Versionen

4Q136

©

Copyright


frg. 1
1[אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה] א֯ת יהוה אלהיכם ולעב֯[דו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה]
2[ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי ע]שב בשדיך לבהמתך ואכל[ת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם]
3[אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה ב]כם ועצר את השמים ולא יה֯[יה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה]
4[מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דב]רי אלה על לבבכם ועל נפשכ[ם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת]
5[בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בבי]ת֯ ובלכתך בדרך ובש[כבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך]
6[ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה ל]אבותיכם לתת להם כימי השמים על [הארץ ויאמר יהוה אל משה]
7[ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו וכל עבד אי]ש מקנת כשפו אז יכל בו תושב ושכיר לוא יכל ב[ו בבית אחד יאכל לא]
8[תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו כל עדת ישראל יע]שו אותו כיא יגור אתכם גר ועשה פשח ליהוה המול לו כ֯[ל ז]כ[ר ואז יקרב]
9[לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו תורה אחת יהיה לאזרח ול]גר הגר בתוככם ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה יהוה את֯[ משה ואת אהרן]
10[כן עשו ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל ]מארץ מצרים על צבא֯ו֯תם וידבר יהוה אל מושה ל֯[אמור קדש לי כל בכור פטר]
11[כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא ויאמר מ]ו֯שה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם בו○ ››מ֯ארץ֯‹‹ מצרים מבית֯[ עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם]
12[מזה ולא יאכל חמץ היום אתם יצאים ב]ח֯דש האביב [ו]היה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני ה֯ח֯ת֯[י והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת]
13[לך ארץ זב]ת֯ חלב וד[ב]ש ועבדת את העבודה הזאת [ב]ח֯דש הזה ששת ימ֯[ים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה מצות]
14[יאכל את שבעת הימים ולא יר]אה לך חמץ ולא יראה לך שאר [ב]כ֯ל גבולך והגדת ל֯[בנך ביום ההוא לאמר בעבור]
15[זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים והיה לך לאות ע]ל ידיך ולזכרון בי[ן עיניך] למען תהיה תור[ת יהוה בפיך כי ביד]
16[חזקה הוצאך יהוה ממצרים ושמרת את החקה הזאת למועדה ]מיומים י[ומימה]
17[והיו הדברים האלה אשר אנכ]י֯ מ[צוכ]ה ה
18[םעל לבבך ושננתם לבניך ודברת בם ]ב֯
19[ךבביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך -- ]
20--