Versionen

2Q2

©

Copyright


frg. 1
1-- ויבנו] ערי מ[ס]כ֯[נות לפרעה את פתום ואת רעמסס ]
2[וכאשר י]ענו אותם כן י[ר]בו וכן ישרצו[ במאד מאד ויקוצו מצרים]
3[מפני ב]ני ישראל ויעבדו מצרים את[ בני ישראל בפרך וימררו את]
4[חייהם ]בעבדה קשה בחמר ובלבנים [ובכל עבדה בשדה את]
5[כל ע]בודתם אשר עבדו בהם בפרך[ כן ירבו וכן ישרצו במאד]
6[מאד ]ויקוצו מצרים מפני בני ישרא[ל -- ]
7-- --
frg. 2
1-- --
2[ויואמר יהוה אל מושה ראה נתתיך אלוהים ל]פרעה ו[אהרון]
3[אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כול אשר אצוך] ואהרון
4[אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו ואני אקש[ה את]
5[לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי באר]ץ֯ מצרים ולוא
6[ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי]
frg. 3
1[יהוה הצ]דיק ואני ועמי[ הר]ש֯[עים העתירו ורב מהיות]
2[קולות אלו]הים וברד ואש [ואשלחה אתכם ולוא תוספון]
3[לעמוד ]ויואמר מושה[ אליו כצאתי את העיר אפרוש את כפי]
4[אל יהוה ]הקולות יח[דלון והברד לוא יהיה עוד למען]
5[תדע כי [י]הוה האר[ץ -- ]
frg. 4
0-- ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש מושה]
1[גדול מאד בתו]ך֯ ארץ[ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם ]
2ויואמ]ר מושה אל פרע[ה כה אמר יהוה כחצות הלילה אני]
3[יוצא בתוך מ]צרים ומת כל בכור[ בארץ מצרים מבכור פרעה]
4[היושב על כסא]ו עד בכור השפחה[ אשר אחר הרחים וכל בכור]
5[בהמה והיתה צעק]ה גדולה בכל [ארץ מצרים אשר כמוהו לוא]
6[נהיתה וכמוהו לוא תוסף ]ולכל בני[ ישראל לוא יחרץ]
7[כלב לשונו למאיש ועד בהמה ]ל[מען תדעון אשר יפלה יהוה]
8[בין מצרים ובין ישראל -- ]
frg. 5
1-- גם צ]אנכ[ם גם בק]ר֯כ֯[ם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אותי ]
2[ותחזק מצר]ים[ על ה]עם למהר לש[לחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים וישא העם]
3[את בצקו טר]ם יחמץ משארותם צרו[רות בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו]
4[כדבר מו]שה וישאלו[ מ]מצרים כלי כ[סף וכלי זהב ושמלות ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים]
5[וישא]לום [ו]ינצ[לו א]ת מצרים
6[ויסעו ]בני ישראל מרעמסס סכתה כ[שש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף וגם ערב רב]
7עלה אתם [ו]צאן ובקר מקנה כבד מ[אד ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות]
8מצות כי לא חמץ כי גרשום מצר[י]ם ו[לא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם ומושב]
9בני ישראל[ א]שר[ יש]ב[ו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי מקץ]
10[שלשים ]שנה [וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים ]
frg. 6
0[וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל]
1[למשכ]ב אם יקום [וה]ת[הלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן]
2[ורפוא י]רפא וכי י֯○א[ -- ]
frg. 7
1-- ועשיתה [ר]סי[ נחושת חמשים והבאתה]
2[את הקרסים בלל]א֯ות וחברתה את֯[ האוהל והיה אחד וסרח]
3[העודף ביריעות הא]והל חצי היריעה[ העודפת תסרח על]
4[אחורי המשכן והאמה מז]ה[ והאמה מזה בעודף באורך]
5[יריעות האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו ]
frg. 8
1-- ורחצו יד]יהם [ורגליהם]
2[ולא ימותו והיתה להם חוק עולם לו ולזר]ע֯ו֯ לד[ורותם]
frg. 9
0-- ואתה קח לך בשמים רואש מור דרור]
1[חמש מאות וקנמון בש]ם מ[חציתו חמשים ומאתים וקנה בושם חמשים]
2[ומאתים וקדה חמש] מאות ב[שקל הקודש ושמן זית הין ועשיתה]
3[אותו שמן משחת ]קודש רו[קח מרקחת מעשה רוקח שמן]
4[משחת קודש יהיה ]לדורות[יכם -- ]
frg. 10
1-- ועתה אם תשא] חט[אתם ואם אין מחני נא מספרך]
2[אשר כתבתה ויואמ]ר יהוה[ אל מושה מי אשר חטא לי אמחנו]
3[מספרי ועתה לך נח]ה֯ א[ת העם אל אשר דברתי לך]
frg. 11
1-- ]מא[ -- ]
2-- ]ו֯לא[ -- ]
frg. 12
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]אחרי[ -- ]
frg. 13
1-- ]○[ -- ]
2-- ]ליכה [ ]ו֯[ -- ]
3-- ]ל[ -- ]