Versionen

4Q104

©

Copyright


frg. 1
1ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מ[בית לחם]
2יהודה לגור בשדה מואב הוא ואשתו ושני בניו ושם האי[ש אלימלך]
3ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מ֯[בית לחם]
4[יהו]דה ויבאו שדה מואב וישבו שם וימת אלימלך א֯[יש נעמי ותשאר]
5[היא וש]נ֯י בניה וישאו להם נשים מאביות שם ה○○[ ערפה ושם השנית]
6[רות וי]שבו שם כעשר שנים וימתו גם שני֯[הם מחלון וכליון ותשאר]
7[הא]שה משני ילדיה ומאישה [ותקם היא וכלותיה ותשב משדה מואב כי]
8[שמעה ב]שדה מואב כי פקד יהוה֯[ את עמו לתת להם לחם ותצא מן המקום אשר]
9[היתה שמה וש]תי כלותיה עמה֯[ ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה ותאמר נעמי לשתי]
10[כלותיה ]לכנה שבנה א[שה לבית אמה יעש יהוה עמכם חסד כאשר עשיתם עם]
11[המ]תים ועמדי֯[ יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן]
12ותשאנה קולם ו[תבכינה ותאמרנה לה כי אתך נשוב לעמך ותאמר נעמי שבנה]
13בנותי למה[ תלכנה עמי העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים שבנה בנותי לכן]
14כי זק[נתי מהיות לאיש כי אמרתי יש לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים]