Versionen

1QS

©

Copyright


1
1ל[ -- ]שים לחיו [ספר סר]כ היחד לדרוש
2אל ב[כול לב ובכול נפש ]לעשות הטוב והישר לפניו כאשר
3צוה ביד מושה וביד כול עבדיו הנביאים ולאהוב כול
4אשר בחר ולשנוא את כול אשר מאס לרחוק מכול רע
5ולדבוק בכול מעשי טוב ולעשות אמת וצדקה ומשפט
6בארצ ולוא ללכת עוד בשרירות לב אשמה ועיני זנות
7לעשות כול רע ולהבי את כול הנדבים לעשות חוקי אל
8בברית חסד להיחד (להוחד) בעצת אל ולהתהלכ לפניו תמים כול
9הנגלות למועדי תעודותם ולאהוב כול בני אור איש
10כגורלו בעצת אל ולשנוא כול בני חושך איש כאשמתו
11בנקמת אל וכול הנדבים לאמתו יביאו כול דעתם וכוחם
12והונם ביחד אל לברר דעתם באמת חוקי אל וכוחם לתכן
13כתם דרכיו וכול הונם כעצת צדקו ולוא לצעוד בכול אחד
14מכול דברי אל בקציהם ולוא לקדם עתיהם ולוא להתאחר
15מכול מועדיהם ולוא לסור מחוקי אמתו ללכת ימין ושמאול
16וכול הבאים בסרכ היחד יעבורו בברית אלפני אל לעשות
17ככול אשר צוה ולוא לשוב מאחרו מכול פחד ואימה ומצרפ
18נמ«ס»וימ בממשלת בליעל ובעוברם בברית יהיו הכוהנים
19והלויים מברכים את אל ישועות ואת כול מעשי אמתו וכול
20העוברים בברית אומרים אחריהם אמן אמן _____
21_____ והכוהנים מספרים את צדקות אל במעשי גבורתו{ם} (גבורתום)
22ומשמיעים כול חסדי רחמים על ישראל והלויים מספרים
23את עוונות בני ישראל וכול פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת
24בליעל [וכו]ל֯ העוברים בברית מודים אחריהם לאמור נעוינו
25[פ]ש֯ע֯נ֯ו֯ [חט]אנו הרשענו אנו [וא]ב֯ותינו מלפנינו בה֯לכתנו
26[--] אמת וצדיק֯ [א]ל֯[ ישראל ו]משפטו בנו ובאבותי֯[נ֯ו
2
1ורחמי חסדו ג֯מל עלינו מעולם ועד עולם והכוהנים מברכים את כול
2אנשי גורל אל ההולכים תמים בכול דרכיו ואומרים יברככה בכול
3טוב וישמורכה מכול רע ויאר לבכה בשכל חיים ויחונכה בדעת עולמים
4וישא פני חסדיו לכה לשלום עולמים והלויים מקללים את כול אנשי
5גורל בליעל וענו ואמרו ארור אתה בכול מעשי רשע אשמתכה יתנכה
6אל זעוה ביד כול נוקמי נקם ויפקוד אחריכה כלה ביד כול משלמי
7גמולים ארור אתה לאין רחמימ כחושך מעשיכה וזעום אתה
8באפלת אש עולמים לוא יחונכה אל בקוראכה ולוא יסלח לכפר עווניך
9ישא פני אפו לנקמתכה ולוא יהיה לכה שלום בפי כול אוחזי אבות
10וכול העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים אמן אמן
11_____ והוסיפו הכוהנים והלויים ואמרו ארור בגלולי לבו לעבור
12הבא בברית הזות ומכשול עוונו ישים לפניו להסוג בו והיה
13בשומעו את דברי הברית הזות יתברכ בלבבו לאמור שלום יהי לי
14כיא בשרירות לבי אלכ ונספתה רוחו הצמאה עם הרווה (הרויה) לאין
15סליחה אפ אל וקנאת משפטיו יבערו בו לכלת עולמים ודבקו (ידבקו) בו כול
16אלות הברית הזות ויבדילהו אל לרעה ונכרת מתוכ כול בני אור בהסוגו
17מאחרי אל בגלוליו ומכשול עוונו יתן גורלו בתוך ארורי עולמים
18וכול באי הברית יענו ואמרו אחריהם אמן אמן _____
19_____ ככה יעשו שנה בשנה כול יומי ממשלת בליעל הכוהנים יעבורו
20ברשונה בסרכ לפי רוחותם זה אחר זה והלויים יעבורו אחריהם
21וכול העם יעבורו בשלישית בסרכ זה אחר זה לאלפים ומאות
22וחמשים ועשרות לדעת כול איש ישראל איש בית מעמדו ביחד אל
23לעצת עולמים ולוא ישפל איש מבית מעמדו ולוא ירום ממקום גורלו
24כיא הכול יהיו ביחד אמת וענות טוב ו֯אהבת חסד ומחשבת צדק
25א֯י֯ש לרעהו בעצת קודש ובני סוד עולמים וכול המואס לבוא
26[בברית א]ל ללכת בשרירות לבו לוא [-- י]חד אמתו כיא געלה
3
1נפשו ביסורי דעת משפטי צדק לוא חזק למשוב (למשיב) חיו ועם ישרים לוא יתחשב
2ודעתו וכוחו והונו לוא יביאו (יבואו) בעצת יחד כיא בסאון רשע מחרשו וגאולים (וגואלים)
3בשובתו ולוא יצדק במתור שרירות לבו וחושכ יביט לדרכי אור בעין תמימים
4לוא יתחשב לוא יזכה בכפורים ולוא יטהר במי נדה ולוא יתקדש בימים
5ונהרות ולוא יטהר בכול מי רחצ טמא טמא יהיה כול יומי מואסו במשפטי
6אל לבלתי התיסר ביחד עצתו כיא ברוח עצת אמת אל דרכי איש יכופרו כול
7עוונותו להביט באור החיים וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול
8עוונותו וברוח יושר וענוה תכופר חטתו ובענות נפשו לכול חוקי אל יטהר
9בשרו להזות במי נדה ולהתקדש במי דוכי ויהכין פעמיו להלכת תמים
10בכול דרכי אל כאשר צוה למועדי תעודתיו ולוא לסור ימין ושמאול ואין
11לצעוד על אחד מכול דבריו אז ירצה בכפורי ניחוח לפני אל והיתה לו לברית
12יחד עולמים _____
13_____ למשכיל להבין וללמד את כול בני אור בתולדות כול בני איש
14לכול מיני רוחותם באותותם למעשיהם בדורותם ולפקודת נגועיהם עם
15קצי שלומם מאל הדעות כול הויה ונהייה ולפני היותם הכין כול מחשבתם
16ובהיותם לתעודותם כמחשבת כבודו ימלאו פעולתם ואין להשנות בידו
17משפטי כול והואה יכלכלם בכול חפציהם והואה ברא אנוש לממשלת
18תבל וישם לו שתי רוחות להתהלכ בם עד מועד פקודתו הנה רוחות
19האמת והעול במעון (במעין) אור תולדות האמת וממקור חושך תולדות העול
20ביד שר אורים ממשלת כול בני צדק בדרכי אור יתהלכו וביד מלאך
21חושכ כול ממשלת בני עול ובדרכי חושכ יתהלכו ובמלאך חושך תעות
22כול בני צדק וכול חטאתם ועוונותם ואשמתם ופשעי מעשיהם בממשלתו
23לפי רזי אל עד קצו וכול נגועיהם ומועדי צרותם בממשלת משטמתו
24וכול רוחי גורלו להכשיל בני אור ואל ישראל ומלאכ אמתו עזר לכול
25בני אור והואה ברא רוחות אור וחושכ ועליהון יסד כול מעשה
26ל֯[ ]○הן כול עבודה ועל דרכיהן [כו]ל []○ודה אחת אהב אל לכול
4
1[מו]עדי עולמים ובכול עלילותיה ירצה לעד אחת תעב סודה וכול דרכיה שנא לנצח
2ואלה דרכיהן בתבל להאיר בלבב איש ולישר לפניו כול דרכי צדק אמת ולפחד לבבו במשפטי
3אל ורוח ענוה ואורך אפים ורוב רחמים וטוב עולמים ושכל ובינה וחכמת גבורה מאמנת בכול
4מעשי אל ונשענת ברוב חסדו ורוח דעת בכול מחשבת מעשה וקנאת משפטי צדק ומחשבת
5קודש ביצר סמוכ ורוב חסדים על כול בני אמת וטהרת כבוד מתעב כול גלולי נדה והצנע לכת
6בערמת כול וחבא לאמת רזי דעת _____ אלה סודי רוח לבני אמ֯ת תבל ופקודת כול הולכי בה למרפא
7ורוב שלום באורכ ימים ופרות זרע עם כול ברכות עד ושמחת עולמים בחיי נצח וכליל כבוד
8עם מדת הדר באור עולמים _____
9_____ ולרוח עולה רחוב נפש ושפול ידים בעבודת צדק רשע ושקר גוה ורום לבב כחש ורמיה אכזרי
10ורוב חנפ קצור אפים ורוב אולת וקנאת זדון מעשי תועבה ברוח זנות ודרכי נדה בעבודת טמאה
11ולשון גדופים עורון עינים וכבוד אוזן קושי עורפ וכובוד לב ללכת בכול דרכי חושכ וערמת רוע ופקודת
12כול הולכי בה לרוב נגועים ביד כול מלאכי חבל לשחת עולמים באפ עברת אל נקמות (נקמות / נקמות‹‹ה››) לזעות נצח וחרפת
13עד עמ כלמת כלה באש מחשכים וכול קציהם לדורותם באבל יגון ורעת מרורים בהויות חושכ עד
14כלותם לאין שרית ופליטה למו _____
15_____ באלה תולדות כול בני איש ובמפלגיהן ינחלו כול צבאותם לדורותם ובדרכיהן יתהלכו וכול פעולת
16מעשיהם במפלגיהן לפי נחלת איש בין רוב למועט לכול קצי עולמים כיא אל שמן בד בבד עד קצ
17אחרון ויתן איבת עולם בין מפלגותם תועבת אמת עלילות עולה ותועבת עולה כול דרכי אמת וקנאת
18ריב על כול משפטיהן כיא לוא יחד יתהלכו ואל ברזי שכלו ובחכמת כבודו נתן קצ להיות עולה ובמועד
19פקודה ישמידנה לעד ואז תצא לנצח אמת תבל כיא התגוללה בדרכי רשע בממשלת עולה עד
20מועד משפט נחרצה ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר יזקק לו מבני איש להתם כול רוח עולה מתכמי
21בשרו ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה ויז עליו רוח אמת כמי נדה מכול תועבות שקר והתגולל
22ברוח נדה להבין ישרים בדעת עליון וחכמת בני שמים להשכיל תמימי דרכ כיא בם בחר אל לברית עולמים
23ולהם כול כבוד אדם ואין עולה יהיה לבושת כול מעשי רמיה עד הנה יריבו רוחי אמת ועול בלבב גבר
24יתהלכו בחכמה ואולת וכפי נחלת איש באמת יצדק וכן ישנא עולה וכירשתו בגורל עול ירשע בו וכן
25יתעב אמת כיא בד בבד שמן אל עד קצ נחרצה ועשות חדשה והואה ידע פעולת מעשיהן לכול קצי
26[מועד]ן וינחילן לבני איש לדעת טוב [ו]ל[ה]פיל גורלות לכול חי לפי רוחו ב○[ -- ]ה֯פקודה
5
1וזה הסרכ לאנשי היחד המתנדבים לשוב מכול רע ולהחזיק בכול אשר צוה לרצונו להבדל מעדת
2אנשי העול להיות ליחד בתורה ובהון ומשובים על פי בני צדוק הכוהנים שומרי הברית ועל פי רוב אנשי
3היחד המחזקים בברית על פיהם יצא תכון הגורל לכול דבר לתורה ולהון ולמשפט לעשות אמת יחד וענוה
4צדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת בכול דרכיהם אשר לוא ילכ איש בשרירות לבו לתעות אחר לבבו
5ועינוהי ומחשבת יצרו {י֯אאם} ‹כיא אם› למול ביחד עורלת יצר ועורפ קשה ליסד מוסד אמת לישראל ליחד ברית
6עולם לכפר לכול המתנדבים לקודש באהרון ולבית האמת בישראל והנלוים עליהם ליחד ולריב ולמשפט
7להרשיע כול עוברי חוק ואלה תכון דרכיהם על כול החוקים האלה בהאספם ליחד כול הבא לעצת היחד
8יבוא בברית אל לעיני כול המתנדבים ויקם על נפשו בשבועת אסר לשוב אל תורת מושה ככול אשר צוה בכול
9לב ובכול נפש לכול הנגלה ממנה לבני צדוק הכוהנים שומרי הברית ודורשי רצונו ולרוב אנשי בריתם
10המתנדבים יחד לאמתו ולהתלכ ברצונו ואשר יקים בברית על נפשו להבדל מכול אנשי העול ההולכים
11בדרכ הרשעה כיא לוא החשבו (התחשבו) בבריתו כיא לוא בקשו ולוא דרשהו בחוקוהי לדעת הנסתרות אשר תעו
12בם לאששמה והנגלות עשו ביד רמה לעלות אפ למשפט ולנקום נקם באלות ברית לעשות בם משפטים
13גדולים לכלת עולם לאין שרית _____ אל יבוא במים לגעת בטהרת אנשי הקודש כיא לוא יטהרו
14כי אמ שבו מרעתם כיא טמא בכול עוברי דברו ואשר לוא ייחד עמו בעבודתו ובהונו פן ישיאנו
15עוון אשמה כיא ירחק ממנו בכול דבר כיא כן כתוב מכול דבר שקר תרחק ואשר לוא ישוב איש מאנשי
16היחד על פיהם לכול תורה ומשפט ואשר לוא יוכל מהונם כול ולוא ישתה ולוא יקח מידם כול מאומה
17אשר לוא במחיר כאשר כתוב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כיא במה נחשב הואה כיא
18כול אשר לוא נחשבו בבריתו להבדיל אותם ואת כול אשר להם ולוא ישען איש הקודש על כול מעשי
19הבל כיא הבל כול אשר לוא ידעו את בריתו וכול מנאצי דברו ישמיד מתבל וכול מעשיהם לנדה
20לפניו וטמא בכול הונום וכיא יבוא בברית לעשות ככול החוקים האלה להיחד לעדת קודש ודרשו
21את רוחו{ם} ביחד בין איש לרעהו לפי שכלו ומעשיו בתורה על פי בני אהרון המתנדבים ביחד להקים
22את בריתו ולפקוד את כול חוקיו אשר צוה לעשות ועל פי רי֯ב ישראל המתנדבים לשוב ביחד לבריתו
23וכתבם בסרך איש לפני רעהו לפי שכלו ומעשיו להשמע הכול איש לרעהו הקטן לגדול ולהיות
24פוקדם את רוחם ומעשיהם שנה בשנה להעלות איש לפי שכלו ותום דרכו ולאחרו כנעוותו להוכיח
25איש את רעהו בא[מ]ת וענוה ואהבת חסד לאיש _____ אל ידבר אלוהיהי (אל א!ח!יהו) באפ או בתלונה
26או בעורפ [קשה או בקנאת] רוח רשע ואל ישנאהו [בעור]ל[ת] לבבו כיא ביומ○○ יוכיחנו ולוא
6
1ישא עליו עוון וגמ אל יביא איש על רעהו דבר לפני הרבים אשר לוא בתוכחת לפני עדים באלה
2יתהלכו בכול מגוריהם כול הנמצא איש את רעהו וישמעו הקטן לגדול למלאכה ולממון ויחד יואכלו
3ויחד יברכו ויחד יועצו ובכול מקום אשר יהיה שם עשרה אנשים מעצת החיד אל ימש מאתם איש
4כוהן ואיש כתכונו ישבו לפניו וכן ישאלו לעצתם לכול דבר והיה כיא יערוכו השולחן לאכול או התירוש
5לשתות הכוהן ישלח ידו לרשונה להברך בראשית הלחם או התירוש לשתות הכוהן ישלח ידו לרשונה
6להברכ בראשית הלחם והתירוש ואל ימש במקום אשר יהיו שם העשרה איש דורש בתורה יומם ולילה
7תמיד על יפות (ח!ל{ }יפות) איש לרעהו והרבים ישקודו ביחד את שלישית כול לילות השנה לקרוא בספר ולדרוש משפט
8ולברכ ביחד _____ ה‹‹ו֯››זה הסרך למושב הרבים איש בתכונו הכוהנים ישבו לרשונה והזקנים בשנית ושאר
9כול העם ישבו איש בתכונו וכן ישאלו למשפט ולכול עצה ודבר אשר יהיה לרבים להשיב איש את מדעו
10לעצת היחד אל ידבר איש בתוכ דברי רעהו טרם יכלה אחיהו לדבר _____ וגם אל ידבר לפני תכונו הכתוב
11לפניו האיש הנשאל ידבר בתרו ובמושב הרבים אל ידבר איש כול דבר אשר לוא להפצ הרבים וכיא האיש
12המבקר על הרבים וכול איש אשר יש אתו דבר לדבר לרבים אשר לוא במעמד האיש השואל את עצת
13היחד ועמד האיש על רגלוהי ואמר יש אתי דבר לדבר לרבים אם יומרו לו ידבר וכול〈 〉ה{ }מת֯נדב מישראל
14להוסיפ על עצת היחד ידורשהו האיש הפקוד ברואש הרבים לשכלו ולמעשיו ואם ישיג מוסר יביאהו
15בברית לשוב לאמת ולסור מכול עול והלבינהו בכול משפטי היחד ואחר בבואו לעמוד לפני הרבים ונשאלו
16הכול על דבריו וכאשר יצא הגורל על עצת הרבים יקרב או ירחק ובקורבו לעצת היחד לוא יגע בטהרת
17הרבים עד אשר ידרושהו לרוחו ומעשו עד מולאת לו שנה תמימה וגם הואה אל יתערב בהון הרבים
18ובמולאת לו שנה בתוכ היחד ישאלו הרבים על דבריו לפי שכלו ומעשיו בתורה ואם יצא לו הגורל
19לקרוב לסוד היחד על פי הכוהנים ורוב אנשי בריתם יקריבו גמ את הונו ואת מלאכתו אל יד האיש
20המבקר על מלאכת הרבים וכתבו בחשבון בידו ועל הרבים לוא יוציאנו אל יגע במשקה הרבים עד
21מולאת לו שנה שנית בתוך אנשי היחד ובמולאת לו השנה השנית יפקודהו על פי הרבים ואם יצא לו
22הגורל לקרבו ליחד יכתובהו בסרך תכונו בתוכ אחיו לתורה ולמשפט ולטוהרה ולערב את הונו ויהי עצתו
23ליחד ומשפטו _____
24_____ ואלה המשפטים אשר ישפטו בם במדרש יחד על פי הדברים אם ימצא בם איש אשר ישקר
25בהון והואה יודע ויבדילהו מתוכ טהרת רבים שנה אחת ונענשו (ונענשו / וי!ענשו) את רביעית לחמו ואשר ישוב את
26רעהו בקשי עורפ ודבר בקוצר אפים לפרוע את יסוד עמיתו באמרות את פי רעהו הכתוב לפנוהי
27[והו]שיעה ידו לוא ונא֯נעש שנה אח[ת ומובדל וא]שר יזכיר דבר בשם הנכבד על כול ה○[ --]
7
1ואם קלל או להבעת מצרה או לכול דבר אשר לו ○○○○○○ הואה קורה בספר או מברכ והבדילהו
2ולוא ישוב עוד על עצת היחד ואם באחד מן הכוהנים הכתובים בספר דבר בחמה ונענש שנה
3אחת ומובדל על נפשו מן טהרת רבים ואם בשגגה דבר ונענש ששה חודשים ואשר יכחס במדעו
4ונענש ששה חודשים והאיש אשר יצחה בלו משפט את רעהו בדעהא ונענש שנה אחת
5ומובדל ואשר ידבר את רעהו במרום (במרומ‹א›) או יעשה רמיה במדעו ונענש ששה חודשים ואם
6_____ ברעהו יתרמה ונענש שלושה חודשים ואם בהון היחד יתרמה לאבדו ושלמו ב○○○○○
7ברושו _____
8ואם לוא תשיג ידו לשלמו ונענש ששים יום ואשר יטור לרעהו אשר לוא במשפט ונענש ששה חודשים שנה אחת
9וכן לנוקם לנפשו כול דבר ואשר ידבר בפיהו דבר נבל שלושה חודשים ולמדבר בתוכ דברי רעהו
10עשרת ימים ואשר ישכוב וישן במושב הרבים שלושים ימים וכן לאיש הנפטר במושב הרבים
11אשר לוא בעצה וח?נם (וע«ח»נם / וע«ה»נם) עד שלוש פעמים על מושב אחד ונענש עשרת ימים ואם יזקפו
12ונפטר ונענש שלושים יום ואשר יהלכ לפני רעהו ערום ולוא היה אנוש ונענש ששה חודשים
13ואיש אשר ירוק אל תוכ מושב הרבים ונענש שלושים יום ואשר יוציא ידו מתוחת בגדו והואה
14פוח ונראתה ערותו ונענש שלושים יום ואשר ישחק בסכלות להשמיע קולו ונענש שלושים
15יום והמוציא את יד שמאולו לשוח בה ונענש עשרת ימים והאיש אשר ילכ רכיל ברעהו
16והבדילהו שנה אחת מטהרת הרבים ונענש ואיש ברבים ילכ רכיל לשלח הואה מאתם
17ולוא ישוב עוד והאיש אשר ילון על יסוד היחד ישלחהו ולוא ישוב ואמ על רעהו ילון
18אשר לוא במשפט ונענש ששה חודשים והאיש אשר תזוע רוחו מיסוד היחד לבגוד באמת
19וללכת בשרירות לבו אמ ישוב ונענש שתי שנים ברשונה לוא יגע בטהרת הרבים
20_____ רבים ובשנית לוא יגע בטהרת משקה הרבים ואחר כול אנשי היחד ישב ובמלואת
21לו שנתים ימים ישאלו הרבים על דבריו ואם יקרבהו ונכתב בתכונו ואחר ישאל אל המשפט
22○○○○○○○○ וכול איש אשר יהיה בעצת היחד ○○○○○○ על מלואת עשר שנים
23_____ ○○○○○○○○ _____ ושבה רוחו לבגוד ביחד ויצא מלפני
24הרבים ללכת בשרירות לבו לוא ישוב אל עצת היחד עוד ואיש מאנשי היח[ד ]א֯שר (א]שר) יתערב
25עמו בטהרתו או בהונו אש[ר -- ]הרבים והיה משפטו כמוהו לשל[חו -- ]
8
1בעצת היחד שנים עשר איש וכוהנים שלושה תמימים בכול הנגלה מכול
2התורה לעשות אמת וצדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת איש אמ רעהו
3לשמור אמונה בארצ ביצר סמוכ ורוח נשברה ולרצת עוון בעושי משפט
4וצרת מצרפ ולהתהלכ עם כול ב מדת האמת ובתכון העת בהיות אלה בישראל
5נכונה העצת היחד באמת ל למטעת עולם בית קודש לישראל וסוד קודש
6קודשים לאהרון עדי אמת למשפט ובי֯חירי רצון לכפר בעד הארצ ולהשב
7לרשעים גמולם _____ היאה חומת הבחן פנת יקר בל
8יזדעזעו יסודותיהו ובל יחישו ממקומם _____ מעון קודש קודשים
9לאהרון בדעת כולם לברית משפט ולקריב ריח ניחוח ובית תמים ואמת בישראל
10להקם ○○○○○ ברית לחו○○קות עולם והיו לרצון לכפר בעד הארצ ולחרוצ משפט רשעה ב֯ת֯מ֯י֯ם֯ ד֯ר֯ך֯ ואין עולה בהכון אלה ביסוד היחד שנתים ימים בתמים דרך
11יבדלו קודש בתוכ עצת אנשי היחד וכול דבר הת«נ»סתר מישראל ונמצאי (ונמצאו) לאיש
12הדורש אל יסתרהו מאלה מיראת רוח נסוגה ובהיות אלה ליחד בישראל
13בתכונים האלה יבדלו מתוך מושב הנשי העול ללכת למדבר לפנות שם את דרכ הואהא
14כאשר כתוב במדבר פנו דרך •••• ישרו בערבה מסלה לאלוהינו
15היאה מדרש התורה א[ש]ר֯ צוה ביד מושה לעשות ככול הנגלה עת בעת
16וכ֯אשר גלו הנביאים ברוח קודשו וכול איש מאנשי היחד ברית
17היחד אשר יסור מכול המצוה דבר ביד רמה אל יגע בטהרת אנשי הקודש
18ואל ידע בכול עצתם עד אשר יזכו מעשיו מכול עול להלכ בתמים דרכ וקרבהו
19בעצה על פי הרבים ואחר יכתב בתכונו וכמשפט הזה לכול הנוספ ליחד
20_____ ואלה המשפטים אשר ילכו בם אנשי התמים קודש איש את רעהו
21כול הבא בעצת הקודש ההולכים בתמים דרכ כאשר צוה כול איש מהמה
22אשר יעבר דבר מתורת מושה ביד רמה או ברמיה ישלחהו מעצת היחד
23ולוא ישוב עוד ולוא יתערב איש מאנשי הקודש בהונו ועם עצתו לכול
24דבר ואם בשגגה יעשה והובדל מן הטהרה ומן העצה ודרשו המשפט
25אשר לוא ישפוט איש ולוא ישאל על כול עצה שנתים ימים אמ תתם דרכו
26במ ושב (במושב) במדרש ובעצה [ע]ל [פ]י֯ [ה]רבים אמ לוא שגג עוד עד מולאת לו שנתים
27ימים _____
9
1כיא על ○○ שגגה אחת יענש שנתים ולעושה ביד ר֯מה לוא ישוב עוד אכ השוגג
2יבחן שנתים ימים לתמים דרכו ועצתו על פי הרבים ואחר יכתיב בתכונו ליחד קודש
3_____ בהיות אלה בישראל ככול התכונים האלה ליסוד רוח קודש לאמת
4עולם לכפר על אשמת פשע ומעל חטאת ולרצון לארצ מבשר עולות ומחלבי זבח ותרומת
5שפתים למשפט כניחוח צדק ותמים דרכ כנדבת מנחת רצון בעת ההיאה יבדילו אנשי
6היחד בית קודש לאהרון להוחד (להיחד) קודש קודשים ובית יחד לישראל ההולכים בתמים
7רק בני אהרון ימשלו במשפט ובהון ועל פיהם יצא {ו}הגורל לכול תכון אנשי היחד
8והון אנשי הקודש ההולכים בתמים אל יתערב הונם עם הון אנשי הרמיה אשר
9לוא הזכו דרכם להבדל מעול וללכת בתמים דרכ ומכול עצת התורה לוא יצאו ללכת
10בכול שרירות לבם ונשפטו במשפטים הרשונים אשר החלו אנשי היחד לתיסר בם
11עד בוא נביא ומשיחי אהרון וישראל _____
12_____ אלה החוקים למשכיל להתהלכ בם עם כול חי לתכון עת ועת ולמשקל איש ואיש
13לעשות את רצון אל ככול הנגלה לעת בעת ולמוד את כול השכל הנמצא לפי העתים ואת
14חוק העת להבדיל ולשקול בני הצדיק לפי רוחום ובבחירי העת להחזיק על פי
15רצונו כאשר צוה ואיש כרוחו כן לעשות משפטו ואיש כבור כפיו לקרבו ולפי שכלו
16להגישו וכן אהבתו עם שנאתו ואשר לוא להוכיח ולהתרובב עמ אנשי השחת
17ולסתר את עצת התורה בתוכ אנשי העול ולהוכיח דעת אמת ומשפט צדק לבוחרי (לביחרי)
18דרכ איש כרוחו כתכון העת להנחותם בדעה וכן להשכילם ברזי פלא ואמת בתוך
19אנשי היחד להלכ תמים איש את רעהו בכול הנגלה להם ההיאה עת פנות הדרכ
20למדבר ולהשכילם כול הנמצא לעשות בעת הזואת והבדל מכול איש ולוא הסר דרכו
21מכול עול ואלה תכוני הדרכ למשכיל בעתים האלה לאהבתו עם שנאתו שנאת עולם
22עמ אנשי שחת ברוח הסתר לעזוב למו הון ועמל כפים כעבד למושל בו וענוה לפני
23הרודה בו ולהיות איש מקנא לחוק ועתי ליום נקם לעשות רצון בכול משלח כפים
24ובכול ממשלו כאשר צוה וכול הנעשה בו ירצה בנדבה וזולת רצון אל לו יחפצ
25[ו]ב֯כ֯ו֯ל אמרי פיהו ירצה ולוא יתאוה בכול אשר לוא צוה֯ (צוה֯[ו) למשפט (]למשפט) אל יצפה תמיד
26[-- ובצו]ק֯ה יברכ עושיו ובכול אשר יהיה יספ֯[ר חסדיו --] שפתים יברכנו
10
1עם קצים אשה«ר» חקק א ברשית ממשלת אור עמ תקופתו ובהאספו על מעון חוקו ברשית
2אשמורי חושכ כיא יפתח אוצרו וישתהו עלת__ ובתקופתו עם האספו מפני אור באופיע
3מאורות מזבול קודש עם האספם למעון כבוד במבוא מועדים לימי חודש יחד תקופתם עם
4מסרותם זה לזה בהתחדשם יום גדול לקודש קודשים ואות נ___ למפתח חסדיו עולם לראשי
5מועדים בכול קצ נהיה ברשית ירחים למועדיהם וימי קודש בתכונם לזכרון במועדיהם
6○○ תרומת שפתים הברכנו כחוק חרות לעד בראשי שנים ובתקופת מועדיהם בהשלם חוק
7תכונם יום משפטו זה לזה מועד קציר לקיצ ומועד זרע למועד דשא מועדי שנים לשבועיהם
8וברוש שבועיהם למועד דרור ובכול היותי חוק חרות בלשוני לפרי תהלה ומנת שפתי אשא
9○○ אזמרה בדעת וכול נגינתי לכבוד אל וכנור נבלי לתכון קודשו וחליל שפתי אשא בקו משפטו
10עם מבוא יום ולילה אבואה בברית אל ועם מוצא ערב ובוקר אמר חוקיו ובהיותם אשים
11גבולי לבלתי שוב ומשפטו אוכיח כנעוותי ופשעי לנגד עיני כחוק חרות ולאל אומר צדקי
12ולעליון מכין טובי מקור דעת ומעון (ומעין) קודש רום כבוד וגבורת כול לתפארת עולם הבחרה באשר
13יורני וארצה כאשר ישופטני ברשית משלח ידי ורגלי אברכ שמו בראשית צאת ובוא
14לשבת וקום ועם משכב יצועי ארננה לו ואברכנו תרוםת מוצא שפתי ממערכת אנשים
15ובטרם ארים ידי להדשן בעדני תנובת תבל ברשית פחד ואימה ובמכון צרה עם בוקה
16אברכנו בהפלא מודה ובגבורתו אשוחח ועל חסדיו אשען כול היום ואדעה כיא בידו משפט
17כול חי ואמת כול מעשיו ובהפתח צרה אהללנו ובישועתו ארננה יחד לוא אשיב לאיש גמול
18רע בטוב ארדפ גבר כיא את אל משפט כול חי והואה ישלם לאיש גמולו לוא אקנא ברוח
19רשעה ולהון חמס לוא תאוה נפשי וריב אנש שחת לוא אט֯ו֯ר֯תפוש ב֯א֯פ֯ ל֯ש֯ב֯י֯ עד יום נקם ואפיא לוא
20אשיב מאנשי עולה ולוא ארצה עד הכון משפט לוא אטור באפ לשבי פשע ולוא ארחם
21על כול סוררי דרכ לוא אנחם בנכאים עד תום דרכם ובליעל לוא אשמור בלבבי ולוא ישמע בפי
22נבלות וכחש עוון ומרמות וכזבים לוא ימצאו בשפתי ופרי קודש בלשוני ושקוצים
23לוא ימצא בה בהודות אפתח פי וצדקות אל תספר לשוני תמיד ומעל אנשים עד תום
24פשעם רקים אשבית משפתי נדות ונפתלות מדעת לבי בעצת תושיה אספתר דעת
25ובערמת דעת אשוכ ב֯ע֯ד֯ה גבול סמוכ לשמור אמנים ומשפט עוז לצדקת אל אח֯לקה
26חוק בקו עתים ו֯[ -- ]○ צדק אהבת חסד לנוכנעים (לניכנעים) וחזוק ידים לנמהר֯[י(ם) להודיע]
11
1לתועי רוח בינה ולהשכיל רוכנים בלקח ולהשיב ענוה לנגד רמי רוח וברוח נשברה לאנשי
2מטה שולחי אצבע ומדברי און ומקני הון כיא אני לאל משפטי ובידו תום דרכי עמ ישור לבבי
3ובצדקותו ימח פשעי כיא ממקור דעתו פתח אורו ובנפלאותיו הביטה עיני ואורת לבבי ברז
4נהיה והויא עולם משען ימיני בסלע עוז דרכ פעמי מפני כול לוא יזד{ }עז{ר}ע (יזד עזרע) כיא אמת אל היאה
5סלע פעמי וגבורתו משענת ימיני וממקור צדקתו משפטי אור בלבבי מרזי פלאו בהויא עולם
6הביטה עיני תושיה אשר נסתרה מאנוש דעה ומזמת ערמה מבני אדם מקור צדקה ומקוה
7גבורה עמ מעין (מעון) כבוד מסוד בשר לאשר בחר אל נתנם לאוחזת עולם וינחילם בגורל
8קדושים ועם בני שמים חבר סודם לעצת יחד וסוד מבנית קודש למטעת עולם עם כול
9קצ נהיה ואני לאדם רשעה ולסוד בשר עול על? עוונותי פשעי חטאתי ○○○○ עם נעוות לבבי
10לסוד רמה והולךי חושכ כיא לאדם (לא לאדם) דרכו ואנוש לוא יכין צעדו כיא לאל המשפט ומידו
11תום הדרכ ובדעתו נהיה כול וךול הויה במחשבתו יכינו (יכיננו / יכונו) ומבלעדיו לוא יעשה ואני אם
12אמוט חסדי אל ישועתי לעד ואמ אכשול בעוון בשר משפטי בצדקת אל תעמוד לנצחים
13ואם יפתח צרתי ומשחת יחלצ נפשי ויכן לדרכ פעמי ברחמיו הגישני ובחסדיו יבוא
14משפטי בצדקת אמתו שפטני וברוב טובו יכפר בעד כול עוונותי ובצדקתו יטהרני מנדת
15אנוש וחטאת בני אדם להודות ל֯אל צדקו ולעליון תפארתו ברוכ אתה אלי הפותח לדעה
16לב עבדכה הכן בצדק כול מעשיו והקם לבן אמתכה כאשר רציתה לבחירי אדם להתיצב
17לפניכה לעד כיא מבלעדיכה לוא תתם דרכ ובלו רצונכה לוא יעשה כול אתה הוריתה
18כול דעה וכול הנהיה ברצונכה היה ואין אחר זולתכה להשיב על עצתכה ולהשכיל
19בכול מחשבת קודשכה ולהביט בעומק רזיכה ולהתבונן בכול נפלאותיכה עם כוח
20גבורתכה ומי יכול להכיל את כבודכה ומה אפ הואה בן האדם במעשי פלאכה
21וילוד אשה מה ישב לפניכה והואה מעפר מגבלו ולחם רמה מדורו והואה מצירוק
22חמר קורצ ולעפר תשוקתו מה ישיב חמר ויוצר יד ולעצת מה יבין