Versionen

1QpHab

©

Copyright


1
1[המשא אשר חזה חבקוק הנביא עד אנה יהוה ]שועתי ולוא
2[תשמע -- תו]חלת דור
3[ הבא]ות עליהם
4[אזעק אליכה חמס ולוא תושיע -- פשרו אשר יז]עקו על
5[-- למה תראני און וע]מל֯ ת֯ב֯יט
6[--] אל בעשק ומעל
7[ושוד וחמס לנגדי ויהי ריב ומדון ישא ] _____
8[--] וג○[ ]לי ה[ ] וריב
9[-- מ]ר֯יבה וח[ ]ה היאה
10[-- ]על כן תפוג תורה
11[ולוא יצא לנצח משפט פשרו ]אשר מאשו בתורת אל
12[-- כיא רשע מכתי]ר את הצדיק _____
13[--] הוא מורה הצדק
14[-- ע]ל כן יצא המשפט
15[מעוקל -- ]ולוא מ[ -- ]
16[-- ראו בוגדים וה]ב֯י֯[טו]
17[והתמהו תמהו כיא פעל פועל בימיכם לוא תאמינו כיא]
2
1יסופר _____ [-- ]ה֯בוגדים עם איש
2הכזב כי לוא֯[ --] מורה הצדקה מפיא
3אל ועל הבוג[דים בברית] החדשה כ[י]א לוא
4האמינו בברית אל [--] את ש[ם] ק֯ודשו
5וכן _____ פשר הדבר[ על הבו]גדים לאחרית א
6הימים המה עריצ[י הבר]ית אשר לוא יאמינוא
7בשומעם את כול הבא[ות ע]ל הדור האחרון מפי
8הכוהן אשר נתן אל ב[לבו בינ]ה לפשור את כול
9דברי עבדיו הנביאים[ אשר ]בידם ספר אל את
10כול הבאות על עמו וע[ל -- ]כ֯יא הנני מקים את
11הכשדאים הגוי המר֯[ והנמ]ה֯ר֯ _____
12פשרו על הכתיאים א[שר המ]ה קלים וגבורים
13במלחמה לאבד רבים[ --] בממשלת
14הכתיאים ורש[עים -- ולוא יאמינו
15בחוקי[ א]ל[ -- ]○[ --]
16ע֯ל[ -- ההולך למרחבי ארץ]
17[לרשת משכנות לוא לו --]
3
1ובמישור ילכו לכות ולבוז את ערי הארץ
2כיא הוא אשר אמר לרשת משכנות לוא לו איום
3ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא _____
4פשרו על הכתיאים אשר פחדם וא֯מת֯ם על כול
5הגואים ובעצה כול מחשבתם להרע ובנכל ומרמה
6ילכו עם כול העמים וקול (וקל!ו!) מנמרים סוסו וחדו
7מזאבי ערב _____ פשו ופרשו פרשו מרחוק
8יעופו כנשר חש לאכול כולו֯ לחמס יבוא מגמת
9פניהם קדים _____ פ֯[שר]ו על הכתיאים אשר
10ידושו את הארץ בסוס[יהם] ובבהמתם וממרחק
11יבואו מאיי הים לאכול[ את ]כ֯ול העמים כנשר
12ואין שבעה ובחמה יכ[מרו וב]חרן אף וזעף
13אפים ידברו עם כול[ -- כי]א הוא אשר
14אמר מגמ֯[ת פניהם קדים ויאסוף כח]ו֯ל שבי
15[פש]ר֯ו֯[ --]
16[--]
17[-- והוא במלכים]
4
1יקלס ורזנים משחק לו _____ פשרו אשר
2ילעיגו על רבים ובזו על נכבדים במלכים
3ושרים יתעתעו וקלסו בעם רב והוא
4לכול מבצר ישחק ויצבור עפר וילכדהו
5פשרו על מושלי הכתיאים אשר יבזו על
6מבצרי העמים ובלעג ישחוקו עליהם
7ובעם רב יקיפום לתפושם ובאמה ופחד
8ינתנו בידם והרסום בעוון היושבים
9בהם אז חלף רוח ויעבר וישם זה כוחו
10לאלוהו _____ פשרו[ ע]ל מו֯שלי הכתיאים
11אשר בעצת בית אשמ[תם (אשמ[ים) ]יעבורו איש
12מלפני רעיהו מושלי[הם ז]ה אחר זה יבואו
13לשחית את הא[רץ -- (וישם) ]ז֯ה כוחו לאלוהו
14פשרו[ -- כו]ל העמים
15ל֯[ --
16[-- הלוא אתה מקדם]
17[יהוה אלוהי קודשי לוא נמות יהוה]
5
1למשפט שמתו וצור למוכיחו יסדתו טהור עינים
2מראות ברע והבט אל עמל לוא תוכל _____
3פשר הדבר אשר לוא יכלה אל את עםו ביד הגוים
4וביד בחירו יתן אל את משפט כול הגוים ובתוכחתם
5יאשמו כל רשעי עמו אשר שמרו את מצוותו
6בצר למו כיא הוא אשר אמר טהור עינים מראות
7ברע _____ פשרו אשר לוא זנו אחר עיניהם בקץ
8הרשעה למה תביטו בוגדים ותחריש בבלע
9רשע צדיק ממנו _____ פשרו על בית אבשלום
10ואנשי עצתם אשר נדמו בתוכחת מורה הצדק
11ולוא עזרוהו על איש הכזב _____ אשר מאס את
12התורה בתוך כול עד֯ת֯ם (עצ֯ת֯ם) ותעש אדם כדגי הים
13כרמש למשל בו כול[ו בח]כ֯ה יעלה ויגרהו בחרמו
14ויספהו ב֯מ֯כ֯[מרתו על כן יזב]ח֯ לחרמו על כן ישמח
15[ויגי]ל[ ויקטר למכמרתו כיא בהם] ש֯מן חלקו
16[ומאכלו ברי -- ]
6
1הכתיאים ויוסיפו את הונם עם כול שללם
2כדגת הים ואשר אמר על כן יזבח לחרמו
3ויקטר למכמרתו _____ פשרו אשר המה
4זבחים לאותותם וכלי מלחמותם המה
5מוראם כיא בהם שמן חלקו ומאכלו ברי
6פשרו אשר המה מחלקים את עולם ואת
7מסם מאכלם על כול העמים שנה בשנה
8לחריב ארצות רבות על כן יריק חרבו תמיד
9להרוג גוים ולוא יחמל _____
10פשרו על הכתיאים אשר יאבדו רבים בחרב
11נערים אשישים וזקנים נשים וטף ועל פרי
12בטן לוא ירחמו על משמרתי אעמודה
13ואתיצבה על מצורי ואצפה לראות מה ידבר
14בי ומה[ אשיב ע]ל תו֯כחתי ויענני יהוה
15[ויומר כתוב חזון ובא]ר על הלוחות למען ירוץ
16[הקורא בו -- ]ת○[ --]
7
1וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על
2על הדור האחרון ואת גמר הקץ לוא הודעו
3_____ ואשר אמר למען ירוץ הקורא בו
4פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו אל את
5כול רזי דברי עבדיו הנבאים כיא עוד חזון
6למועד יפיח לקץ ולוא יכזב _____
7פשרו אשר יארוך הקץ האחרון ויתר על כול
8אשר דברו הנביאים כיא רזי אל להפלה
9אם יתמהמה חכה לו כיא בוא יבוא ולוא
10יאחר _____ פשרו על אנשי האמת
11עושי התורה אשר לוא ירפו ידיהם מעבודת
12האמת בהמשך עליהם הקץ האחרון כיא
13כול קיצי אל יבואו לתכונם כאשר חקק
14להם ברזי ערמתו הנה עופלה לוא יושרה
15[נפשו בו] _____ פשרו אשר יכפלו עליהם֯
16[-- ו]ל[וא] ירצו במשפטם ○[ -- ]ל[ --]
17[-- וצדיק באמונתו יחיה]
8
1פשרו על כול עושי התורה בבית יהודה אשר
2יצילם אל מבית המשפט בעבור עמלם ואמנתם
3במורה הצדק ואף כיא הון יבגוד גבר יהיר ולוא
4ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות לוא ישבע
5ויאספו אלו כול הגוים ויקבצו אלו כול העמים
6הלוא כולם משל עליו ישאו ומליצי חידות לו
7ויומרו הוי המרבה ולוא לו עד מתי יכביד עלו
8עבטט _____ פשרו על הכוהן הרשע אשר
9נקרא על שם האמת בתחלת עומדו וכאשר משל
10בישראל רם לבו ויעזוב את אל ויבגוד בחוקים בעבור
11הון ויגזול ויקבוץ הון אנשי חמס אשר מרדו באל
12והון עמים לקח לוסיף עליו עון אשמה ודרכי
13ת[ו]עבות פעל בכול נדת טמאה הלוא פת○[ ]אום ויקוםו
14ונ[ש]כ֯יך ויקיצו מזעזיעיכה והיתה למשיסות למו
15כי אתה שלותה גוים רבים וישלוכה כול יתר עמים
16_____ פ֯[שר הדבר ]על הכוהן אשר מרד
17[ו]ע֯[ב]ר חוקי֯[ אל -- ויש]ללו בו [ ] ל[ ]
9
1נגועו במשפטי רשעה שערוריות מחלים
2רעים עשו בו ונקמות בגוית בשרו ואשר
3אמר כי אתה שלותה גוים רבים וישלוכה כול
4יתר עמים _____ פשרו על כוהני ירושלם
5האחרונים אשר יקבוצו הון ובצע משלל העמים
6ולאחרית הימים ינתן הונם עם שללם ביד
7חיל הכתיאים _____ כיא המה יתר העמים
8מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכול יושבי בה
9פשרו על הכוהן ה[ר]שע אשר בעוון מורה
10הצדק ואנשי עצתו נתנו אל ביד אויביו לענותו
11בנגע לכלה במרורי נפש בעבור [א]שר הרשיע
12על בחירו הוי הבוצע בצע רע לביתו לשום
13במרום קנו לנצל מכף רע יעצתה בשת
14לביתכה קצוות עמים רבים וחוטי֯[ נפ]שכה כיא
15אב[ן ]מ֯קיר תזעק [ו]כפיס מעץ יע[ננה]
16[פשר הדב]ר על הכ֯[והן] אשר ○[ --
17[-- ]○○[ --]
10
1להיות אבניה בעשק וכפיס עיצה בגזל ואשר
2אמר קצות עמים רבים וחוטי נפשכה _____
3פשרו הוא בית המשפט אשר יתן אל את
4משפטו בתוך עמים רבים ומשם יעלנו למשפט
5ובתוכם ירשיענו ובאש גופרית ישפטנו הוי
6בונה עיר בדמים ויכונן קריה בעולה הלוא
7הנה מעם יהוה צבאות יגעו עמים בדי אש
8ולאומים בדי ריק ייעפו (ויעפו) _____
9פשר הדבר על מטיף הכזב אשר התעה רבים
10לבנות עיר שוו בדמים ולקים עדה בשקר
11בעבור כבודה לוגיע רבים בעבודת שוו ולהרותם
12במ[ע]שי שקר להיות עמלם לריק בעבור יבואו
13למשפטי אש אשר גדפו ויחרפו את בחירי אל
14כיא תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים
15יכסו על הים[ -- ] _____ פשר הדבר[ אשר]
16בשובם ○[ -- ]ל[ --]
17[-- מטיף]
11
1הכזב ואחר תגלה להם הדעת כמי
2היים לרב הוי משקה רעיהו מספח
3חמתו אף שכר למען הבט אל מועדיהם
4_____ פשרו על הכוהן הרשע אשר
5רדף אחר מורה הצדק לבלעו בכעס
6חמתו אבית גלותו ובקץ מועד מנוחת
7יום הכפורים הופיע אליהם לבלעם
8ולכשילם ביום צום שבת מנוחתם שבעתה
9קלון מכבוד שתה גם אתה והרעל
10תסוב עליכה כוס ימין יהוה וקיקלון
11על כבודכה _____
12פשרו על הכוהן אשר גבר קלונו מכבודו
13כיא לוא מל את עורלת לבו וילך בדרכי
14הרויה למען ספות הצמאה וכוס חמת
15[א]ל תבלענו לוסיף֯ ל[כול את ק]ל[ו]נ֯ו ומכאוב
16[-- ]ל[ -- ]ל[ -- ]ל[ --]
17[-- כיא חמס לבנון יכסכה ושוד בהמות]
12
1יחתה (וחתה) מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכול יושבי בה
2פשר הדבר על הכוהן הרשע לשלם לו את
3גמולו אשר גמל על אביונים כיא הלבנון הוא
4עצת היחד והבהמות המה פתאי יהודה עושהי
5התורה אשר ישופטנו אל לכלה _____
6כאשר זמם לכלות אביונים ואשר אמר מדמי
7קריה וחמס ארץ פשרו הקריה היא ירושלם
8אשר פעל בה הכוהן הרשע מעשי תועבות ויטמא את
9מקדש אל וחמס ארץ המה ערי יהודה אשר
10גזל הון אביונים מה הועיל פסל כיא פסל יצרו
11מסיכה ומרי שקר כיא בטח יצר יצריו עליהו
12לעשות אלילים אלמים פשר הדבר על כול
13פסלי הגוים אשר יצרום לעובדם ולשתחות
14להםה והמה לוא יצילום ביום המשפט הוי
15הו֯[י אומר ]לע֯צ הקיצה ע֯[ורי [א]בן / ד֯ומה / דומם / ר֯ומה)
16[הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכול]
17[רוח אין בקרבו ויהוה בהיכל קודשו]
13
1הס מלפניו כול הרץ פשרו על כול הגוים
2אשר עבדו את האבן ואת העץ וביומ
3המשפט יכלה אל את כול עובדי העצבים
4ואת הרשעים מן הארץ _____