Versionen

4Q111

©

Copyright


1
1[היתה כאל]מנה רבתי בגוים שר֯[תי במדינות]
2[היתה למס בכה ת]בכה בלילה וד[מעתה על]
3[לחיה אין לה מנחם ]מ֯כול או֯הביה֯[ כול רעיה]
4[בגדו בה היו לה ]לאיבים גלתה[ יהודה מעני]
5[ומרוב עבודה היא]ה י֯[ש]בה בג[וים לוא מצאה]
6[מנוח כול רדפיה השיגוה] בין [המצרים דרכי]
7[ציון אבלות מבלי בא]י מ[ועד כול שעריה]
8[שוממים כוהניה נאנ]ח֯ים[ בתולותיה נוגות]
9[והיאה מר לה היו צר]יה לראוש֯[ איביה שלו]
10[כיא יהוה הוגה על רו]ב פשע֯[יה עולליה הלכו]
11[שבי לפני צריה ויצ]א מבת[ ציון כול הדרה]
2
1[ה]יו שריה כאילים לוא לוא מצא ומרעה
2[ו]ילכו בלי כוח לפני רודף זכו֯רה יהוה
3[כו]ל מכאובנו אשר היו מימי קדם בנפל
4[עמ]ה ביד צר ואין עוזר צריה שחקו על
5[כו]ל משבריה חטוא חטאה ירושלים על
6[כן ]לנוד היתה֯[ כו]ל [מכב]ד֯י֯ה֯ ה֯ז֯י֯לו כיא ראו
7[ע]ר֯ותה גם[ היאה נאנחה ותשב ]א֯חור֯
8טמאתה בש[וליה לוא זכרה אחריתה ותרד]
9[פ]לאות ואין [מנחם לה ראה יהוה את עניי]
10[כי] הגדיל[ אויב ידו פרש צר על כול]
11[מחמ]ד֯[יה כיא ראתה גוים באו מקדשה]
3
1אשר צויתה לוא יבואו מחמדיה באו֯כ֯ל להשיב נפשה ראה יהוה והביטה
2כיא הייתי זולל לוא אליכ[י ]הכל עברי ד[רך הביטו ור]או אם יש מכאוב
3כמכאובי אשר עוללו לי אשר הוגירני י[הוה ביו]ם[ חרו]נו ממרום שלח א[ש]
4בעצמותי ויורידני פרש רש֯ת לרגלי חשיבני[ אחו]ר֯ נתנני שומם כול
5היום וד[ו]י נקשרה על פשעי בידו וישתרג עולו על צ֯[וארי ]הכשיל כוחי נתנני
6יהוה ביד לוא אוכל לקום סלה כול אבידי אדוני֯ ב֯קרבי קרא עלי מו[עד]
7לשבור בחורי גת דרך יה֯ו֯ה לבתו֯לת בת יהודה פרשה ○○ ציון בי֯[דיה אין]
8מנחם לה מכול אוהביה צדיק אתה יהוה צפה אדוני ליעקוב סביב[יו צריו]
9היתה ציון לנדוח בניהמה על אלה בכו֯ עיני ירדה דמעתי כיא רחק[ ממני]
10מ֯[נחם משיב ]נפש היו בני֯ שוממים[ כיא ]גבר אויב צדיק הוא א[דוני כיא]
frg. 4
1[היה אדני כאויב בלע ישראל ]ב֯לע כל ארמנת[יה שחת מבצריו]