Versionen

1QHa

©

Copyright


2
12[-- נפל]ו֯א֯תיכ֯[ה אי]ן֯ פ֯ה֯ (כי)
13[-- ו]ת֯ו֯צ֯א֯ ל֯עולמי (עולמי)
14[-- ישמי]ע֯ו֯ בהמון רנה
15[-- אר]ננה ○○[-- ]ל֯[ --]
16[-- ]○○[ --]
24[-- ]○[ --]
25[-- ]מרית[ם --]
26[-- ע]שוקים ○○[ --]
27[-- ]ר֯חמיו על אביוני֯[ם --]
28[-- ומי מתכן [--]
29[--] ומי מתכן גבורי֯[ם (גבורה֯) --]
30[-- ]○ עו֯לם מי חוש[ב --]
31[--] ק֯ד֯ומים (ער֯ומים) _____ (ו֯מי֯) ○○[ --]
32[-- גב]ו֯רתכה [-- ]
3
15[-- [--]
16[-- ]○ו֯ ו○○○○ר (ות֯ע֯ז֯ו֯ר) נדי[ --]
17??? כ]י֯ אתה מ֯נחם אבל (אבל[ים) [--]
18[--] נגע ובברכות ○[ --]
19[-- ]כ֯ה אל[] (אל֯י֯) ל[ -- ]
23[-- ]○○○○[ (]○ מ֯ע֯פ֯ר֯) --]
24[-- ]ב֯מדה (]ע֯מדה) לכול שני ע֯ו[לם --]
25[--] כ֯ל֯בך[ (מ○○ר) כול חיתם (חותם) נפ○○○ש ○[ --]
26[-- ]○ ○רוחם (כרוחם) ב֯ני֯ איש לפי שכלו ו֯ח[ --]
27[-- ]○○ מ֯לכ֯ותו מי עשה כול אלה [ --]
28[-- ]○תם ולך (א֯לך) המה (חמד / ת֯מי֯ד֯) ובצדק תשימ[ --]
29[--] לפניך []תהו ויצר ח֯[מר --]
30[--] ואת֯ה (יענה) נכב֯ד֯ת֯ה מכול א[לים --]
31[--] קו֯דש (קו֯דשך֯) וכאשר בנ֯פ֯שך ל֯[ --]
32[--] לשמך תב[] בעדת ק[ודש -- ]
33[-- ]ל֯[ -- ]○[ --]
4
12[-- ]○[○○]○○○ ○○○[ --]
13[-- ]○ ו֯משפלת מדה מ○○[ ○○○]○○○ [--]
14[--] מ֯גולה בלוא מש֯פט֯ _____ מרוח
15[-- ]○בים אוכלת בשר֯ ש֯נא֯יה (ש֯נא֯ה) בלוא
16[○○○○ מרוח -- ]ת֯ ביבישה ומכש[ (ומכש[לת) ב]ל֯וא משפט֯
17[מרוח --] פוגעות פתע פתאו[ם בל]ו֯א֯ ב֯ר֯ית֯
18[מרוח -- בלו]א֯ משפט מרוח דורשת֯[ ○○]○ו֯ת ○ש○○○○
19[-- ]מ֯תרמה ב○[ -- ב]ל֯[וא] מצוה _____ מרוח כו[○○○○] מ○○○
20[-- ]ע֯ בנגיעי ב[שר _____]
21[אודך אדוני ]מ֯נסתרות אש֯[ר -- ]○○שר לא השיגום ב֯מצ֯[רף ○○]○○ף
22[--] וממשפט קצי֯[ -- -- מח]ש֯בות רשעה פעמ֯י֯ם֯ [רבות ]○○○
23[-- ע]ו֯ון וממשפט אח○○○○○[ -- ]○ עבדך מכול פשעיו ב֯[המון ]ר֯חמיך
24[לעד כאשר ד]ברתה ביד מושה֯ ע֯ב֯ד֯[ך לשא]ת֯ ע֯ו֯ו֯ן֯ וחטאה ולכפר בעד֯[ פש]ע֯ ומעל
25[○○○○○ ○○○○○ ]מוסדי הרים ואש [ב]ק֯ע֯ה בשאול תחתיה ואת הנו[ ○○○○○○] במשפטיך
26[○○○○○○ ○○○○]ת֯ה לעובדיך באמונה [ל]ה֯יות זרעם לפניך כול הימים ושמ֯[ותיהם ]ה֯קימותה
27[○○○○○ ○○○○○ ]פ֯שע ולהשליך כול עו֯ו֯נ֯ות֯ם ולהנחילם בכול כבוד אדם ל֯רוב (ב֯רוב / ו֯רוב) ימים
28_____ _____ _____
29[אודך אדו]נ֯י֯ מרוחות אשר נתתה בי וא֯[מ]צ֯אה מענה לשון לספר צדקות֯יך וארוך אפים
30[○○○○○ ○○○○○]ך֯ ומעשי ימין עוזך ו֯ל֯ה֯ו֯ד֯ות על פשעי ראשונים ולה[תנפ]ל ולהתחנן על
31[○○○○○ ○○○○]○○ מעשי ונעוית לב֯ב֯י֯ כי בנדה התגוללתי ומסוד ר֯מ֯[ה י]צ֯א֯תי ולא נ֯לוי֯תי
32[-- ○○○○○○ ]○○○כי לך אתה הצדקה ולשמך הברכה לעול[ם ○○○○ ]כ֯צ֯ד֯קתך ופדה
33[-- ]תמו רשעים ואני הב֯ינותי (הו֯בינותי) כי את אשר בחר֯ת֯ה֯ ה֯[כינותה] דרכו ובשכל
34[-- ת]ח֯שכהו מחטוא לך ול○○ב֯ לו ענותו ביסוריך ובנס[וייך חזק]ת֯ה לבו
35[--] עבדך מחטוא לך ומכשול ב֯כ֯ול דברי רצונך חז֯ק (חו֯ק) מ֯ו֯ת֯[ניו לעמו]ד על רוחות
36[○○○○○○ ולה]תהלך בכול אשר אהבתה ולמאוס ב֯כ֯ול אשר שנ֯א֯[תה ולעשות] ה֯ט֯וב בעיניך
37[○○○○○○○ ממ]ש֯לתם בתכמי (בתכמו) כי רוח בש֯ר֯ ע֯בדך _____ _____
38[אודך אדוני כי ]ה֯ניפותה֯ רוח קודשך֯ על עבדך֯[ ות]ט֯הר פ○[ -- ]ת○ לבו
39[-- א]נ֯ו֯ש ואל כול בי֯נ֯ת (בר֯ית) אדם אביט [-- ]○○○[ -- ימצאוה
40[-- ו]ב֯ מ֯שיגיה ואוה֯ב֯יה ○○○○○[ -- יכה ]ל֯ע֯ולמי עד
41_____ _____ _____
5
12[מזמור למ]ש֯כ֯י֯ל֯ ל֯התנ֯פ֯ל֯ לפני[ אל ולהתחננ תמיד על פשעיו ולהתבונן ב]מ֯ע֯ש֯י֯ א֯ל֯
13[הגדולים ]ו֯להבין פותאים [ברזי פל]א֯ו֯[ ול]ס֯פ֯ר֯[ כול צדקותיו ולפתוח באו]ש֯י עולם
14[מקור ד]עת ולהבין אנוש ב֯[○○○] (ב֯[וצ]ר֯ / ב֯[יצ]ר֯ / ב֯[○○]) בשר וסוד רוחי עו֯[לה אשר בדרכי אנו]ש֯ התהלכו
15[כול ברוך ]אתה אדוני אש[ר ת]כתר רוח בשר ברח[מיך ותחזק רוח אנוש ]ב֯כ֯וח֯ גבורתך
16[נהמון ח]ס֯ד֯ך עם רוב טובך֯[ וכוס] אפ֯י֯ך (ח֯מ֯ת֯ך) וקנאת- משפ֯[טיך -- לאין ]ח֯קר _____ כול
17[בחיר לד]ע֯ת כול בינה ו֯מ֯[וסר] ורזי מחשבת וראש֯י֯ת֯[ כול מעשה אשר ה]כ֯ינותה
18[לו כי ל]כ֯ה֯ קודש מקדם עו֯[לם ו]לעולמי עד אתה הוא (הוא֯ל֯[תה) [והביאותני בסוד ]ק֯דושים֯
19[כחסדך] וברזי פלאך ה֯ו֯ד֯ע֯[תני בע]ב֯ור כבודך ובעומק ב֯[ינתך השכלתני ומעין ]ב֯ינתך לא
20[סתרת ו]אתה גליתה דרכי֯ א֯מ֯ת֯ ו֯מעשי רע חוכמה ואולת֯[ כי הכינותה במחשבת] צ֯ד֯ק֯
21[פעולת ]מעשיהם אמת [ובינ]ה עולה֯ ואולת כול התהלכ[ו בדרכיהם ופקודתם בהמון]
22[רחמי]ם֯ וחסדי עולם לכ֯ו֯ל֯ ק֯צ֯[י]ה֯ם֯ לשלום ושחת כול מ֯[עשה תשפוט ותגמול לפי]
23[מש]פ֯טיהם כבוד עולם ו֯ח֯מ֯ד֯ה֯ ו֯ש֯מחת עד למעשה[ טוב ונגיעים ועו]נשים ל֯מ֯[עשה]
24[ר]ע _____ ואלה אשר הכ֯[ינותה מקדם ]ע֯ו֯ל֯ם֯ לשפוט בם
25את כול מעשיך בטרם בראתם עם צבא רוחיך ועדת [אלים ע]ם֯ רקיע קודשך ו֯כ֯ו֯ל֯
26צבאותיו עם הארץ וכול צא֯צ֯א֯י֯ה בימים ובתהומות [כ]כ֯ול מחשבות֯ם֯ לכול קצי ע֯ו֯ל֯ם֯
27ופקודת עד כי אתה הכינותמה מקדם עולם ומעש֯ה[ אדם הר]י֯מ֯ת֯ה֯ בם בעבור
28יספרו כבודך בכול ממשלתך כי הראיתם את אשר לא ר֯[או (י[דעו) להשמיד ]א֯ש֯ר קדם ולברוא
29חדשות להפר קימי קדם ול֯[הק]ים נהיות עולם כי א֯ת֯ה֯ ה֯כ֯[י]נ֯[ות]מ֯ה֯ ואתה תהיה
30לעולמי עד וברזי שכלכה פלג֯ת֯[ה] כול אלה להודיע כבודך֯ ומה א[ף]ה֯ו֯א֯ (ה]יא֯) רוח בשר להבין
31ב֯כו֯ל אלה ולהשכיל בסוד [פלאך ה]גדול ומה ילוד אשה בכול֯ מ֯ע֯ש֯י֯ך֯ ([ג]ד֯[ו]ל֯[י]ך֯) הנוראים והוא
32מבנה עפר ומגבל מים א֯ש֯[מת (א֯[שמה) חט]אה (וחט]אה) סודו ערות קלו֯ן֯ ו֯מ֯ק֯ו֯ר֯ נ֯דה ורוח נעוה משלה
33בו _____ ואם ירשע והיה֯[לאות ל]ע֯ולם ומופת דורות דריו֯ן֯ (רחוק֯[י]ם֯) ע֯ד֯ ב֯ בשר (ל֯בשר) _____ רק בטובך
34יצדק איש ובר֯ו֯ב רח֯[מיך יזכה] בהדרך תפארנו ותמש֯י֯ל֯נ֯[ו ב]ר֯וב עדנים עם שלום
35עולם ואורך ימים כי [אמת אתה ]ו֯דברך לא ישוב אחור _____ ואני עבדך ידעתי
36ברוח אשר נתתה בי[ כי אמת פיך ]וצדק כול מעשיך ודב֯ר֯ך֯ ל֯א֯ ישוב אחו֯ר֯ ו֯כ֯ו֯ל֯
37קציך מת֯ו֯מ֯מ֯[ים] (מועד֯[ים]) ל֯[אד לקדושיך ס]ד֯ורים (וב]ר֯ורים) לחפציהם ואדעה֯ [כי ○○○ ○]ל֯[○○○○ ○○○○○]
38ורשע ש○[ -- צד]י֯ק֯ להתבונן [ב--]
39[-- עם צ]ב֯א֯ רוחיך וצ֯[בא קדושיך --]
40[-- ]○ה ל[ --]
41[-- -- -- --]
6
12[--] ת֯עוד֯ו֯ת֯ם֯[ --] בעמך והי֯ה֯ז֯י֯נ֯[ו (והי֯ה֯) -- כ]בוד
13ו֯א֯[תה גליתה] א֯וזננו ל֯[רזי פלא ותבחר בנו להיות] א֯נשי אמת וב֯ח֯י֯ר֯י֯ צ[דק ד]ו֯[רש]י֯
14ש֯כ֯ל ומבקשי בינה בר֯ו֯כ֯[י שלום ותמימי דרך או]ה֯בי רחמים וענ֯ו֯י ר֯ו֯ח מזוקקי
15ע֯וני וברורי מצרף ר֯ה֯ו֯מ[י (רחומ[י) אורך אפים ומנוחמי אבלים ]מ֯ת֯אפקים עד ק֯ץ֯ (לע֯ת֯) מ֯ש֯פ֯טיכה
16ו֯צ֯ופים ל֯י֯שועתך כ֯י֯ א֯תה֯[ (ו֯אתה֯[) הכינותה רוחי עולם] וחזקתה חוקיך ב֯י֯ד֯ם֯ לעשות
17מ֯שפ֯ט תבל ולנחול בכול צ֯[דקותיך ולהיות בס]ו֯ד֯ קודש לדורות ע֯ו֯ל֯ם֯ וכול
18מ֯ע֯שי מעשיה֯ם עם תענו֯[גות תגמול להאי]ר֯ אנשי חזונכה _____
19_____ [ברוך אתה ]אדוני הנותן בלב עבד֯ך֯ בינה
20להשכיל בכול֯ אלה ולהת֯[בונן --]○ ולהתאפק על עליל֯ו֯ת֯ רשע ולברך
21ב֯צ֯ד֯ק כול בוחרי רצונ֯ך֯[ ולהתהלך (לבחור) בכול א]ש֯ר אהבתה ולתעב א֯ת֯ כ֯ו֯ל֯ אשר
22[שנאתה] ותשכל ע֯בדך[ -- גור]ל֯ו֯ת (רוח]ו֯ת / ]○ת) אנוש כי לפי רוחות ת֯פ֯י֯לם (תב֯[ד]ילם / ת֯כ֯ו֯לם) בין
23טוב לרשע [ו]ת֯כן [-- ]○○תם פעולתם ואני ידעתי מבינתך
24כי ברצונכה בא[י]ש הר֯ב[יתה נחלתו ]ב֯ר֯ו֯ח קודשך וכן תגישנו לבינת֯ך֯ ולפי
25ק֯ורבי (ק֯ורבו) קנאתו (קנאתי) על כול פועלי רשע וא֯נשי רמיה כי כול קרוביך לא י֯מרו פיך
26ו֯כ֯ו֯ל יודעיך לא ישנו דבריך _____ כי אתה צדיק ואמת כול בחיריך֯ וכ֯ול עולה
27ו֯ר֯שע תשמיד לעד ונגלתה צדקתך לעיני כול מע֯שיך _____
28ו֯א֯נ֯י ידעתי ברוב טובך ובשבועה הקימותי על נפ֯שי לבלתי חטוא לך
29[ו]ל֯בלתי עשות מכול הרע בעיניך וכן ה{ו}גשתי (הוגשתי) ביח֯ד כול אנשי סודי לפי
30ש֯כלו אגישנו וכרוב נחלתו אהבנו _____ ולא אשא פני ר֯ע֯ וש[וח]ד֯ ר֯[ש]ע֯ה֯ לא אכיר
31[ו]ל֯[א] אמיר בהון אמתך ובשוחד כול משפטיך כי אם לפי֯ ○○[○○○ אי]ש
32[אה]ב֯נו וכרחקך אותו כן אתעבנו _____ ולא אביא בסוד א֯[מתך כול ]שבי
33[מבר]יתך _____
34[או]ד֯ך אדוני כגדול כוחך ורוב נפלאותיך מעולם ועד ע֯ו֯ל֯[ם רב הרחמי]ם וגדול
35[החס]ד֯ים הסולח לשבי פשע ופוקד עון רשעים _____ ○○○○○[ --]○ בנדבת
36[לבב]ם֯ ותשנא עולה לעד ואני עבדך חנותני ברוח דעה ל֯[בחור בא]מ֯ת
37[וצד]ק֯ ולתע֯ב כול דרך עולה _____ ואהבכה נדבה ובכול לב[○○○ ○○○]○ך
38[○○○○] ו֯ב֯מ֯שפ֯טך כי מידך היתה זאת ובלוא ר֯צ֯[ונ]ך֯ ל֯[וא יעשה כ]ו֯ל֯
39[○○○○○○○]○○כה ימשול בשר֯ (בש○○[○○]ש֯י֯ך֯) ותט֯○○○○○[ -- כי אנוש ר]ק֯ שב
40[לע]פ֯ר ([לעפר]ו֯) הוא ותכן בש֯○○את ל֯○○[ -- ]○○○
41[○○]○ר֯קיע על כנפי ר֯וח ויפל֯[ -- ]○
7
11[-- ]ם[ --]
12[-- ב]ג֯ב֯ו֯ת֯ר֯כה ה֯שכלתנ֯ו֯ [-- ]נ֯ו֯ [○○○]
13[-- ועל מעשי פ]ל֯אכה מה נשיב כי גמלתנו ה֯מ֯[ון רחמים ל]ה֯פליא
14ות○[ -- ]○ לא יעצרו כוח לדעת בכבוד[כה ולס]פ֯ר נפלא֯[ותיכה]
15[-- ]ל֯[עול]ם֯ כ֯י֯ מ֯ה֯ללים֯ (י֯ה֯ללו֯כה / י֯ה֯ללו֯כה) לפ֯י֯ שכלם וכפי דעת֯ם֯[ בכ]בודכה [כי אתה]
16פ֯תחתה֯[ -- ]כ֯ה֯ לאין הש֯[ב]ת֯ מ֯ק֯ץ֯ לקץ ישמיעו ומוע֯ד֯[ ל]מ֯ו֯ע֯ד֯[ יברכו]
17ב֯קו֯ל֯[ ○○○○○○ ○○○○○ה] ואנחנו ביחד נועדנו (נועד֯י֯ם֯) ועם ידעים נ֯[וס]ר֯ה לכה ונר֯[ננה ברוב]
18רחמיכ֯[ה ○○○○○ ○○○○]ח עם גבוריכה ובהפלא נספרה֯ יחד בדע[ת אל ]ו֯עם [○○○○○○]
19בעדת֯[ --] וצאצאינו הודע֯[תה ע]ם֯ בני איש ב֯ת֯ו֯ך֯[ בני ]אדם [--]
20כיא [אם -- ב]ה֯פלא מאדה _____
21בר֯ו֯[ך אל דעות ○○○○○ ]ש֯י֯ר֯ (ב]ש֯י֯ר֯) מבין (מזמור) למש֯[כ]י֯ל֯ ○[-- ביח]ד֯ ר֯נה [גדול אל המפלי]
22[-- י]א֯הבו אותך כול הימים וא֯נ֯י֯ ○[-- ○ל -- בדו]
23אמ֯[ת --] ואהבכה בנדבה ובכול לב ובכול נפש בררתי מ֯ע֯ו֯ו֯ן֯[ ועל נפ]ש֯י֯
24הק֯י֯[מותי לבלת]י֯ סור מכול אשר צויתה ואחזיקה על רבים מו֯ע֯ד֯י֯ם֯ ל֯[יום הרגה לבלת]י֯
25ש֯וב (ע֯ז֯וב) מכו֯ל֯ ח֯וקיך _____ ואני ידעתי בבינתך כיא לא ביד בשר [יוכל להתם ]אדם
26דרכו ולא יוכל אנוש להכין צעדו ואדעה כי בידך י֯צ֯ר כול רוח [וכול פעול]ת֯ו
27הכינותה בטרם בראתו ואיכה יוכל כול להשנות את דבריכה רק אתה֯ ב֯[רא]תה
28צדיק ומרחם הכינותו למועד רצון להשמר בבריתך ולתהלך בכול ולהג֯י֯ש֯ עליו
29בהמון רחמיך ולפתוח כול צרת נפשו לישועת עולם ושלום עד ואין מחסור ותרם
30מבשר כבודו _____ ורשעים בראתה ל[י]צ֯ר֯ ח֯ר֯ונכה _____ ומרחם הקדשתם _____ ליום הרגה
31כי הלכו בדרך לא טוב וימאסו בבר֯י֯ת֯כ֯[ה וחוקי]ך תעבה נפשם ולא רצו בכול אשר
32צויתה ויבחרו באשר שנאתה כי (כיא֯ל֯ק֯[צי) למ֯○[ (לק֯צ֯[י) חרו]נ֯ך הכינותם לעשות בם שפטים גדולים
33לעיני כול מעשיך ולהיות לאות֯ ו֯מ֯ופ֯[ת דורות ]ע֯ולם לדעת כ֯ו֯ל֯ א֯ת כבודך ואת כוחך
34הגדול ומה אף הוא בשר כי ישכיל [באלה ויצ]ר֯ עפר איך יוכל להכין צעדו _____
35אתה יצרתה רוח ופעולתה הכינות֯[ה מעולם] ומאתך דרך כול חי ואני י֯דעתי כיא
36לא ישוה כול הון באמתך ואין֯ ב֯ת֯[בל כמלאכי ]קודשך ואדעה כי בם בחרתה מכול
37ולעד הם ישרתוך ולא תקב֯[ל שוחד למעשי רע ]ו֯לא תקח כופר לעלילות רשעה כיא
38אל אמת אתה וכול עולה ת[כרת (ת[שמיד) לעד וכול ]ר֯ש֯ע֯ה֯ לא תהיה לפניך ו֯אני ידעתי֯ (ידעתי֯ך֯)
39כי לך ד֯[רך ]כ֯[ו]ל֯ ח֯י ו֯ב֯ר֯[צו]נ֯ך֯[ -- כול ]מ֯ע֯שה ואד֯[עה כיא ]ל֯[ --]
40קודשך ב○[ --]
41כי ב○○○○○○[ --]
8
8[-- ]○○○○○○ ○○○ ○○[○○]
9[-- אנשי מ]ו֯פ֯ת ת֯ביא במספר
10[-- ואין כרזי פ]ל֯א֯ו בשמים ובארץ֯
11[-- ]○ו֯ת ובידך משפט כול֯ם֯
12[○○○○ ○○]○ך֯ ○[○○○○○ ○○○ ]○○○ש֯ ○○[ -- ואין ]ל֯נ֯ג֯ד֯ך ומה נחשב וכו֯ל֯
13[איש ]מ֯ת֯ק֯דש בל יטה לאש֯מ֯ה֯ ל֯י֯ש֯ר ל֯ב֯ב֯ו֯[ -- איכה ]י֯בין ולא יעשה כול
14[מבלע]ד֯י֯ך֯ ע֯ד֯ עו֯לם֯ ו֯מ֯קור אור פ֯ת֯ח֯ת֯ה֯[ --] ולע֯צתך֯ ת֯קראנ֯י
15ל֯ה֯ל֯ל ק֯ו֯ד֯ש֯ך֯ מ֯פי כ֯ל מעש֯י֯ך֯ כ֯י֯א֯ פעלת֯[ה -- להו]ח֯ד עם צ֯ב֯א
16[ג]ב֯ו֯ר֯י֯ ע֯ו֯לם ו֯רוח עורף ק֯ש֯ה֯ לדממה֯[ -- ]הו֯אלת֯[ה ]ל֯[עשות]
17[בם מ]ש֯פ֯ט֯ להאזין קול נכבד֯ ל֯מ֯ע֯ש֯[י --]
18[○○○○ ור]וח נע֯וה מש֯ל֯[ה ]ב֯י֯צ֯ר֯ ע֯פ֯ר֯ ○○[ -- ]○ ו○[ --]
19[○○○○○]○○ מ֯○○○○ ○○○ש֯○[ ○]○○○○[ ○○○]○י֯ך֯ מ֯ע֯פ֯[ר -- צ]ד֯יק וכב○[ --]
20ב֯ר֯וח֯ קו֯[ד]ש֯ך֯ אשר נתת]ה בי ○○○○○○ ○○[ -- ]○○ ולא יוכל א֯[נוש לבקש]
21ר֯ו֯ח֯ קוד֯[ש]ך֯ ○○[○○ ]מ֯לו֯א֯ הש֯מ֯ים ו֯ה֯ארץ [-- כ]ב֯ודך מלוא כו֯ל֯[ תבל]
22ואדעה כי ברצו֯נ֯[ך] באיש הרביתה נח֯ל֯ת֯ו֯ ב֯צ֯ד֯ק֯ו֯ת֯[יך -- ]○○ר אמתך בכ֯ו֯ל֯ [○○○○○○]
23ומש֯מ֯ר֯ צדק֯ ע֯ל֯ ד֯ב֯ר֯ך֯ אשר הפקדתה בו פן יש֯גה֯ [מצוותיך ([ממצוותיך) ול]ב֯לתי כשול בכול מע֯[שיו כי]
24בדעתי בכול אלה א֯מצא֯ה מענה לשון להת֯נ֯פ֯ל֯ ול֯ה֯ת֯[חנ]ן֯[ תמיד] ע֯ל פשעי ולבקש רוח ב֯י֯נ֯[ה]
25ולהתחזק ברוח ק֯ו֯ד֯ש֯ך֯ ו֯לד֯בוק באמת בריתך ו֯לעובדך באמת ולב שלם ולאהוב את ד֯ב֯ר֯ פ֯[יך]
26ברוך אתה אדוני ג֯ד֯ו֯ל֯ ה֯ע֯צ֯ה֯ ור֯ב֯ העלילליה אשר מעשיך הכול הנה הואלתה לעש֯ו֯ת֯ ○○○[○○] (ב֯י֯ר֯[וב])
27חסד ותחונני ברוח רחמיך וב֯ע֯ב֯ור֯ כבודך לך אתה הצדקה כי אתה עשיתה את כו֯ל֯ א֯ל֯ה֯
28ובדעתי כי אתה רשמתה֯ רוח צדיק ואני בחרתי להבר כפי כרצו[נ]ך֯ ונפש ע֯ב֯דך תע֯ב֯ה כול
29מעשה עולה ואדעה כי֯ לא יצדק איש מבלעדיך ואחלה פניך ברוח אשר נת֯תה֯ ב֯י֯ להשלים
30ח֯ס֯ד֯יך עם עבד֯ך֯ ל֯[עו]ל֯ם֯ לטהרני֯ ברוח קודשך ולהגישני ברצונך כגדול חסדיך [א]ש֯ר֯ ע֯שויתה֯
31עמדי ו֯ל֯[ה]ע֯מ֯[יד פעמי ב]כ֯ול֯ מ֯ע֯מד֯ רצ֯ו֯[נך] אשר בח[ר]ת֯ה֯ לאוהביך ולשומרי מ֯צ֯ו֯ו֯תי֯[ך להתיצב]
32לפניך ל֯ע֯ו֯לם ו֯[לכפר עוון ]ו֯ל֯ה֯דש[ן] ]ב֯ר֯צ֯ו֯ן֯ ו֯ל֯התערב ברוח עבדך ו֯ל֯ש֯כיל מעש֯[י]ך֯ ל֯[○○○○○○]
33א֯ל י֯○[○○○ ○○○○]○ו ואל יב֯[ו]א֯ ]לפניו כול נ֯ג֯ע מכשול מחוקי בריתך כי ○○[○○○ ○○○]
34פנ֯יך וא֯ד֯ע֯[ה כי אתה אל ]ח֯נ֯ו֯ן֯ ורחום֯ א֯ר֯ו֯ך֯ א֯פ֯י֯ם֯ ו֯ר֯ב֯ חסד ואמת ונושא פשע ו֯מ֯ע֯[ל ○○○○]
35ונחם על כ֯[ול עוון אוהב]י֯ך ו֯שומרי מצוו֯ת֯[יך ה]ש֯בים (ו]שבים) אליך באמונה ולב שלם [--]
36לעובדך [ב○○○○ ולעשות ה]טוב בעיני֯ך֯ אל תשב פני עבדך [וא]ל֯ ת֯ז֯נ֯ח֯ בן אמ֯תך֯ [--]
37[-- ]א֯ה ואני על דבריך קרב֯ת֯י֯ ל֯[ --]
38[-- ]ל֯[○○ ]○○○○[ --]
9
2[-- ] בשובך מ֯ת֯והו [○○○○]
3[-- ]ד֯י קדוש[י]ם֯ [○○○○○○]
4ו֯כ֯ו֯ל֯ [-- ]○○○○[ -- ]○○ בין טו֯ב֯ ל֯ר֯ש֯[ע עד]
5עולם א○[ -- ]○○○ ○○○ים [-- ]○עים ו○○○○○ ○○[○○○]
6בם ומש[ -- ]○○ם כיא[ אתה אלי מקור ד]ע֯ת ומקוה המ○○○○
7ומעין הגבו֯ר֯[ה -- ]ג֯דול העצה֯ [--] א֯י֯ן֯ מספר וק֯נאתכה֯ ○○○○○
8לפני חכ֯מת֯כ֯ה֯[ -- ]וארוך אפים במשפ֯ט֯י֯ך֯ צדקתה בכל מעשיכה
9ובחכמתכה ○[○○○○○○ ○○○○○○○ ]ע֯ולם ובטרם בראתם ידעתה כול מעשיהם
10לעולמי עד֯ ו֯[מבלעדיך לא] יעשה כול ולא יודע בלוא֯ ר֯צ֯ו֯נכה אתה יצרתה
11כול רוח ופ֯עול֯ת֯[ם הכינות]ה֯ ומשפט לכול מעשיהם _____ ואתה נטיתה שמים
12לכבודכה ו֯כול ○[○○○○○○○○ ה]כ֯י֯נ֯ו֯תה לרצונכה ורוחות עוז לחוקיהם בטרם
13היותם למלאכי ק֯[ודש ו○○○○ ○○○○]ם֯ לרוחות עולם בממשלו֯ת֯ם֯ מאורות לרזיהם
14כוכבים לנתיבות֯[יהם רוחות סער]ה֯ למשאם זקים וברקים לעבודתם ואוצרות
15מחשבת לחפציה[ם --]○ לרזיהם _____ אתה בראתה ארץ בכוחכה
16ימים ותהומות ע֯ש֯י֯[תה בעוזכה ומח]ש֯ביהם הכינותה בחוכמתכה וכול אשר בם
17תכ[נ]ת֯ה לרצונכ֯[ה ○○○○○○ ○○○○○○] לרוח אדם אשר יצרת בתבל לכול ימי עולם
18ודורות נצח למ[○○○○○ ○○○○○○○]ל֯ ו֯כקציהם פלגתה עבודתם בכול דוריהם ומש֯[פ]ט
19במועדיה לממש֯ל֯[ת -- וד]ר֯כ֯יהם ה֯כ֯י֯נ֯ו֯ת֯ה֯ לדור ודור ופקודת שלומם עם
20עם כול נגיעיהם[ -- ותפלגה לכול צאצ֯א֯י֯ה֯ם למספר דורות עולם
21ולכול שני נצח ○○○[ -- ]ה֯ ובחכמת דעתכה הכ֯[י]נ֯ותה תע[ו]דתם בטרם
22היותם ועל פי ר֯צ֯[ונ]כ֯ה֯[ נ]ה֯יה כול ומבלעדיך לא יעשה _____
23אלה ידעתי מבינתכה כיא גליתה אוזני לרזי פלא ואני יצר החמר ומגבל המים
24סוד הערוה ומקור הנדה כור העוון ומבנה החטאה ר֯וח התו֯עה ונעוה בלא
25בינה ונבעתה ב֯מ֯שפטי צדק מה אדבר בלא נודע ואשמיעה בלא סופר הכול
26חקוק לפניכה בחרת זכרון לכול קצי נצח ותקופות מספר שני עולם בכול מועדיהם
27ולוא נסתרו ולא נעדרו מלפניכה ומה יספר אנוש חטאתו ומה יוכיח על עוונותיו
28ומה ישיב עול על משפט הצדק לכה אתה אל הדעות כול מעשי הצדקה
29וסוד האמת ולבני האדם עבודת העוון ומעשי הרמיה _____ אתה בראתה
30רוח בלשון ותדע דבריה ותכן פרי שפתים בטרם היותם ותשם דברים על קו
31ומבע רוח שפתים במדה ותוצא קוים לרזיהם ומ֯ב֯ע֯י֯ ר֯ו֯חות לחשבונם להודיע
32כבודכה ולספר נפלאותיכה בכול מעשי אמתכה ומ֯[ש]פ֯[ט]י֯ צ֯דקכה ולהלל שמכה
33בפה כול יודעיכה לפי שכלם יברכוכה לעולמי ע֯[ולמי]ם֯ _____ ואתה ברחמיכה
34וגדול חסדיכה חזקתה רוח אנוש לפני נגע ו֯נ֯פ֯ש֯[ אביון] טהר֯ת֯ה֯ מרוב עוון
35לספר נפלאותיכה לנגד כול מעשיכה _____ וא֯ס֯פ֯ר֯[ה תמיד ]ב֯ק֯ר֯ב֯ם֯ משפטי נגיעי
36ולבני אנוש כול נפלאותיכה אשר הגברתה ב֯[י (ב֯[הן) לנגד ב]נ֯י֯ א֯דם֯ _____ שמעו
37חכמים ושחי דעת ו֯נ֯מ֯הרים י֯היו (ו֯היו) ליצר סמוך[ ○○○ (כל) ○○○ (ישרי) ○]○○ (ד]ר֯ך֯) הוסיפו ערמה
38צדיקים השביתו ע֯ו֯לה וכול תמימי דרך ה֯חזיק[ו -- נד]כ֯א (ונד]כ֯א) עני האריכו
39אפים ואל תמאס֯ו֯ במ֯ש֯פ֯ט֯[י צדק -- ו○○]ילי לב לא יבינו
40אלה ו֯○○○○ד אמ○[ --]
41ע֯ר֯יצים יחרוק֯ו֯[ שנים --]
10
3[-- ]○○[○○○ ○○○○]○דו [○○○○○○○○]
4[-- ]○○○י ○○○[○○ ○○]○○○○○[ ○○○○○○]
5[_____ אודכה אדוני כיא ישרתה בלב]ב֯י֯ כול מעשי עו֯ל֯ה֯ ו֯כ֯פ֯ר֯[תה] (ו֯ת֯ט֯ה֯[רני])
6[-- ו]ת֯ש֯ם֯ ש֯[ומרי אמת נגד עוני ומ]ו֯כ֯י֯חי אמת צדק בכל חמ֯[סי]
7[ו○○○ ○○○○ ] ל֯מחץ מכ֯ת֯י֯[ מנחמי כוח -- ]ומשמיעי שמחה לאבל יג[וני]
8[מבשר ]ש֯ל֯ום לכול הוות שמוע[תי גבורים ]חזקים למוס לבבי ומאמצי כ֯ו֯[ח] (ר֯ו֯[ח])
9לפני[ נ]ג֯ע ותתן מענה לשון לער֯[ול] שפתי ותסמוך נפשי בחזוק מותנים
10ואמוץ כוח ותעמד פעמי בגבול רשעה _____ ואהיה פח לפושעים ומרפא לכול
11שבי פשע ערמה לפתיים ויצר סמוך לכול נמהרי לב ותשימני חרפה
12וקלס לבוגדים סוד אמת ובינה לישרי דרך _____ ואהיה על עון רשעים
13דבה בשפת עריצים לצים יחרוקו שנים _____ ואני הייתי נגינה לפושעים
14ועלי קהלת רשעים תתרגש ויהמו כנחשולי ימים בהרגש גליהם רפש
15וטיט יגרישו ותשימני נס לבחירי צדק ומליץ דעת ברזי פלא לבחון
16[אנשי] אמת ולנסות אוהבי מוסר ואהיה איש ריב למליצי תעות ו֯ב֯ע֯ל֯
17[מד]נ֯ים ([אמו]נ֯ים) לכול חוזי נכוחות _____ ואהיה לרוח קנאה לנגד כל דורשי חל֯[קות]
18[וכול ]א֯נ֯שי רמיה עלי יהמו כקול המון מים רבים ומזמות בליעל [כול]
19[מ]ח֯ש֯בותם ויהפוכו לשוחה חיי גבר אשר הכינותה בפי (בפי{ }ו) ותלמדנ (ותלמדנו / תלמדנ / ותלמד) ו{ }בינה (בינה)
20שמתה בלבבו לפתוח מקור דעת לכול מבינים וימירום בערול שפה
21ולשון אחרת לעם לא בינות להל֯ב֯ט במשגתם _____
22_____ אודכה א֯דוני כי שמתה נפשי בצרור החיים
23ותשוך בעדי מכול מוקשי שחת כ֯[י]א֯ עריצים בקשו נפשי בתומכי
24בבריתךה והמה סוד שוא ועדת ב֯ל֯יעל לא ידעו כיא מאתכה מעמדי
25ובחסדיכה תושיע נפשי כיא מאתכה מצעדי והמה מאתכה גרו
26על נפשי בעבור הכבדכה במשפט רשעים והגבירכה בי נגד בני
27אדם כיא בחסדכה עמדי ואני אמרתי חנו עלי גבורים סבבונ!י! (סבבום) בכל
28כלי מלחמותם ויפרו חצים לאין מרפא ולהוב חנית כאש אוכלת עצים
29וכהמון מים רבים שאון קולם נפץ ו֯זרם להשחית רבים למזורות יבקעו
30אפעה ושוא בהתרומם גליהם ואני במוס לבי כמים ותחזק נפשי בבריתך
31ו֯הם רשת פרשו לי תלכוד רגלם ופחים טמנו לנפשי נפלו בם _____ ורגלי ‹‹עמדה במישור››
32מקהלם אברכה שמכה _____
33אודכה אדוני כיא עינכה על֯[י ]ב֯ש֯כ֯ו֯ל נפשי ותצילני מקנאת מליצי כזב
34ומעדת דורשי חלקות פדית[ה] נ֯פ֯ש אביון אשר חשבו להתם דמו
35לשפוך על עבודתכה אפס כי [לא ]י֯ד֯ע֯ו כי מאתך _____ מצעדי וישימוני֯ לבוז
36וחרפה בפי כל דורשי רמיה _____ ואתה אלי עזרתה נפש עני ורש
37מיד חזק ממנו ותפד נפשי מיד אדירים ובגדפותם לא החתותני
38לעזוב עבודתכה מפחד הוות רש֯ע֯י֯ם ולהמיר בהולל יצר סמ֯וך אשר
39נ֯ת֯ת֯ה֯ ○○○○○○ ○○○○ [○○○○]○○ ○○○מ֯י חוקי֯ם֯ ובתעודות [כו]ננתני (נ֯נתנו) לה֯חז֯י֯ק֯ (לאזנים)
40[ב]ש֯ר֯[ -- ]○○○○○ ○○○○ שחת לכול צאצאי עם֯
41[-- לש]ו֯ן֯ כלמודיכה ובמ֯ש֯[פט]
11
2[-- ]ם֯ בכ֯י מ○○○[ --]
3[-- ]○ם֯ ו֯ה֯ב֯○○ל○○○ ○○○○○○ [--]
4[-- אתה ]א֯לי֯ האירותה פ֯נ֯י֯ ל֯ב֯ר֯י֯ת֯כ֯ה֯ ○○[ --]
5[-- ]ה֯ לכה בכבוד עולם֯ עם כו֯ל֯ [○○○]○○ ○○○[ --]
6[_____ אודכה אדוני כיא אמ]ת֯ פיכה ותצילני מ[סוד שוא] ומ[○○○○ ○○○]י֯ם֯
7[הוש]עתה נפש֯[י כיא לחרפה וקל]ס֯ יחשובוני וישימו נפ֯ש֯[י] כ֯אוניה ב֯מ֯צ֯ו֯ל֯ות י֯ם֯
8וכעיר מבצר מלפ֯נ֯י֯[ צר ]ו֯א֯היה בצוקה כמו אשת לדה מבכי!רה (מבכריה) כיא נהפכו צירי֯ם֯
9וחבל נמרץ על משבריה להחיל בכור הריה כיא באו בנים עד משברי מות
10והרית גבר הצרה בחבליה כיא במשברי מות תמליט זכר ובחבלי שאול יגיח
11מכור הריה __ פלא יועץ עם גבורתו ויפלט גבר ממשברים בהריתו החישו כול
12משברים וחבלי מרץ במולדיהם ופלצות להורותם ובמולדיו יהפכו כול צירים
13בכור הריה והרית אפעה לחבל נמרץ ומשברי שחת לכול מעשי פלצות וירועו (ויריעו)
14אושי קיר כאוניה על פני מים ויהמו שחקים בקול המון ויו֯שבי עפר
15כיורדי ימים נבעתים מהמון מים וחכמיהם למו כמלחים במצולות כי תתבלע
16כול חכמתם בהמות ימים ברתוח תהומות על נבוכי מים ו֯י֯תרג֯שו לרום גלים
17ומשברי מים בהמון קולם ובהתרגשם יפתחו ש[או]ל א֯[ב]ד֯ו֯[ן ו]כ֯ו֯ל חצי שחת
18עם מצעדם לתהום ישמיעו קולם ויפתחו שערי[ עולם תח]ת֯ מעשי אפעה
19ויסגרו דלתי שחת בעד הרית עול ובריחי עולם בעד כול ר֯וחי אפעה _____
20_____ אודכה אדוני כי פדיתה נפשי משחת ומשאול אבדון
21העליתני לרום עולם ואתהלכה במישור לאין חקר ואדעה כיא יש מקוה לאשר
22יצרתה מעפר לסוד עולם ורוח נעוה טהרתה מפשע רב להתיצב במעמד עם
23צבא קדושים ולבוא ביח֯ד֯ עם עדת בני שמים ותפל לאיש גורל עולם עם רוחות
24דעת להלל שמכה ביחד רנ֯ה֯ ולספר נפלאותיכה לנגד כול מעשיכה ואני יצר
25החמר מה אני מגבל במים ולמי נחשבתי ומה כוח לי כיא התיצבתי בגבול רשעה
26ועם חלכאים בגורל ותגור נפש אביון עם מהומות רבה והוות מדהבה עם מצעדי
27בהפתח כל פחי שחת ויפרשו כול מצודות רשעה ומכמרת חלכאים על פני מים
28בהתעופף כול חצי שחת לאין השב ויפ֯רו (ויו֯רו) לאין תקוה בנפול קו על משפט וגורל אף
29על נעזבים ומתך חמה על נעלמים וקץ חרון לכול בליעל וחבלי מות אפפו לאין פלט
30וילכו נחלי בליעל על כול אגפי רום ב֯אש (כ֯אש) אוכלת בכול שנאביהם להתם כול עץ לח
31ויבש מפלגיהם ותשוט בשביבי להוב עד אפס כול שותיהם (שיתיהם) באושי חמר תאוכל
32וברקיע (וברקוע) יבשה יסודי הרים לשרפה ושורשי חלמיש לנחלי זפת ותאוכל עד תהום
33רבה ויבקעו לאבדון נחלי בליעל ויהמו מחשבי תהום בהמון גורשי רפש וארץ
34תצרח על ההווה הנ֯ה֯יה בתבל וכול מחשביה יריעו ויתהוללו כול אשר עליה
35ויתמוגגו בהווה ג֯ד֯[ו]ל֯ה כיא ירעם אל בהמון כוחו ויהם זבול קודשו באמת
36כבודו וצבא השמים יתנו בקולם ו֯יתמוגגו וירעדו אושי ע֯ולם ומלחמת גבורי
37שמים תשוט בתבל ולא תשוב עד כלה ונחרצה לעד ואפס כמוה _____
38_____ אודכה אדוני כיא הייתה לי לח֯ומת עוז
39ב֯○[○○○ ○○○]ל משחיתים וכו֯ל [○○○○○] כ֯י תסתירני מהווות (מהויות) מ֯ה֯ו֯מה֯ אש֯ר ד○○○[○○]
40[-- ד]ל֯ת֯י֯[ מגן וברי]ח֯י ברזל בל יבוא֯ גדוד מ֯ש֯[מר גבורים]
41[בהלוות -- ]מ֯ם בסביביה פן י֯ו֯ר֯ה֯֯ ג֯ב֯[ור --]
12
1[-- גמולי גבורתם ויפולו מגבורתם --]
2[-- חכמים בעברת]ם (בערמת]ם) _____ ואני ב֯ת֯ומכי [ב]ב֯[ריתכה --]
3[-- ]○ק֯ ○○○○○○○○○○י מ○○[○○]○○○ [--]
4[-- ו]ת֯כ֯ן֯ ע֯ל סלע רגלי ו֯ת֯סי֯ר֯ פ֯ע֯מי מ֯ד֯[רך --]
5[○○○○○ ○○○○ ]ב֯ד֯רך עולם ובנתיבות אשר בחרתה מצ֯ע֯ד֯י ○○○[ ○○○○○○ _____]
6_____ אודכה אדוני כיא האירו֯תה פני לבריתכה ומ[ --]
7[--] אדורשכה וכשחר נכון לאור֯[תי]ם֯ (לאור֯[תו]ם֯) הופעתה לי וה֯מה עמכה [○○○○○○○○○]
8ב֯ת֯ע֯֯[ותם ו]ב֯ד֯ב֯רים (]○○○○רים) החליקו למו ומליצי רמיה ה֯ת֯ע֯ו֯ם וילבטו בלא בינה כיא֯ [○○○○]
9בהולל מעשיהם כי נמאסו (נמאסי) למו ולא יחשבוני בהגבירכה בי כיא ידיחני מארצי
10כצפ֯ור מקנה וכול רעי ומודעי נדחו ממני ויחשבוני לכלי אובד והמה מליצי
11כזב וחוזי רמיה זממו עלי בליעל להמיר תורתכה אשר שננתה בלבבי בחלקות
12לעמכה ויעצורו משקה דעת מצמאים ולצמאם ישקום חומץ למע‹ן› הבט אל
13תעותם להתהולל במועדיהמ להתפש במצודותם כי אתה אל תנאץ כל מחשבת
14בליעל ועצתכה היא תקום ומחשבת לבכה תכון לנצח והמה נעלמים זמות בליעל
15יחשובו וידרשוכה בלב ולב ולא נכונו באמתכה שורש פורה רוש ולענה במחשבותם
16ועם שרירות לבם יתורו וידרשוכה בגלולים ומכשול עוונם שמו לנגד פניהם ויבאו
17לדורשכה מפי נביאי כזב מפותי תעות והם [ב]ל֯[ו]ע֯ג שפה ולשון אחרת ידברו לעמך
18להולל ברמיה כול מעשיהם כי לא בחרו בדר[ך לב]כ֯ה ולא האזינו לדברכה כי אמרו
19לחזון דעת לא נכון ולדרך לבכה לא היאה כי אתה אל תענה להם לשופטם
20בגבורתכה֯[ כ]גלוליהם וכרוב פשעיהם למען יתפשו במחשבותם אשר נזורו מבריתכה
21ותכרת במ֯[שפ]ט כול אנשי מרמה וחוזי תעות לא ימצאו עוד כי אין הולל בכול מעשיך
22ולא רמיה֯ ב֯מזמת לבכה ואשר כנפשכה יעמודו לפניכה לעד והולכי בדרך לבכה
23יכונו לנצח֯[ ו]א֯ני בתומכי בכה אתעודדה ואקומה על מנאצי וידי על כול בוזי כיא
24לא יחשבונ֯[י ]ע֯ד הגבירכה בי ותופע לי בכוחכה לאורתים (לאורתום) ולא טחתה בבושת פני
25כול הנדרש֯[י]ם֯ לי הנועדים יחד לבריתכה וישומעוני ההולכים בדרך לבכה ויערוכו לכה
26בסוד קדושים ותוצא לנצח משפטם ולמישרים אמת ולא תתעם ביד חלכאים
27כזומם למו ותתן מוראם על עמכה ומפץ לכול עמי הארצות להכרית במשפט כול
28עוברי פיכה ובי האירותה פני רבים ותגבר עד לאין מספר כי הודעתני ברזי
29פלאכה _____ ובס֯וד פלאכה הגברתה עמדי והפלא לנגד רבים בעבור כבודכה ולהודיע
30לכול החיים֯ גבורותיכה _____ מי בשר כזאת ומה יצר חמר להגדיל פלאות והוא בעוון
31מרחם ועד שבה באשמת מעל ואני ידעתי כי לוא לאנוש צדקה ולוא לבן אדם תום
32דרך לאל ע֯ליון כול מעשי צדקה ודרך אנוש לוא תכון כי אם ברוח יצר אל לו
33להתם דרך לבני אדם למען ידעו כול מעשיו בכוח גבורתו ורוב רחמיו על כול בני
34רצונו ואני ר֯ע֯ד֯ (ר֯עי) ורתת (הוות) אחזוני וכול גרמי ירועו וימס לבבי כדונג מפני אש וילכו ברכי
35כמים מוגרים ב֯מורד כי זכרתי אשמותי עם מעל אבותי בקום רשעים על בריתך
36וחלכאים על דברכה ואני אמרתי בפשעי נעזבתי מבריתכה ובזוכרי כוח ידכה עם
37המון רחמיכה התעודדתי ואקומה ורוחי החזיקה במעמד לפני נגע כי נשענת֯י֯
38בחסדיכה ו֯כ֯המון רחמיכה בי (כי) תכפר עוון ולטה֯[ר ]א֯נ֯ו֯ש מאשמה בצדקתכה ל֯כ֯ה֯[ א]ל֯[י]
39ולא לאדם כ֯ו֯ל֯ א֯ש֯ר֯ ([ע]צתכה) ע֯שיתה כי אתה בראתה צדיק ורשע ○○○[ --]
40[ -- ]○○○○○○○○ אתחזקה בבריתכה עד [--]
41[-- ]○○○○○ כ֯י֯ אמת אתה וצדק כול מ֯[עשיכה --]
13
3ליום [ז]עם חרון֯ [-- רוב]
4סלוחותיכה והמ֯ו֯ן֯ ר֯ח֯מ֯[י]כ֯ה֯ [-- ]ב֯○
5ובדעתי אלה נחמ[תי] (נחמ[תני]) ב֯א֯מ֯ת֯כ֯ה֯ ○○○[-- ]○י
6על פי רצונכה וביד֯כה מ֯שפט כולם _____
7אודכה אדוני כי לא עזבת֯נ֯י בגורי בעם כ֯בד֯ (נ֯כ֯ר֯) [-- ]כ֯אשמתי
8שפטתני ולא עזבתני בזמות יצרי ותעזור משחת חיי ותת֯ן֯ ל֯י֯ [○○○○○פ]לט֯ בתוך
9לביאים מועדים לבני אשמה אריות שוברי עצם אדירים ושותי ד֯ם֯ גבורים ותשמני
10במגור עם דיגים רבים פורשי מכמרת על פני מים וצידים לבני עולה ושם למשפט
11יסדתני וסוד אמת אמצתה בלבבי ומזה ברית לדורשיה ותסגור פי כפירים אשר
12כחרב שניהם ומתלעותם כחנית חדה חמת תנינים כול מזמותם לחתוף יורבו ולא
13פצו עלי פיהם כי אתה אלי סתרתני נגד בני אדם ותורתכה חבתה ב֯[י ]ע֯ד קץ
14הגלו֯ת ישעכה לי כי בצרת נפשי לא עזבתני ושועתי שמעתה במרורי נפשי
15ור!נת (ודנת) יגוני הכרתה באנחתי ותצל נפש עני במעון אריות אשר שננו כחרב לשונם
16ואתה אלי סגרתה בעד לשוניהם פן יטרפו נפש עני ורש ותוסף לשונם
17כחרב אל תערה בלוא֯[ (בלי / בל י○[) נכר]ת֯ה ([כר]ת֯ה / [כר]ת֯ה) נפש עבדכה ולמען הגבירכה בי לנגד בני אדם הפלתה
18באביון ותביאהו במצר֯[ף ]כ֯ז֯ה֯ב במעשי אש וככסף מזוקק בכור נופחים לטהר שבעתים
19וימהרו עלי רשעי עמ֯ים במצוקותם וכול היום ידכאו נפשי _____
20ואתה אלי תשיב נפשי סערה לדממה ונפש אביון פלטתה כצפ֯ו֯[ר מפח ]ו֯נ֯טרף (]כ֯ט֯רף) מפח«י»
21אריות _____
22אודכה ברוך אתה אדוני כי לא עזבתה יתום ולא בזיתה רש֯ כי גבורתכה ל֯א֯[ין ק]ץ֯ וכבודכה
23לאין מדה וגבורי פלא משריתיכה ועם ענוים בטאטאוי (בטאטאיי) רגלכ֯ה֯[ (רגלי֯כ֯[ה) המה] (יחד]) עם נמהרי
24צדק להעלות משאון יחד כול נמה אביוני חסד ואני הייתי על ע○[○○ ○○]דני לריב
25ומדנים לרעי קנאה ואף לבאי בריתי ורגן ותלונה לכול נועדי ג[ם א]ו֯כלי לחמי
26עלי הגדיל+«ו»+ עקב ויליזו עלי בשפת עול כול נצמדי סודי ואנשי ע֯צ֯תי סוררים
27ומלינים סביב וברז חבתה בי ילכו רכיל לבני הוות ובעבו֯ר֯ הגב֯י֯[רכה] ב֯י ולמען
28אשמתם סתרת מעין בינה וסוד אמת והמה הוות לבם יחשובו ו֯ד֯ב֯[רי ]ב֯ליעל פתחו
29לשון שקר כחמת תנינים פורחת לקצים וכזוחלי עפר יורו לחת֯ו֯[ף] מ֯[בלגית] פתנים
30לאין חבר ותהי לכאוב אנוש ונגע נמאר בתכמי עבדכה להכשי֯ל֯ [רו]ח֯ ולהתם
31כוח לבלתי החזק מעמד וישיגוני במצרים לאין מנוס ולא בהבד֯ל֯ ממשפ֯חות ויהמ֯ו
32בכנור ריבי ובנגינות יחד תלונתם עם שאה ומשואה זלעופות א֯חזוני וחבלים כצירי
33יולדה ויהם עלי לבי קדרות לבשתי ולשוני לחך תדבק כ֯י֯ ס֯ב֯בו֯נ֯י֯ בהוות לבם ויצרם
34הופיע לי למרורים ויחשך מאור פני לאפלה והודי נהפך למשחי֯ת֯ _____ ואת אלי
35מרחב פתחתה בלבבי ויוספוה לצוקה וישוכו בעדי בצלמות ואוכלה בלחם֯ אנחת֯י֯
36ושקוי בדמעות אין כלה כי עששו מכעס עיני ונפשי במרורי יום א֯נחה֯ ויגון֯
37יסובבוני ובושת על פנים ויהפך לי לח֯מ֯י֯ ל֯ריב ושקוי לבעל מדנים ויבוא בעצמ֯י֯
38להכשיל רוח ולכלות כוח כרזי פשע משנים מעשי אל באשמתם כי נאסר֯ת֯י֯ בעבות֯י֯ם
39ל֯א֯ין נתק וזקים ללוא ישוברו וחומת֯ עו֯ז֯[ בעדי ]ו֯בריחי ברזל ודלתי[ נחושת לאין]
40[פתוח ]כ֯לאי עם תהום נחשבת (נחשבתי) י«ל»אין[ מנוס -- ]○○[ --]
41[ונחלי ]ב֯לי֯על אפפו נפשי לא֯י֯ן֯[ פ]ל֯[ט --]
14
4○○[]○○○ ○[ --]
5לבי בנאצות֯ בפ֯י [-- ואתהאלי]
6ו֯הווה לאין חקר ו֯כלה לא֯י֯ן֯ מ֯ד֯[ה --]
7גליתה אוזני ב֯מ֯[ו]סר֯ מוכי֯ח֯י֯ צ֯דק עם[ --]
8מעדת ש֯ו֯א ו֯מסוד חמס ו֯ת֯ביאני בעצ֯ת ה֯ק֯ו֯ד֯ש֯ ○○[ -- ]○○○ אשמה
9ואדעה כי יש מקוה לשבי פשע ועוזבי חטאה בה[ --] ו֯ל֯התהלך
10בדרך לבכה לאין עול ואנחמה על המון עם ועל שאון מ֯מ֯ל֯כות בהאספם [ליש]ו֯עתי ([והו]פ֯עתי) אשר
11תרים למצער מחיה בעמכה ושארית בנחלתכה ותזקקם להטהר מאשמה֯ [ומח]ט֯ו֯א כול
12מעשיהם באמתכה ובחסדיך תשפטם בהמון רחמים ורוב סליחה וכפיכ֯ה֯ להורותם
13וכיושור אמ֯ת֯כ֯ה להכינם בעצתכה לכבודכה ולמענכה עשי֯[תה] לג֯ד֯ל תורה ו○[○○○]ל○○○○[○○]
14אנשי עצתכה בתוך בני אדם לספר לדורות עולם נפלאותיכה ובגבורותי֯[כה יש]ו֯חחו
15לאין השבת וידעו כול גוים אמתכה וכול לא֯ומים כבודכה כי הביאות֯ה֯ ○[○○○ ]ס֯ודכה (כ]ב֯ודכה)
16לכול אנשי עצתכה ובגורל יחד עם מלאכי פנים ואין מליץ בנים לק[דושיכה ל]ה֯שיב
17כרוח֯ (פריו) כי ○○ל֯[○○ ]תד○○ ב֯○○ והם ישובו בפי כבודכה ויהיו שריכה בגור[ל אלים וגזע]ם֯
18פרח כציץ֯ יציץ ל]ה֯ו֯ד עולם לגדל נצר לעופי מטעת עולם ויצל צל על כול ת֯ב֯ל֯ ו֯ד֯[ליותי]ו
19עד שח֯ק֯י֯ם֯ ושרשיו עד תהום וכול נהרות עדן [ת]ל֯[חלחנה ד]ל֯[י]ותיו והיה לימ֯י֯ם ל֯[אין]
20חקר ו֯ה֯[ת]א֯ז֯רו (וה[ד]רת / אזרו / י]אזרו) ]על תבל לאין אפס וע֯ד֯ שאול [-- ו]ה֯יה מעין אור למקור
21עולם לאין הסר בשביבי נוגהו יבערו כול בנ֯י֯[ עולה והיה] לאש בוערת בכול אנשי
22אשמה עד כלה והמה נצמדי תעודתי פותו במלי֯[צי תעוב ל]ה֯ב֯י֯א֯ זר֯ בעבודת צדק
23ואתה אל צויתם להועיל מדרכיהם בדרך קו֯ד֯[ש אשר ילכו] בה וערל וטמא ופריץ
24בל יעוברנ֯ה ו֯י֯ת֯מ֯וטטו מדרך לבכה ובהוות֯ פ֯[שעם יכשל]ו֯ וכמוא יועץ בליעל
25עם לבבם [ויכי]נ֯ו֯ מחשבת רשעה יתגוללו באשמה ו֯[אני היי]תי כמלח באוניה ב֯ז֯עף
26ימים גליהם ו֯כול משבריהם עלי המו רוח עועיים֯[ ○○○○ ]דממה להשיב נפש ואין
27נתיבת לישר֯ דרך על פני מים ויהם תהום לאנחתי ונ֯ג֯ש֯[ו חיי ]ע֯ד שערי מות ואהיה
28כבא בעיר מצור ונעוז בחומה נסשגבה עד פלט ואשע֯[נה ]ב֯אמתכה אלי כי אתה
29תשים סוד על סלע וכפיס על קו משפט ומשקלת אמ֯[ת ]ל֯[ע]ש֯ות אבני בחן ל֯ב֯נית֯ (ל֯ב֯נות֯)
30עוז ללוא תתזעזע וכול באיה בל ימוטו כי לא יבוא זר֯ ב֯ש֯ע֯ר֯יה דלתי מגן לאין֯
31מבוא ובריחי עוז ללוא ישוברו בל יבוא גדוד בכלי מלחמתו עם תום כול חצ֯י֯
32מלחמות רשעה ואז תחיש חרב אל בקץ משפט וכול בני אמ֯תו יעורו ל֯ה֯כ֯ר֯י֯[ת]
33רשעה וכול בני אשמה לא יהיו עוד וידרוך גבור קשתו ו֯יפת֯ח מצור֯י֯ ה֯ש֯מ֯י֯ם֯
34למרחב אין קץ ושערי עולם להוציא כלי מלחמות ויעצומ֯ו מקצה עד ק֯צ֯ה֯ ו֯ח֯צ֯י֯[ם]
35י֯ו֯ר֯ו֯ וא֯ין֯ פ֯לט ליצר אשמה לכלה ירמוסו ואין שר֯י֯ת֯ ו֯א֯י֯ן֯ תקוה בר֯וב פ֯ג֯ר֯י֯ם֯
36ו֯לכו֯ל֯ גב֯ו֯רי מלחמות אין מנוס _____ כי לאל עליון ה○[○○○○○○○] ○○○ ○○ ○○○○○ ○○○○
37ו֯ש֯ו֯כ֯בי ע֯פר הרימו תרן ותולעת מתים נשאו נס ל○○○○[ ○○○] ○י○ר○ו ○○○○○○○○ ○○○
38במלחמות ז֯ד֯ים ובעבור שוט שוטף בל יבוא במבצר֯[ --]
39[○○]ל֯[ -- ]ל֯[○○○○○○ ]לתפל וככפיס לא○[ --]
40מ○○○○○○○ ○[ --]
41אמת ○○○○○○ [--]
15
4[-- ]○ם֯ _____ ו֯אני נאלמתי מ֯ה֯ו֯[ות]ם֯[ ○]○○ ○○○○ק֯ אל֯ה֯ ו֯ג֯ד֯פ֯ו֯נ֯י֯ (י֯ג֯ד֯פ֯ו֯נ֯י֯ / ו֯ג֯ו֯פ֯ת֯י֯)
5[-- זרו]ע נשברת מקניה ותטבע בבבץ רגלי שעו עיני מראות
6רע ו֯א֯וזני֯ משמוע דמים השם לבבי ממחשבת רוע כי בליעל עם הופע יצר
7הוותם ויריעו (וירועו) כול אושי מבנית֯י֯ ו֯ע֯צמי יתפרדו ותכמי עלי (עלו) כאוניה בזעף
8חרישית ויהם לבי לכלה ורוח עועיים תבלעני מהוות פשעם _____
9_____ אודכה אדוני כי סמכתני בעוזכה ורוח
10קוד֯שכה הניפותה בי בל אמוט ותחזקני לפני מלחמות רשעה ובכול הוותם
11לא֯ החתותה מבריתכה ותשימני כמגדל עוז ב֯חומה נשגבה ותכן על סלע
12מבניתי ואושי עולם לסודי וכול קירותי לח֯ומת בחן ללוא תזדזעזע
13ו֯אתה אלי נתתי לעפים לעצת קודש ות֯[חזק]נ֯[י ]ב֯בריתכה ולשוני כלמודיך
14ואין פ֯ה֯ לר֯ו֯ח הוות ולא מענה לשון לכול ב֯ני אשמה כי תאלמנה שפתי
15שפתי שקר כי כול גדי למשפט תרשיע ל֯ה֯בדיל בי בין צדיק לרשע
16כי אתה ידעתה כול יצר מעשה וכול מענה לשון הכרתה ותכן לבי
17כ֯[ל]מודיכה וכאמתכה לישר פעמי לנתיבות צדקה להתהלך לפניך בגבול
18[חי]י֯ם֯ ל֯שבילי כבוד וחיים ושלום לאין ה֯[סר ו]ל֯[ו]א֯ להשבת לנצח _____
19ואתה ידעתה יצר עבדכה כי לא צ֯[○○○○ ○○○○]○ מ֯ש֯ענתו להרים לב֯[ו]
20ו֯להעיז בכוח ומחסי בשר אין לי[ --] אין צדקות להנצל מפ[○○○○]
21ב֯ל֯וא סליחה ואני נשענתי בר֯ו֯ב֯[ רחמיכה ולהמון] חסדכה אוחיל להציץ
22כ֯מ֯ט֯ע ולגדל נצר להעיז בכוח ול֯[ -- כי ב]צ֯דקתכה העמדתני֯
23לבריתכה ואתמוכה ב֯אמתכה ואת[ --] ותשימני אב לבני חסד
24וכאומן לאנשי מופת ויפצו פה כיונ[ק -- ]ו֯כשעשע עוליל בחיק
25אומניו ותרם קרני על כול מנאצי ויתפ֯[רדו כול ש]א֯רית אנשי מלחמתי ובעלי
26רבי כמוץ לפני רוח וממשלתי֯ על בו֯ז֯י כ֯י֯[ אתה ]א֯לי עזרתה נפשי ותרם קרני
27למעלה והופעתי באו֯ר֯ שבעתים ב○[○○ ○○○ ה]כ֯י֯נותה לכבודכה _____
28כי אתה לי למאור ע֯ו֯לם ותכן רגלי במ֯י֯[שור ] _____
29_____ אוד֯כ֯[ה אדו]נ֯י֯ כי השכלתני באמתכה
30וברזי פלא֯כ֯ה֯ הודעתני ובחסדיכה לאיש [פשע] ו֯ברוב רחמיכה לנעוי לב
31כ֯י֯ מ֯י֯ כ֯מ֯ו֯כה באלים אדוני ומי כאמתכה ומי יצד֯ק לפניכה בהשפטו ואין
32ל֯השיב על תוכחתכה כול צבי ר֯וח ולא יוכל כול להתיצב לפני חכמתךה וכול בני
33אמתכה תביא בסליחות לפניכה ל֯ט֯ה֯ר֯ם מפשעיהם ברוב טובכה ובהמון רח֯מיכה
34להעמידם לפניכה לעולמי עד _____ כי אל עולם אתה וכול דרכיכה יכונו לנצח
35נ֯צחי֯ם֯ ואין זולתכה ומה הוא איש תהו ובעל הבל להתבונן במעשי פלאך
36ה֯ג֯ד֯ו֯לי֯ם _____
37א֯ו֯ד֯כה אדונ֯י֯ כ֯י֯ לוא הפלתה גו֯ר֯לי בעדת שו ובסוד נעלמים לא שמתה חוקי
38ו֯ת֯ק֯ר֯אני לחסדיכה ולסליחו֯[תיכה האבות]נ֯י֯ ו֯ב֯המ֯ו֯ן֯ רחמיכה לכול משפטי
39[צדק ואני אי]ש ט֯מ֯[א ומרחם הוריתי באשמת מעל ומשדי אמי ]ב֯עולה ובחיק
40[אומנתי לרוב נדה ומנעורי בדמים ועד שיבה בעוון בשר _____ ואת]ה֯ א֯ל֯י֯
41[כוננתה רגלי בדרך לבכה ולשמועות פלאכה גליתה אוזני ולבי להבין] ב֯א֯מ֯ת֯ך֯
16
1[-- קומה -- כיבוד (אטומם) אוזן בלמודיכה עד אשר השכלתני ורוח נעוה]
2[בלוא דעת הכאתה מתכמי וכבוד לב _____ ○○]○[○○ ]○○○○[ ○○○ ואין לי עוד]
3[למכשול עוון כי תגלה ישועתכה] ו֯צ֯ד֯קתכה תכי֯ן (תכו֯ן) לעד כי לא ל֯א֯[דם דרכו]
4[כול אלה לכבודכה ע]ש֯יתה _____
5אוד֯[כה אד]ו֯נ֯י֯ כ֯י֯ נ֯תתני במקור נוזלים ביבש֯ה ומבוע מים בארץ ציה֯ ומ֯שקי
6גן ו֯א֯ג֯ם֯ מ֯י֯ם֯ (○○○) ב֯ש֯ד֯ה (ה֯ש֯ד֯ה) מטע ברוש ותדהר עם תאשור יחד לכבודכה עצי
7חי֯ים במעין רז מחובאים בתוך כול עצי מים והיו להפריח נצר למטעת עולם
8להשריש טרם יפריחו ושורשיהם ליוב֯[ל] ישלחו ויפתח למים חיים {י}גיזעו (וגזעו)
9ויהי למקור עולם ובנצר עליו ירעו כול ח֯[יו]ת֯ יער ומרמס גיזעו לכל עוברי
10דרך ודליתו לכל עוף כנף וירמו עליו כול ע[צי] מים כי במטעתם יתשגשגו
11ואל י֯ובל לא ישלחו שורש ומפ֯ריח נצר ק֯[ו]ד֯ש למטעת אמת סותר בלוא
12נחשב ובלא נודע חותם רזו _____ ואתה֯[ א]ל שכתה בעד פריו ברז גבורי כוח
13ורוחות קודש ולהט אש מתהפכת בל י[בוא ז]ר֯ ב֯מ֯עין חיים ועם עצי עולם
14לא ישתה מי קודש בל ינובב פריו עם מ֯ט֯ע שחקים כי ראה בלא הכיר
15ויחשוב בלא האמין למקור חיים ויתן יב֯[ו]ל֯ פ֯רח עולם ואני הייתי לב֯זאי נהרות
16שוטפים כי גרשו עלי רפשם _____
17ואתה אלי שמתה בפי כיורה גשם לכול [○○○○○] ומבוע מים חיים ולא יכזב לפתוח
18ה֯שמ֯ים לא ימושו ויהיו לנחל שוטף ע֯[ל כול עצי] מים ולימים לאין חק֯ר֯[ ○○○○]
19פיתאום (פותאים) יביעו מחובאים בסתר ○[-- ]○ ויהיו למי מ֯ר֯[יבה לכול עץ]
20לח֯ ו֯י֯בש ו֯מצולה לכול חיה ועצ֯[י -- ]כ֯עופרת במים אדירי֯[ם ○○○○]
21ב֯ש֯ב֯י֯ב֯י֯ אש ייבשו (ויבשו) ומטע פרי ○[-- מ]ק֯ור עולם לעדן כבוד ופא֯[רת עד]
22ובידי פתחתה מקורם עם מפלגי[ -- ]ד֯ם לפנות על קו נכון ומטע
23עציהם על משקלת השמש לא○[ -- ]○ו לפארת כבוד בהניפי יד ל֯עזוק
24פלגיו יכו שרשיו בצור חלמיש ו[ -- ]○ו בארץ גזעם ובעת חום יעצור
25מעוז ואם אשיב יד יהיה כערע֯ר֯[ במדבר ]ו֯גזעו כחרלים במלחה ופלגיו
26יעל קוץ ודרדר לשמיר ושית ו○○[ -- ]שפתו יהפכו כעצי באושים לפני
27חום יבול עליו ולא נפתח עם מט֯ר֯ ○○[○○○○○○] מגור עם חוליים ומ[○○○]ע לב֯
28בנגיעים ואהיה כאיש נעזב ביג֯ו֯ן֯ [○○○○ ○○]○○ אין מעוז לי כי פר֯ח֯ נג֯[י]ע֯י
29למרורים וכאוב אנוש לאין עצור כ֯ו֯ח֯[ ותהי מה]ו֯מה עלי כיורדי שאול ועם
30מתים יחפש ר֯וחי כי הגיעו לשחת חי֯[י ○○○○○ ]ת֯תעטף נפשי יומם֯ ולילה
31לאין מנוח ויפרח כאש בוער עצור בע֯צ֯מ֯י֯ ע֯ד ימימה (ימימיה) תואכל שלב֯תה (שלכתה / שלה!ב!ת)
32להתם כוח לקצים ולבלות בשר עד מ֯ועדים ויתעופפו ע֯ל֯י֯ מ֯שברים
33ונפשי עלי תשתוחח לכלה כי נשבת מעוזי֯ מגויתי וינגר כמים לבי וימס֯
34כדונג בשרי ומעוז מותני היה לבהלה ותשבר זרועי מ֯ק֯ניה ו֯[א]י֯ן להניף יד
35ו֯ר֯ג֯לי נ֯לכד֯ה֯ בכבל וילכו כמים ברכי ואין לשלוח פעם ו֯לא מצעד לקול רגלי
36ו֯ח֯זוק ז֯ר֯ועי֯ ר֯ו֯תקו בזקי מכשול ולשון ה֯גברתה בפי֯ ב֯לא נאספה ואין לה֯ר֯ים
37ק֯ו֯ל ב֯לש֯ון (ו֯ל֯ה֯א֯ז֯י֯ן) למודים֯ לחיות רוח כושלים ולעות לעאף דבר נאלם מ֯זל שפתי
38מפ֯ל֯צ֯ו֯ת֯ ב֯קו משפט לו֯ח לבי ○ות○○ ○○○[○○]או במרורים֯[ ○○○]○ לבב ○○○כ֯רים ממשלת֯
39ב֯יצ֯[רי -- ]○לים וא[ני -- ]ל֯[○○○ נ]פ֯ש התבלע֯ה
40תכ֯[מתם -- ]○ נאלמו כאין
41[--] אנוש לאי[ן]
17
1[--] אפל֯ה֯ ○○[ --]
2[-- הופ]י֯ע ל֯מ֯ד֯נ֯ים בלילה ו֯ב֯○○○○[ --]
3[○○○○○]○○○[○○] ל֯אי֯ן רחמים באף יעור֯ר קנאה֯ ולכ֯לה ○○○[ --]
4משברי מות ושאול על יצועי ערשי בקינה תשא ו֯מ֯[טתי] ב֯קול אנחה֯
5עיני כעש בכבשן ודמעתי כנחלי מים כלו למנוח עיני ו֯[○○○○]י֯ (ו֯[מעוז]י֯) עמד לי
6מרחוק וחיי מצד ואני משאה אלמשואה וממכאוב ל֯נ֯גע ומחבלים
7למשברים תשוחח נפשי בנפלאותיכה ולא הזנחתני בחסדיכה֯ מ֯קץ
8לקץ תשת ֗שע נפשי בהמון רחמיכה ואשיבה למבלעי דבר _____
9ולמ֯שתוחיחי בי תוכחת וארשיעה דינו ומשפטכה אצדיק כי ידעתי
10באמתכה ואבחרה במשפטי ובנגיעי רציתי כי יחלתי לחסדיכה ות֯ת֯ן
11תחנה בפי עבדכה ולא גערתה חיי ושלומי לא הזנחתה ולא עזב֯תה
12תקותי ולפני נגע העמדתה רוחי כי אתה יסדתה רוחי ו֯תדע מזמתי
13ובצוק֯ות֯י נחמתני ובסליח֯ות֯ אשתעשע ואנחמה על פשע ראשון
14ואד֯עה֯ כ֯[י] יש מקוה ב֯ח֯סדיכה ותוחלה ברוב כוחכה כי לא יצדק
15כול במ֯ש֯פ֯טכה ולא יזכ֯[ה ]ב֯ר֯יבכה אנוש מאנוש יצדק וגב֯ר מ֯ר֯ע֯ה֯ו֯
16ישכיל ובשר מיצר [○○○○] יכבד ורוח מרוח תגבר וכגב֯ו֯ר֯ת֯כ֯ה֯ אין
17בכוח ולכבודכה אין֯[ ○○○○○ ו]לחכמתכה אין מדה ו֯לאמ֯ת֯[כה ○○○○ ]○○○ם֯
18ולכול הנעזב ממנה [--] _____ ואני בכה הצ֯[בתי ידי ובחסדכה]
19עמדי ולא המ֯○[ -- ]בא֯נ֯שי ר֯י֯ב֯י֯ ○○[--]
20וכזומם לי ת○[ --]○ ואם לבושת פנים כו֯ל֯[ -- ]○○ב֯ו֯
21לי ואתה֯ בר[ -- ]תגבר (]י֯תגבר) צרי עלי למכשול למ֯○[○○○○○○ לכ]ו֯ל֯
22אנשי מלחמ[תי ולבעלי ריבי בו]שת פנים וכלמה לנרגני בי _____
23כי אתה אלי למוע֯[ד --] תריב ריבי כי ברז חכמתכה הוכחתה בי
24ותחבא א֯מת לקץ֯[ --] מועדו ותהי תוכחתכה לי לשמחה ו֯ש֯שון
25ונגיעי למרפא ע[ולם ושלום ]נ֯צח ובוז צרי לי לכליל כבוד וכשלוני לגבורת
26עולם כי בשכ֯ל֯כ֯[ה הודעתני ]ובכבודכה הופיע אורי כי מאור מחושך
27האירותה ל○○○○○○[ -- למח]ץ֯ מכתי ולמכשולי גבורת פלא ור֯ח֯וב
28ע֯ולם בצרת נפ֯ש֯י֯ כ֯י֯[ אתה מפלטי ]מ֯נ֯וסי משגבי סלע֯ עו֯ז֯י ומצודתי֯ בכה
29אחסיה מכול מכ֯א֯ו֯ב֯ [נפשי הושעתה] לי לפלט עד עולם _____ כי אתה מאבי
30ידעתני ומרחם [הקדשתני ומבטן] אמי גמלתה עלי ומשדי הוריתי רחמיך
31 לי ובחיק אומנתי֯ ר֯ו֯ב[ חסד]י֯כ֯ה֯ ומנעורי הופעתה לי בשכל משפטכה֯
32ובאמת נכון סמכתני ו֯ב֯ר֯וח ק֯ו֯דשכה תשעשענ֯י ועד היום֯ [א]ת֯ה֯ ת֯נ֯הלנ֯י֯
33ותוכחת צדקכה עם נ֯[ע]ו֯יתי ומשמר שלומכה לפלט נ֯פ֯שי ועם מצעדי
34רוב סליחות והמון ר֯ח֯מ֯ים בהשפטכה בי ועד שיבה אתה תכלכלני כיא
35אבי לא ידעני ואמי עליכה עזבתני כי אתה אב לכ֯ו֯ל֯ ב֯נ֯י אמ֯תכה ותגל
36עליהם כמרחמת ע֯ל עו֯לה֯ וכאומן בחיק תכלכל לכול מעשי֯כה
37_____
38ב֯[רו]ך֯ א֯ת֯[ה אדוני -- ]ל֯[○○○ ○]○○○[○○ ○○○○]ר֯ הגברתה ע֯ד֯ אין מספ֯ר֯
39[-- ולהל]ל֯ שמכה בהפלא מא֯ד֯[ה]
40[-- לא]י֯ן השבת ל֯[○○○ ○○○○]
41[-- ולפי] ש֯כלו יהלל[ שמכה ○○○○]
18
3[-- ב]מח֯שב֯ת֯כ֯ה נה֯י֯ה֯ כ֯[ול ו]ב֯מ֯זמת לבכה ת֯○[○○]ן֯[ (ת֯ו֯[כ]ן֯[) ומבלעדיכה לא]
4[יעשה ]כ֯ו֯ל ובלוא רצונכה לא יהיה ולא יתבונן כול בחוכ֯[מתכה]
5ו֯ב֯[סוד] ר֯זיכה לא יביט כול ומה אפהו אדם ואדמה הוא _____ ח֯[מר]
6קורץ ולעפר תשובתו כי תשכילנו בנפלאות כאלה ובסוד אמ֯[תכה]
7תודיענו _____ ואני עפר ואפר מה אזום בלוא חפצתה ומה אתחשב (אתחשב)
8באין רצונכה מה אתחזק בלא העמדתני ואיכה אכשיל בלא יצרתה
9לי _____ ומה אדבר בלא פתחתה פי ואיכה אשיב בלוא השכלתני _____
10הנה אתה שר אלים ומלך נכבדים ואדון לכול רוח ומושל בכל מעשה
11ומבלעדיכה לא יעשה כול _____ ולא יודע בלוא רצונכה _____ ואין זולתך
12ואין עמכה בכוח ואין לנגד כבודכה ו֯לגבורתכה אין מחיר _____ ומי
13בכול מעשי פלאכה הגדולים יעצור כוח להתיצב לפני כבודכה
14ומה אפהוא שב לעפרו כי יעצור כ֯ו֯ח֯ רק לכבודכה עשיתה כול אלה
15_____ _____ _____
16ברוך אתה אדוני אל הרחמי֯ם֯ ו֯[רב ה]חסד כי הודעתני אלה לס֯פ֯ר֯
17נפלאותכה ולא להס יומם ול֯י֯ל֯ה֯[ ○○○○ ]ו֯ל֯ כ֯ו֯ל֯ ה֯ח֯י֯ל ו֯○○○○[ ○○○○○]
18לחסדכה בגדול טובכה ורו֯[ב רחמיכה ואני ]אושתעשעה בס[לחותיכה]
19כי נשענתי באמתכה [ו-- ]○○כ֯ה֯ [ו]א֯י֯ן֯ []○[○○ בלא]
20מצב○○כה ובלא י֯ד֯כ֯[ה אין משפט ובלוא ]מ֯גערתכה (]○גערתכה / ] ?גערתכה) אין מכש֯ו֯ל֯[ ואין]
21נגע בלוא ידעתה ול֯[א יעשה כול בלא רצו]נ֯כה _____
22ואני לפי דעתי באמת֯[כה אזמרה בחסדכה] ובהביטי בכבודכה אספרה
23נפלאותיכה ובהביני בס֯[וד פלאכה אוחיל ]ל֯[ה]מון רחמיכה ולסליחותיכה
24אקוה כי אתה יצרתה ר֯ו֯[ח עבדכה וכרצ]ו֯נכה הכינותני _____ ולא נתתה
25משעני על בצע ובה֯ו֯ן֯ [חמס לא ○○○○ ל]ב֯י ויצר בשר לא שמתה לי מעוז
26חיל גבורים על רוב עדנ֯י֯ם֯ [וישתעשעו ב]ר֯וב דגן תירוש ויצהר
27ויתרוממו ב֯מקנה וקנין [ויפרחו כעץ ר]ענן על פלגי מים לשת עלה
28ולהרבות ענף כי בחרת֯ה֯[ בם מכול בני ]אדם ולהדשן כול מארץ
29ולבני אמתכה נתתה שכ֯ל֯ ○○○[○○○○ ○○○○]○ת֯ עד ולפי דעתם יכבד֯ו֯ (יכבר֯ו֯)
30איש מרעהו וכן לבן אד֯ם֯ (אמ֯ת֯[כה) ○[○○○○○○○○○ בא]יש הרביתה נח֯ל֯ת֯ו֯
31בדעת אמתכה ולפי דעתו י○ב֯○[○○ כ]י֯ נ֯פ֯ש עבדכה תעבה ה֯ו֯ן֯
32ובצע וברום עדנים לא ○○○○○ כ֯י֯ שש לבי בבריתכה ואמתכה
33תשעשע נפשי ואפרחה כ֯ש֯ו֯שנה ולבי נפתח למקור עולם
34ומשענתי במעוז מרום ו○○○○ ○○○ ○○○ עמל ויבול כנץ לפני רו֯ח֯
35ויתהולל לבי בחלחלה ומות֯ני ברעד֯ה ונהמתי עד תהום תבוא
36ובחדרי שאול תחפש יחד ואפחדה בשומעי משפטיכה עם גבורי
37כוח ורי֯ב֯כה עם צבא קדושיכה בש֯מ֯י֯ם֯ ו֯[-- ]ש֯ה
38ומשפט ב֯כ֯ו֯ל֯ מע֯שיכ֯ה וצדק י○○[ --
39[-- ]○○○○○[ --]
40[-- ]○תי
41[-- ]○עוני
19
4בפחד֯ מ֯ד֯הוב֯ [-- ]○ עמל֯ מעיני ויגו֯ן֯ [○○○○○] מ֯ג֯ו֯י֯ת֯י֯ ו֯ב֯○○○ן֯ ○○○[]
5ב֯הגי לבי _____
6א֯ודכה אלי כי הפלתה ע֯ם֯ עפר וביצר חמר הגברתה מודה מודה ואני מה כיא
7[ה]ב֯י֯נ֯ו֯תני בסוד אמתכה ותשכילני במעשי פלאכה ותתן בפי הודות ובלשוני
8ת֯[ה]ל֯ה ומזל שפתי במכון רנה ואזמרה בחסדיכה ובגבורתכה אשוחחה כול
9היום תמיד אברכה שמכה _____ ואספרה כבודכה בתוך בני אדם וברוב טובכה
10תשתעשע נפשי _____ ואני ידעתי כי אמת פיכה _____ ובידכה צדקה ובמחשבתכה
11כול דעה ובכוחכה כול גבורה וכול כבוד אתכה הוא באפכה כול משפטי נגע
12ובטובכה רוב סליחות ורחמיכה לכול בני רצונכה כי הודעתם בסוד אמתכה
13וברזי פלאכה השכלתם _____ ולמען כבודכה טהרתה אנוש מפשע להתקדש
14לכה מכול תועבות נדה ואשמת מעל להוחד (להיחד) ע֯ם֯ בני אמתך ובגורל ע֯ם֯
15קדושיכה להרים מעפר תולעת מתים לסוד א֯[מתכה] ומרוח נעוה לבינתכ֯ה֯
16ולהתיצב במעמד לפניכה עם צבא עד ורוחו[ת עולם] ו֯להתחדש עם כול ה֯[ווה]
17ו֯נ֯היה ועם ידעים ביחד רנה _____
18_____ ([ואנ]י֯) אודכה אלי ארוממכה צורי ובהפלא֯[ --]
19[○○○○○] כ֯י ה֯ודעתני סוד אמת ו֯ב֯ר֯ז֯[י פלא השכלתני והבינותני בנפלאותיכה]
20[ונס]ת֯ר֯ותי֯כ֯ה֯ גליתה לי ואביט ב֯[-- ]○○י חסד _____ ואדעה
21[כ]י֯ לכה הצדק ובחסדיכה ישפ֯ט֯[ו -- וכלה בלוא רחמיך
22ו֯אני נפתח לי מקור לאבל מרורים [-- ]ו֯לא נסתר עמל מעיני
23בדעתי יצרי גבר ותשובת אנוש א֯ת֯[בנונה ואכירה אב]ל חטאה ויגון
24אשמה ויבואו בלבבי ויגעו בעצמי֯ ל֯[ -- ]○ים ולהגות הגי
25יגון ואנחה בכנור קינה לכול אבל יג֯[ו]ן֯ ומספד מרורים עד כלות עולה וא֯[ין מכאוב ]ואין נגע להחלות ואז
26אזמרה בכנור ישועות ונבל שמח֯[ה ותוף גי]לה וחליל תהלה לאין
27השבת ומי בכול מעשיכה יוכל לספר כ֯ו֯[ל נפלאותי]כ֯ה בפ֯י כולם יהולל
28שמכה לעולמי עד יברכוכה כפי שכ֯ל֯[ם ובכול קצ]ים ישמיעו יחד
29בקול רנה ואין יגון ואנחה ועולה ל֯א֯[ תמצא עוד] ואמתכה תופיע
30לכבוד עד ושלום עולום _____ ברוך את[ה אדוני א]ש֯ר נתתה לע֯בד֯כ֯ה֯
31שכל דעה להבין בנפלאותיכה ו֯[מ]ע[נה לשון ל]ספר ברוב חסדיכה
32ברוך אתה אל הרחמים והחנינה כגדו[ל ]כ֯[ו]ח֯כה ורוב אמתכה והמו[ן]
33חסדיכה בכול מעשיכה שמח נפש עבדכה באמתכה וטהרני
34בצדקתכה כאשר יחלתי לטובכה ולחסדיכה אקוה ולסליחות[י]כ֯ה֯
35פתחתה משברי וביגוני נחמתני כיא נשנתי ברחמיכה ברוך את֯[ה]
36אדוני כי אתה פעלתה אלה ותשם בפי עבד֯כ֯ה֯ ה֯ו֯ד֯ו֯ת֯ ת֯[ה]ל֯[ה]
37ותחנה ומענה לשון והכינותה לי פ֯ע֯ול[ת --]
38ואעצו[ר כוח ]ל֯[○○○○ ]ב[○○○○○ ]○[ --]
39ואתה֯[ --]
40אמת֯[כה --]
41וא[ --]
42[-- ]○
20
4[-- ]○ תרחב֯ נפשי֯[ ○○ר○○ל○[ ○]○[○○○○]
5[○○○○○○○ה ]בשמחה ו[ששון ואשב]ה֯ לבטח במעון קו֯[דש ב]ש֯קט ושלוה
6[בשלו]ם וברכה ב֯אהלי כב֯ו֯ד֯ וישועה ואהללה שמכה בתוך יראיכה
7[למשכי]ל [ה]ו֯דות֯ ותפלה להתנפל והתחנן תמיד מקצ לקצ עם מבוא אור
8ל֯ממש֯[לתו ]בתקופות יום לתכונו לחוקות מאור גדול בפנות ערב ומוצא
9אור ברשית ממשלת חושך למועד לילה בתקופתו לפנות בוקר ובקצ
10ה֯אספו אל מעונתו מפנית (מפנות) אור למוצא לילה ומבוא יומם תמיד בכול
11מולדי עת יסודי קצ ותקופת מועדים בתכונם באותותם לכול
12ממשלתם בתכון נאמנה מפי אל ותעודת הווה והיאה תהיה
13ואין אפס וזולתה לוא היה ולוא יהיה עוד כי אל הודועות
14הכינה ואין אחר עמו _____ ואני מש֯כיל ידעתיכה אלי ברוח
15א֯שר נתתה בי ונאמנה שמעתי לסוד פלאכה ברוח קודשכה
16[פ]תחתה לתוכ֯י דעת ברז שכלכה ומעין גבורת֯[כה ○○○○○○]ה בת֯וך
17[יראיכ]ה לרוב חסד וקנאת כלה והשבת֯[ה --]
18[-- ]○ בהדר (הדר) כבודכה לאור עו֯ל֯[ם --]
19[○○○○○ מ]פ֯חד רשעה ואין רמיה ו֯[-- ול○○○○]
20[○○○○○ ]מ֯ו֯עדי שממה כיא אין ע[וד --]
21[○○○○ ]א֯ין עוד מדהבה כיא לפני אפכ֯[ה --]
22[○○○○○]ב○ י֯חפזו (י֯חפזי) ואין צדיק עמכה[ -- ]כ֯ה
23ו֯[ל]השכיל בכול רזיכה ולשיב דבר֯[ על משפטיכה --]
24ב֯תוכחתכה ולטובכה יצפו כיא בחס֯ד֯[כה -- כו]ל֯
25יודעיכה ובקץ כבודכה יגילו ולפי ○[○○○○○○ ○○○○○○ כי]א֯ כשכלם
26הגשתם ולפי ממשלתם ישרתוכה למפלג[יהם ○○○○ לא ל]ש֯ו֯ב ממכ֯ה
27ו֯לוא לעבור על דברכה ואני מעפר לקח[תני ומחמר ק]ו֯ר֯צת֯י
28למקור נדה וערות קלון מקוי עפר ומגבל֯[ במים סוד רמ]ה ומדור
29חושך ותשובת עפר ליצר חמר בקץ א֯פ֯[כה ○○○○○○○○ י]ש֯ו֯ב עפר֯
30אל אשר לקח משם ומה ישיב עפר וא֯פ֯ר֯[ (וי֯פ֯ד֯[ה) על משפטכה ומ]ה֯ יבין
31[במ]ע֯שיו ומה יתיצב לפני מוכיח בו ו֯○[ -- ]ק֯ודש
32[ו○○] עולם ומקוי כבוד ומקור דעת וגבור֯ת֯[ פל]א ו֯המה ל֯ו֯א
33[יוכ]ל֯ו֯ לספר כול כבודכה ולהתיצב֯ לפני אפכ֯ה֯ ואין להשיב ד֯ב֯ר֯
34על תוכחתכה כיא צדקתה ואין לנג֯ד֯כה ומ֯ה אפהו שב אל עפרו
35ואני נאלמתי ומה א֯דבר על זות כדעתי דברתי מצירוק יצר חמר ומה
36אדבר כיא אם פתחתה פי ואיכה אבין כיא אם השכלתני ומה אד[בר]
37בלוא גליתה לבי ואיכה֯ אישר דרך כיא אם הכי֯נ֯ו֯ת֯[ה פ]ע֯מ֯[י ומה]
38תעמוד פ֯ע֯מ֯[י -- (אין) ]ח֯זק (מת]ח֯זק) ב֯כ֯וח ואיכה֯ אתקומם֯[ כיא אם ○○○○○○○]
39וכול ○○[ -- ]○ פ֯ע֯מי בא֯[ין --]
40ה[ --]
41כ○[ --]
42ו○[ --]
21
2[-- פ]ש֯ע ילוד א֯[שה]
3[-- ]יכה וצדקתכה
4[-- ו]א֯[י֯]כ֯[ה] א֯כ֯י֯[ר ]ב֯[ל]וא ראיתי זות
5[ואבין באלה בלוא השכלתני ואיכ]ה֯ אביט בלוא גליתה֯ עיני ואשמעה
6[בלוא ○○○○ ○○○ ]○○○○ השם [ל]ב֯בי כיא לערל אוזן נפתח דבר ולב
7[האבן יתבונן בנ]פ֯ל֯א֯ו֯ת֯ ואדעה כיא לכה עשיתה אלה אלי ומה בשר
8[כיא -- כ]ה֯ ל֯ה֯פליא ו֯במחשבתכה להגביר ולהכין כול לכבודכה
9[-- ]○ ב֯צבא דעת לספר לבשר גבורות וחוקי נכונות לילוד
10[אשה ו-- ]ה֯ב֯י֯אותה בברית עמכה ותגלה לב עפר להשמר
11[--] מפחי משפט לעומת רחמיכה ואני יצר
12[חמר ומגבל מים מבנה ע]פ֯ר ולב האבן למי נחשבתי עד זות כיא
13[-- ת]ק֯נתה באוזן עפר ונהיות עולם חקותה בלב
14[האבן ו--]○ השבתה להביא בברית עמכה ולעמוד
15[_____ במשפטי עדים] ב֯מכון עולם לאור אורתים (אורתום) עד נצח ונ֯ח֯ (ונ֯ס֯) חושך
16[-- ות○○ל לאי]ן֯ סוף וקצי שלום לאין ח֯[קר --]
17[-- ]ואני יצר העפר ○○○[ --]
18[-- ולבר]ך֯ ש֯מ֯כ֯ה אפתח פ֯[י -- א]
19[-- -- ]י֯צר֯[ -- ד אל○○]
20[-- עפר נפתחה נה○○○○ ומלכדת נסתרה --]
21[--ה נפ]ר֯שה ר֯ש֯ת֯ ש֯[וחה ובדרכיה צמי אביון (אבדון) ○○○○○○○]
22○○[]○○ה֯ וא֯[○○]○○ה נפתחה דרך ל○[○○ים להתהלך --]
23ב֯נת֯י֯בות שלום ועם בשר להפליא֯ [כלאה כיא -- פן]
24[תהלכ]ו פעמי על מטוני פחיה ומפרשי֯ ר֯[שת וערמת -- איכה]
25אשמר ביצר עפר מהתפרר ומתוך דונג ב֯ה֯[מס לפני אש --]
26ו֯מקוי אפר֯ איכה אעמוד לפני רוח סוער֯[ה ○○ ואני יכינני ב○○]
27וישמורהו לרזי חפצו כיא הוא ידע למ○[-- ל○○○]
28[○○○]ר כלה ופח לפח יטמונו צמי רשע֯ה֯ ○○[ --]
29[○○○]○ו בעול יתמו (ותמו) כול יצר רמיה כיא לאף (לא) ○○[ --]
30[מגב]ל֯ און (אין) ואפס יצר עולה ומעשי רמיה [--]
31[○○○○○]○○ _____ ואני יצר ה○[ --]
32[○○○○ ]ו֯מה יתחזק לכה אתה א֯ל֯ ה֯ד֯ע֯ו֯ת֯ כ֯ו֯[ל --]
33[--] עשיתם ומבלעדיכה לוא ○○○○○ [--]
34[ואני י]צ֯ר֯ העפר ידעתי ברוח אשר נתתה בי כ֯י֯א֯[ --]
35[○○○○○]○מה כ֯[ו]ל עולה ורמיה יגורו יחד (וחדל) לזדון[ (זדון[) --]
36[כול מ]ע֯שי נדה לתחלויים ומשפטי נגע וכלת֯ [עולם --]
37[○○○○ ]○○ח○○○○○ ש○○○○לכה חמה וקנאה נו֯ק֯[מת --]
38[--] י֯צר הח֯מ֯ר֯ ○[ --]
22
3[-- ]○י
4[-- ]○○○○
5[-- ק]ו֯דש אשר בשמים
6[-- ]ג֯דול֯ והוא הפל֯א ו֯הם לוא יוכלו
7[להבין באלה ולספר נפלא]ו֯תיכה ולוא יעצורו לדעת בכול
8[-- ש]ב אל עפרו ואני איש פשע ומגולל
9[-- ]א֯שמת רשעה ואני בקצי חרון
10[-- לה]ת֯קומם לפני נגעי ו֯ל֯השמר
11[מ-- תוד]י֯עני אלי כיא יש מקוה לאיש
12[-- ]מ֯על ואני יצר החמר נשענתי
13ע֯ל֯ זר֯[ועכה החזקה ו-- ]ר֯ג֯לי ואדעה כיא אמת
14פיכה [וכול דברכה לא ישוב ]אחור ואני בקצי אתמוכה
15בברי֯ת֯[כה -- ]○מה במעמד העמדתני כיא
16[-- ]איש ותשיבהו ובמה ית֯○○[]
17[--] ה֯ש֯○○○תה (ה֯י֯צ֯ר֯ ○○○○) עצמתה ○○פ֯○[○○]
18[-- ]○ב יש○ ללוא מקו[ה ○○○○○]
19[--] ואני יצר֯[ ○○○○ ○○○○○]
20[-- פ]ל֯גתה֯[ --]
21[-- ]א֯ אשר ○[ --]
22[-- ע]ר֯ב ו֯ב֯ו֯קר עם מ֯[בוא (מ֯[וצא) --]
23[-- נג]י֯עי גבר וממכא֯[וב אנוש]
24[תוצ]י֯א֯ בשמחה֯[ כיא לסלי]ח֯ות יצפו ועל משמרתם֯ י֯[תיצבו]
25ו֯נדיבים לוא כ֯[לו ]כ֯י֯א֯ תגער בכול שטן משחית ומרצ֯[○○○○○]
26לי מאז כוננתי ל֯○[○○ ○○○]○בה ואתה גליתה אוזני כ○[○○○○]
27לוא יבוא כי [○○○○○]○א֯ו ואנושי ברית פותו בם ויבוא[ ○○○]
28במבניתי ותכמ[י בתו]כ֯חות לפניכה ואני פחדתי ממשפטכה֯[ ○○○○]
29[-- לפ]נ֯יכה ומי יזכה במשפטכה ומה אפה[וא]
30[-- ]○אנו במשפט ושב אל עפרו מה י֯ב֯י֯[ן]
31[ב○○○○○ כיא אתה א]ל֯י֯ פתחתה לבבי לבינתכה ותגל א֯וז֯[ני]
32[-- ]ו֯להשען על טובכה ויהם לבי֯ כ֯○○○[○○]
33[--] ולבבי כדונג ימס על פשע וחט֯אה֯
34[-- עד ]תומה ברוך אתה אל הדעות אשר הכינות֯[ה]
35[--] ותפגע בעבדכה זות למענכה כיא ידעתי
36[-- ולחסד]כ֯ה אוחיל בכול היותי ושמכה אברכה תמיד
37[-- ]מ֯ק֯ו֯ה֯ ל֯ע֯ב֯ד֯כה֯ ו֯א֯ל תעזובנו בקצי
38[-- כ]ה֯ וכבודכה וטו֯[בכה]
39[--] על ב[○○○○○○]
23
2א֯ורכה ותעמד מא[ז --]
3אורכה לאין השב֯[ת --]
4כיא אתכה אור ל֯[ --]
5ותגל אוזן עפר֯[ -- ]ת֯ ול[○○○○○○○]
6מזמה אשר הו○[ -- ]א֯○○ע֯○○ ותאמנה ב֯א֯ו֯[ז]ן֯
7עבדכה עד עולם ○[-- ש]מ֯ועות פלאכה להופ֯י֯ע
8לעיני כול שומעי[ -- ]בימין עוזכה לנהל כ֯ו֯ל֯ם֯
9בכוח גבורתכה֯ [-- יהל]ל שמכה ויתגבר בכבו֯ד֯כ֯ה֯
10אל תשב ידכה מ֯[-- ל]ה֯יות לו מתחזק בבריתכה
11ועומד לפניכה ב֯[תמים כיא מק]ור פתחתה בפי עבדכה ובלשונו (ובלשוני)
12חקקתה על קו מ֯[שפט למ]שמיע (לה]שמיע) ליצר מבינתו ולמליצ באלה
13לעפר כמוני ותפת֯ח֯ מ֯ק[ור ]להוכיח ליצר חמר דרכו ואשמות ילוד
14אשה כמעשיו ולפתח מ֯[קו]ר֯ אמתכה ליצר אשר סמכתה בעוזכה
15ל֯[הרי]ם֯ כ֯א֯מתכה מ֯בשר [ולספ]ר֯ טובכה לבשר ענוים לרוב רחמיכה
16[ולה]ש֯ב֯י֯ע ממקור ד֯[עת כול נד]כ֯א֯י (נ]כ֯א֯י) רוח ואבלים לשמחת עולם
17[ותפתח פי עבדכה -- ]○תים ל[○○○○ ]ל֯[-- ]ל֯[○○○○○○○]
18[-- -- --]
19[-- -- --]
20[-- -- --]
21[○○○○○○○] י֯ש֯מ֯י֯ע֯ו֯ [--]
22[○○○○○○○○] ע֯ו֯ל֯ם ו֯ש֯כ֯ל֯כ֯ה֯ [--]
23[○○○○○○]○ב֯ה֯ ובארצכה ובבני אלים י֯כבד֯ ○[○○○○ ○○]ק֯[○ ]א֯ש֯ר יעמ֯[ודו]
24[לעד ]ל֯ה֯ללכה ולספר כול֯ כבודכה וא֯נ֯י מה כיא מעפר לוקחתי וא֯[תה]
25[אלי] ל֯כ֯ב֯ודכה עשיתה כול אלה כרוב חסדיכה תן משמר צדקכה
26[לפניכ]ה תמיד עד פלט ומל֯י֯צי דעת֯ עם כול צעודי ומוכיחי אמת
27[בכול ]פ֯ע֯מ֯י֯ ו֯מה עפר בכ֯פ֯[יהם ומע]שה אפר בידם לוא הנה ואתה
28[תכנתה יצ]ר֯ ה֯ח֯מ֯ר ו֯מציר֯ו֯ק֯[ עשיתה ]ל֯רצונכה ועל הבנים תבחננני
29[--] כ֯גודלכ֯ה [○○○○ שב א]ל֯ ע֯פ֯רו ועל עפר הניפותה רוח
30[--] ([קודשכה--]) בטיט֯[ -- ]○○ אלים להיח{י}ד (להוח{ו}ד) עם בני שמים
31[-- ]○○[ -- ]ע֯ו֯לם ואין תשובת חושך כיא
32[-- ]ו֯מאור גליתה ולוא להשיב
33[-- רוח ק]ו֯דשכה הניפותה לכפר אשמה
34[-- מ]ש֯רתים עם צבאכה ומתהלכים
35[-- ]○בות מלפניכה כיא נכונו באמתכה
36[-- ]ה֯פ֯לתה אלה לכבודכה ומצירוק
37[-- ]ל֯○○○ל (]ל֯ג֯ו֯ר֯ל עול) יצר֯ נ֯תעב
38[-- ]○○[○○○○○○○ י]צ֯ר֯ נתעב
24
4[-- ]○
5[]○○[ -- ]○○
6ש֯מ֯[ -- ]יצר בשר
7ע֯ד קצ֯[ -- ו]מ֯י ויעדכה (יועדכה)
8במשפטי[