Versionen

2Q21

©

Copyright


frg. 1
1[-- נדב ו]אב[י]הוא אלע֯[זר ואיתמר --]
2[-- לעשות] לך משפט באמת ולהוכיח באמו[נ]ה [--]
3[--] _____ [--]
4[-- ויצא מושה אל מחו]ץ למחנה ויתפלל לפני יהוה ויתנפ֯[ל לפני --]
5[-- ויואמר יהוה אלוהי]ם מה אביט אליך ואיך אש[א] פני [אליך --]
6[-- [עשו]ת֯ עם אחד ב֯[מ]ע֯ש֯יך[ הגדולים --]
7[-- ]לה֯[ --]
frg. 2
1[-- לבך ○[ --]