Versionen

3Q15

©

Copyright


1
1בחריבאה (בחרובאה) שבעמק עכור תחת
2המעלות הבואת למזרח אמות
3אריח ארבעין שדת כסף וכליה
4משקל ככרין שבעשרה ΚΕΝ
5בנפש בנדבך השל‹‹י››שי עשתות
6זהב 100 בבור הגדול שבחצר
7הפרסטלון בירכ קרקעו סתומ בחליא
8נגד הפתח העליון ככרין תשע מאת
9בתל של כחלת כלי דמע בלגין ואפודת (ואפורת)
10הכל של הדמע והאצרה (והאצר) השבע (שבע / השבעי) מעסר (ומעסר)
11שני מפוגל פתחו בשולי האמא מן הצפון
12אמות שש עד מקרת הטביל[ה] (הטבול) ΧΑΓ
13בשוא המסבא של מנס בירךא (בירדא) לסמל
14גבה מן הקרקע אמות שלוש כסף ארבעין
15[כ]כר _____
2
1בבור המלח (המלה) שתחת המעלות
2ככרין 42 _____ ΕΝ
3במערת בית המדה (המרה) הישן ברובד
4השלישל‹‹י›› עשתות זהב ששין וחמש ΘΕ
5בצריח שבחצר ב!תי (מתי) העצין ובתכו
6בור בו כלין וכסף ככרין שבעין
7בבור שנגד השער המזרחי
8רחוק אמות ח‹מ›ש עסרא בו כלין
9ובמזקא שבו ככרין עסר ΔΙ
10בבור שתחת החומא מן המזרח
11בשן הסלע 1 בדין של כסף שש
12באתו תחת הסף הגדול
13בברכא שבמזרח כחלת במקצע
14הצפוני חפור אמות אמות ארבע
15ככרי 22 _____
3
1בחצ[ר של? ]דיאט תחת הפנא הדרו|מית
2() אמות תשע כלי כל‹‹ס››ף וזהב של
3דמע מזרקות כוסות מנקיאות
4קסאות ‹ה?›כל שש מאות ותשעה
5תחת הפנא האחרת המזרח|ית
6() חפר אמות שש עסרה כסף
7ככ 40 _____ ΤΡ
8בשית שבמלה? מבצפונו
9כלי דמע ‹‹ו››לבושין ביאתא
10תחת הפנא המערבית
11בו/ב/○קבר שבמלה? ממזרחו
12בצפון אמות תחת המ|דף
13() שלוש ככ 14
4
1בבור הגדול שב[צפון? כ]חלת בעמוד
2בצפונו ככ[ -- ] ]14 ΣΚΙ
3באמא הבאה ל[בר]כא? בביאתך (בבואתך)
4אמות ארבע[ ע]סרה כסף
5ככ 55 _____
6בין שני הבינין (הבנ!ינין / הכינין) שבעמק עכור! (עכון)
7באמצענ חפור! (חפון) אמות שלוש
8שמ שני דודין מלאי֯ן כסף
9בשית האדמא שבשולי העצ|לא
10() כספ ככ מאתין
11בשית המזרחית שבץפון כח|לת
12כספ ככ שבעינ
13ביגר של גי הסככא חפור
14אמת (אמ‹ה אח›ת) כספ ככ 12
5
1ברוש אמת המימ ש[במערב ה?]
2סככא מן הצפון תח[ת האבן]
3הגדולא חפור אמ[ות שלו]|ש (ש]|ש / חמ]|ש)
4() כספ ככ 7
5בסדק שבסככא מזרח
6אשו/יח שלומו כאלין של
7דמע ובתכן (וכתבן) אצלמ
8מעל החריצ של שלומ|ו
9עד הרגב הגדול
10אמות ששין חפור אמות
11שלוש כספ ככ 23
12בקבר שבנחל הכפא
13בביאה (בבואה) מירחו לסככא
14חפור (חפון/ר) אמות שבע ככ 32
6
1[ב]מערת העמוד של שני
2[ה]פתחין ‹ה›צופא מזרח
3[ב]פתח הצפוני חפור
4[א]מות שלוש שמ קלל
5בו ספר אחד תחתו
6_____ ככ 42 _____
7במערא של הכנא
8של הרגב הצופא
9למזרח חפר בפת|ח
10() אמות תשע ככ 21
11במשכן המלכא בצד
12המערבי חפר אמות
13שתימ עסרה ככ 27
14ביגר שבמגזת הכוהן
7
1הגדול חפור [במזרח ([במערב) אמו]ת
2תשע ככ[ 20 + 20 (+ 20?)]22
3באמא של קיב[וץ המימ? ש]ל
4האשו/יח הצפו[ני (הצפו[ני של) הגד]ול (ירחו?])
5בארבע רוח[ות מרוח הג]דול
6משח אמות עסרין [ואר]בע (ואר]בע)
7ככר+«י»+ן ארבע מאות
8במערא שאצל המקר[ה? ]של
9בית הקצ חפור אמות שש
10בדין של כסף שש
11בדוק תחת פנת המשטח
12המזרחית חפור אמות שבע
13_____ ככ 22 _____
14על פי יציאת המימ של הכוז|בא
15חפור אמות שלוש עד הטור (הטיף)
16ככ 80 זהב ככרינ שתימ
8
1[בא]מא שבדרך מזרח בית֯
2[ה]אוצר (אחצר) שמזרח אח֯ז֯ר֯ (אחיה)
3כלי דמע וספרין אל תבקע[מ?] (תרקע[מ?] / תב/רקע[מ?])
4בגי החיצונא כתב חרת (חרה)
5על האבן חפור אמות שבע
6עסרא תחתיה כספ
7וזהב ככ 17 _____
8ביגר של פי צוק הקדרון
9חפור אמות שלוש ככ 7
10בשלף של השוא הצופא
11מערב בדרומ בצריח
12הצופא צפון חפור אמות
13עשרין וארבע ככ 66
14ברוי של השוא בצריח (בצו/ריח) שבא חפור! (חפון)
15אמות אחת עס!רה (עמרה)
16כסף ככ 70
9
1בשובך שבשולי הנטף משח משולו
2אמות שלוש ‹עש›רא שתין חפירות (חפור֯ / חפוו/ז/רוג/ת) () (וגב) בשעת (שעת) שבע
3בדין אסתרין ארבע
4בחבלת השנית! (השניג) בצריח הצופא
5מזרח חפור (חפון) אמות שמונא
6ר/ומחצא ככ 23 ף
7בצריחי החורון (החורין) ברוח הצופא דרומ
8בזרב חפור אמ!ו!ת (אכ/בעת) שש עסר!ה (עסוה)
9ככ 22 _____
10בקומעה כסף מנחה רב
11בקול המימ הקרובין לכפת ביב
12מרחב לפיהמ חפור אמות
13שבע ככ 9
14בשית שיבצפון פי הצוק של בית
15תמר בצחיאת גי (גר) פלע
16כל שבה חרמ
17בשובך שבמצדנא בתח[ומ (ב֯אמ֯ת) ה]
10
1דרומ בעליאה השנית ירידתו
2מלמעלא ככ 9
3בבור (בכירגר) גי (גר) מזקות שרוי מהנחל
4הגדול בקרקעו ככ 12
5באשו/יח שיבית הכרמ בבואך
6לסמול א!מות (רגמות) עסר כסף
7_____ כררין ששין ושנין
8בימ של גי איך (איב!) בצריח מעינו
9אבן שחורא! (שחורוג / שהזדוגא) אמ!ות (אכעות / בעזת) שתין
10הי הפתח ככרין שלש מאות
11_____ זהב _____ וכלין כופרין עסרין
12תחת יד אבשלומ מן הצד
13המערבי חפור! (חפוו/ז) א!מות (רגמות) שתין עסרה
14ככ 80 _____
15ביצאית (במוצאות) המימ ‹של›שלוח ולתחת
16_____ השקת _____ ככ 17
17בגנת צדוק בארבעת
11
1מקצועות ז֯הב כלי דמע בתכן (כתבן) אצלמ
2מתחת פןת האסטאנ הדוומית (הדר!ומית)
3בקבר צדוק תחת עמוד האכסדרנ
4כלי דמע סוח דמע סנה בתכן (כתבן) אצלמ
5בהכסח ראש הסלע הצופא מערב
6נגד גנת צדוק תחת המסמא ה
7גדולא שבשילוחו חרמ {בק}
8בקבר שתחת הסבין ככ 40
9בקבר בני העמ טהור (‹ש›טח) ירחו
10בו כלי דמע א‹ר›ז (אז / אר) דמע סוח
11_____ בתכן (כתבן) אצלן
12בבית א/האשר/וחין ({א}אשדתין) באשו/יח
13בביאתך (בבואתך) לימומית
14שלו כלי דמע? ‹א/ע?›לאה דמע סירא
15בתכן (כתבן) אץלן (אץלם) _____
16במבא רוב[ד ]בית המשכב המערבי
17טיף על מ[ערה ]כס[ף? ככרין? ]תשע מאות
12
1זהב ככ 5 ככרין ששין ביאתו מן המ‹ע›רב
2תחת האבן השחורא כוזין תחת סף
3_____ הכוך (הבור) ככרין 42
4בהר גריזין תחת המעלהא של השוח‹ה› (השית!) העליונא
5שדא אחת וכל כליה וכסף ככ 60
6בפי המבוע של בית שמ כל‹י› כסף וכלי זהב
7של דמע וכסף הכל ככרין שש מאות
8בביבא הגדולא של הבזך כלי בית הבזך (הכוך)
9הכל משקל ככרין 71 מנין עסרין
10בשית שכנה (שבנה) בצפון כחלת פתחא צפון
11וקברין על פיה משנא הכתב הזא
12ופרושה ומשחותיהמ ופרוט כל
13___ אחד ואח[ד]