Versionen

1QM

©

Copyright


1
1למ֯[ --] המלחמה ראשית משלוח יד בני אור להחל בגורל בני חושך בחיל בליעל בגדוד אדום ומואב ובני עמון
2וח֯○[ -- ]פלשת ובגדודי כתיי אשור ועמהם בעזר מרשיעי ברית בני לוי ובני יהודה ובני בנימין גולת המדבר ילחמו בם
3ב֯ ○[ -- ]לכול גדודיהם בשוב גולת בני אור ממדבר העמים לחנות במדבר ירושלים ואחר המלחמה יעלו משם
4○○[ -- ]הכתיים במצרים ובקצו יצא בחמה גדולה להלחם במלכי הצפון ואפו להשמיד ולהכרית את קרן
5○[ -- ]אה עת ישועה לעם אל וקץ ממשל לכול אנשי גורלו וכלת עולמים לכול גורל בליעל והיתה מהומה
6ג[ -- ]בני יפת ונפל אשור ואין עוזר לו וסרה ממשלת כתיים להכניע֯ רשעה לאין שארית ופלטה לוא תהיה
7ל[בנ]י חושך _____
8ו֯[בני צ]ד֯ק יאירו (יאורו) לכול קצוות תבל הלוך ואור עד תום כול מועדי חושך ובמועד אל יאור (יאיר) רום גודלו לכול קצי
9ע֯[ולמים] לשלום וברכה כבוד ושמחה ואורך ימים לכול בני אור וביום נפול בו כתיים קרב ונחשיר חזק לפני אל
10ישראל כיא הואה יום יעוד לו מאז למלחמת כלה לבני חושך בו יתקרבו לנחשיר גדול עדת אלים וקהלת
11אנשים בני אור וגורל חושך נלחמים יחד לגבורת אל בקול המון גדול ותרועת אלים ואנשים ליום הווה והיאה עת
12צרה ע[ל ○]ל עם פדות אל ובכול צרותמה לוא נהיתה כמוה מחושה עד תומה לפדות עולמים וביום מלחמתם בכתיים
13יצ○[]○ []נ֯ח֯שיר במלחמה שלושה גורלות יחזקו בני אור לנגוף רשעה ושלושה יתאזרו חיל בליעל למשוב גורל
14[אור] ([]○) ו֯נ֯ו֯פ֯לי (ד֯ג֯לי) הבנים יהיו להמס לבב וגבורת אל מאמצת ל[בב בני אור ]ו֯ב֯ג֯ורל השביעי יד אל הגדולה מכנעת
15[-- מלאכי ממשלתו ולכול אנשי[ -- ] _____
16[-- ]○ קדושים יופיע בעזרת֯[ -- ]אמת לכלת בני חושך א֯ז֯[ --]
17[-- ]ל[ ]○ון גדול ○○○[ -- ]○ם יתנו יד בכל[ -- ]
letzte[ומשמרות ראשי]
2
1אבות העדה שנים וחמשים ואת ראשי הכוהנים יסרוכו אחר כוהן הראש ומשנהו ראשים שנים עשר להיות משרתים
2בתמיד לפני אל וראשי המשמרות ששה ועשרים במשמרותם ישרתו ואחריהם ראשי הלויים לשרת תמיד שנים עשר אחד
3לשבט וראשי משמרותם איש במעמדו ישרתו וראשי השבטים ואבות העדה אחריהם להתיצב תמיד בשערי המקדש
4וראשי משמרותם עם פקודיהם יתיצבו למועדיהם לחודשיהם ולשבתות ולכול ימי השנה מבן חמשים שנה ומעלה
5אלה יתיצבו על העולות ועל הזבחים לערוך מקטרת ניחוח לרצון אל לכפר בעד כול עדתו ולהדשן לפניו תמיד
6בשולחן כבוד את כול אלה יסרוכו במועד שנת השמטה ובשלוש ושלושים שני המלחמה הנותרות יהיו אנשי השם
7קריאי המועד וכול ראשי אבות העדה בחרים להם אנשי מלחמה לכול ארצות הגויים מכול שבטי ישראל יחליצו (יחלוצו)
8להם אנשי חיל לצאת לצבא כפי תעודות המלחמה שנה בשנה ובשני השמטים לוא יחלוצו לצאת לצבא כיא שבת
9מנוח היאה לישראל בחמש ושלושים שני העבודה תערך המלחמה שש שנים ועורכיה כול העדה יחד
10ומלחמת המחלקות בעתש ועשרים הנותרות בשנה הראישונה ילחמו בארם נהרים ובשנית בבני לוד ובשלישית
11ילחמו בשאר בני ארם בעוץ וחול תוגר ומשא אשר בעבר פורת ברביעית ובחמישית ילחמו בבני ארפכשד
12בששית ובשביעית ילחמו בכול בני אשור ופרס והקדמוני עד המדבר הגדול בשנה השמינית ילחמו בבני
13עילם בתשיעית ילחמו בבני ישמעאל וקטורה ובעשר השנים אשר אחריהם תחלק המלחמה על כול בני חם
14ל[ -- במו]שבותם ובעשר השנים הנותרות תחלק המלחמה על כול[ בני יפ]ת֯ ב֯מ֯ו֯שבותיהם
15[-- ] _____ [-- ] _____
16[-- ]○ת התרועה לכול עבודתם ל[ -- ]○ לפקודיהם
17[-- ]ועושרות על ח֯[ ]
3
1סדרי המלחמה וחצוצרות סדרי המלחמה וחצוצרות מקראם בהפתח שערי המלחמה לצאת אנשי הבנים וחצוצרות תרועות החללים וחצוצרות
2המארב וחצוצרות המרדף בהנגף אויב וחצוצרות המאסף בשוב המלחמה על חצוצרות מקרא העדה יכתובו קרואי אל
3ועל חצוצרות מקרא הסשרים יכתובו נשיאי אל ועל חצוצרות המסורות יכתובו סרך אל ועל חצוצרות אנשי
4השם יכתובו ראשי אבות העדה בהאספם לבית מועד יכתובו תעודות אל לעצת קודש ועל חצוצרות המחנות
5יכתובו שלום אל במחני קדושיו ועל חצוצרות מסעיהם יכתובו גבורות אל להפיץ אויב ולהניס כול משנאי
6צדק ומשוב חסדים במשנאי אל ועל חצוצרות סדרי המלחמה יכתובו סדרי דגלי אל לנקמת אפו בכול בני חושך
7ועל חצוצרות מקרא אנשי הבנים בהפתח שערי המלחמה לצאת למערכת האויב יכתובו זכרון נקם במועד
8אל ועל חצוצרות החללים יכתובו יד גבורת אל במלחמה להפיל כול חללי מעל ועל חצוצרות המארב יכתובו
9רזי אל לשחת רשעה ועל חצוצרות המרדף יכתובו נגף אל כול בני חושך לוא ישוב אפו עד כלותם
10ובשובם מן המלחמה לבוא המערכה יכתובו על חצוצרות המשוב אסף אל ועל חצוצרות דרך המשוב
11ממלחמת האויב לבוא אל העדה ירושלים יכתובו גילות אל במשוב שלום _____
13סרך אותות כול העדה למסורותם על האות הגדולה אשר בראש כול העם יכתובו עם אל ואת שם ישראל
14ואהרון ושמות שנים עשר ש[בטי ישרא]ל כתולדותם על אותות ראשי המחנות אשר לשלושת השבטים
15יכתובו ב○○[ -- ע]ל אות השבט יכתובו נס אל ואת שם נשי הש[בט --]
16משפ○[ -- ]○ שם הנשיא הרבוא ואת שמות ש○[ --]
17○[ -- ]○ מאיות֯יו ועל א֯ו֯ת֯[ -- ]
4
1ועל אות מררי יכתובו תרומת אל ואת שם נשי מררי ואת שמות שרי אלפיו ועל אות הא[ל]ף יכתובו אף אל בעברה על
2בליעל ובכול אנשי גורלו לאין שארית ואת שם שר האלף ואת שמות שרי מאיותיו ועל אות המאה יכתובו מאת
3אל יד מלחמה בכול בשר עול ואת שם שר המאה ואת שמות שרי עשרותיו ועל אות החמשים יכתובו חדל
4מעמד רשעים [ב]גבורת אל ואת שם שר החמשים ואת שמות שרי עושרותיו על אות העשרה יכתובו רנות
5אל בנבל עשור֯ ואת שם שר העשרה ואת שמות תשעת אנשי תעודתו _____
6ובבלכתם למל֯חמה יכתובו על אותותם אמת אל צדק אל כבוד אל משפט אל ואחריהם כול סרך פרוש שמותם
7ובגשתם למלחמה יכתובו על אותותם ימין אל מועד אל מהומת אל חללי אל ואחריהם כול פרוש שמותם
8ובשובם מן המלחמה יכתובו על אותותם רומם אל גדל אל תשבוחת אל כבוד אל עם כול פרוש שמותם _____
9סרך אותות העדה בצאתם למלחמה יכתבו על אות הראישונה עדת אל על אות השנית מחני אל על השלישית
10שבטי אל על הרביעית משפחות אל על החמישית דגלי אל על הששית קהל אל על השביעית קריאי
11אל על השמינית צבאות אל ופרוש שמותם יכתובו עם כול סרכם ובגשתם למלחמה יכתובו על אותותם
12מלחמת אל נקמת אל ריב אל גמול אל כוח אל שלומי אל גבורת אל כלת אל בכול גוי הבל ואת כול פרוש
13שמותם יכתובו עליהם ובשובם מן המלחמה יכתובו על אותותם ישועות אל נצח אל עזר אל משענת אל
14ש֯מחת֯ אל הודות אל תהלת אל שלום אל _____
15[-- א]ו֯ת֯ות אות כול העדה אורך ארבע עשרה אמה אות ש֯ל[ -- שלוש ע]שרה אמה
16[-- ]ש֯תים עשרה אמה א֯ו֯ת֯ ה֯ר֯ב֯ו֯א עשתי עש[רה -- ]○ה ת֯שע אמות
17[-- ]○○ אמות א֯ות֯ העשרה ש○○[ -- ] _____
18[--]ל֯ [--]ל֯ [ ]
5
1ועל מ[ג]ן֯ נשיא כול העדה יכתבו שמו[ ו]שם ישראל ולוי ואהרון ושמות שנים עשר שבטי ישראל כתולד֯ותם
2ושמות שנים עשר שרי שבטיהם _____
3סרך לסדר דגלי המלחמה בהמלא צבאם להשלים מערכת פנים על אלף איש תאסר המערכה ושבעה סדרי
4פנים למערכה האחת סר«ד»וכרים (סרוכים) בסרך מעמד איש אחר איש וכולם מחזיקים מגני נחושת מרוקה כמעשה
5מראת פנים והמגן מוסב מעשי גדיל שפה וצורת מחברת מעשה חושב זהב וכסף ונחושת ממוזזים
6ואבני חפץ אבדני רוקמה (ריקמה) מעשה חרש מחשבת אורך המגן אמתים וחצי ורוחבו אמה וחצי ובידם רמח
7וכידן אורך הרמח שבע אמות מזה הסגר והלוהב חצי האמה ובסגר שלושה צמידים מפותחים כמעשי
8גדיל שפה בזהב וכסף ונחושת ממוזזים כמעשי צורת מחשבת ומחברת הצ[ו]רה מזה ומזה לצמיד
9סביב אבני חפץ בדני רוקמה (ריקמה) מעשי חרש מחשבת ושבולת והסגר מחורץ בין הצמידים כמעשי
10עמוד מחשבת והלוהב ברזל לבן מאיר (מאור) מעשי חרש מחשבת ושבולת זהב טהור בתוך הלהב ושפה (ושפ֯ו֯ד) אל
11הראש והכידנים ברזל ברור טהור בכור ומלובן כמראת פנים מעשי חרש מ[ח]שבת ומראי שבולת
12זהב טהור חוברת בו לשני עבריו וספות ישר אל הראוש שתים מזה ושתים מזה אורך הכידן אמה
13וחצי ורוחבו ארבע אצבעות והבטן ארבע גודלים וארבעה טפחים עד הבטן והבטן מרוגלת הנה
14והנה חמשה טפחים ויד הכידן קרן ברורה מעשה חושב צורת רוקמה (ריקמה) בזהב ובכסף ואבני חפץ
16ובעמוד ה֯[ -- ]יסדרו שבע המערכות מערכה אחר מערכה
17ו֯ר֯וח[ -- ש]לושים באמה אשר יעמודו שם אנש[י]
18[-- מ֯ג֯נ֯י֯ הפנים ○○○○○ ○○○○ [-- ]
6
1שבע פעמים ושבו למעמדם ואחריהם יצאו שלושה דגלי בינים ועמדו בין המערכות הדגל הראישון ישליך א֯ל
2מערכת האויב שבעה זרקות מלחמה ועל לוהב הזרק יכתובו ברקת חנית לגבורת אל ועל השלט השני יכתובו
3זיקי דם להפיל חללים באף אל ועל הזרק השלישי יכתובו שלהובת חרב אוכלת חללי און במשפט אל
4כול אלה יטילו שבע פעמים ושבו למעמדם ואחריהם יצאו שני דגלי בינים ועמדו בין שתי המערכות הדגל
5הראישון מחזיק חנית ומגן והדגל השני מחזיקי מגן וכידן להפיל חללים במשפט אל ולהכניע מערכת
6אויב בגבורת אל לשלם גמול רעתם לכול גוי הבל והיתה לאל ישראל המלוכה ובקדושי עמו יעשה חיל
8ושבעה סדרי פרשים יעמודו גם המה לימין המערכה ולשמאולה מזה ומזה יעמודו סדריהם שבע מאות
9פרשים לעבר האחד ושבע מאות לעבר השני מאתים פרשים יצאו עם אלף מערכת אנשי הבינים וכן
10יעמודו לכול ע[ב]ר֯י֯ המחנה הכול שש מאות וארבעת אלפים ואלף וארבע מאות רכב לאנשי סרך המערכות
11חמשים למערכה [הא]חת ויהיו הפרשים על רכב אנשי הסרך ששת אלפים חמש מאות לשבט כול הרכב היוצאים
12למלחמה עם אנש[י] הבנים סוסים זכרים קלי רגל ורכי פה וארוכי רוח ומלאים בתכון ימיהם מלומדי מלחמה
13ובעולים לשמוע [ק]ולות ולכול מראי דמיונים והרוכבים עליהם אנשי חיל למלחמה מלומדי רכב ותכון
14ימיהם מבן שלושים שנה עד בן חמש וארבעים ופרשי הסרך יהיו מבן ארבעים שנה ועד בן חמשים והמה
15ו֯ר֯כ֯[ב --] ל[ -- ]○○ח֯ות ובתי ראשים ושוקים ומחזיקים בידם מגני עגלה ורמח ארוך ש֯מ֯ו֯נ֯ה֯ א֯מ֯[ות --]
16[-- ]וקשת וחצים וזרקות מלחמה וכולם עתודים בס[ --]
17[-- ולשפוך דם חללי אשמתם אלה ה֯מה ה○[ -- ]
18[-- ] _____ [--]
7
1ואנשי הסרך יהיו מבן ארבעים שנה ועד בן חמשים וסורכי המחנות יהיו מבן ○○ חמשים שנה ועד בן ○○ ששים והשוטרים
2יהיו גם הם מבן ארבעים שנה ועד בן חמשים וכול מפשיטי החללים ושוללי השלל ומטהרי הארץ ושומרי הכלים
3ועורך הצידה כולם יהיו מבן חמש ועשרים שנה ועד בן שלושים וכול נער זעטוט ואשה לוא יבואו למחנותם בצאתם
4מירושלים ללכת למלחמה עד שובם וכול פסח או עור או חגר או איש אשר מום עולם בבשרו או איש מנוגע בטמאת
5בשרו כול אלה לוא ילכו אתם למלחמה כולם יהיו אנשי נדבת מלחמה ותמימי רוח ובשר ועתודים ליום נקם וכול
6איש אשר לוא יהיה טהור ממקורו ביום המלחמה לוא ירד אתם כיא מלאכי קודש עם צבאותם יחד ורוח יהיה
7בין כול מחניהמה למקום היד כאלפים באמה וכול ערות דבר רע לוא יראה סביבות כול מחניהם _____
9ובסדר מערכות המלחמה לקראת אויב מערכה לקראת מערכה ויצאו מן השער התיכון אל בין המערכות שבעה
10כוהנים מבני אהרון לובשים בגדי שש לבן כתונת בד ומכנסי בד וחוגרים באבנט בד שש משוזר תכלת
11וארגמן ותולעת שני וצורת רוקמה (ריקמה) מעשה חושב ופרי מגבעות בראשיהם בגדי מלחמה ואל המקדש לוא
12יביאום הכוהן האחד יהיה מהלך על פני כול אנשי המערכה לחזק ידיהם במלחמה וביד הששה יהיו
13חצוצרות המקרא וחצוצרות הזכרון וחצוצרות התרועה וחצוצרות המרדף וחצוצרות המאסף ובצאת הכוהנים
14אל בין המערכות יצאו עמהמה שבעה לויים ובידם שבעת שופרות היובל ושלושה שוטרים מן הלויים לפני
15הכוהנים והלויים ותקעו הכוהנים בשתי חצוצרות המ֯ק֯ר֯[א -- מ]לחמה על חמשים מגן
16וחמשים אנשי בינים יצאו מן השער האחד ו֯[ -- ]לויים שוטרים ועם
17כול מערכה ומערכה יצאו ככול הס[רך -- אנשי ה?]ב֯ינים מן השערים
18[ועמ]ד֯ו בין שתי המ֯ע֯ר֯כ֯ו֯ת֯ ו○○[ -- ]○○ המל[חמה]
8
1החצוצרות תהיינה מריעות לנצח אנשי הקלע עד כלותם להשליך שבע
2פעמים ואחר יתקעו להם הכוהנים בחצוצרות המשוב ובאו ליד המערכה
3הראישונה להתיצב על מעמדם ותקעו הכוהנים בחצוצרות המקרא ויצאו
4שלושה דגלי בינים מן השערים ועמדו בין המערכות ולידם אנשי הרכב
5מימין ומשמאול ותקעו הכוהנים בחצוצרות קול מרודד ידי סדר מלחמה
6והראשים יהיו נפשטים לסדריהם איש למעמדו ובעומדם שלושה סדרים
7ותקעו להם הכוהנים תרועה שנית קול נוח וסמוך ידי מפשע עד קורבם
8למערכת האויב ונטו ידם בכלי המלחמה והכוהנים יריעו בשש חצוצרות
9החללים קול חד טרוד לנצח מלחמה והלויים וכול עם השופרות יריעו
10קול אחד תרועת מלחמה גדולה להמס לב אויב ועם קול התרועה יצאו
11זרקות המלחמה להפיל חללים קול השופרות יחישו ובח[צו]צ֯רות יהיו
12הכוהנים מריעים קול חד טרוד לנצח ידי מלחמה עד השליכם למערכת
13_____ האויב שבע פעמים ואחר יתקעו להם הכוהנים בחצוצרות המשוב
14קול נוח מרודד סמוך כסרך הזה יתקעו ה֯[כו]ה֯נים לשלושת הדגלים ועם
15הטל הראישון יריעו ה[ -- ]רות קול תרועה
16גדולה לנצח מל[חמה -- יתקעו] להם הכוהנים
17בחצוצ[רות -- ]○ו על מעמדם ב֯מ֯ערכת֯
18[-- ]ם֯ ועמד
19[-- ח]ללים
9
1יחלו ידם להפיל בחללים וכול העם יחשו מקול התרועה והכוהנים יהיו מריעים בחצוצרות
2החללים לנצח המלחמה עד הנגף האויב והסבו עורפם והכוהנים מריעים לנצח מלחמה
3ובהנגפם לפניהם יתקעו הכוהנים בחצוצרות המקרא ויצאו אליהם כול אנשי הבינים מתוך
4מערכות הפנים ועמדו ששה דגלים והדגל המתקרב כולם שבע מערכות שמונה ועשרים אלף
5אנשי מלחמה והרוכבים ששת אלפים כול אלה ירדופו להשמיד אויב במלחמת אל לכלת
6עולמים ותקעו להמה הכוהנים בחצוצרות המרדוף ונחל[קו] על כול האויב לרדף כלה והרכב
7משיבים על ידי המלחמה עד החרם ובנפול החללים יהיו הכו[הנ]ים מריעים מרחוק ולוא יבואו
8אל תוך החללים להתגאל בדם טמאתם כיא קדושים המה [לו]א יחלו שמן משיחת כהונתם בדם
9גוי הבל _____
10סרך לשנות סדר דגלי המלחמה לערוך המעמד על ר○[ -- ]○[ [ ] גליל (גלול / גלו/יל) כ֯פים ומגדלות
11וקשת ומגדלות ועל דרוך מעט וראשים יוצאים וכנפים[ --] מ֯[ ]י֯ עברי המערכה [-- ]○מיס (ל]ה֯מיס / ל]ה֯מיס)
12אויב ומגני המגדלות יהיו ארוכים שלוש אמות ורמחיהם א[רו]ך שמונה אמות והמג[ד]לות
13יוצאים מן המערכה מאה מגן ומאה פני המגדל כ○[ י]סבו המגדל לשלושת רוחות הפנים
14מגנים שלוש מאות ושערים שנים למג֯דל א֯ח֯ד֯ ל[ימין ו]א֯חד לשמאול ועל כול מגני המגדלות
15יכתובו על הראישון מיכ֯[א]ל [-- על שלישי ]שריאל על הרביעי רפאל
16מיכאל וגבריאל ל○[ -- ] _____
17○[] לאר֯ב֯ע֯[ -- ואם ]א֯ורב ישימ[ו] ל[מערכ]ת֯
18○[ -- ]ל[ ]○○○
10
1מחנינו ולה֯ש֯מר מכול ערות דבר רע ואשר הגיד לנו כיא אתה בקרבנו אל גדול ונורא לשול את כול
2אויבינו לפ֯[נינ]ו֯ וילמדנו מאז לדורותינו לאמור בקרבכם למלחמה ועמד הכוהן ודבר אל העם
3לאמור שמעה ישראל אתמה קרבים היום למלחמה על אויביכמה אל תיראו ואל ירך לבבכמה
4ואל תחפ֯[זו וא]ל תערוצו מפניהם כיא אלוהיכם הולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע
5אתכמה ו[ש]וטרינו ידברו לכול עתודי המלחמה נדיבי לב להחזיק בגבורת אל ולשוב כול
6מסי לבב ולחזיק יחד בכול גבורי חיל ואשר ד[בר]ת֯ה ביד מושה לאמור כיא תבוא מלחמה
7בארצכמה על הצר הצורר אתכמה והריעות[מה] בחצוצרות ונזכרתמה לפני אלוהיכם
8ונושעתם מאויביכם מיא כמוכה אל ישראל בש[מי]ם ובארץ אשר יעשה כמעשיכה הגדולים
9וכגבורתכה החזקה ומיא _____ כעמכה ישראל אשר בחרתה לכה מכול עמי הארצות
10עם קדושי ברית ומלומדי חוק משכילי בינ֯[ה -- ]○○[ -- ]○ ושומעי קול נכבד ורואי
11מלאכי קודש מגולי אוזן ושומעי עמוקות [-- ]○[] מפרש שחקים צבא מאורות
12ומשא רוחות וממשלת קדושים אוצרות כב[וד (כב[) --] עבים הבורא ארץ וחוקי מפלגיה
13למדבר וארץ ערבה וכול צאצאיה עם פר[ים -- ]○ה חוג ימים ומקוי נהרות ומבקע תהומות
14מעשי חיה ובני כנף תבנית אדם ותול[ ]עו בלת לשון ומפרד עמים מושב משפחות
15ונחלת ארצות[ -- ]מועדי קודש ותקופות שנים וקצי
16עד ○○[ -- ]○ה אלה ידענו מבינתכה אשר ס֯○[]
17[-- אוזנ]כה אל שועתנו כיא ○[]
18[-- ]ל○○ ביתו הכו֯[ -- ]
11
1כיא אם לכה המלחמה ובכוח ידכה רוטשו פגריהם לאין קובר ואת גולית הגתי איש גבור חיל
2הסגרת֯ה ביד דויד עבדכה כיא בטח בשמכה הגדול ולוא בחרב וחנית כיא לכה המלחמה ואת
3פלשתיים הכנ[י]ע֯ פעמים רבות בשם קודשכה וגם ביד מלכינו הושעתנו פעמים רבות
4בעבור רחמיכה ולוא כמעשינו אשר הרעונו ועלילות פשעינו לכה המלחמה ומאתכה הגבורה
5ולוא לנו ולוא כוחנו ועצום ידינו עשה חיל כיא בכוחכה ובעוז חילכה הגדול כאש֯ר֯ הגדתה
6לנו מאז לאמור דרך כוכב מיעקוב קם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וו קרקר כול בני שית
7וירד מיעקוב והאביד שריד מ֯עיר והיה אויב ירשה וישראל _____ עשה חיל וביד משיחיכה
8חוזי תעודות הגדתה לנו ק[צי] מלחמות ידיכה להלחםכבד באויבינו להפיל גדודי בליעל שבעת
9גוי הבל ביד אביוני פדותכה [-- ובשלום לגבורת פלא ולב נמס לפתח תקוה ותעש להמה כפרעוה
10וכשלישי מרכבותיו בים סו[ף] ונכאי רוח תבעיר כלפיד אש בעמיר אוכלת רשעה לוא תשוב עד
11כלות אשמה ומאז השמי֯[ענו (השמי[ע / השמ○[) מ]ו֯עד (]○עד) גבורת ידכה בכתיים לאמור ונפל אשור בחרב לוא איש וחרב
12לוא אדם תואכלנו _____
13כיא ביד אביונים תסגיר [או]יבי ([נד]יבי) כול הארצות וביד כורעי עפר להשפיל גבורי עמים להשיב גמול
14רשעים בר֯א֯ש אש֯[ --] ולהצדיק משפט אמתכה בכול בני איש ולעשות לכה שם עולם בעם
15[-- ]המלחמות ולהתגדל ולהתקדש לעיני שא֯ר הג֯ו֯ים לדעת[ -- ]
16[-- ע]ש֯ותכה שפטים בגוג ובכול קהלו הנק[ה]ל[ים ]ל[ --]
17[-- ]כ֯יא תלחם בם מן השמ[ים] [--]
18[-- ]○ליהם למהמה[ -- ]
12
1כיא רוב קדושים []לה בשמים וצבאות מלאכים בזבול קודשכה לה[ודות אמת]כה ובחירי עם קודש
2שמתה לכה ב○[ ]○פר שמות כול צבאם אתכה במעון קודשכה ומ[ -- ]○ים בזבול כבודכה
3וחסדי ברכו֯[תיכה] וברית שלומכה חרתה למו בחרט חיים למלוך ○[] בכול מועדי עולמים
4ולפקוד צ○[ ג]ב֯וריכה (ב]ח֯יריכה) לאלפיהם ולרבואותם יחד עם קדושיכה [--] מלאכיכה לרשות יד
5במלחמה [-- ]קמי ארץ בריב משפטיכה ועם בחירי שמים נו֯צ֯[חים ] _____
6________
7ואתה אל נ[ורא] (נ[הדר]) בכבוד מלכותכה ועדת קדושיכה בתוכנו לעזר עולמי[ם ]○נו בוז למלכים לעג
8וקלס לגבור֯ים כיא קדוש אדוני ומלך הכבוד אתנו עם קדושים גבו֯[רי ]צבא מלאכים בפקודינו
9וגבור המלח[מה] בעדתנו וצבא רוחיו עם צעדינו ופרשינו֯[ כ]עננים וכעבי טל לכסות ארץ
10וכזרם רביבים להשקות משפט לכול צאצאיה קומה גבור שבה שביכה איש כבוד ושול
11שללכה עושי חיל תן ידכה בעורף אויביכה ורגלכה על במותי חלל מחץ גוים צריכה וחרבכה
12תואכל בשר אשמה מלא ארצכה כבוד ונחלתכה ברכה המון מקנה בחלקותיכה כסף וזהב ואבני
13חפץ בהיכל[ו]תיכה ציון שמחי מאדה והופיעי ברנות ירושלים והגלנה כול ערי יהודה פתחי
14שער֯[י]ך֯ תמיד להביא אליך חיל גואים ומלכיהם ישרתוך והשתחוו לך כול מעניך ועפר
15[רגליך ילחכו בנו]ת֯ עמי צרחנה בקול רנה עדינה עדי כבוד ורדינה ב[מ]ל[כות --]
16[-- וי]שראל למלוך עולמים _____ [ ]
17[-- ]ל[ ]הם גבורי המלחמה ירושלי֯ם֯ [--]
18[-- על השמים אדוני[ -- ]
13
1ואחיו ה֯[כו]ה֯נים והלויים וכול זקני הסרך עמו וברכו על עומדם את אל ישראל ואת כול מעשי אמתו וזע֯מו
2שם את ב֯[לי]על ואת כול רוחי גורלו וענו ואמרו ברוך אל ישראל בכול מחשבת קודשו ומעשי אמתו וב[ר]ו֯כים
3כול מ֯ש֯ר֯תיו בצדק יודעיו באמונה _____
4ואר֯ו֯ר֯ בליעל במחשבת משטמה וזעום הואה במשרת אשמתו וארורים כול רוחי גורלו במחשבת
5_____ רשעם וזעומים המה בכול עבודת נדת טמאתם כיא המה גורל חושך וגורל אל לאור
6[עולמ]י֯ם _____
7וא֯[ת]ה֯ אל אבותינו שמכה נברכה לעולמים ואנו עם [ ]ל[ ] וברית [כ]רתה לאבותינו ותקימה לזרעם
8למוע[ד]י עולמים ובכול תעודות כבודכה היה זכר [-- ]כה בקרבנו לעזר שארית ומחיה לבריתכה
9ולס[פר ]מעשי אמתכה ומשפטי גבורות פלאכה אתה֯[ אל ב]ר֯ותנו (]○יתנו / ב]ר֯יתנו) לכה עם עולמים ובגורל אור הפלתנו
10לאמתכה ושר מאור מאז פקדתה לעוזרנו וב○[ -- וכול רוחי אמת בממשלתו ואתה
11עשיתה בליעל לשחת מלאך משטמה ובחוש[ך -- ]תו ובעצתו להרשיע ולהאשים וכול רוחי
12גורלו מלאכי חבל בחוקי חושך יתהלכו ואליו [תש]ו֯קתמה יחד ואנו ב֯גורל אמתכה נשמ חה ביד
13גבורתכה ונשישה בישועתכה ונגילה בעזר֯[תכה וב]ש֯לומכה מיא כמוכה בכוח אל ישראל ועם
14אביונים יד גבורתכה ומיא מלאך ושר כעזרת פ○[ כי]א מאז יעדתה לכה יום קרב ר○○[ ]○ה
15[-- [ ]○ר באמת ולהשמיד באשמה להשפיל חושך ולהגביר אור ול[ --]
16[-- למעמד עולמים לכלות כול בני חושך ושמחה ל[ -- [ --]
17[-- ] _____ [--]
18[-- כ]י֯א אתה יעדתנו למ○[ --]
14
1כאש עברתו באלילי מצרים _____
2ואחר העלותם מעל החללים לבוא המחנה ירננו כולם את תהלת המשוב ובבוקר יכבסו בגדיהם ורחצו
3מדם פגרי האשמה ושבו אל מקום עומדם אשר סדרו שם המערכה לפני נפול חללי האויב וברכו שם
4כולם את אל ישראל ורוממו שמו ביחד שמחה וענו ואמרו ברוך אל ישראל השומר חסד לבריתו ותעודות
5ישועה לעם פדותו ויקרא כושלים ל[גבורו]ת֯ פלא וקהל גויים אסף לכלה אין שארית ולהרים במשפט
6לב נמס ולפתוח פה לנאלמים לרנן בגבור֯[ת אל וידים ]רפות ללמד מלחמה ונותן לנמוגי ברכים חזוק מעמד
7ואמוץ מתנים לשכם מכים ובעניי רוח[ -- ]סם לבב קושי ובתמימי דרך יתמו כול גויי רשעה
8ולכול גבוריהם אין מעמד ואנו שא[רית -- ברוך] שמכה אל החסדים השומר ברית לאבותינו ועם
9כול דורותינו הפלתה חסדיכה לשאר֯[ית --] בממשלת בליעל ובכול רזי שטמתו לוא הדיחונ֯[ו]
10מבריתכה ורוחי [ח]בלו גערתה ממ֯[נו ובהתרשע אנ]שי ממשלתו שמרתה נפש פדותכה ואתה הקימותה
11נופלים בעוזכה ורמי קומה֯ תגד[ע -- ]לכול גבוריהם אין מציל ולקליהם אין מנוס ולנכבדיהם
12תשיב לבוז וכול יקום הבלי֯[הם -- א]י֯ן ואנו עם קודשכה במעשי אמתכה נהללה שמכה
13ובגבורותיכה נרוממה ____ תפ֯[ארתכה בכול ]עתים ומועדי תעודות עולמים עם מ[בו]א יומם ולילה
14ומוצאי ערב ובוקר כיא גדולה מ֯[חשבת כבו]דכה ורזי נפלאותיכה במרומי֯[כה ]לה֯[רי]ם לכה מעפר
15ולהשפיל מאלים _____
16ר֯ומה רומה אל אלים והנשא בעו֯[ז --]
17[כו]ל [ב]ני חושך ואור גודלכה י○[ --]
18[-- ש]א֯ו֯ל תוקד לשרפ֯[ת -- ]
15
1כיא היאה עת צרה לישר[אל -- ]דת מלחמה על בכול הגויים וגורל אל בפדות עולמים
2וכלה לכול גוי רשעה וכול ע[ --] המלחמה ילכו וחנו נגד מלך הכתיים ונגד כול חיל
3בליעל הנועדים עמו ליום ○[ --] בחרב אל _____
4ועמד כוהן הראש ואחיו הכ֯[והנים] והלויים וכול אנשי הסרך עמו וקרא באוזניהם
5את תפלת מועד המלח֯[מה -- ס]פר סרך עתו עם כול דברי הודותם וסדר שם
6את כול המערכות ככ○[ -- ]○ה והתהלך הכוהן החרוץ למועד נקם על פי
7כול אחיו וחזק את֯[ -- ]○ה וענה ואמר חזקו ואמצו והיו לבני חיל
8אל תיראו ואל תח֯[ -- ]מה ואל תחפזו ואל תערוצו מפניהם ואל
9תשובו אחור ואל [-- ]ם֯ כיא ה֯מה עדת רשעה ובחושך כול מעשיהם
10ואליו תשוק[תמה -- מחסיהם וגבורתם כעשן נמלח וכול קהל
11[ה]מונם ○○[ -- ]ממה לוא ימצא וכול יקום הוותם מהר ימלו
12[]ץ בק[ -- ]התחזקו למלחמת אל כיא י֯ו֯ם֯ מועד מלחמה היום הזה
13[]א֯ל על כול ה֯ג֯[וים -- ]○ט֯ על כול בשר אל ישראל מרים ידו ב[ ]ת פלאו
14[--] כול רוחי רש[עה -- ג]בורי אלים מתאזרים למלחמה֯ ו֯סדר[י] ק֯[ד]ושים
15[]○דים ליום [-- ]○○○ ○ל○○[ -- ]ל[ -- [ ]
16[--]ל [--]
16
1עד תום כול מקוד[ --] אל ישראל קרא חרב על כול הגואים ובקדושי עמו יעשה גבורה
2_____ [-- ] _____
3את כול הסרך הזה יעשו [-- ה]הואה על עומדם נגד מחני כתיים ואחר יתקעו להמה הכוהנים בחצוצרות
4הזכרון ופתחו שערי המ[לחמה וי]צאו אנשי הבינים ועמדו ראשים בין המערכות ותקעו להם הכוהנים
5תרועה סדר והראשים֯[ -- ]י֯ם לקול החצוצרות עד התיצבם איש על מעמדו ותקעו להם
6הכוהנים תרועה שני֯ת֯[ -- התק]רב ובעומדם ליד מערכת כתיים כדי הטל ירימו איש ידו בכלי
7מלחמתו וששת[] [-- ח]צוצרות החללים קול חד טרוד לנצח מלחמה והלוים וכול עם
8השופרות יריע[ו מ֯[ -- ]קול גדול ועם צאת הקול יחלו ידם להפיל בחללי כתיים וכול
9העם יחשו קול ה֯ת֯ר֯ו֯ע֯ה֯ [והכוהני]ם יהיו מריעים בחצוצרות החללים והמלחמה מתנצחת בכתיים
10_____ [-- ] _____
11ובהתאזר [--] לעז֯ר֯ת בני חושך וחללי הבינים יחלו לנפול ברזי אל ולבחון בם כול חרוצי המלחמה
12והכ[ו]הנים יתק֯[עו] ב֯חצ֯[ו]צ֯ר֯ות המקרא לצאת מערכה אחרת חליפה למלחמה ועמדו בין המערכות
13ולמתקרבי֯[ם במ]לח֯מה֯ י֯תקעו לשוב ונגש כוהן הרואש ועמד לפני המערכה וחזק את
14לבבם ב[ -- א]ל֯ ו֯א֯ת֯ י֯ד֯יהם במלחמתו _____
15וענה ואמר֯ [-- [ב]ב עמו יבחן במ֯צ֯ר֯ף֯ ו֯לוא [-- ]ח֯לליכם כיא מאז שמעתם
16ב֯ר֯זי אל [-- ]○הם לי֯חיד֯י֯ם֯ (לי֯חום֯)
17ב֯ג○○○[ -- ]ל[ -- ]
17
1ושם שלומם בדלק ○[ -- ]○ בחוני מצרף ושנן כלי מלחמתה ולוא יכהו עד [--]
2רשע ואתמה זכורו משפט֯[ (משפח֯[) נדב ו]א֯ב֯[י]הוא בני אהרון אשר התקדש אל במשפטם לעיני [--]
3ואיתמר החזיק לו לברית [-- ]ע֯ולמים _____ [ ]
4ואתם התחזקו ואל תיראום [--] המה לתהו ולבהו תשוקתם ומשענתם בלוא ה[ ]ו֯לוא [--]
5ישראל כול הויה ונהיה ו[ -- ]ה֯○[ -- בכול נהיי עולמים היום מועדו להכניע ולהשפיל שר ממשלת
6רשעה וישלח עזר עו֯למ֯י֯ם לגו֯רל [פ]ד֯ותו (ב֯ריתו) בגבורת מלאך האדיר למשרת ____ מיכאל באור עולמים
7להאיר בשמחה ב֯רית ישראל שלום וברכה לגורל אל להרים באלים משרת מיכאל וממשלת
8ישראל בכול בשר ישמח צדק ב֯מרומים וכול בני אמתו יגילו בדעת עולמים ואתם בני בריתו
9התחזקו במצרף אל עד יניף ידו ו֯מלא מצרפיו רזיו למעמדכם _____
10ואחר הדברים האלה יתקעו֯ הכוהנים להם לסדר דגלי המערכה והראשים נפשטים לקול החצוצרות
11עד התיצ[בם אי]ש על מעמד[ו] ו֯ת֯קעו הכוהנים בחצוצרות תרועה שנית יידי התקרב ובהגיע
12אנשי [הבינים ליד מע]ר֯כת כתיי֯ם֯ כ֯די הטל ירימו איש ידו בכלי מלחמתו והכוהנים יריעו בחצוצרות
13החללים֯ [והלויים וכו]ל עם השופרות יריעו תרועת מלחמה ואנשי הבינים ישלחו ידם בחיל
14הכתיים [ועם צאת קו]ל[ הת]ר֯ועה יחלו להפיל בחלליהם וכול העם יניח[ו] קול התרועה והכוהנים
15יהיו מריעים ב֯[חצוצרות החללי]ם֯ ו֯ה֯מ֯ל֯[חמ]ה מ[תנצח]ת ב֯כ֯[תיים -- ]ל[ -- [נ]גפים לפניהם
16ובגורל השל[י]ש֯[י --] ל֯[ ]○ל חללים
17[]○ אל ○[ -- ]ל○
18
1[-- ]ו֯בה֯[נ]שא יד אל הגדולה על בליעל ועל כול [ ]ל ממשלתו במגפת עולמים
2[--] ותרועת קדושים ברדף אשור ונפלו בני יפת לאין קום וכתיים יכתו לאין
3[-- ]○ משאת יד אל ישראל על כול המון בליעל בעת ההיאה יריעו הכוהנים
4[-- חצוצ]ר֯ות הזכרון ונאספו אליהם כול מערכות המלחמה ונחלקו על כול מ[ -- כ]ת֯יים
5להחרימם [ -- ]ב֯אוץ השמש לבוא ביום ההואה יעמוד כוהן הרואש והכוהנים וה[לויי]ם֯ אשר
6אתו ורא[שי --] הסרך וברכו שם את אל ישראל וענו ואמרו ברוך שמכה אל [אלי]ם֯ כיא
7הגדלתה עם עמכ֯[ה] להפליא ובריתכה שמרתה לנו מאז ושערי ישועות פתחתה לנו פעמי֯ם רבות
8למע[ן ב]ריתכה [ -- ענינו כטוב֯כה בנו ואתה אל הצ֯דק עשיתה למ֯ע֯ן֯ שמכה _____
9_____ [--] _____
10[-- ]הפלתה עמנו הפלא ו֯פלא ומאז לוא נהיתה כמוהה ו כ‹‹י››א אתה ידעתה למועדנו והיום הופיע
11לנו֯ כ֯י֯א֯[ -- ]תנו יד חסדיכה עמנו בפדות עולמים להסיר ממ֯[ש]לת֯ א֯ויב לאין עוד ויד גב֯ו֯רתכה
12ובמל[חמה -- ]○[ אויבינו למגפח (למגפת!) כלה ועתה היום אץ לנו ל֯רדוף המונם כיא אתה
13[-- ]○ ולב גבורים מגנתה לאין מעמד לכה הגבו֯ר֯ה ובידכה המלחמה ואין
14[-- ]ל֯[ -- ]○יכה ומועדים לרצ֯ונכה וגמ֯ו֯ל[ -- ]○כה ותבצור ממ○○[ --]
15אל○[ --]ל [-- ]○[ --]
16להסיר ב○[ --]
17באבדוני (באבדונו) ת○ (חו[שך) -- ]
18○[ --]
19
1[-- לג]בורים כיא קדוש אדירנו ומלך הכבוד אתנו וצ[בא --]
2[-- ט]ל לכ֯סות ארץ וכזרם רביבים להשקות משפט לכ֯[ול --]
3[-- וש]ו֯ל שללכה עושי חיל תן ידכה בעורף אויביך ו֯ר֯ג֯[ל]ך֯[ --]
4[ -- צריכ]ה֯ וחרבך תואכל בשר מלא ארצכה כבוד ונחלתכה ברכה ה[מון --]
5[-- ]ב֯היכלותיך ציון שמחי מואדה והגלנה כול ערי יהו[דה --]
6[-- ]חיל גוים ומלכיהם ישרתוך והשתחוו לך [כו]ל֯[ מעני]ך֯
7[-- ]ב֯נ֯ו֯ת֯ ע֯מי הבענה בקול רנה עדינה֯ עדי כבוד ור[ד]ינה במלכות
8[-- למחנ]י֯כה וישראל למלכות ע֯ו֯למים _____ [--] _____
9[-- המח]נ֯ה֯ [ב]ל[י]לה ההוא למנוח עד הבוקר ובבוקר֯ יבואו ע֯ד֯ מ֯ק֯ום המערכה
10[-- ג]ב֯ורי כתיים והמון אשור וחיל כול הגוים ה֯נקהלים אם[ ]○○ חללים
11[-- ]נ֯פלו שם בחרב אל ונגש שם כוהן הרו֯[אש ]○הו ○[ --]
12[-- ]מ֯לחמה וכול ראשי ה֯מערכות ופקוד[הם --]
13[-- ע]ל[ ח]ללי כתי[ים וה]ללו שם [א]ת֯ אל[ --]
14[-- ]ל֯[ -- ]
20
8ל○[ -- ]
frg. 3
1[-- ]○○[ -- ]
2[-- ]ים מכול ומ[ -- ]
frg. 7
1[-- ]הו[ --]