Versionen

4Q158

©

Copyright


frg. 1-2
1[-- למען[ --]
2[-- ]שרית ופ[ --]
3[-- ] ו֯י[ותר י]עק֯[וב ל]ב֯דו שמה ויאבק֯[ -- ]
4[-- ]בהאבקו עמו [ו]יאחזהו וי֯אמ֯ר֯ (וי֯אמ֯[ר]) אל[יו --]
5[-- ]אלי ויאמר לו מה שמכה [ויגד] ל֯ו[ --]
6[-- ]אנשים ותוכל וישאל י[ע]קוב [ו]יאמ[ר הגי]ד נא לי מ[ה -- ]
7[-- ויבר]ך אותו שם ויאמר לו יפרכה יה[וה וירב]כה[ -- ]
8[ד]ע֯ת ובינה ויצילכה מכול חמס ו֯○[ --]
9עד היום הזה ועד דורות עולם[ -- ]
10וילך לדרכו בברכו אותו שם וי[ --]
11לו השמש כאשר עבר את פנוא[ל -- ]
12ביום ההואה ויאמר אל תוא[כל -- ]
13על שתי כפות הירך עד ה֯[יום הזה -- ]
14אל אהרון לאמור לך לקרא֯[ת -- ]
15דברי יהוה אשר שלח֯ו ואת כול֯ [האותות -- ]
16יהוה לי לאמור בהוציאכה את[ --]
17ללכת ע֯בדים והנה המה שלושי[ם --]
18יהוה֯ אלוהים[ -- ]ל֯[ --]
19נשל[ ]ל[ ]○[ --]
frg. 3
1ויקרא יעקוב[ --]
2בארץ הזות מ○[ --]
3אבותי לבוא אל֯[ --]
frg. 4
1[-- ]צוה לכה[ --]
2העם ממצרים תעבד֯[ון --]
3למספר שנים עשר֯ שבטי֯[ ישראל -- ]
4ויעל את העולה֯ על המזב[ח --]
5באגונות וחצ[י ה]דם זרק על ה֯[מזבח -- ]
6אשר היראתי אל אברהם ואל ○○○○○[ --]
7אתם להי[ות] להמה ול[ע]ם לאלוהים ○[ --]
8[ע]ד֯ עול[ם -- ]ת֯ ע֯[ ]ל[ ]○ יהוה ○[ --]
frg. 5
1[-- בתח]תית
2[-- ]השופר
3[-- ]○ ויאמר יהוה אל
4[-- פ]ן יפרוץ בהמה
5[-- ]○ ההר וק[דשתו --]
frg. 6
1[-- ]א֯תה[ --]
2[-- ול]וא ידב֯ר֯ ע֯[מנו --]
3בא הא֯[לוהים ובע]בו[ר] תהיה י[ר]את[ו --]
4האלהים ו֯[יאמר] יהוה אל מוש֯ה֯ ל[אמור --]
5והיה הלבב הזה להמה ליראה[ -- ]
6את קול דברי אמו[ר] ל֯המה נביא[ -- ]
7א֯שר לוא ישמע [א]ל ד֯ב֯ר֯[י -- ]
8[לד]בר או אשר י֯ד֯[בר -- ]
9[א]ש֯ר ידבר֯ [הנביא -- ]
10[-- ○○[ --]
frg. 7-8
1[את אבי]כ֯ה ואת אמ֯כ֯ה֯[ -- ]
2[ברע]כ֯ה עד שקר לוא תחמוד אשת ר֯[עכה -- ]
3ויאמר יהוה אל מושה לך אמור להמה שובו ל֯[כמה --]
4ואת המשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר[ -- ]
5וישובו העם איש לאהליו ויעמוד מושה לפני[ --]
6ראיתמה כי מן השמים דברתי עמכמה לוא תעש[ון --]
7עליו את עולותיכמה ואת שלמיכמה את צואניכמה[ -- ]
8תעשה לי לוא תבנה אתהנה גזית כי חרבכה[ --]
9ע֯ליו _____ אלה המשפטים [אשר] ת֯ש֯[ים --]
10[-- אם] ב֯ג֯פיו בא בגפיו יצא א[ם --]
11[-- [א]ד֯ו֯נ֯ו֯ ו֯ה֯ו֯א֯[ --]
12ו֯ה֯[גישו --]
13אזנו במרצע֯[ --]
14[והפ]דה לע[ם --]
15[ועונתה] ל[וא --]
frg. 9
1[-- ]י֯ו֯מ֯ת֯ גונב[ --]
2[-- אי]ש את רעהו באבן[ --]
3[--] יכה איש את עבד[ו --]
4[-- וכ]יא ינצו[ --]
5[--] בפליליים[ --]
6[--] ת֯חת[ --]
frg. 10-12
1[-- כס]ף שלוש[ים --]
2[-- ]הבור יש֯[לם -- ]
3[-- כ]ס֯פ֯ו וגם [את המת יחצון] א֯ם נוד[ע] כ֯[יא שור נג]ח֯[ --]
4[-- ] אם יגנוב איש שור או שה וטבחו א֯ו֯ מ֯[כרו -- ]
5[-- ]והוכה ומת אין לו דמים אם זרחה השמש עליו דמים[ -- ]
6[-- ]חמור עד שה חיים אחד שנים ישלם וכי יבעה[ --]
7[-- כת]בואתו אם כול השדה יבעה מיטוב שדהו ומיטב כרמו י[שלם --]
8[-- ש]לם ישלם המבעי֯ר את הבערה כיא יתן איש אל[ -- ]
9[-- בע]ל הבית לפני האלוהים אם לוא ש!לח (ילח) ידו במלאכ֯[ת -- ]
10[-- א]שר יואמר כיא הואה זה עד יהוה יבוא דבר שניהמה[ -- ]
11[-- ]א֯ו שור או שה או כול בהמה לשמ֯ו֯ר֯[ --]
12[-- ]במלאכת֯ [רע]ה֯ו֯ ולקח בעליו ולוא יש[לם ואם] גנוב יגנב[ -- ]
13[-- ו]כ֯י֯א֯ ישאל אי[ש מעם] רעהו בה֯מ֯ה֯ [ונשבר או מת] בעל[יו --]
frg. 13
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ק]ו֯דש הוא קודש קדשים
3[-- ול]ב֯נה ז֯כה ב[ד] בב[ד --]
frg. 14 i
1[--
2[-- וכול הרוחות
3[-- ]לברכה להארץ
4[-- ]ש֯ה ובארץ מצרים
5[-- ]○○ול יד מצרים וגאלתים
6[-- ]ה ב֯מצרים ואת [רש]ע
7[-- ]לבב ים במצ[ל]ות
8[-- ]אש֯ר֯ יישבו
9[-- ]○○לי ○[ --]
frg. 14 ii
8נ[ --]
frg. 15
1[-- ]○ע○דה[ --]
2[-- ה[ --]