Versionen

4Q103

©

Copyright


frg. 1
1[צדקה תצר תם דרך ור]שעה ת֯[סלף חטאת]
2[יש מתעשר ואין כל ]מ֯תרושש והון רב
3[כפר נפש איש עשרו ורש ]לא שמע [ג]ע֯[ר]ה֯
4[אור צדיקים ישמח ונר ר]ש֯עים י[דעך]
frg. 2-4
1[עד ש]ק[ר בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל לך מנגד]
2ל֯איש כסי֯[ל ובל ידעת שפתי דעת חכמת ערום הבין דרכו]
3ואולת כסי֯[לים מרמה אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון]
4לב יודע[ מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר בית רשעים]
5[ישמד ואהל ישרים יפריח יש דרך ישר לפני איש] ואחרית֯[ה]
6[דרכי מות גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה] תוגה
frg. 5-7 i+8-10
1[עשק דל ]ח֯ר֯ף עשה[ו ו֯מכבדו חונ֯[ן ]אביון
2[ברעת]ו֯[ י]דחה רשע֯[ וח]ס֯ה במותו צ֯ד֯יק
3[בלב נבון] תנוח חכמה וב֯קרב כסילי[ם ]תודע֯
4[צדקה ]תרומם גוי וח֯סר לאמים[ ח]טאת
5[רצון מל]ך לעבד משכיל ועבר֯תו תהי֯ה מביש
6[מענה רך י]שיב֯[ ח]מ֯[ה] ודבר עצב י֯עלה אף
7[לשון ח]כ֯מים תיטי֯[ב דעת ופי כס]י֯לים יבי[ע]
8[אול]ת֯ בכל מקום֯ [עיני יהוה צפות ]רעים[ וטובים]
9[מרפא ]ל[שון ]ע֯ץ֯ חיים[ וסלף בה שבר ברוח]
10[אויל ינא]ץ֯ מוסר א[ביו ושמר תוכחת יערם]
11[בית צדיק ח]ס[ן רב ובתבואת רשע נעכרת]
12[שפתי חכ]מים יז֯[רו דעת ולב כסילים לא כן]
13[זבח רשע]י֯ם תועב֯[ת יהוה ותפלת ישרים רצונו]
frg. 7 ii+11-14
1סוללה בן חכם ישמח אב֯ [וכסיל אדם]
2ב֯○○ אמו אולת שמחה לחס֯[ר לב ואיש]
3תבונה יישר לכת הפר מ֯חשבו֯[ת באין סוד]
4וברב יועצים תקום[ ]שמחה[ לאיש במענה]
5פיו ודבר בעת֯[ו ]מ֯[ה ]טוב אר֯[ח חיים]
6למעלה ל[מ]ש֯כי[ל ל]מ֯ען סור משא[ול מטה]
7[בית גאים יסח י]ה֯וה ויצב גבול[ אלמנה]
8[תועבת יהוה מחש]בות רע וטהר֯[ים אמרי]
9[נעם] עכ֯[ר ביתו ]בצע בצע ושנא מ[תנת יחיה]
10[לב] צדיק לענות ופי רשעים יב֯[יע רעות]
11[ר]ח֯וק יהוה מרשעים ותפלת צד֯[יקים ישמע]
12[מא]ו֯ר עינים ישמח לב שמ[ועה טובה תדשן]
13[עצם אזן שמע]ת תוכחת֯[ חיים בקרב חכמים תלין]
frg. 15
1-- י]ום --
2-- ס]ב֯רת ○[ -- ]