Versionen

2Q22

©

Copyright


1
1[-- ולא שניתי כי שברו י]הוה אלהינ[ו ל]פי [חרב --]
2[-- ועשיתי ק]לעי המזור עם קשתות ולא
3[-- כי -- מ]לחמה לתפש ערי מבצרים ולחריד
4[-- ]ל[ -- ]ל[ -- ו]ע֯תה
2
1○[ ]שרים כי ידעת[י (ידעת[) --]
2כי רחמיו על ישרא[ל --]
3הוא בכל דרכיו דבריו ולא[ --]
4יתנם למ֯שפט֯ וכל[ --]