Versionen

1QIsaa

©

Copyright


1
1חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם ביומי עוזיה
2יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה שמעו שמים והאזיני הארץ
3כיא יהוה דבר בנים גדלתי ורוממת[י] והמה פשעו בי ידע שור קוניהו
4וחמור אבוס בעליו ישראל לוא ידע ועמי לוא ה֯ת֯[ב]ו֯נן הוי גוי חוטה
5עמ כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהו֯ה נאצו את
6קדוש ישראל נזרו אחור על מה תכו עוד֯ תוסיפו סרה כול ראוש לחולי
7וכול לבב דוה מכפ רגל ועד רואש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה
8לוא זרו ולוא חובשו ולוא רככה בשםן ארצכם שממה עריכם שרופות
9אש אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה ושממו עליה כמאפכת זר֯ים
10ונתרת בת ציון כסוכה בכרם וכמלונה במקשה כעיר נצורה לולי יהוה
11צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסודם היינו לעומרה דמינו
12שמעו ד֯ב֯ר֯ יהוה קציני סודם ואזינו תור֯ת אלוהינו עמ עומרה ל֯מה לי
13רוב זבחיכם יואמר יהוה שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודמ
14פרים וכבשים ועתודים לוא חפצתי כיא תבאו לראות פני מי בקש זואת
15מ֯ידכם לרמוס חצרי לוא תוסיפו להביא מנחת שוא קטרת תועבה היא
16לי חודש ושבת קרא מקרא לוא אוכל און ועצרתה חודשיכם ומועדיכם
17שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשוא ובפרשכם כפיכם אעלים עיני
18מכם גמ כי הרבו תפלה אינני שומע ידיכמה דמים מלאו אצבעותיכם
19בעאון רחצו והזכו והסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע למדו
20היטיב דרושו משפט אשרו חמוץ שפטו יאתום ריבו אלמנה
21לכו נ[א] ונוכחה יואמר יהוה אמ יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו
22אמ ידומו כתולעת כצמר יהיו אמ תאבו ושמעתם טוב ה֯ארץ֯[ תאכ]ל[ו]
23ו֯אמ תמאנו ומריתם בחרב תאכלו כיא פי יהוה דבר
24היכה הייתה לזונה קר֯יה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין[ בה ועתה]
25מרצחים כספך היו לסוגים סבאך מהול במים שריכי ס[וררים וחברי]
26גנבים כולם אוהבי שוחד רודפי שלמונים יאתום לוא ישפ[טו וריב]
27אלמנה לוא יבוא אליהם לכן נאום האדון יהוה צבאות [אביר ישראל]
28הוה אנחם מצריו ואנקם (ואנקםה) מהאיבו (מאיבו) והשיב ידי עליך ואצ֯[רף כבר]
29סוגיך ואסיר כול בדיליך ואשיבה שופטיך כבראישונה[ ויעציך]
2
1כבתחלה אחרי כן יקראו לך עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט
2תפדה ושביה בצדקה ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי
3יהוה יכלו כיא יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפורו מהגנות
4אשר בחרתם כי תהיו כאלה נובלת עלה וכגנה אשר אין מימ לה
5והיה החסנכם לנעורת ופעלכם לניצוץ ובערו שניהם יחדו
6ואין מכבה
7הדבר אשר חזה ישעיה בן אמוץ על יהודה וירושלים והיה
8באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש הרים ונשא
9מגבעות ונהרו עלוהי כול הגואים והלכו עמים רבים ואמרו
10לכו ונעלה אל בית אלוהי יעקוב וירונו מדרכיו ונאלכה באורחתיו
11כיא מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלים ושפט בין הגואים וה
12והוכיח בין לעמים רבים וכתתו את חרבותם לאתים וחניתותיהמ
13למזמרות ולוא ישא גוי אל גוי חרב ולוא ילמדו עוד מלחמה
14בית יעקוב לכו ונלכה באור יהוה כיא נטשתה עמך בית יעקוב
15כיא מלאו מקדם ועוננים כפלשתים ובילדי נכריאים ישפיקו
16ותמלא ארצו כספ וזהב ואין קץ לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים
17ואין קץ למרכבותיו ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר
18לעשו אצבעותיו וישח אדם וישפל איש ועיני גבהות אדם
19תשפלנה וישח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא
20כיא יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ונשא ושפל ועל כל ארזי
21הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן ועל כל ההרים
22[הרומ]ים ועל כול הגבעות הנשאות ועל כול מגדל גבה ועל כול
23[חומה ]בצורה ועל כול אניות תרשיש ועל כול שכיות החמדה ושח
24[גבהות ]ה֯אדם ושפל רומ אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההו֯א
25[והאלילי]ם֯ כליל יחלופו ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני
26[פחד יה]וה ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ
27[ביום ה]הוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר
28[עשו אצ]ב֯עותיו להשתחות לחפרפרים ולעטלפים לבוא בנקרות
29[הצורים וב]ס֯עפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו
3
1בקומו לערוץ הארץ חדלו לכמה מן האדם אשר נשמה
2באפו כיא במה נחשב הוא
3כיא הנה האדון יהוה צבאות מהסיר מירושלם ומיהודה
4משען ומשענה כל משען לחם וכול משען מים גבור ואיש
5מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן שר חמשים ונשא פנים
6ויעץ וחכם חרשים ונבון לחש ונתתי נערים שריהם
7ותעלולים ימשולו בם ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו
8ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד כיא יתפוש איש באחיהו
9בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאות
10תחת ידיך וישא ביום ההוא לאמור לוא אהיה חובש
11ובביתי אין לחם ואין שלמה לוא תשימוני קצין עם כי כשלה
12ירושלים ויהודה נפלה כי לשונם ומעלליהם על יהוה למרות
13עיני כבודו הכרות פניהם ענתה בם וחטאתם כסודם הגידו
14ולוא כחדו אוי לנפשם כיא גמלו להם רעה אמורו לצדיק
15כיא טוב כיא פרי מעלליהמה יאכלו אוי לרשע רע כיא
16גמול ידו ישוב לוא עמי נגשו מעולל ונשים משלו בו עמי
17משריך מתעים ודרךי אורחותיך בלע֯ו
18נצב לריב יהוה עומד לדין עמים יהוה במשפט יבוא עמ
19זקני עמו ושריו ואתמה בערתמ הכרם גזלת העני בבתיכם
20מלכמה תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נואם אדוני יהוה
21צבאות
22ויואמר יהוה יען כיא גבהו בנות ציון ותלכנה נטיות
23גרון ומשקרות עינים הלוך וטופפ תלכנה וברגליהנה
24תעכסנה ושפח אדוני יהוה קדקד בנות ציון ואדוני פתהן
25יערה ביומ ההוא יסיר אדוני יהוה את תפארת העכיסימ
26והשבישים והשהרנים והנטפות והשירות והרעלות
27והפארים והצעדות וקשרים ובתי הנפש והלחשים
28והט֯ב֯עות ונזמי האפ והמחלצות והמעטפות והחריטים
29והגליונים והסדינים והצניפות והרדידים ויהיו
4
1תח[]ת הבשמ מק ותחות הגורה נקפ֯ה ותחות מע֯ש֯ה מקשה
2קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי בשת מתיך בחרב יפולו
3וגבורותיך (וגבוריך) במלחמה ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב
4והחזיקה שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמור לחמנו נאכל ושלמתנו
5נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו ביום ההוא יהיה צמח יהוה
6לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל ויהודה
7ויהיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כול הכתוב
8לחיים בירושלם אמ רחץ אדוני את צאת בנות ציון ואת דמי
9ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח סער ויברא יהוה על
10כול מכון הר ציון ועל מקראה ענן יוממ מחרב ולמחסה ולמסתור
11מזרם וממטר
12אשירה לידידי שירת דודי לכרמו כרמ היהא לידידי בקרן בן שמן
13ויעזקהו ויסקולהו ויטעהו שורק ויבנא מגדל בתוכו וגמ יקב חצב
14בו ויקו לעשות ענבים ויעשה באושים ועתה יושבי ירושלם
15ואיש יהודה שפוטו נה ביני ובין כרמי מה לעשות עוד בכרמי ולוא
16עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים וישה באושים ואתה אודיע נא
17אתכמה את אשר אני עושא לכרמי אסיר מסוכתו ויהיה בער פרץ גדרו
18ויהיה למרמס ואשיתהו בתה ולוא יזמר ולוא יעדר ועלה שמיר ושית
19ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר כי כרם יהוה צבאות בית ישראל
20ואיש יהודה נטע שעשועו ויקו למשפט והנה למשפח לצדקה והנה
21צעקה
22הוי מגיעי בית בית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום וישתם לבדכם
23בקרב הארץ באוזני יהוה צבאות אמ לוא בתים רבים לשמה יהיו
24גדולים וטובים מאין יושב כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחד
25וזר[ע חמר יע]שה איפה
26ה[וי משכימי ]ב֯בקר שכר ירדופו מאחזי בנשף יין ידליקם והיה
27[כנור ונבל תף וח]ל֯[י]ל[ ו]יין משתיהם ואת פעלת יהוה לוא הביטו ומעשה
28[ידיו לוא ראו לכן ]ג֯ל֯ה עמי מבלי דעת וכבודי מתי רעב והמונו
29[צחה צמא לכן ]הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק וירד[ ]
5
1הדרה והמונה ושאונה ועל[ז ]בה ישח אדם וישפל איש ועיני
2גבהים תשפלנה ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש
3בצדקה ורעו כבושים כדברם וחרבות מיחים גרים יאכלו
4הוי משכי העוון בחבלי השי וכעבות העגלה חטאה האומרים ימהר
5יחיש מעשיהו למען נראה ותקרבה ותבואה עצת קדוש ישראל
6ונדע הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור
7ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר הוי חכמים בעיניהם
8ונגד פניהם נבונים הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך
9שכר מצדיקי רשע עקב שחוד וצדקת צדיקים יסירו ממנו לכן
10כאכל קש לשון אש ואש לוהבת ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם
11כאבק יעלה כיא מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש
12ישראל נאצו על כן חרה אפ יהוה בעמו ויט ידיו עליו ויכהו
13וירגזו ההרים ותהיה נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכול זאות
14לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה ונשא נס לגואים מרחוק ושרק
15לוא מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא אין יעף ואין כושל ולוא
16ינום ולוא יישן ולוא נפתחה אזור חלציו ולוא נתק שרוך נעליו אשר
17חציו שנונים וכול קשתותיו דרוכות פרסות סוסיו כצור נחשבו
18וגלגליו כסופה שאגה לו כלביא ישאג וככפירים ינהם ויואחז
19טרף ויפליט ואין מציל ינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט
20לארץ והנה חושך צר ואור חשך בעריפיה
21בשנת מות המלך עוזיה אראה את אדוני יושב על כסאו רם ונשא
22ושוליו מלאים את ההיכל שרפים עומדים ממעלה לו שש כנפים
23לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף
24וקראים זה אל זה קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כול הארץ כבודו[ ]
25וינועו אמות הספים מקול הקורה והבית נמלא עשן ואמר
26אי לי כי נדמיתי כיא איש טמה שפתים אנוכי ובתוך עם טמא[ ]
27שפתים אנוכי יושב כ֯יא את המלך יהוה צבאות ראו עיני
28ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח
29מע֯ל המז֯[ב]ח֯ ויג֯[ע ]ע֯ל פ֯[י ]ו֯יואמר הנה נגע זה על שפתיך וסר[ ]
6
1עוונך וחטאותיך תכפר ואשמע את קול אדוני אמר את מי
2אשלח ומי ילך לנו ואמרה הנני שלחני ויאומר לך ואמרתה
3לעם הזה שמעו שמוע ועל תבינו ראו ראו ועל תדעו השמ
4לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו
5ובאוזניו ישמעו בלבבו יבין ושב ורפא לו ואמרה עד מתי
6יהוה ויואמר עד אשר אמ שאו ערים מאין יושב ובתים
7מאין אדם והאדמה תשאה שממה ורחק יהוה את האדם
8ורבה עזובה בקרב הארץ ועוד בה עשיריה ושבה והייתה
9לבער כאלה וכאלון אשר משלכת מצבת במה זרע הקודש
10מצבתה
11ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיה מלך יהודה עלה רצין
12מלך ארם ופקח בן רומליה מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה
13ולוא יכלו להלחם עליה ויגד לבית דויד לאמור נחה ארם על
14אפרים וינע לבב עמו כנע עצי היער מפני הרוח
15ויואמר יהוה אל ישעיה צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב
16בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס ואמרת
17אליו השמר והשקט ואל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות
18האודים העושנים האלה כי בחורי אפ רצין וארם ובן
19רמליה יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רומליה לאמור
20נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה
21את בן טבאל כה אמר אדוני יהוה לוא תקום ולוא תהיה
22כיא ראוש ארם דרמשק וראוש דרמשק רצין ובעוד ששים
23[וחמ]ש שנה יחת אפרים מעם וראוש אפרים שומרון וראוש
24[שומרון ב]ן֯ רומליה אמ לוא תאמינו כיא לוא תאמינו
25[ויוסף יהו]ה דבר אל אחז לאמור שאל לך אות מעמ יהוה אלוהיך
26[העמק ש]אלה או הגבה למעלה ויואמר אחז לוא אשאל ולוא
27[אנסה ]את יהוה ויואמר שמעו נה בית דויד המעט מכמה
28[הל]א֯ות אנשים כי תלאו גמ את אלוהי לכן יתן יהוה הוה לכמ֯[ה]
29[אות ה]נ֯ה העלמה הרה וילדת בן וקרא שמו עמנו אל חמאה֯[ ודבש]
7
1יאכל לדעתו מאוס ברע ובחר בטוב כי בטרם ידע הנער
2מאס ברע ובחור בטוב תעזוב האדמה אשר אתה קץ מפני
3שני מלכיה ויביא יהוה עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים
4אשר לוא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור
5והיה ביום ההוא ישרוק יהוה לזבוב אשר בקצה יארי
6מצרים ולדבורא אשר בארץ אשור ובאו ונחו כולם בנחלי
7הבתות ובנקיקי הסלעים ובכול הנעצוצים ובכול הנהלילים
8ביום ההוא יגלח אדוני בתער השכירה בעברי נהר במלך
9אשור את הראוש ושער הרגלים וגמ אתה הזקן תספה
10והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן והיה
11מרוב עשות חלב יאכל חמאה כיא חמאה ודבש יאכל כול
12הנותר בקרב הארץ
13והיה ביום ההוא כול המקום אשר יהיה שמ אלף גפן
14באלפ כסף לשמיר ולשית יהיה בחצים ובקשתות יבוא
15שמה כיא שמיר ושית תהיה כול הארץ וכול ההרים
16אשר במעדר יעדרון לוא תבוא שמה יראת ברזל שמיר ושית
17תיהיה למשלח שור ולמרמס שה
18ויאומר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו בחרט
19אנוש למהר שלל חש בז והעד לי עדים נאמנים את
20אוריה הכוהן ואת זכריה בן יברכיה ואקרב אל
21הנביא ותהר ותלד בן ויאומר יהוה אלי קרא
22שמו מהר שלל חש בז כיא בטרם ידע הנער לקראו
23אביו ואמו ישא את חיל דרמשק ואת שלל שומרון
24לפני מלך אשור
25ויוסף יהוה דבר אלי עוד לאמור יען כיא מאס העם הזה
26את מי השולח ההולכים לאוט ומשוש את רצין ואת בן
27[רומ]ל[י]ה ולכן הנה אדוני יהוה מעלה עליהם את מי הנהר ה֯[ ]
28[העצומים והרבים את מ]ל֯ך אשור ואת כול כבודו ועלה
29[על כול אפיקיו והלך על כול] גדוותיו וחלף ביהודה שטפ[ ]
8
1ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלוא רחב ארצך עמנו אל
2רעו עמים וחתו והאזינו כול מרחקי הארץ התאזרו וחותו
3עצו עצה ותפר דברו דבר ולוא יקום כיא עמנו אל
4כי כה אמר יהוה אלי כחזקת יד יסירנו מלכת בדרך העם הזה לאמור
5לוא תאמרו קשר לכול אשר יואמר העמ הזה קשר ואת מוראו לוא תיראו
6ולוא תעריצו את יהוה צבאות אותו תקדישו והוא מוראכם והוא
7מערצכם ויהיא למקדש ולאבן נגפ ולצר מכשול לשני בתי ישראל
8לפח ולמוקש ליושב ירושלים וכשלו במ רבים ונפלו ונשברו ונוקשו
9ונלכדו צור תעודה וחתום תורה בלמדי וחכיתי ליהוה
10המסתיר את פניו מבית יעקוב וקויתי לו אנה אנוכי והילדים אשר
11נתן לי יהוה לאות ולמופת בישראל מעמ יהוה צבאות השוכן בהר ציון
12וכי יואמרו אליכמה דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים
13והמהגים הלוא עמ אל אלוהו ידרוש בעד חיים אל המיתים לתורה
14ולתעודה אמ לוא יואמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר ועבר בה ונקשה
15ורעב והיה כיא ירעב יתקצפ וקלל במלכו ובאלוהו ופנה למעלה ואל
16הארץ יביט והנה צרה וחשוכה מעיף צוקה ואפלה מנדח כי לו מעופפ
17לאשר מוצק לה כעת הרישון הקל ארץ זבולון והארץ נפתלי והאחרון
18הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגואים העמ ההולכים בחושך
19ראו אור גדול יושבי בארץ צלמות אור נגה עליהם הרביתה
20הגוי לוא הגדלתה השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו
21בחלקם שלל כי את עולו סבלו ואת מטה שכמו שבט הנוגש בו והחתת
22כיום מדים כי כול סאון סאן ברעש ושמלה מגוללה בדמים והיתה
23לשרפה מאכלת אש כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהיי המשורה על
24שכמו וקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר השלום למרבה
25המשורה ולשלום אין קץ על כסה דויד ועל ממלכתו להכין אותו ולסעדו
26במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאות
27דבר שלח יהוה ביעקוב ונפל בישראל וירעו העם כלו אפרים ויושב֯י
28שמרון בגאוה ובגדל לבב לאמור לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים
29גדעו וארזים נחליף וישגב יה֯[וה ]את צרי רציאן עליו ואת אויביו
30יסכסך ארם מקדם ופלש[תיים מא]חור ויאכלו את ישראל בכול פה
9
1ובכול זוה«ת» לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה והעם לוא שב על המכהו
2ואת יהוה צבאות לוא דרשו
3ויכרת יהוה מישראל ראש וזנב כפה ואגמן ביום אחד זקן ונשא
4פנים הוא הרואש ונביא מורה שקר הוא הזנב ויהיו מאשרי
5העם הזה מתעים ומאשריו מבלעים על כן על בחוריו לוא יחמול
6אדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לוא ירחם כי כולו חנפ ומרע
7וכול פה דבר נבלה בכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה
8כי בערה כאש רשעה שמיר ושית תואכל ותצת בסבכי היער
9ויתאבכו גיאות עשן מעברת יהוה צבאות נתעם הארץ ויהיו
10העמ כמאכלת אש איש אל אחיו לוא יחמולו ויגזר על ימין ורעב
11ויאכל ועל שמאול ולוא שבעו איש בשר זרועו ויאכל מנשה
12את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה ובכול זואת
13לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה
14הוי חוקקים חוקקי און ומכתבים עמל כתבו להטות מדין
15דלים ולגזול משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים
16יבוזו ומה תעשו ליום פקודה ולשאה ממרחק תבוא על מי תנוסו
17לעזרה ואנה תעזובו כבודכם בלתי כרע תחת אסור ותחת הרוגים
18יפלו ובכול זואת לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה
19הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי בגוי חנפ אשלחנו
20ועל עמ עברתי אצונו לשלול שלל ולבז בז ולשום מרמס כחמר חוצות
21והוא לוא כן ידמה ולבבו לוא כן יחשוב כיא להשמיד בלבבו ולהכרית
22גואים לוא מעט כיא יואמר הלוא שרי יחדו מלכים הלוא ככרכמיש
23כלנו אמ לוא כארפד ח֯מת אמ לוא כדרמשק שומרון כאשר מצאה ידי
24לממלכות האלילים ופסיליהם מירושלים ומשומרון הלוא כאשר עשיתי
25לשומרון ולאליליה כן אעשה לירושלים ולעצביה כי יבצע אדוני
26את כול מעשוהי בהר ציון ובירושלים אפקוד על פרי גודל לבב
27מלך אשור ועל תפארת רום עיניו כי יואמר בכוח ידי עשיתי ובחכמתי
28כ֯י נבונות֯י ואסיר גבלות עמים ועתידותיהמה שו֯שיתי ואוריד
29[כאביר יוש]ב֯ים ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסוף בצים
30[עזבות כול הא]רץ אני אספתי ולוא היה נודד כנפ ופוצה פה
10
1ומצפצף היתפאר הגרזן על החוצב בו אמ יתגדל המשור על מניפיו כהניף
2שבט את מרימיו כהרים מטה לוא עץ
3לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבודו יקד יקוד כיקד אש
4והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה ש֯יתיו ושמירו ביום אחד
5וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס ושאר עץ יערו מספר
6יהיו ונער יכתבמ
7והיה ביום ההוא לוא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקוב להשען על מכהו
8ונשען אל יהוה קדוש ישראל באמת שאר ישוב שאר יעקוב אל אל גבור כיא אמ
9יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה כי כלה ונחרצה
10אדוני יהוה צבאות עושה בקרב כול הארץ
11לכן כוה אמר אדוני יהוה צבאות אל תירא עמי יושב ציון מאשור משבט יככה ומטו
12ישא עליך בדרך מצרים כי עוד מעט מזער וכלה זעמ ואפי על תבלותם ויעיר עליו
13יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על הים ונשאו בדרך מצרים
14והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך וע֯ולו מעל צוארך וחבל עול מפני שמן
15בא על עיתה עבר במגרון למכמש יפקוד כליו עבר במעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה
16גבעת שאול נסה צהלי קולך בת גלים הקשיבי ליש עניה ענתות נדדה מרמנה
17יושבי הגבים העיזו עוד היום בנב לעמוד ינופ ידיו הר בת ציון גבעת ירושלים
18הנה האדון יהוה צבאות מסעפ פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים
19ישפלו ונקף סבכ֯י היער בברזל והלבנון באדיר יפול
20ויצא חטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה
21רוח עצה וגבור֯ה רוח דעת ויראת יהוה והריחו ביראת יהוה ולוא למראה עניו
22ישפוט ולוא למשמע אוזנו יוכיח ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לעניי הארץ והכה
23הארצ בשבט פיו יומת רשע וברוח שפתיו יומת רשע והיה צדק אזור מתניו ואמונה
24אזור חלציו וגר זאב עמ כבש ונמר עמ גדי ירבץ ועגל וכפיר ימרו יחדו ונער קטן נהג
25במה ופרה ודב תרעינה יחדו ורבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן וישעשע יונק
26על חור פתן ועל מאורות צפעונים גמול ידו הדה לוא ירעו ולוא ישחיתו בהר קדשי
27כי תמלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים
28והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גואים ידרושו והיא מנוחתו
29כבוד והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר
30מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים ונשה נס
11
1לגואים ואספ נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבצ מכנפות הארצ וסרה קנאת
2אפרים וצוררי יהודה יכרתו אפרים לוא יקנא את יהודה ויהודה לוא יצר את אפרים
3ועפו בכתף פלשתיים ימה יחדו ובזזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון
4משמעתם והחרים יהוה את לשון ימ מצרים והניף ידיו על הנהר בעיים רוח והכהו
5לשבעת נחלים והדריכו֯ בנעלים והייתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור כאשר
6הייתה לישראל ביום עלות○ מארצ מצרים
7ואמרתה ביום ההוא או֯ד֯כה יהוה כי אנפתה בי ושב אפכה ותנחמני הנה אל אל ישועתי
8אבטח ולוא אפחד כיא עוזי וזמרתיה יהוה היהא לי לישועה ושאבתמה מים בששון ממעיני
9הישועה ואמרתה ביום ההוא אודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו
10כי נשגב שמו זמרו ליהוה כי גאות עשה מודעות זואת בכול הארץ צהלי ורני בת יושבת ציון
11כיא גדול בקרבך קדוש ישראל
12משא בבל אשר חוזה ישעיה בן אמוץ על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד
13יבוא פתחי נדיבים אני צויתי למקדשי גמ קראתי גבורי לאפי עליזי ג֯אותי קול המון
14בהרים דמות עמ רב קול שאון ממלכות גואים נספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה
15באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ הילילו כי קרוב יום
16יהוה כשד משדי יבוא על כן כול ידין תרפינה וכל לבב אנוש ימס ונבהלו צירים
17וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו ופני להבים פניהם הנה יום
18יהוה בא אגזרי ועברה וחרון אפ לשום ארצ לשמה וחטאים ישמיד ממנה
19כי כוכבי השמים וכסליהם לוא יאירו אורם חשכ השמש בצאתו וירח לוא יגיה אורו
20ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עוונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל אוקר
21אנוש מפז ואדם מכתם אופיר על כן שמים ארגיז ותרעש הארצ ממקומה בעברת יהוה
22צבאות וביום חרון אפו והיו כ֯צבי מדח וכצאון ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואיש
23אל ארצו ינוסו כול הנמצא יד֯ק֯ר וכול הנספה יפול בחרב ועילוליהמה ירוטשו לעיניהם
24וישסו בתיהם ונשיה֯מה תש֯כ֯בנה
25הנני מעיר עליהם את מדי אשר כספ לוא יחשוב וזהב לוא יחפצו בו וקשתות נערים
26תרטשנה ועל פרי בטן לוא ירחמו ועל בנים לוא תחוס עינם והיתה בבל צבי ממלכת
27תפראת גאון כשדיים כמאפכת אלוהים את סודם ואת עומרה לוא תשב לנצח ולוא
28תשכון עד דור ודור ו֯לוא יהל֯ שמה ערבי ורועים לוא ירביצו שם ורבצו שמ ציים
29ומלאו בתיהם אחים ושכנו שמה בנות יענה ושעירים ירקדו שם וענה אים באלמנותו
30ותנים בהיכלו ענוגו קרוב לבוא עתה וימיה לוא ימשכו עוד כי ירחם יהוה את יעקוב
12
1ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלוא הגר עליהם ונספחו [ע]ל
2בית יעקוב ולקחום עמים רבים והביאום אל אדמתם ואל מקוממ
3והתנחלום בית ישראל אל אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שובי֯ם
4לשוביהם ורדים בנוגשיהם
5והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר
6עבדו בכה ונשאתה את המשל הזה על מלך בבל ואמרתה איכה שב[ת]
7נוגש שבתה מרהבה שבר יהוה מטה רשעים שבט מושלים מכה עמים
8בעברה מכת בלתי סרה רודה באף גואים מרדף בלי חשך נחה שקטה
9כול הארץ פצחו רונה גמ ברושים שמחו לך ארזי הלבנון מאז שכ֯בתה
10ולוא יעלה הכורת עלינו שאול מתחת רגזה לכה לקרת בואך עו[ר]רה לכה
11רפאים כול עתודי ארצ הקימה מכסאותם כול מלכי גואים כ[ו]לם יענו
12ויאמרו אליך גמ אתה חליתה כמונו אלינו נמשלתה ה[ו]רד שאול
13גאונך המות נבלתך תחתיך יצע רמה ומכסך תולעה היכה֯ נפלתה
14מהשמים היליל בן שחר נגדעתה לארץ חולש על גוי ואתה אמרתה
15בלבבכה השמים אעלה ממעלה לכוכבי אל ארים כסאי אש֯ב בהר
16מועד בירכתי צפון אעלה על בומתי עב אדמה לעליון אכ (אך) אל שאול
17תורד אל ירכתי בור רואיך אליך ישגיחו אליכה יתבוננ֯[ו] הזה האיש
18המרגיז הארצ המרעיש ממלכות שם תבל כמדבר עריו הרס֯ אסיריו
19לוא פתח ביתה כול מלכי גואים שכבו בכבוד איש בבית֯[ו] ואתה הושלכתה
20מקוברך כנצר נתעב לבש הרוגים מטעני חרב יורדו א[ל] אבני בור כפגר מובס
21לוא תחת אותם בקבורה כי ארצך שחתה עמך הרגתה ל֯וא יקראו לעולם
22זרע מרעים הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם בל יקומ[ו] וירשו ארץ
23ומלו פני תבל ערים וקמתי עליהםה נואם יהוה צבא֯ות והכרתי
24לבבל שם ושארית נין ונכד נואם יהוה ושמתי למירש[] קפז אגמי
25מים וטאטאתי במטאטא השמד נואם יהוה צבאות נ֯שבע יהוה
26צבאות לאמור אמ לוא כאשר דמיתי כן תהיה וכאשר יעצתי֯ היא תקום
27לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליכמה עלו וסבלו
28מעל שכמכה יסור זואת העצה היעוצה על כול האר֯ץ וזות היד
29הנטויה על כול הגואים כיא יהוה צבאות יעצ ומי[ יפר ]וידיו הנטויה
30ומי ישיבנה
31בשנת מות המלכ אחז היה המשא הזה אל תשמח[י -- ]פלשת
13
1כולך כי נשבר שבט מככה כי משורש נחש יצא צפע ופריו שרף
2מעופפ ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב
3שורשך ושאריתך אהרוג היו?לילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כולך
4כי מצפון עשן בא ואין מודד במודעיו ומה יענו מלכי גוי כי יהוה
5יסד ציון ובו יחסו עניי עמו
6משא מואב כי בלילה שודד עיר מואב ונדמה כי בלילה שודד עיר
7מואב נדמה עלה הבית ודיבון הבאמות לבכי על נבו ועל מידבה
8מואב יליל בכול ראושו קרחה וכל זקן גרועה בחוצותיה
9חגורו שק על גגותיה וברחובתיה כלה יהיליל וירד בבכי
10ותזעק חשבון ואלעלה עד יהצ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריע֯ו (ירע֯ו)
11נפשו ירע לו לבי למואב יזעק ברחוה עד צעור עגלת שלישיה
12כי מעלה הלוחות בבכי יעלה בו כי דרך חורונים זעקת שברי ערו
13כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירוק לוא
14אהיא על כן יתרה עשה ופקודותים על נחל ערבי תישאום כי
15הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים
16יללתה כי מי דיבון מלאו דם כי אשית על דיבון נוספת לפליטת
17מואב ארוה לשארית אדמה שלחו כר משל ארץ מסלה מדברה
18אל הר בת ציון והיוא כעופ נודד קן משלח תהינה בנות מואב
19מעברת לארנון הביו עצה עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוכ צהרים
20סתרי נדחים נודד אל תגלי יגורו בכ נדחי מואב הוי סתר
21למו מפני שודד כי אפס המוץ כלה שד תמ ר֯ומס מן הארץ והוכן
22בחסד כסא וישב עליו באמת באוהול דויד שופט ודורש משפט
23ומהר צדק שמענו גאון מואב גאה מואד גאתו וגאונו
24ועברתו לכן בדיו ולכן לוא ייליל מואב למואב כלה ייו?ליל לאשישי
25קיר חרשת תהגו אכ נכאים כי שדמות חשבון אמללה גפן
26שבמה ארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כיא לעל קיצך ועל קצירך֯
27הידד נפל ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לוא ירננו ולוא
28ירועע יין ביקבים לוא ידרוך הדורך הידד השבתי על כן מעי
29למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש יהיה כי נראה כי
30בא מואב על הבמה ובא אל מקדשיו להתפלל ולוא י[ו]כל
31זה הדבר אשר דבר יהוה אל מואב מאז ועתה דבר יהוה
14
1לאמור בשלוש שנים כשני שכיר ונקלה כבוד מואב בכול
2››ה‹‹המון הרב ושאר מעט מזצער ולוא כבוד
3משא דרמשק הנה דרמשק מוסר מעיר והיית מעי מפלה
4עזובות ערי עורערו לעדרים תהינה ורבצו ואין מחריד
5ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדרמשק ושאר ארם ככבוד
6בני ישראל יהיה נואם יהוה צבאות
7והיה ביום ההוא ידל כבוד יעקוב ומשמן בשרו ירזה והיה
8כאסף קציר קמה וזרעו שבלים וקציר והיה כמלקט שבלים
9בעמק רפאים ונשאר בו עוללות כנקף זית שנים שלושה גדגרים
10ברואש אמיר ארבעה חמשה בסעפי פריה נואמ יהוה אלוהי
11ישראל ביום ההוא ישעה האדם על עושוהי ועיניו
12אל קדוש ישראל תראינה ולוא ישעה על המזבחות מעשיו
13אשר עשו אצבעותיו ולוא יראה האשרים והחמנים
14ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובות החרש והאמיר אשר
15עזבו מפני בני ישראל והייתה שממה כי שכחתי אלוהי
16ישעך וצור מעוזך לוא זכרת על כן תטעי נטעי נעמונים וזמורת
17זר תז֯ר֯וע֯נו ביום נטעך תשגשגשי ובבקר זרעך תפריחי
18נד קציר ביום נחלה וכאוב אנוש
19הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ושאון לאומים
20כשאון מים כבדים ושאון לאומים כשאון מים רבים ישאון
21ויגער בו ונס ממרחק ורדפ כמץ הרים לפני רוח וכגלגל לפני
22סופה לעת ערב והנה בלהה בטרמ בקר ואיננו זה חלק שוסינו
23וגורל לבוזזינו
24הוי ארצ צל צל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש השולח בים צירים
25ובכלי גמא על פני מים לכו מלאכים קלים לגוי ממשך וממורט
26אל עמ נורא מן הוא והלאה גוי קוקו ומבוסה אשר בזאי נהרים
27ארצו כול יושבי תבל ושוכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקוע
28שופר תשמעו כיא כה אמר יהוה אלי אשקוטה ואביטה
29במכוני כחמ צח עלי אור כעב טל בחם קציר כי לפני קציר
30כתם פרח ובסור גמול יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות
31ואת הנטישות הסיר התז ועזבו יחדו לעיט הרים ולבהמות
32ארץ וקץ עליו העיט וכול בהמות הארץ עליו תחרף בעתה
15
1ההיא יובל שי ליהוה צבאות מעמ ממשך וממרט ומעם נורא מהוא
2והלאה גוי קוקו ומבוסא אשר בזאי נהרים ארצו אל מקום שמ יהוה
3הר ציון
4משא מצרים הנה יהוה רוכב על עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים
5מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו
6איש באחיו ואיש ברעהו ועיר בעיר ממלכה בממלכה ונבקה רוח מצרים
7בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל אלילים ואל האטים ואל האובות ואל
8הידעונים וסכרתי את מצרים ביד אדונים קשה ומלך עז ימשל
9במ נואמ האדון יהוה צבאות ונשתו מים מהים ונהר יחרוב ויבש
10והזניחו הנהרות ודללו וחרבו (וחבו) יאורי מצור קנה וסוף וקמלו ערות
11על יאור על פי יאור וכול מזרע יאור יבש ונדף ואין בו ואנו הדגים
12ואבלו כול משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו יבושו
13עובדי פשתיים שריקות ואורגים חורו והיו שותתיה מדכאים
14כל עושי שכר אגמי נפש אכ (אך) אולים שרי צען חכמיה יועצי פרעוה
15עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן ח›כ‹מים אני בן מלכי קדם אים
16אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ יהוה צבאות על מצרים נאולו
17שרי צען נשיאי שרי נפ התעו את מצרים פנת שבטיה יהוה
18מסך בקרבה רוח עועיים והתעו את מצרים בכול מעשהו כהתעות
19שכור בקיאו ולוא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראוש וזנב
20כפה ואגמן ביום הוא יהיה מצרים כנשים וחרדו ופחדו
21מפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מהניפ ידו עליה והיית
22אדמת יהודה למצרים לחוגה כול אשר יזכיר אותה אליו
23יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשר הוא יועץ עליו
24ביום ההו֯א֯ יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת
25כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר החרס יאמר לאחת ביום
26ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה
27ליהוה והייה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו
28אל יהוה מפני לוחצים ושלח להם מושיע וירד והצילם ונודע
29יהוה למצרים וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא יעבדו זבח
30ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו ונגף יהוה את מצרים נגף ונרפו
31ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם ביום ההוא תהיה מסלה
32ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו
16
1את אשור ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים
2ולאשור ברכה בקרב הארץ אשר ברכו יהוה צבאות לאמור
3ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל
4בשנת בא תורתן אשדודה בשלח אותו סרגון מלכ אשור וילחם
5באשדוד וילכודה בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיה בן אמוץ
6לאמור לך ופתחת השק מעל מתניך ונעליך תחליץ מעל רגליך ויעש
7כן הלוך ערום ויחף ויואמר יהוה כאשר הלכ עבדי ישעיה
8ערום ויחף שלוש שנים אות ומפת על מצרים ועל כוש כן ינהג
9מלכ אשור את שבי מצרים ואת גולת כוש נערים וזקנים ערום
10ויחף וחשופי שת ערות מצרים וחתו ויבושו מכוש מבטחם
11וממצרים תפארתם ואמר יושב האיי הזה ביום ההוא הנה
12כה מבטנו אשר נסמך שמ לעזרה להנצל מפני מלך אשור
13ואיך נמלט אנחנו
14משא דבר ים כספות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה רחוקה
15חזות קשה היגד לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי
16עילם צירי מדי כול אנחתה השבתי על כן מלאו מתני חלחלה
17צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמוע נבהלתי
18מראות תועה ולבבי פלצות בעתתני את נשף השקי שמ לי
19לחרדה ערוך השלחן צופה הצפית אכול שתה קומו השרים
20משחו מגן כי כה אמר אלי אדוני לך העמד המצפה אשר
21יראה ויגיד וראה רכב צמד איש פר֯שים רוכב חמור
22רוכב גמל והקשב קשב רב קשב ויקרא הראה על מצפה
23אדוני אנוכי עומד תמיד יוממ ועל משמרתי אנוכי נצב
24כול הלילות והנה זה בא רוכב איש צמד֯ פרשים ויעני ויואמר
25נפלה נפלה בבל וכול פסילי אלוהיה שברו לארץ מדשתי ובן
26גדרי אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלוהי ישראל הגדתי
27לכם
28משא דומה אלי קרא משעיר שומר מה מליל שומר מה מליל
29אמר שומר אתה בוקר וגמ לילה אמ תבעון בעו שובו אתיו
30משא בערב ביער בערב תלינו אורחות דודנים לקראת
31צמא האתיו מים יושבי ארצ תימא בלחם קדמו נודד כי
32מפני הרבות נדד מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני
17
1כבוד מלחמה כי כה אמר יהוה אלי בעוד שלוש שנים כשני
2שכיר יכלה כבוד קדר ושאר מספר קשת גבורי בני קדר ימעטו
3כי יהוה אלוהי ישראל דבר
4משא גי חזוון מ לכי אפוא כי עליתי כולך לגגות תשאות מלאה עיר
5הומיה קריה עליזה חלליך לוא חללי חרב ולוא מיתי מלחמה כול
6קציניך נדדו יחד מקשת אסורה כול נמצאיך אסרו יחדו מרחוק
7ברחו על כן אמרתי שועו ממני ואמרר בבכי אל תיצו‹ו› (תיצו) לנחמני על
8שד בת עמי כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדוני יהוה
9צבאות בגי חזיון מקרקר קדשו על ההר ועילם נשא אשפא
10ברכב אדם פרשים וקור ערה מגן והיה מבחר עמקיך מלאו
11רכב והפרשים שת שתו השערה ויגל את מסכ יהודה ותבט
12ביום ההוא אל נשק בית היער ואת בקיעי עיר דויד ראיתמ֯ה
13כי רבו ותקבצו את מי הברכה התחתונה ואת בתי ירושלם
14ספרתם ותתוצו הבתים לבצור החומה ומקוה עשיתם בין החומות
15למי הברכה הישנה ולוא הבטתמה על עושיה ויצרה מרחוק לוא
16ראיתם
17ויקרא אדוני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה
18ולחגור שק והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צואן אכול
19בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות ונגלה באוזני יהוה
20צבאות אמ יכפר לכם העוון הזה לכמה עד תמותון אמר אדוני
21יהוה צבאות
22כה אמר אדוני יהוה צבאות לכ בוא אל הסוכן הזה אל שבנא
23אשר על הבית מה לך פה ומי לך פה כי חצבתה לכה פה קבר
24חצבי מרום קברו חוקקי בסלע משכן לו הנה יהוה מטלטלך
25טלטלה גבר יעוטך עטה צניפ וצנפכה צנפה כדור אל
26ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית
27אדוניך והדפתיך ממצבך וממעמדך הרסך
28והיה ביום ההוא וקרתי לעבדי לאליקים בן חלקיה והלבשתיו
29כתנותי֯ך ואבניטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה
30לאב ליושב ירושלם ולבית יהודה ונתתי מפתח בית דויד
31על שכמו ופתח ואין סוגר וסגר ואין פותח ותקעת֯יו יתד
32במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו ותלו עלי֯ו֯ כול כבו֯ד (כביד)
18
1בית אביו הצאצאים והצפעות כול כלי קטן מכלי האגנות
2ועד כול כלי הנבלים ביום ההוא נואם יהוה צבאות תמוש
3היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת המשא
4אשר עליה כי יהוה דבר
5משא צר אילילו אניות תרשיש כי שודד מבית מבוא מארצ
6כתיים נגלה למו דמו יושבי אי סחר צידון עברו ים מלאכיכ
7ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר
8גואים בושי צידן כי אמרה ים מעוז הים לאמור לוא
9חלתי ולוא ילדתי ולוא גדלתי בחורים רוממתי בתולות
10כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר עוברי תלרשישה הילילו
11יושבי אי הזואת לכמה העלוזה מימי קדם קדמותה
12ובליה רגליה מרחק לגור מי יעצ זואת על צר המעטרה
13אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי הארצ יהוה צבאות יעצה
14לחלל כול גאון צבי להקל כול נכבדי ארצ עבדי ארצכ כיאור
15בת תרשיש אין מזח עוד ידו נטה על הים הרגיז ממלכות
16יהוה צוה אל כנען להשמיד מעוזיה ויואמר לוא תוסיפי
17עוד לעלוז מעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי
18גמ שמ לוא ינוח לך
19הנה ארצ כשדיים זה העם לוא היה אשור יסדה לציין
20הקימוה בחיניה עוררו ארמנותיה שמה למפלה הילילו
21אניות תרשיש כי שודד מעוזכ והיה ביום הוא לצר
22כשירת הזונה קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי
23נגן הרבי שיר למען תזכרי והיה מקצ שבעין שנה
24יפקוד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את ממלכות
25הארץ על פני האדםה והיה סחר֯ה ואתננה קודש
26ליהוה לוא יאצר ולוא יחסן כי ליושבים לפני יהוה
27יהיה סחרה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק
28הנה יהוה בוקק האדמה ובולקה ועוה פניה והפיץ
29יושביה והיה כעם ככוהן כעבד כאדוניו כשפחה
30כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנושה כאשר נשא
31בו הבוק תבוק הארצ והבוז תבוז כי יהוה דבר את
32הדבר הזה אבלה נבלה הארצ אמללה נבלה תבל
19
1אמלל מרום עמ הארצ והארצ חנפה תחת יושביה כי
2עברו תורות חלפו חוק הפירו ברית עולם על כן אלה אכלה
3וישמו יושבי בה על כן חורו יושבי ארצ ונשאר אנוש
4מזער אבל תירוש אמללה גפן נאנחו כול שמחי לב שבת
5משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור בשיר
6לוא ישתו יין וימר שכר לשותיו נשברה קרית תהו סגר
7כול בית מבוא צוחה על היין בחוצות ערבה כול שמחה
8גלה משוש הארצ נשאר בעיר שמה ושאיה יוכת
9שער כי כה יהיה בקרב הארצ בתוכ העמים כנקפ זית
10כעוללת אמ כלה בציר המה ישאו קולם ירונו בגאון
11יהוה צהלו מים על כן בארים כבדו יהוה באיי הים
12שמ יהוה אלוהי ישראל
13מכנפ הארצ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי לי רזי לי
14אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו פחד ופחת
15ופח עליך יושב הארצ והיה הנס מקול הפחד יפול
16אל הפחת והעולה מתוכ הפחת ילכד בפח כי ארבות
17ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארצ רו֯ע֯ה התרועעה
18הארצ פור התפוררה ארצ מוט התמוטטה ארצ נוע
19תנוע הארץ כשכור והתנודדא וכמלונה וכבד עליה פשעה
20ונפל ולוא תוסיפ קום
21והיה ביום ההוא יפקוד יהוה על צבא המרום במרום
22ועל מלכי האדמה על האדמה אספו אספה על בור וסגרו
23על מסגר ומרוב ימים יפקדו וחפרה הלבנה ובושה
24החמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם
25ונגד זקניו כבוד
26יהוה אלוהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשיתה פלא
27אצית מרחוק אמונה אמן כי שמתה מעיר לגל קריה בצורה
28למפלה ארמון זרים מעיר לעולם לוא יבנה על כן יכבדוך
29עמ עז קרית גוים עריצים ייראוך כי הייתה מעוז לדל
30מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחורב כי רוח עריצים
31כזרם קיר כחורב בציון שאון זרים תכניע חורב בצל עב
32זמיר עריצים יענה
20
1ועשה יהוה צבאות לכול העמים בהר הזה משתה שמנים
2משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזוקקים ובלע בהר
3הזה פנו הלוט הלוט על כול העמים והמסכה הנסוכה על
4כול הגואים בלע המות לנצח ומחה אדוני יהוה דמעה
5מעל כול פנים וחרפת עמו יסיר מעל כול הארצ כי יהוה
6דבר
7ואמרת ביום ההוא הנה יהוה אלוהינו זה קוינו לו ויושיענו
8זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמח בישועתו כי תנוח יד
9יהוה בהר הזה ונדש מואב תחתיו כחדוש מתבן במי
10מדמנה ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השוחה לשחות
11והשפיל גאותו עמ ארבות ידיו ומבצר משגב חומותיך
12השחה השפיל יגיע לארצ עד עפר
13ביום ההוא ישיר השיר הזואת בארצ יהודה עיר עוז לנו
14ישועה ישית חומות וחל פתחו שעריך ויבוא גוי צדיק שומר
15אמונים יצר סמוך תצר שלום שלום כי בכה בטחו ביהוה
16עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים כי השת יושבי מרום קריה
17נשגבה ישפילנה עדי ארצ יגיענה עדי עפר תרמסנה רגלי
18עניים פעמי דלים אורח לצדיק מישרים ישר מעגל צדק תפלט
19אפ אורח משפטיך יהוה קוינו לשמך ולתורתך תאית נפש
20נפשי אויתיכ בלילה אפ רוחי בקרבי אשחרכה כי כאשר משפטיך
21לארצ צדק למדו יושבי תבל יחון רשע בל למד צדק בארצ
22נכוחות יעיל ובל יראה גאות יהוה
23יהוה רמה ידכה בל יחזיון ויחזו ויבושו קנאת העם אפ
24אש צריך תאכלם יהוה תשפוט שלום לנו כי גמ כול מעשינו
25פעלתה לנו יהוה אלוהינו בעלונו אדונים זולתך
26לבד בך נזכור שמכ מיתים בל יחיו ורפאים בל יקומו לכן
27פקדת ותשמידם ותאסר כול זכר למו יספת לגוי יהוה
28יספתה לגוי נכבדת רחקת כול קצוי ארצ
29יהוה בצר פקדוך צקון לחשו מוסריך למו כמו הרה תקריב
30ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה הרינו חלנו
31כמו ילדנו רוח ישועתך בל נעשה ארצ ובל יפולו יושבי תבל
21
1יחיו מיתיך נבלתי יקומון יקיצו וירננו שוכני עפר
2כי טל אורות טלכ וארצ רפאים תפיל
3לכ עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדכ חבו כמעט רגע
4עד יעבור זעם כי יהוה יצא ממקומו לפקוד עוון יושב
5הארצ עליו וגלתה הארצ את דמיה ולוא תכסה עוד על
6הרוגיה
7ביום ההוא יפקוד יהוה בחרבו הקשה והגדולה
8והחזקה על לויתן נחש בורח ועל לויתן נחש עקלתון והרג
9את התנין אשר בים
10ביום ההוא כרם חוםר ענו לה אני יהוה נצרה לרגעים
11אשקנה פן יפקוד עליה לילה ויום אצורנה חמה אין
12לי מי יתנני שימיר ושית במלחמה אפשעה בה
13ואציתנה יחדו או יחזק במעוזי יעשה שלום לי
14שלום יעשה לי הבאים ישריש יעקוב ויציצ
15ויפרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה הכמכת מכהו
16הכהו אמ כהרג הורגיו הרג בסאסאה בשלחה תריבנה
17הגה ברוחו הקשה ביום קדים
18לכן בזואת יכפר עוון יעקוב וזה כול פרי הסיר חטאה«ו» / חטאוו)
19בשומו כול אבני מזבח כאבני גיר מנפצות לוא יקומו
20אשרים וחמנים כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב
21כמדבר שמ ירעה עגל ושמ ירבצ וכלה סעפיה ביבש קצירה
22תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לוא עמ בינות הוא על
23כן לוא ירחמנו עושהו ויוצרו לוא יחוננו
24והיה ביום ההוא יחבוט יהוה משבל הנהר עד נחל
25מצרים ואתמה תלקטו לאחד אחד בני ישראל
26והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארצ
27אשור והנדחים בארצ מצרים והשתחו ליהוה בהר הקדש
28בירושלם
29הוי עטרת גאון שכורי אפרים וציצ נבל צבי תפארתו
30אשר על ראש גאי שמנים הלומי יין הנה בחזק ואמצ
31ליהוה כזרם ברד שער קטב כזרם מים כברים (כבד!ים) שוטפים
22
1והניח לארצ ביד ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי
2אפרים והייתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גאי
3שמנים כבכורה בטרמ קיצ אשר יראה הרואה אותה
4בעודנה בכפו יבלענה
5ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת
6תפארה לשאר עמו ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה
7משיבי מלחמה שער גמ אלה ביין שגו ובשכר תעו כוהן
8ונבי שגו בשכר נבלעו מן היין תעו מן השכר שגו בראה
9פקו פליליה כי כול שלחנות מלאו קיה צאה בלי מקום
10את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי
11משדים כי צי לצי צי לצי קו לקו קו לקו זעיר שמ זעיר שמ
12כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה אשר אמר
13אליהמה זואת המנוחה הניחו ליעופ וזואת המרגעה ולוא
14אבו לשמוע והיה להם דבר יהוה צי לצי צי לצי קו לקו קו
15לקו זעיר שמ זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו
16ונלכדו
17לכן שמע דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים
18כי אמרתמ כרתנו ברית את מות ועמ שאול עשינו חזה שוט
19שוטפ כי יבור לוא יבואנו כי שמנו כזב מחסני ובשקר נסתרנו
20לכן כה אמר אדוני יהוה הנני מיסד בציון אבן אבן בחן פנת
21יקרת מוסד מוסד המאמין לוא יחיש ושמתי משפט לקו
22וצדקה למשקלת ויעה ברד ממחסה כזב וסתר מים ישטפו
23וכפר את בריתכמה את מות וחזותכם את שאול לוא תקום
24שוט שוטפ כי יעבור והייתמה לו למרמס מדי עברו יקח
25אתכמה כי בבקר בבקר יעבור ביום ובלילה רק זועה
26הבין שמועה כי קצר המצע משתריים והמסכסכה
27בהתכנס כי בהר פרצים יקומ יהוה בעמק בגבעון
28ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו
29ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם כי כלה ונחרצה
30שמעתי מאת יהוה צבאות על כל הארצ
31‹‹ה››אזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי הכול היום
23
1יחרוש החורש לזרוע ופתח וישדד אדמתו הלוא אמ שוה פניה והפיצ
2קצח וכימן וזרק ושם חטה שורה ושעורה נסמן וכסמת גבולותו
3ויסרהו למשפט אלוהו ויורנו כי לוא בחרוצ ידש קצח ואפן עגלה על כמן
4יסוב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט יודק כי לוא לנצח הדש ידושנו
5והממ גלגל עגלתו ופרשיו לוא ידיקנו גמ זואת מעם יהוה צבאות יצאה
6הפלה עצה והגדיל תושיה
7הוי ארואל ארואל קרית חנה דויד ספי שנה על שנה חגים ינקפו והציקותי
8לארואל והייתה תאניה ואניה והייתה לי כארואל וחניתי כדור עליך
9וצרתי עליכ מצב והקימותי עליך מצודות ושפלת מארצ תדברי ומעפר תשח
10אמרתך והיה כאוב מארצ קולך ומעפר אמרתך תצפצפ והיה כאבק דק המון
11זדיך וכמוצ עובר המון עריצים והיה לפתע פתאמ מעמ יהוה צבאות
12תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה והיה
13כחלום חזון לילה המון כול הגואים הצובאים על ארואל וכול צביה
14ומצרתה והמצוקים לה והיה כאשר יחלום הרעב והנה אוכל
15והקיץ וריקה נפשיו וכאשר יחלום הצמא והנה שותה והקיצ והנה עיפ
16ונפשו שקוקה כן יהיה המון כול הגואים הצבאים על הר ציון
17התמהמהו ותמהו התשתעשעו ושועו שכרון ולוא מיין נעוו לולשכר כי
18נסכ עליכמה יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם
19החוזים כסה ותהיה לכם חזות הכול כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו
20אל יודע הספר לאמור קרא נא זה ויואמר לוא אוכל כי חתום הוא ונתנו
21הספר אל אשר לוא יודע ספר לאמור קרא נא זה ויואמר לוא ידעתי ספר
22ויואמר אדוני יען כי נגש העמ הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו
23רחוק ממני ותהיה יראת אותי כמצות אנשים מלמדה לכן הנה אנוכי יוספ
24להפלה את העם הזה הפלה ופלה ואבדה חכםת חכמיו ובינות נבוניו
25תסתתר הוי המעמיקימ מיהוה לסתר עצה ויהי
26במחשך מעשיהם ויואמרו מי ראינו ומי ידענו הפכ מכמ אמ כחמ היוצר
27יחשב כי יואמר מעשה לעושהו לוא עשני ויצר חמר ליוצריו לוא הבין הלוא
28עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרםל ליער יחשב ושמעו ביום
29ההוא החרשים דברי ספר ומאפלה ומחושך עיני עורים תראינה ויספו
30עניים ביהוה שמחה ואביוני אדמ בקדוש ישראל יגילו כי אפס עריץ
31וכלה ליצ ונכרתו כול שוקדי און מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער
24
1יקשון ויטו בתהו צדיק
2לכן כה אמר יהוה אל בית יעקוב אשר פדה את אברהם לוא עתה
3יבוש יעקוב ולוא עתה פניו יחורו כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו
4יקדשו שמי והקדישו את קדוש יעקוב ואת אלוהי ישראל יעריצו
5וידעו תועי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח
6הוי בנים סוררים נואמ יהוה לעשות עצה ולוא ממני ולנסכ מסכה
7ולוא רוחי למען ספות חטאת על חטאת ההולכים לרדת מצרים ופי
8לוא שאלו לעוז במעוז פרעוה ולחסות בצל מצרים והיה לכמ מעוז פרעה
9לבשת והחסות בצל מצרים לכמה כי היה בצען שריו ומלאכיו חנס
10יגיעו כלה באש על עמ לוא יועילו למו לוא לעזרה ולוא תועיל כי לבשת
11וגמ לחרפה
12משא בהמות נגב בארצ צרה וציה וצוקה לביא וליש ואין מים
13אפעה ושרפ מעופפ ישא על כתפ עירים חילם ועל דבשת גמלים אוצרותמ
14על עמ לוא יועילו ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזואת רהב ה֯ם
15שבת עתה בוא כותבהא על לוח אותם ועל ספר חקה ותהי ליומ אחרון
16לעד עד עולם כי עמ מרי הוא בנים כחשים בנים לוא אבו לשמוע תורת
17יהוה אשר אמרו לראים לוא תראו ולחוזים לוא תחזו לנו נכחות דברו
18לנו חלקות חזו מתלות תסירו מנו דרכ הטו מני ארח השביתו מפנינו
19את קדוש ישראל
20לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכמ בדבר הזה ותבטחו בעושק
21ותעלוז ותשענו עליו לכן יהיה לכם העהוון הזה כפרצ נופל נבעה בחומה
22נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה ושברה כשבר נבל יוצרים כתות
23לוא יחמולו ולוא ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד ולחסופ מים
24מגבה
25כי כה אמר אדוני יהוה קדוש ישראל בשיבה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה
26תהיה גבורתכם ולוא אביתם ותאמרו לוא כי אל סוס ננוס על כן תנוסון
27ואל קל נרכב על כן יקלו רודפיכם אלפ אחד מפני גערת אחד ומפני
28חמשה תנוסו עד אמ נותר֯תם כתרן על ראוש הר וכנס על הגבעה ולכן
29יחכה יהוה לחונכם ולכן ירים לרחמכם כיא אלוהי משפט יהוה
30אשרי כול חוכי לו כי עם בציון ישב ובירושלם בכו לוא
31תבכו חנון יחונך יהוה לקול זעקך כשמועתו ענך ונתן לכם אדוני
25
1לחמ צר ומי לחצ ולוא יכנפו עוד מוראיך והיו עיניך
2ראות את מוריך ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה
3הדרך לכו בו כי תיאמינו וכי תשמאילו וטמיתם את צפוי
4פסילי כספך ואת אפודות מסכות זהבכ תזרם כמו דוה צא תאמר
5לו ונתן מטר זרעך אשר תזרעך את האדמה ולחם תבואת האדמה
6יהיה דשן ושמן זרעה מקניך ביומ ההוא כר נרהב והאלפים
7והעירים עובדי האדםה בליל חמצ יאכלו אשר יזרה ברחת
8ובמזרה והיה על כול הר גבה ועל כול גבעה נשאה פלגים
9יובלי מים ביום הרג רב בנפל מגדלים והיה אור הלבנה
10כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת
11הימים ביום חבוש יהוה את שבר עמו ומחצ מכתו ירפא
12הנה שמ יהוה בא ממרחק בוער אפו וכבד משאה שפתיו מלאו
13זעם ולשונו כאש אוכלת ורוחו כנחל שוטפ עד צואר וחצה לנפה
14גואים בנפת שוא ורסן מתעה על לוחיי עמים השיר והיה לכמה
15כליל התקדישו חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה
16אל צור ישראל השמיע השמיע יהוה את הוד קולו ונחת
17זרועו יראה בזעפ אפ ולהב אש אוכלה נפצ וזרם ואבן ברד
18כי מקול יהוה יחת אשור בשבט יאכה והיה כול מעבר מטה
19מוסדו אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה
20נלחמ בה כי ערוך מאתמול תפתח גמ היה למלכ יוכן הכיני
21והעמיקי הרחיבי מדורתה אש ועצים הרבה נשמת