לשלישית מחצית הככר[ --]
9ולחמשים מחצית המ֯[נ]ה֯ [עשרים ו]חמשה שקל הכול֯[ --]
10המנה ש֯[ ]מ֯[ -- ]ל[ -- של]וש לעשרת המנים[ --]
11[-- חמ]שה כ֯ס֯ף מעשר ה֯[מנה --]
12[-- שק]ל הקודש מחצ[ית --]
13[-- ]האיפה והבת תכון א֯[חד -- ]
14[-- ש]לושת העשרונים ○[ -- ]
15[-- ] _____ [--]
16[-- ע]ל העם ועל ב֯[ג]די[הם --]
17[-- י]שראל שרף֯ מוש[ה --]
frg. 2-4
1ואמ[ -- ]ג֯ר או (]ג֯דאו) ש֯וקד משפח[ת --]
2לעיני יש֯ר֯[אל ל]ו֯א֯ יעבודו הגויים בזר[ים --]
3מצרים ויצו עליהיהם לבלתי ימכר֯ ממכרת עבד ו○[ -- עשר]ה֯ אנשים
4וכוהנים שנים ונשפטו לפני שנים העשר האלה ○[ --]
5דבר בישראל על נפש על פיהם ישאלו ואשר ימרה[ --]
6יומת אשר עשה ביד רמה אל יהיו כלי גבר על אשה כול [-- ואל]
7יכס בשלמות אשה ואל ילבש כתונת֯ אשה כיא [ת]ועבה היא (הוא) _____
8כי יוצו איש שם רע על בתולת ישר֯אל אם ב[ --] קחתו אותה יואמר ובקרוה
9נאמנות ואם לוא כחש עליה והומתה ואם ב○[ --] ענה בה ונענש שני מנים
10ושלח כול ימיו כול[ -- ]א֯ש֯ר֯[ -- ]ל○○ית ○○○[ --]
frg. 5
1[-- ]ם֯ אל וימותו פשר[ --]
2[-- ] _____ בני לו֯[י --]
3[-- ]במשפט ואשר אמ[ר --]
4[-- ]בקחת מושה את [--]
5[-- ]י֯צאו שמה פשר הדבר֯[ --]
6[-- ד]רוש ה֯תורה בצוקה ו○[ --]
7[-- אש]ר֯ דבר מושה֯[ --]
8[-- ]כ֯ו֯ל[ --]
frg. 6
1[-- ]ל֯הק[ --]
frg. 7
1[-- ]○ קל○[ --]
frg. 8
1[-- ]ש֯ה א֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 9
1[-- י]שרא[ל --]