Versionen

4Q142

©

Copyright


frg. 1
1ויקרא מושה אל [כול ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם]
2ושמרתמה לעשו֯ת֯מה֯ [יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים]
3[פ]נ֯ים בפנים דבר יה֯ו֯ה֯ [עמכם בהר מתוך האש אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש]
4[ולוא ע]ליתמה בהר לאמ֯[ור אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני לא תעשה לך פסל]
5[וכול ת]מונה אשר ב֯[שמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון]
6[אבו]ת על בנים ועל של֯[שים ועל רבעים לשנאי ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה]
7[את ]כ֯ול אשר ישא ›א‹ת [שמו לשו שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי]
8[ש]בת ליהוה אלו[היכה לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך]
9[וא]מ֯תכה כ֯[מוכה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת ל ]
10[ד]ש֯וכבד֯ [את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך]
11-- ]○[ -- ]
18-- ושננתמה לבני]כ֯[ה]
19[ודברתה במה בשבתכה] בבית וב
20[כתכהבדרך ובש]כבכ[ה ו]בקומכה
21[וקשרתמה] לאות על ידיכה והיו
22[לטוטפ]ת֯ בין עיניכה
23[וכת]בתמה על מזו֯ז֯ות בתיכה
24[ובש]ע֯[ריכה]