Versionen

1Q8

©

Copyright


3
1את֯[ הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה ]
2[והיה] ב[י]ו֯ם֯[ ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן והיה מרב עשות]
3חלב יאכל חמ֯א֯ה֯ כ֯[י חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ והיה ביום ההוא]
4יהיה כל מקום אשר[ יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה בחצים]
5ובקשת י֯בוא שמה כי[ שמיר ושית תהיה כל הארץ וכל ההרים אשר במעדר]
6יעד֯רון ל֯[א תבו]○ שמ֯ה[ יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה ]
7ויאמר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתב עליו]
8ב֯ח֯ר֯ט אנוש למ֯[הר שלל חש בז ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת]
4
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ]עמנו אל[ -- ]
3-- ]○○○○○ ○○○[ -- ]
4-- ]○○○[ -- ]
5a
1[כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ לכן ישלח האדון י]הוה֯
2[צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש והיה ]א֯ור ישראל
3[לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד וכבו]ד֯ יערו וכרמלו
4[מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס ושאר עץ יערו מספר י]ה֯יו ונער
5[יכתבם -- ]○○ ]○ ]○
5b
1[בששון ממעיני ]○○שועה ו֯אמר[תם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו]
2[בעמים ]○ הז֯כירו כי נשג֯[ב שמו זמרו יהוה כי גאות עשה מודעת זאת]
3[בכל הארץ צ]ה֯לי֯ ורני יושבת צי֯[ון כי גדול בקרבך קדוש ישראל ]
4משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על הר]
5[נשפה שא]ו נס הרימו֯ קול להם הני֯[פו יד ויבאו פתחי נדיבים אני צויתי למקדשי]
6[גם קר]אתי גברי לאפי עליזי גא[ותי קול המון בהרים דמות עם רב קול שאון]
7[ממלכות גוים ]נ֯אספים יהוה צבא֯ו֯ת מ[פקד צבא מלחמה באים מארץ מרחק]
8[מקצה השמי]ם֯[ יהו]ה וכלי זעמו לחבל כ[ל הארץ הילילו כי קרוב יום יהוה כשד]
9[משדי יבוא על כן כל ]י֯דים תרפינה וכל[ לבב אנוש ימס ונבהלו צירים וחבלים]
10[יאחזון כיולדה יחילון איש ]א֯ל רעה[ו יתמהו פני להבים פניהם הנה יום יהוה בא]
6a
1[הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונש]יהם
2תש֯[○○נה הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו ו]קשתות
3○[ערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם והיתה בבל צב]י֯ ממלכתו
4-- ]○○ ]○
6b
1[מואב ייליל בכל ראש קר]ח֯ה֯[ וכ]ל֯ ז֯קן֯[ גרועה בחוצתיה חגרו שק על גגותיה]
2[וברחבתיה כלה ייליל] ירד בבכי ותז[עק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם]
3[על כן חלצי מואב י]ר֯יעו נפשו ירעה ל[ו] לבי [למואב יזעק בריחה עד צער]
4[עגלת שלשיה כי מעל]ה֯ הלחית בבכי יעלה בו כ֯י֯[ דרך חורנים זעקת שבר יעערו]
5[כי מי נמרים משמות ]יהיו כי יבש חציר֯ כלה דשא֯[ ירק לא היה על כן יתרה]
6[עשה ופקדתם על נח]ל הערבים ישאום כי הקיפה ה[זעקה את גבול מואב עד אגלים]
7[יללתה ובאר אילים ]יללתה כי מי דימון מלא֯ו דם[ כי אשית על דימון נוספות]
8[לפליטת מואב אריה ]לשארית אדמה שלחו כר משל ארץ מסלע מדברה אל הר בת]
9[ציון והיה כעוף נודד ק]ן֯ משלח תהיינה בנו֯[ת מואב מעברת לארנון הביאו עצה]
10[עשו פלילה שיתי כליל צ]ל[ך ]ב֯ת֯[וך צהרים סתרי נדחים נדד אל תגלי יגורו בך]
7a
1ש֯[פט ודרש משפט ומהר צדק שמענו גאון מואב גא מאד גאות]ו֯[ וגאונו ועברתו]
2לא[ כן בדיו לכן ייליל מו]א֯ב למואב [כ]ל֯ה֯ [ייליל]
3[לאשישי קיר חרשת תהגו אך נכאים כי שדמות חשבון אמלל ]גפן שבמה בעלי גוים
4[הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ]ים על כן אבכה בבכי יעז[ר]
5[גפן שבמה ארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כי על קיצך ועל קצירך] הידד נפל ונא֯סף
6[שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן לא ירעע ]
7[יין ביקבים לא ידרך הדרך הידד השבתי על כן מעי [מו]אב ככנור יהמו
8[וקרבי לקיר חרש והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו ]ל֯ה֯ת֯[פ]לל
7b
1[יארי מצור קנה וסוף קמלו ערות ]○○ יאו]ר על פי יאר֯ ו֯כ֯[ל מזרע יאור ייבש נדף]
2[ואיננו ואנו הדיגים ואבלו כל מ]ש֯ל֯יכי ביאר חכה ופרש֯י֯ מ֯[כמרת על פני מים אמללו ]
3[ובשו עבדי פשתים שריקות ]ו֯ארגים חורי והיו שתתיה מדכא֯י֯[ם כל עשי שכר אגמי]
4[נפש אך אולים שרי צען ]חכמי יעצי פרעה עצה נבערה אי֯ך֯[ תאמרו אל פרעה בן]
5[חכמים אני בן מלכי קד]ם֯ אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך[ וידעו מה יעץ יהוה צבאות]
6[על מצרים נואלו ש]ר֯י צען נשאו שרי נף התעו את[ מצרים פנת שבטיה יהוה מסך]
7[בקרבה רוח עוע]ים והתעו את מצרים בכל מע֯[שהו כהתעות שכור]
8[בקיאו ולא יהיה למצרים מ]עשה אשר [יע]שה ראש[ וזנב כפה ואגמון ביום ההוא]
9[יהיה מצרים כנשים וחרד ופח]ד֯ מפני תנופת֯[ יד יה]וה צ֯[באות אשר הוא מניף עליו ]
10[והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא ]כ֯ל אש֯ר[ יזכיר אתה אליו יפחד מפני עצת יהוה]
8a
1[ומצבה אצל גבולה ליהוה והיה לאות ולעד ליהוה צבאות ב]א֯ר֯ץ מ֯[צרים כי]
2[יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב ו]ה֯צילם ונודע י֯ה֯[וה למצרים]
3[וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ו]נדרו נדר ליהוה ו֯ש֯[למו]
4[ונגף יהוה את מצרים נגף ורפוא ושבו עד יהוה ונע]ת֯ר להם ורפאם ביום ההו֯א֯
5[תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ו]מצרים באשור ועבדו מצרים
6א[ת אשור ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרי]ם ולאשור ברכה בקרב הארץ
7אש[ר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה יד]י֯ אשור ונחלתי ישראל
8בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרג]ו֯ן [מ]ל[ך א]שור
9ויל֯[חם באשדוד וילכדה בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת ]
8b
1[עשיתם] בין החמת[ים ל]מי [הברכה הישנה ולא הבטתם אל עשיה ויצרה מרחוק]
2[לא רא]י֯תם ויקרא אדני יהוה צב[אות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק ]
3[והנה ]ששון ושמחה הרג בקר וש[חט צאן אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר]
4[נמות ]ו֯נגלה באזני יהוה צבאות אם יכפר[ העון הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה]
5[צבאו]ת
6[כה א]מ֯ר אדני יהוה צבאות לך בוא אל ה֯[סכן הזה על שבנא אשר על הבית מה לך]
7[פה ו]מ֯י לך פה כי חצבת לך פה קבר[ חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו הנה]
8[יהו]ה֯ מטלטלך טלטלה גבור ויע[טך עטה צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת]
9[ידים ש]מה תמות ושמה מ֯[ר]כ֯ב֯ו[ת כבודך קלון בית אדניך והדפתיך ממצבך וממעמדך]
10[יהרסך והיה ]ב[יום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו והלבשתיו כתנתך]
9a
1[יתד במקום נאמן והיה ]ל֯כ֯[סא כבוד לבית אביו ותלו עליו כל כבוד בית אביו]
2ה[צאצאים והצפעות כל] כלי הקטן מ֯[כלי האגנות ועד כל כלי הנבלים ביום]
3[ההוא נאם יהוה צבאות ]ת֯מוש היתד֯[ התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה]
4[ונכרת המשא אשר עליה] כי יהוה דבר משא צר]
5[הילילו אניות תרשי]ש֯ כי שדד מבית֯[ מבוא מארץ כתים נגלה למו דמו]
6[ישבי אי סחר צידון -- ]○ ים מלאוך ובמים [רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה]
7[ותהי סחר גוים בוש]י֯ צידון כי אמר ים מעו֯[ז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא]
8[גדלתי בחורים רומ]מ֯[תי בתו]ל[ו]ת֯ כ֯א֯ש֯[ר ]ש֯מ֯[ע למצרים יחילו כשמע צר עברו]
9b
1[הנס מקול הפחד יפל אל הפח]ת ו֯העולה מתו֯[ך הפחת ילכד בפח כי ארבות]
2[ממרום נפתחו וירעשו מוסד]י ארץ רוע התרו[ע]עה אר֯[ץ פור התפוררה]
3[ארץ מוט התמוטטה ארץ נוע תנ]ו֯ע ארץ כשכור והתנודא[ כמלונה וכבד עליה]
4[פשעה ונפללה ולא תסיף קום והיה ביום֯[ ה]ה֯[וא יפקד יהוה]
5[על צבא המרום במרום ועל מל]כ֯י האדמה על האדמה[ ואספו אספה אסיר]
6[על בור וסגרו על מסגר ומרב י]מים יפקדו וחפרה הלבנה ובוש֯[ה החמה]
7[כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ו]בירושלם ונגד זקניו כבוד י֯[הוה אלהי]
8[אתה ארוממך אודה שמך כי ע]שית פלא עצות מרחו֯ק אמונה אמן[ כי שמת]
9[מעיר לגל קריה בצורה למפלה אר]מון זרים מעיר לעו֯ל[ם ]ל[א ]○[בנה על כן]
10[יכבדוך עם עז קרית גוים עריצים ייראו]ך כי היית מעוז לד[ל מעוז לאביון]
11[בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רו]ח֯ עריצים כזרם קיר כ֯[חרב בציון שאון זרים]
12[תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענ]ה֯ ועשה יהוה צבא֯ו֯ת [לכל העמים בהר]
13[הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנ]י֯ם ממחים שמר○○ ○○[קק֔מ ובלע בהר הזה]
14[פני הלוט הלוט על כל העמים והמסכה ]הנסו֯כ֯ה֯[ על כל הגוים בלע המות לנצח ומחה]
15[אדני יהוה דמעה מעל כל פנים ]ו֯חרפת עמו יסי֯[ר מעל כל הארץ כי יהוה דבר ]
10
1-- ביום ההוא י]ו֯שר השירה הזאת באר֯[ץ]
2[יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל פת]ח֯ו שערים ויבאו
3[גוי צדיק שמר אמנים יצר סמוך תצר ש]ל֯ו֯ם שלום כי בך בטוח
4[בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עול]מ֯ים ○○ השח יש֯בי מר֯ו֯ם
5-- ]○ ]○○ ]○○ --
11a
1[שמעו דבר יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בכי אמרת]ם֯
2[כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט שוטף] כי עבר לא יבואנו
3[כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו לכן כה אמר אדני יה]ו֯ה הנני יוסד
4[בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא י]ח֯י֯ש ושמתי משפט
5[לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר] מים ישטפו וכפר בריתכם
6את מות [וחזותכם את שאול לא תקום שוט שוט]ף כי יעבר [ו]הייתם לו
7למרמס[ מדי עברו יקח אתכם כי בבקר בבקר יעבר ביום ובלי]לה֯ ו֯הה֯י֯ה֯
8רק זוע֯[ה הבין שמועה כי קצר המצע מהשתרע המסכה צרה כהתכנס כי]
9[כה]ר֯[ פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז -- ]
11b
1-- ]○○ ○○○○[ -- ]
2-- --
3[הוי אריאל אריאל] ק֯רית חנה דוד֯ ס֯[פו שנה על שנה חגים ינקפו ]
4[והציקותי לאריאל והית]ה֯ ת֯אניה֯[ ואניה והיתה לי כאריאל וחניתי כדור]
5[עליך וצרתי עליך ]מצ֯ב֯ והקימות֯י[ עליך מצרת ושפלת מארץ תדברי ומעפר]
6[תשח אמרתך ו]היה כאוב מאר[ץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף והיה כאבק דק]
7[המון זריך וכמץ] עובר המון ע֯[ריצים והיה לפתע פתאם מעם יהוה]
8[צבאות תפקד ברעם ]ו֯ברעש וקול [גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה ]
9[והיה כחלום חזון לי]ל֯ה֯ המון כל [הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה]
10[ומצדתה והמציקים לה וה]י֯ה כאשר֯[ יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה]
11-- ]○○○[ -- ]
12a
1-- אשר אמרו לראים ]ל֯א תראו ו֯[לחזים]
2[לא תחזו לנו נכחות דברו לנו חלקות חזו מהתלות סורו מני] דרך הטו מני א[רח]
3[השביתו מפנינו את קדוש ישראל ]ל֯כ֯ן כה אמר קדוש
4[ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשק ונלוז ]ותשענו עליו לכן יהיה
5[ל]כ֯ם העו֯ן[ הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אש]ר פתאם לפתע יובוא שברה
6ושברה כש[בר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא י]מצא במכת[תו חרש [חת]ו֯ת
7א֯ש מיקוד֯[ ולחשף מים מגבא כי כה אמר אדוני יהוה]
8[קדוש] י֯שר֯א֯[ל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיהכם ולא אביתם]
9-- ]○○[ -- ]
12b
1[ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראו]ת֯ א֯[ת מוריך ואזניך תשמענה דבר מאחריך]
2[לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי ]ת֯שמאילו֯ [וטמאתם את צפוי פסילי כספך ואת]
3[אפדת מסכת זהבך תזרם כמו דו]ה֯ צ֯א֯ [ת]א֯מר לו ונ֯[תן מטר זרעך אשר תזרע]
4[את האדמה ולחם תבואת האדמה ו]היה ד֯שן֯ [ו]ש֯מן֯[ ירעה מקניך ביום ההוא]
5[כר נרחב והאלפים והעירים] עבדי האד֯[מ]ה֯[ בליל חמיץ יאכלו אשר זרה ברחת]
6[ובמזרה והיה על כל הר ג]בה ועל כל גבע֯ה֯[ נשאה פלגים יבלי מים]
7[ביום הרג רב בנפל מגדלים והי]ה אור הלבנה֯[ כאור החמה ואור החמה]
8[יהיה שבעתים כאור שבעת ]ה֯י֯מים ב֯[יו]ם֯ ח֯ב֯[ש יהוה את שבר עמו]
9[ומחץ מכתו ירפא ]○○○[ -- ]
10-- ]○○[ -- ]
12c
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]○○[ ]○○○[ -- ]
3[ועל גבעתה כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון ]ו֯הציל[ פסח והמליט]
4[שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל כי ביום ההוא ימאסון א]י֯ש אל֯[ילי כספו ואלילי ]
13
1[הצדקה ]ה֯ש֯קט֯[ ובטח עד עולם וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים]
2[ובמנוחת] שאננות[ וירד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר ]
3]א֯שריכם [זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור -- ]
4-- ]○○[ -- ]
14a
1[חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמ]ו֯ל אלהים הוא [יבוא]
2[וישעכם אז תפקחנה עיני עורים ואזני חר]○שים תפתחנה[ אז ידלג כאיל]
3[פסח ותרן לשון אלם כי נבקעו במדבר] מים ונחלים [בערבה והיה]
4[השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה ת]נ֯י֯ם֯[ רבצה חציר לקנה וגמא ]
14b
1[יהודית ויאמר שמ]ע֯ו֯[ את דברי המלך הגדול מלך אשור כה אמר]
2[המלך אל י]שא לכ֯ם֯[ חזקיהו כי לא יוכל להציל אתכם ]
3[ואל יבטח אתכ]ם֯ ח֯ז֯ק[יהו אל יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא]
4[תנתן העיר הזאת ביד מ]ל֯ך֯[ אשור אל תשמעו אל חזקיהו]
15
1-- וישב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לב]נ֯ה כי ש֯[מע כי נסע]
2[מלכיש וישמע על תרהקה מלך כוש לאמר יצא להלחם א]תך ויש[מע וישל]ח֯[ ]
3[מלאכים אל חזקיהו לאמר כה תאמרון אל חזקי]הו מלך [י]ה֯ו֯ד֯ה֯ לאמר אל֯
4[ישאך אלהיך אשר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירו]שלם ביד מלך אש֯[ור]
5[הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות ל]ה֯חרימם ואתה תנצל
6[ההצילו אותם אלהי הגוים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת] חרן ורצף ובני
7[עדן אשר בתלשר איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועו]ה֯
8-- ]○○○
16
1[אביט אדם עוד עם יושבי חדל ]ד֯[ו]ר֯[י נ]ס֯ע ונגלה֯[ ]מ֯ני כאהל רעי֯[ קפדתי]
2[כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד ]ל֯י֯לה תשלימני כסוס עגור֯ כ֯ן[ אצפצף]
3[אהגה כיונה דלו עיני למרום י]ה֯וה חשקה ל[י] ערבני מה אדבר ואמ[ר לי]
4[והוא עשה אדדה כל שנותי על מר] נ֯פשי אדני על[י]הם יחיו ולכל ב֯הן [חיי רוחי]
5[ו]ת֯[ח]ל֯ימני והחיני הנה[ לשלום מר] לי֯ מר ואתה חשקת נפשי [משחת ]○ל֯י֯ כי השלכת
6אחרי גוך כל חטאי כי [לא ]ש֯אול תודך מות יהללך לא ישברו֯ יורדי ב֯ור אל
7אמתך חי חי הוא יודך ה○ום כמוני אב לבנים יודע אלה אמתך יהוה להשיעני
8ונגנותי ננגן כל ימי חיינו על בית יהוה ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים
9וימרחו אל השחין ויחי ויאמר ח֯זקיהו מה[ אות] כי אעלה בית יהוה
10--
11בעת ההיא שלח מרדך בלאדן ב[ן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה א]ל חזקיהו
12וישמע֯ כי חלה ויחזק וישמח ע[ליהם חזקיהו ויראם את בית נכתה א]ת֯ הכסף֯
13ואת הזהב ואת הבשמי֯ם ואת [השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר נמצא]
14[בא]צרת֯יו לא היה דבר אשר֯[ לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו ]
15ויבוא ישעיהו הנביא[ אל המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים]
16[ה]א֯לה ומ֯אין יבאו א֯לי֯ך֯ ○[אמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל ויאמר]
17[מ]ה֯ ראו ב֯ב֯י֯תך וי֯אמר֯ ח֯[זקיהו את כל אשר בביתי ראו לא היה דבר אשר לא]
18[הר]א֯י֯ת֯ם ב֯אצר○○○ ○○○מ○[ ישעיהו אל חזקיהו שמע דבר יהוה צבאות הנה]
19[י]מ֯ים ב֯○י֯ם֯ ו֯נ֯ש֯א֯ כל א֯[שר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד היום הזה בבל לא]
20[יות]ר֯ ד֯ב֯ר֯ אמר י֯ה֯ו֯[ה ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים]
21[ב]ה֯י֯כל מלך בבל ו֯י֯א֯מ֯ר֯[ חזקיהו אל ישעיהו טוב דבר יהוה אשר דברת ויאמר]
22[כי יהיה ש]ל֯ו֯ם֯ ו֯אמ֯ת֯[ בימי ]
23[נחמו נ]ח֯מו עמי יאמר[ אלהיכם דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה]
24[צבאה כ]י֯ נרצה עונה [כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה קול קורא במדבר]
25[פנו דרך] יהוה ישרו [בערבה מסלה לאלהינו כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו]
26[והיה העקב למ]ישור֯[ והרכסים לבקעה ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי]
27[פי יהוה דבר ]
17
1[נדף קשתו ירדפם יעבור ]ש֯לום ארח ברגלי֯[ו לא יבוא מי פעל ועשה קרא]
2[הדרות מראש אני יהו]ה ראשון ואת אחרנים[ אני הוא ראו איים וייראו קצות]
3ה֯א֯ר֯ץ [יחרדו קר]בו ויאתיון איש את רעהו י֯ע֯ז֯ר֯[ו ו]ל֯אח֯י֯ו֯ י֯אמר֯[ חזק ]
4ו֯י֯ח֯ז֯ק חר֯ש֯[ את ]צ֯רף מחליק פטיש את הולם פעם א֯[ומ]ר לדבק טוב הוא ויחזקהו
5במסמרים ל֯א ימ֯וט ועתה ישראל עבדי יעקב אש[ר ]ב֯ח֯רתיך זרע אברהם אה֯ב֯י
6אשר החזקתי֯ך֯ מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי אתה ○חרתיך
7ולא מאסתיך [אל] תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך
8אף תמכתיך בימין צדקי הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויבשו
9אנשי ריבך תבקשם ולא תמצאם אנשי מ֯[צתך י]היו כאין וכאפס אנשי מלחמתך
10כי אני יהוה אלהיך מח֯[זי]ק֯[ ימינך האמר לך א]ל [תי]רא אני עזרתיך אל תיראי
11תולעת יעקב מתי יש֯ר֯אל[ אני עזרתיך נאם יהוה ו]ג֯אלך קדוש ישראל הנה
12שמתיך למורג חרוץ֯[ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ו]ת֯דק וגבעות כמץ תשים
13תזרם ורוח תשאם [וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהו]ה֯ בקדוש ישראל
14תתהלל העניים והאביונים מ]ב֯קשים מים ואין
15לשונם בצמא נש֯[תה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם אפתח ע]ל֯[ ]
16[ש]פיים נהרות וב[תוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי]
17מים אתן במד֯[בר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר]
18ותשור יחדיו [למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדו כי יד יהוה עשתה זאת]
19וקדוש יש֯ר֯א֯ל֯[ בראה ]
20קרבו ריבכ֯ם֯[ יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב יגישו ויגידו]
21לנו [א]ת֯[ אשר תקרינה הראשנות מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן]
22או הב֯א֯ו֯ת֯ [השמיענו הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף תיטיבו]
23ותרע֯ו֯ ו֯נ֯ש֯[תעה ונראה יחדיו הן אתם מאין ופעלכם מאפס תועבה יבחר]
24בכם --
25○○○ ○○[ -- ]
26]○○ --
18
1[ועתה כה אמ]ר֯ יהוה בוראך יעק[ב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך]
2[קרא]ת֯י[ ]ב֯שמך לי אתה כי תע֯ב[ר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך]
3כ֯י֯ תלך [ב]מו אש לא תכוה ולה[בה לא ת]ב֯ער בך כי [אני יהוה אלהיך]
4ק֯דוש יש֯ראל מושיעך נתתי[ כפרך ]מ֯צרים כוש וסבא תחתיך מאשר
5יקרת בע[י]ני נכבדת ואני אה֯[בתי]ך֯ ואתנה אדם תחתיך ולאמים תחת נפ֯שך
6אל תירא כי אתך אני ממזר[ח ]א֯ביא זרעך וממערב אקבצך אומר לצפון
7תני ולתימ֯ן אל תכלאי הביא[י ב]ניך מרחוק ובנתיך מקצה הארץ כל
8הנקרא בשמי ולכבדי בראתיו[ י]צ֯רתיו ואף עשיתיו אוציא עם עור ועינים
9יש וחרשים ואזנים למו כל הגוי֯ם נקבצו יחדיו ויאספו לאמים מי בהם
10יגידו זאת[ וראשנות יש]מ֯[יענו י]ת֯נ֯ו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו
11אמת א֯[תם עדי נאם יהוה ועבדי א]שר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי
12ותבי֯[נו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ו]א֯חריו לא יהיה אנכי אנכי [י]ה֯וה
13[ואין מבלעדי מושיע אנכי הגדתי והושע]תי השמעתי ואין [בכם זר ]ו֯את[ם]
14ע[די נאם יהוה ואני אל גם מיום אני הוא וא]י֯ן מידי מציל אפע֯[ל ומי]
15[ישיבנה כה אמר יהוה ג]א֯ל[כ]ם֯[ ]○○○ ○○
22[חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהר]ו֯ת ב[י]ש֯י֯מ֯ן֯ ל֯ה֯ש֯[קות]
23[עמי בחירי עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו ]
24[ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל לא ]○○○○א֯ת לי שה עלתיך ו֯[זבחיך]
25[לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך ]ב֯ל֯ב֯ו֯נ֯ה לא קנ֯ית לי בכס[ף]
26[קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאו]ת֯יך הו֯ג֯ע֯ת֯נ֯י בעו֯[נתיך]
27[אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא] אזכר הזכירני נ֯שפ֯[טה]
28[יחד ספר אתה למען תצדק אביך הראשון חט]א֯ ו֯מ֯לי֯צ֯י֯ך פשעו בי֯[ ואחלל]
29[שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים ]
30-- ]○○○[ -- ]
19
1]○ עבדי[ אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני מחיתי]
2כ֯ע֯[ב] פשעיך[ וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך רנו שמי]ם
3כי עשה יהו[ה ה]ריעו תחתיות ארץ[ פצחו הרים רנה ]י֯ע֯ר֯
4וכל עץ בו כי ג[אל י]ה֯וה יעקב ובישראל יתפאר֯[ כה א]מר יהוה
5גואלך ויוצר[ך מב]טן אנכי יהוה עשה כל֯[ נטה ש]מים לבדי
6רוקע הארץ֯[ מי ]אתי מפר אתת בדים וקוסמ[ים יהול]ל משיב
7חכמים א[חור] ודעתם יסכל מקים דבר עבדו ו[עצת ]מלאכ֯[י]ו֯
8ישלים האומ֯ר֯ לירושלם תשב ולערי יהודה תבנינה וחרבתיה
9אקומם הא[ו]מר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש האומ[ר ]לכורש
10רעי וכל חפצי ישלים ולאמר לירושלם תבנה והיכל ת[ו]סד
11כה אמר יהוה למשיחו לכורש֯ אש֯ר החזקתי
12[בימינו לרד לפ]נ֯י֯ו֯ ג֯ו֯ים ומתני מלכים אפתח לפתח֯ לפני֯ו֯ דלת֯[ים]
13[ושערים לא יסגרו אני ]לפניך אלך והדורים אושר֯[ ]ד֯ל[תות נחושה]
14[אשבר ובריחי ברזל אג]דע ונתתי לך אוצרת חשך[ ומטמני]
15[מסתרים למען תדע כי ]אני יהוה הקורא בשמך א[להי ישראל]
16[למען עבדי יעקב ויש]ר֯אל בחירי ואקרא לך בש֯[מך אכנך]
17[ולא ידעתני אני יהוה ו]אין עוד וזולתי אין אלה[ים אאזרך]
18[ולא ידעתני למען ידעו ממז]רח שמש וממערבה֯[ כי אפס]
19[בלעדי אני יהוה ואין עוד יוצר אור ובור]א ח֯[ש]ך[ ]ע֯[שה שלום ]
20[ובורא רע אני יהוה עשה ]כל֯ אלה
21[הרעיפו שמים מ]מ֯על ושחקים יזלו צדק תפת[ח ארץ]
22[ויפרו ישע וצדקה תצמיח ]יחד אני יהוה בראתיו הו֯[י רב]
23[את יצרו חרש את חרשי א]ד֯מה היאמר חמר ליוצרו מה[ תעשה]
24[ופעלך אין ידים לו הוי ]א֯ומר לאב מה תוליד ולאשה מ֯ה֯[ תחילין ]
25[כה אמר יהוה קדוש ישרא]ל ויוצרו האתיות שאלוני ○[ל בני]
26[ועל פעל ידי תצוני אנכי עשי]ת֯י֯ ארץ ו֯אד[ם ]ע֯ליה בראת֯[י]
27[אני ידי נטו שמים וכל צבאם] צויתי אנכי֯ [העירתהו בצדק]
28[וכל דרכיו אישר הוא יבנה ]עירי וגלתי֯ י֯[שלח לא במחיר]
29[ולא בשחד אמר יהוה צבאות -- ]
30-- ]○[ -- ]
20
1הנשא[ים מני רחם ועד זקנה אני הוא ועד שי]בה אני אסבול
2אני עש[יתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט למי ]ת֯דמיוני ותשוי
3ותמש[לונ]י֯ ונדמה הזלים [זהב מכיס וכסף ]ב֯קנה ישקלו וישכרו
4צורף[ וי]עשהו אל ויסגד[ו אף ישתחוו ישא]הו על כתף יסבלהו
5וינחה[ו תח]תיו ויעמד ממקומו [לא ימיש אף יצע]ק אליו ולא יענה
6מצר[תו ל]א֯ יושיענו זכרו זאת [והתאששו ]השיבו פשעים על לב
7זכר[ו ר]אשנות מעולם כי אנכי א֯[ל ואין עוד ]אלהים ואפס כמוני
8מגיד[ מ]ראשית אחרית ומקדם[ אשר לא נע]שו אמר עצתי תקום
9וכל ח֯פצי אעשה קרא ממזרח עיט[ מארץ מרח]ק איש עצתו אף דברתי
10אף אביאנה יצרתי אף אעשנה
11שמעו אלי אבירי לב הרחקים מצדקה ק֯רבת[י ]צדקתי לא תר[חק]
12 תש[וע]תי לא תאחר ונתתי בציון תשוע֯ה לי֯שראל תפאר֯[תי רדי]
13[ו]ש֯ב֯י֯[ ]ע֯ל עפר בתולת בת בבל שבי לאר֯ץ אין כסא[ בת כשדים כי לא]
14[תוסי]פי יקראו לך רכה וענגה קחי רחים וטח֯[ני קמח גלי צמתך]
15[חשפי ]שבל גלי שוק עברי נהרות תגל ערות[ך גם תראה חרפתך]
16[נקם אקח ]ולא אפגע אדם גאלנו יהוה צב֯[אות שמו קדוש ישראל]
17[שבי דומם ]ובאי בחשך בת כשדים כי לא֯[ תוסיפי יקראו לך גברת]
18[ממלכות קצפ]תי על עמי חללתי נחלתי וא֯[תנם בידך לא שמת להם]
19[רחמים על זק]ן הכבדת עלך מאד[ ותאמרי לעולם אהיה גברת עד]
20[לא שמת אלה] על לבך לא זכרתי אחר[יתה ועתה שמעי זאת עדינה]
21[היושבת לב]טח האמרה בלבה אני ואפ֯[סי עוד לא אשב אלמנה ולא]
22[אדע שכול ]ותבאנה לך שתי אלה רגע ב[יום אחד שכול ואלמן כתמם]
23[באו עלי]ך ברב כשפיך בעצמת ח[בריך מאד ותבטחי ברעתך]
24[אמרת אין ראני חכ]מתך ודעתך היא שו֯[בבתך ותאמרי בלבך אני]
25[ואפסי עוד ובא]ה֯ עליך רעה לא תד֯[עי שחרה ותפל עליך הוה]
26[לא תוכלי כפרה ]
27[ותבא עליך פתאם] שאה לא תדעי עמד֯[י נא בחבריך וברב כשפיך באשר]
28[יגעת מנעוריך או]לי֯ ת֯וכלי הועיל א[ולי תערוצי נלאית ברב עצתיך]
29[יעמדו נא ויושיעך הברי] השמים [החזים בכוכבים מודיעם לחדשים]
30[מאשר יבאו עליך ה]נה היו כקש א֯[ש שרפתם לא יצילו את נפשם]
31[מיד להבה אין גחל]ת֯ לח֯מם אור לשב֯[ת נגדו כן היו לך אשר]
32-- ]○[ -- ]
21
1-- כה אמר יהוה גאלך
2[קדוש ישראל אני יהוה אלהי]ך֯ מ[ל]מדך להועיל מדרכיך בדרך תלך
3ולא ה֯קש֯ב֯[ת למצותי ויהי כנ]הר שלמך וצדקתך כגלי הים ויהי
4כחול זרעך ו֯[צאצאי מעיך כמעת]יו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני
5צאו מבבל ]ברחו מכשדים בקול רנה הגידו
6השמיעו זאת הוצא֯[וה עד קצה ה]ארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב
7ולא צמאו בחרבו֯[ת הוליכם מ]י֯ם מצור הזיל למו ויבקע צר ויזבו מים
8אין שלום אמר יה[וה לרשעי]ם֯ שמעו איים אלי והקשיבו לאמים
9מרחוק יהוה מבטן ק[ראני ממעי ]אמי הזכיר שמי וישם פי בחרב חדה
10בצל ידו החביאני וישימ֯[ני לחץ ב]רור באשפתו הסתירני ויאמר לי עבדי
11אתה ישראל אשר בך הת[פאר ו]א֯ני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי
12כלתי אך משפטי את יהוה ו֯[פעל]תי את אלהי ועת֯ה֯ כה אמ֯ר יהוה יוצרי
13מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישר֯[א]ל[ לו יאסף ו]א֯כבד בעיני
14יהוה ואלהי היה עזי ויאמר הנקל מה[יותך לי עבד להש]י֯ב את
15שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ו֯[נתתיך לאור גוים להיות ]○שו֯עתי
16עד קצה ארץ
17כה אמר אדני יהוה גואל ישרא[ל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד]
18משלים מלכים יראו יקומו ו֯ש֯[רים ישתחוו למען יהוה אשר נאמן]
19קדוש ישראל ויבחרך כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום]
20[י]שועה עזרתיך ואצרך ואתנ֯[ך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות]
21[ש]ממת לאמר לאסורים צ[או לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו]
22[ובכל שפי]ים מרעיתם לא֯[ ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש]
23[כי ]מרחמם ינהגם ועל מבע֯[י מים ינהלם ושמתי כל הרי לדרך ומסלתי]
24[י]ר֯מון הנה אלה מרחוק יב[או והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים ]
25רנו שמים וגילי אר֯[ץ פצחו הרים רנה וגבעות צעקה כי נחם]
26[יהוה עמו ועני]ו֯ ירחם ותאמר ציון עזבני יהוה ואדני שכחני]
27[התשכח אשה ע]ו֯לה֯ מר֯[חם בן בטנה -- ]
22
1[ואדני יהוה יעז]ר֯ לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי[ פני]
2[כחלמיש ואדע כי ל]א֯ אבוש קרוב מצדיקי מי יריב אתי[ ]
3[נעמדה יחד מי ב]ע֯ל משפטי יגש אלי הן אדני יהוה יעזר֯[ לי]
4[מי הוא ירשיעני ]הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם מי בכם יר[א]
5[יהוה שמע בקול ע]ב֯דו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם֯
6[יהוה וישען ]באלהיו הן כלכם קדחי אש ומאזרי זיקות לכו
7[באור אשכם] ובזיקות בערתם מידי היתה זאת לכם למעצבה תש֯[כבון ]
8שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו ע[ל]
9צור[ חצבתם ו]על מקבת בור נקרתם הביטו אל אברהם אביכם
10ואל ש֯[רה תחו]ללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו כי נחם
11יהוה צ[יון נחם ]כל חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן
12יהוה שש֯[ון ו]ש֯מחה ימצא בה תודה וקול זמרה
13הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי֯ ה֯א֯ז֯י֯נ֯[ו כי] ת֯ו֯רה מאתי תצא ומשפטי
14לאור עמים אר֯גיע קרוב צד֯[קי יצא ישעי וז]ר֯ועי עמים ישפטו
15אלי איים יקוו ואל זרעי יי֯[חלון שאו לשמים עינ]י֯כ֯ם והביטו אל
16הארץ מתחת כ֯י֯ ש֯[מים כעשן נמלחו והארץ כבגד ת]בלה וישביה
17כמו כן ימותון֯ ו֯[ישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא ]תחת שמעו
18אלי יודעי [צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת] אנוש וממגדפתם
19אל תחתו֯ כ֯י֯[ כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם ס]ס וצדקתי לעולם
20תהיה ויש[ו]ע֯[תי לדור דורים ]
21עורי עורי[ לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דורות ע]ו֯למים
22הלוא את[ היא המחצבת רהב מחוללת תנין הלוא את ]ה֯י֯א֯ ה֯מ֯ח֯[רבת]
23ים מי ת֯[הום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבר ג]א֯ולי֯[ם ]
23
1אלהיך קול צפיך נשאו קול י֯ח֯ד֯[י]ו ירנ֯[נו כי עין בעין ירא]ו֯ בשוב
2יהוה ציון פצחו רננו יחדיו חרבות י֯ר֯ו[שלם כי נחם יהוה ]ע֯מו גאל
3ירושלם חשף יהוה את זרוע קדשו ל֯[עיני כל הגוים ]וראו כל אפסי
4ארץ את ישועת אלהינו סו֯ר֯ו֯[ סורו צאו] משם ט֯[מ]א֯
5אל תגעו הברו נשאי כלי יהוה כי לא ב[חפזון תצאו ]ובמנסה לא
6תלכון כי הולך לפניכם יהוה ומאספכם[ אלהי יש]ראל הנה ישכיל
7עבדי ירום וגבה ונשא מאד כאשר שמ[מו עליך] רבים כן משחת
8מאיש מראהו ותרו מבני אדם כן יזה ג[וים רבים ]עליו יקפצו
9מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ו[אשר לא ]שמעו התבוננו
10מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה אל מי נגלתה[ ויעל כי]ו֯נק לפניו
11וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונרא֯[הו ו]ל֯א מראה
12ונחמדהו נבזה וחדל אישים איש מכאבים וידע חלי וכמסתר
13פנים ממ֯נ֯ו ונבזה ולא חשבנהו אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו
14[סבלם ו]א֯נחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה והוא מחלל
15מ[פשעינ]ו֯ ומדכא מעונתינו מוסר שלמנו עליו ובחברתו נרפא לנ֯ו֯
16[כלנו כצא]ן֯ תעינו אי֯ש לדרכ֯ו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון
17[כלנו נגש ו]ה֯ו֯א נע֯[נ]ה֯ ולא [יפ]תח פיהו כשה לטבוח יובל וכר֯[חל]
18[לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח ]פ֯יו מעצר ממשפט לקחו ואת דו[רו]
19[מי ישוחח כי נגזר מארץ חיי]ם֯ מפשע עמי נגע למו וית[ן את]
20[רשעים קברו ואת עשיר במתיו על ]לא֯ חמס עשה ולא מרמה בפיו
21[ויהוה חפץ דכאו הח]ל֯י֯ א֯ם֯[ ת]ש֯ים אשם נפשו יראה זרע יאר[יך]
22[ימים וחפץ יהוה בידו ]יצלח מעמל נפשו יראה אור יש[בע]
23[בדעתו יצדיק צדיק עבדי ]לר֯[בי]ם ועונתם הוא יסבול לכן אח[לק]
24[לו ברבים ואת עצומים יח]ל֯ק֯ שלל תחת אשר הערה למות נ֯פש[ו]
25[ואת פשעים נמנה והוא חטא]י רבים נשא ולפשעיהם יפגיע֯
26רני ע]ק֯ר֯ה֯ לא ילדה פצחי רנה וצהל[י]
27[לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בע]ו֯לה אמר יהוה הרחיב֯[י]
28[מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל] תחשכי האריכי מתרי֯[ך]
29[ויתדתיך חזקי כי ימין וש]מ֯אול תפרצי וזרעך גוים יירשו וערי֯[ם]
30[נשמות יושיבו אל תיר]אי כי לא תבשי אל תכלמי כי לא תחפר[י]
31[כי בשת עלומיך תשכחי וח]ר֯פת אלמנתך לא תזכרי עוד כי
32[בעליך עשיך יהוה צבאות ]שמו וגואלך קדוש ישראל אלהי
33[כל הארץ יקרא כי כאשה עזובה ועצובת רוח֯ ]
34[קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר א]ל֯[היך ברגע קטן]
24
1שמעו שמוע אלי וא֯[כלו טוב ותתע]נג֯ בדשן נפשכם הטו אזנכם ולכו
2אלי שמעו ותחי נפשכם֯[ ואכרת]ה לכם ברית עולם חסדי דויד הנאמ֯נ֯ים
3הן עד לאמים נתתיו נגי֯[ד ומצו]ה לאומ֯[ים] הן גוי לא תדע תקרא וגו[י]
4אשר [ל]א֯ ידעוך אליך יר֯[וצו ]ל֯[מ]ען יה֯[וה א]ל֯היך וקדוש ישראל כי֯[ פא]ר֯ך
5ד֯[רשו יהוה בה]מצאו קראהו בהיותו קרוב ○○○ יעז֯ב֯
6רשע דרכו ואי֯ש און [מחשבתיו] וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו
7כי ירבה לסלוח כי לא מ֯[חשבת]י֯כם מחשבתי ולא דרכיכם דרכי נאם
8יהוה כי גבהו שמים מ[ארץ כן ]גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי
9ממחשבתיכם כי כאשר ירד֯[ הגש]ם֯ והשלג מן השמים ושמה לא ישוב
10כי אם הרוה את הארץ וה[ולידה] והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל
11כן יהיה דברי אשר יצא מפ֯[י ל]א ישוב אלי ריקם כי אם עשה את
12אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתי כי בשמחה תצאון ובשלום
13תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחיו
14כף תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה
15לשם לאות עולם לא יכרת כה אמר יהוה שמרו משפט ועשו
16צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצד֯קתי להגלות אשר֯י אנוש יעשה זאת
17[ו]בן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ו֯[ש]מ֯ר ידו מעשות כל רע ואל
18[יאמ]ר֯ בן הנכר הנלוה על יהוה לא[מר ה]בדל יבדילני יהוה מעל עמו
19[ואל י]אמר הס[ר]י֯ס הן אני עץ יבש כי כ[ה אמר יהוה] לסריסים אשר
20[ישמרו ]את שבתתי ובחרו באשר חפצתי֯[ ומחזיקים ]בבריתי ונתתי
21[להם ]ב֯ביתי ו֯ב֯חמתי יד ושם טוב מבנים [ו]מ֯בנות שם עולם אתן לו
22א֯ש֯ר לא יכרת ובני הנכר הנלוים על יהוה לש֯רתו ו֯לאהבה את שם
23יהוה להיות לו לעבדים כל שמר [ש]ב֯ת מחללו ומחזיקים בבריתי
24והביאתים אל הר קדשי ושמחת֯[י]ם בבי֯ת֯ תפלתי עלתיהם
25וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית ת[פל]ה֯ יקרא לכל העמים
26נאם אדני יהוה מקבץ נדחי ישראל עוד א֯[קב]ץ לנקבצו כל חיתו
27שדי֯ את[יו ]לאכל כל חייתו ביער [צפו עורים כ]לם לא ידעו
28כלם כלבים אלמים לא יכלו לנבח הזים ש[כבים אהב]י֯ לנום והכלבים
29עזי נפש לא ידעו שבע֯ה והם רעים לא י֯ד֯[עו ]ה֯בין כלם לדרכם
30פנו איש לבצעו מקצהו אתיו אקח יין ונסבאה ש֯כר והיה כזה
31[י]ום֯[ מחר ]גדול יתר מאד הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי
32[חסד נאס]פים באין מבין כי מפני הרעה נא[ס]ף֯[ הצדיק יבו]א֯ו שלום
33[ינוחו על ]משכבתם הולך נכחה ואתם קרבו[ הנה בני עננה] זרע
34[מנאף ותזנה ע]ל[ מי] תתענג֯ו֯ ע֯ל מי תר֯ח֯[יבו פה תאריכו לשו]ן֯ הלוא
25
1[בעון בצעו קצ]פתי ו[א]כהו הסתר ואקצף וילך שובב ב[דרך לבו ]
2[דרכיו ראית]י וארפאהו ואנחהו ואשלמה נחמי֯ם לו ולאב֯[ליו בורא]
3[ניב שפ]ת֯ים ש֯לו֯ם[ ש]לו֯ם לרחוק ולקרוב[ א]מר יהוה [ורפא]ת[יו והרשע]ים
4כים נרג֯[ש כי ה]ש֯קט לא יוכל ויגר[שו מי]מיו רפש וט[יט אין ש]ל֯[ו]ם
5אמר אלה[י לר]ש֯עים קרא [ב]ג֯רו֯ן֯ ואל תחשך וכ[שופר ה]רם
6קולך והגד ל֯[ע]מי פשעם ולבית יעקב חטאתם אתי יום יום [י]ד֯רשון
7ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב
8ישאלוני משפטי צדק קרבת אלהים יחפצון למה צמנו ולא ראיתה
9ענינו נפשתינו לא תדע הן ביום צמכם תמצאו חפץ וכל עצבכם
10תנגשו הן לריב ולמצה תצומו להכות באגרף רשע ולא תצומו כיום
11להשמיע במרום קולכם הכזה יהיה צום אבחרהו ויום ענות אדם
12נפשו הלכף כאגמן ראשך שק ואפר יציע הלזה תקרא צום יום רצון
13ליהוה הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבת רשע התר אגדת מטה
14שלח רצצים חפשים וכל מטה תנתקו הלוא פרוס לרעב לחמך עניים
15מרדים תביא בית כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם
16אז יבקע כשחר אורך ארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך
17וכבוד יהוה יאספך אז תקרא ויהוה יענה תשווע ויאמר הנני אם
18תסיר מתוכך מטה שלח אצבע ודבר און ותפק לרעב נפשך ונפש
19נענה תשביע֯ וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים ונחך יהוה תמיד
20והשביע בצחצחת נפשך ועצמתיך יחלצו והיית כגן רוה ○כמוצא
21מים אשר לא יכזבו מימיו ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור
22ודור תקומם וקרא לך גודר פרץ משיב נתיבות לשבת אם תשיב
23משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת ענג ולקדוש
24יהוה [מכ]ב֯ד וכבדתו מעשות דרכך ממצוא חפצך וד֯[ב]ר דבר אז
25תתענג [על] יהוה והרכיבך על במתי ארץ והאכלתיך [נח]לת יעקב
26אביך כי פי יהוה דבר הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא
27כבדה אזנו משמוע כי עונתיכם היו מבדילים בינכם ובין אלהיכם
28וחטאתיכם הסתירו פנים מכם משמוע כי כפיכם נגאלו בדם
29ואצבעתיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה
30אין קורא בצדק ואין נשפט באמונה בטחו על תהו דברו שוא
31הרו עמל והולידו און בצי צפעוני בקעו וקורי עכביש יארגו
32האוכל מבציהם֯[ י]מ֯ו֯[ת והזורה ]תבקע אפעה קוריהם לא יהיו
33לבגד ולא יתכ֯[סו במעשיהם מ]עשיהם מעשי און [ופ]על חמס
34בכפיהם רגליה[ם לרע ירצו וימ]הרו לשפך דם נ֯ק֯[י]א֯ מחשבתיה֯[ם]
35[מחשבות און שד ושבר במסלותם דרך שלום לא[ ידעו ואין משפט]
26
1נאם יהוה ואני זא[ת בריתי ]א֯תם אמר יהוה רוחי אשר עליך֯
2ודברי אשר שמתי ב֯[פיך לא ]י֯מ֯[ו]ש מפיך ומפי זרעך ומפי זר֯[ע]
3זרעך אמר יהוה מע֯[תה ועד ]עולם קומי אורי כי בא
4אורך וכבוד יהוה ע֯[ליך זרח כ]י֯ הנה החשך יכסה ארץ
5והערפל לאמים ועליך י֯[זרח יהו]ה֯ וכבדו עליך יראה והלכו
6גוים לאורך ומלכים [לנגה] ז֯רחך שאי סביב עיניך וראי
7כלם נקבצו באו לך בניך֯[ ]מ֯ר֯ח֯וק יבאו ובנתיך על צד תנשינה
8אז תראי ונהרת ופחד ו֯[רח]ב֯ לבבך כי יהפך אליך המון ים חיל
9גוים יבוא לך שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כלם משבא
10יבאו זהב ולבנה ישאו ו֯תהלת [י]ה֯וה יבשרון כל צאן קדר יקבצו
11לך אילי נביות ישרתונך יעלו ר֯צון מזבחי ובית תפארתי
12אפאר מי אלה כעב תעפינה וכ[י]ו֯נים על ארבתיהם כי לי
13איים יקוו ואניות תרשיש בר[א]ש֯נה להביא בניך מרחוק כספם
14וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך ובנו
15בני נכר חמתיך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי הכיתיך וברצני
16רחמתיך ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו להביא
17אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים כי הגוי והממלכה אשר לא
18יעבדוך יאבדו והגוים חרוב יחרבו כבוד הלבנון אליך יבוא
19בראש תדהר ותאשור יחדיו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי
20אכבד והלכו אליך שחוח כל ב֯[ני מעניך] והשתחוו על כפות
21רגליך כל מנאציך וקראו לך עי֯ר֯[ יהוה צ]י֯ון קדוש ישראל
22תחת היותך עזובה ושנואה ואין[ עו]בר ושמתיך לגאון עולם
23משוש דור ודור וינקת חלב ג֯[וי]ם֯ ושד מלכים תינקי וידעת
24כי אני יהוה מושיעך וגואלך אביר יעקב תחת הנחשת
25אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת
26ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה
27לא יש֯מע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבולך וקראת ישועה
28חמ[ת]י֯ך ושעריך תהלה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם
29ולנג֯ה הירח לא יאיר לך והיה לך יהוה לאור עולם ושלמו ימי
30אבלך ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ מטעיו מעשה
31ידיו להתפאר הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי ע֯צום אני
32יהוה בעתה אחישנה
33[רוח יה]וה אלהים עלי יען משח יהוה אתי לב[שר ענ]ו֯ים שלחני
34[לחבש ל]נשברי לב לקרא֯[ לשבו]ים דרור[ ולאסורים ]פ֯קחקח
35[לקרא שנ]ת רצון לי֯ה֯ו֯ה֯[ ויום נקם ]לאל[הינו לנחם כל א]בלים
36[לשום לאב]ל[י ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל]
27
1[וכל] מלכים כבודך וקרא [לך שם חדש ]א֯שר פי יהוה יקב֯[נו] ו֯היית ע֯[טרת תפא]ר֯ת ביד
2יהוה ו֯צ֯נ֯וף מלכה בכף אל[היך לא יאמר ]לך עוד עזובה ול[א]ר֯צך לא יא[מר עוד ש]ממה כי לך
3יקר֯א ח֯פצי בה ולארצך [בעולה כי חפץ] יהוה בך וארצך תבעל כי יבע[ל בחור ]בתולה
4[יבע]ל[ו]ך֯[ ב]נ֯יך ומ֯שוש חתן על כלה י֯[שיש ]ע֯ליך אלהיך על חמת֯י֯ך י֯ר֯ו֯שלם הפק[דתי ]ש֯מרים כל
5[היום וכל הל]י֯לה לא יחשו המזכ֯י֯ר֯[ים א]ת יהוה אל דמי לכם ואל ת֯תנו דמי לכם ע[ד ישי]ם את
6[ירושלם ]ת֯הלה בארץ נשבע יהו֯ה֯[ בי]מ֯ין עזו אם אתן עוד א֯ת֯ ד֯גנך מאכל לא֯[יביך ]ו֯אם ישתו
7[בני נכר תי]ר֯ו֯שך אשר יגעת בו כ[י] מאספיו יאכלהו והללו א[ת ]יהוה ומ[קבציו י]שתהו בחצרת
8[קדשי עב]ר֯ו֯ עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה ס֯ק֯לו אבן [הרימו נ]ס֯ על העמים
9[הנה יהוה] השמיע אל קצה ה֯ארץ אמרו לבת ציון הנה ישע֯ך בא֯ הנה ש֯[כרו ]א֯תו ופעלתו
10[לפניו וקראו] להם עם הקדש ג֯אולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזב[ה]
11[מי זה בא מ]אד֯ום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו [צע]ה ברב כחו א֯[ני ]מדבר בצדק
12[רב להושיע] מדוע אדם ללבושך [ו]בגדיך כדורך בגת [פו]ר֯ה דרכתי לבדי [ו]מ֯עמים אין
13[איש את]י֯ ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על בגדי וכל מלב[וש]י֯ גאלתי כי
14[יום נקם] בלבי ו֯ש֯נ֯ת֯ גאולי באה ואביטה ואין איש ואשתוממה ואין סו[מך ]ותושע לי זרעי
15[וחמתי ה]י֯א֯ ס֯מ֯כ֯תנ֯י וא֯בוסה עמים באפי ואשכירם בחמתי וארידה לא֯ר֯[ץ נצחם ]ח֯ס֯ד֯י֯
16יהוה אזכיר תהלות יה֯ו֯ה֯ כעל כל אשר ג֯מלנ֯ו֯ יהוה ורב טוב לבית ישרא[ל אשר גמ]לם֯ כ֯[רח]מיו
17וכרב חסדיו ויאמר אך עמי֯ המה ב֯נ֯ים לא יש֯קר֯ו֯ ויהי֯ להם למושיע ב֯[כל צרתם לא]
18[צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ו]ב֯חמ֯ל[תו הוא ]ג֯א֯לם[ וינ]ט֯לם֯[ וינ]שאם כל י[מי עולם והמה מרו]
19[ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם ויזכ]ר ימי עולם [משה עמו איה]
20[המעלם מים את רעי צאנו איה השם בקרבו את רוח קדשו מולי]ך לימין מ[שה זרוע]
21[תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם מוליכם בתהמות] כסוס במד[ב]ר֯[ לא יכשלו]
22[כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות ל]ך שם תפארת הב֯[ט משמים]
23[וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון ]מ֯עיך ורחמיך א֯[לי התאפקו ]
24[כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה] יהוה אבינו גאל[נו מעולם] שמך
25[למה תתענו יה]וה מדרכיך תק[שיח ל]בנ֯ו מ֯ירא[תך ]שוב למען עבדיך [שבט]י֯ נח֯לתך
26[למצער ירשו ]ע֯ם קדשך צרינו [בוססו] מקדשך [ה]י֯ינו מעולם לא מ[שלת בם ]לא נקרא
27[שמך עליהם לוא ק]רעת שמים י֯ר֯[דת מפני]ך הר[י]ם֯[ נז]ל[ו כקדח אש המ]ס֯ים [מי]ם
28[תבעה אש ]ל○○○[יע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו בעשותך נוראות לא -- ]○○[ -- ]
29[מפניך הרים נזלו -- ]
32[ואין קורא בשמך מ]תעור[ר להחז]י֯ק֯[ בך כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו ועתה]
33[יהוה אבינו אתה א]נחנו֯[ ה]חמר וא֯[תה יצרנו ומעשה ידך כלנו אל תקצף יהוה עד]
34[מאד ואל לעד תזכר ע]ון הן הבט נא [עמך כלנו -- ]
28
1בורא ש֯[מים חד]ש֯י֯ם ו֯א֯רץ חדשה ולא תזכר֯[נה הרא]ש֯נות ולא תע[לינ]ה על לב֯[ כי אם שישו]
2וגילו ע֯[די עד א]שר א֯ני בורא כי הנני בור[א את ירו]שלם גילה [וע]מ֯ה֯ משוש[ וגלתי בירושלם]
3וששתי בע֯מ֯[י ול]א ישמע בה עוד קול בכי וקו֯ל֯ ז֯עקה לא יהיה משם עוד עול ימי֯ם֯[ וזקן אשר]
4לא ימלא את ימ֯י֯ו֯ כי הנער בן מאה שנה ימות והחוט֯א֯ בן מא֯ה שנה יקלל וב֯[נ]ו֯ בת֯[ים]
5וישבו ונט[עו כ]ר֯מ֯ים ואכלו פ֯רים לא יבנו ואחר ישב לא יט֯ע֯ו֯ ואחר יאכל כי כימי הע֯ץ֯
6ימי עמי ומ֯ע֯ש֯ה֯ י֯ד֯יהם יבלו בחירי לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברכי יהוה
7הם וצאצא[יה]ם אתם והיה טרם יקראו ואני אענה עוד המה מדברים ואני אשמע זאב [ו]טלה
8ירעו כאחד ו֯א֯ר֯י֯ה כבקר יאכל תב֯[ן] ונחש עפר לחמו לא ירעו ולא ישחיתו בכל [ה]ר֯ קדשי
9אמר יהוה כה אמר יהוה השמ[ים כס]אי והארץ ה֯[ד]ם רגלי
10איזה בית אש֯ר֯ תבנו ל֯י֯ ואיזה מק[ום] מנחתי ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אל[ה] נאם יהוה
11ואל זה אביט א֯ל עני ונכאה רוח וחרד אל דברי שוחט השור מכה איש זוב[ח ה]ש֯ה עורף
12כלב מעלה מנח֯ה דם חזיר מזכי֯[ר ]לבנה מברך און גם המה בחרו בדרכיהם ובש[קו]ציהם נפשם
13חפצה גם אנ֯י אבחר בתעלליהם[ ו]במגרתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא
14שמעו ויעשו ה֯ר֯ע בעיני ובאשר[ ל]א֯ חפצתי בחרו
15שמעו דבר י֯ה֯[ו]ה֯[ ה]ח֯ר֯[דים א]ל ד[ברו] אמרו אחיכם שנאיכם מ֯[נדי]כם למען שמי יכבד[ ]יהוה
16[ונראה בשמחתכם והם יב]ש֯ו֯ [קול שאון ]מ֯ע֯י֯[ר ]קול [מהיכל קול י]הוה משלם גמ[ו]ל֯[ ]לא֯י֯ב֯[יו]
17[בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא ח]בל לה והמלי[טה זכר מי שמע כז]א֯ת מי ראה כא֯ל֯ה֯ ה֯י֯ו֯חל
18[ארץ ביום אחד אם יולד גוי ]פ֯עם אחת כי [חלה גם ילדה ציון ]את בניה האנ֯י֯[ אשביר ולא]
19[אוליד יאמר יהוה אם אני המ]וליד ועצרתי[ אמר אלהי]ך֯ ש֯[מחו את]
20[ירו]ש֯לם [וגילו בה כל אהביה ש]י֯שו אתה מ[שוש כל המתאבלים ]ע֯ל֯יה למען תינ֯[קו ושבעתם]
21משד תנח[מיה למען תמצו וה]תענגתם מזיז [כבודה כי כה אמר י]הוה הנני נוט֯[ה אליה כנהר]
22שלום וכנ֯[חל שוטף כבוד גוי]ם וינקתם על[ צד תנשאו ועל ברכים ]תש֯תע֯שעו כ֯א֯[יש אשר]
23אמו תנחמ֯[נו כן אנכי אנחמכ]ם ובירושלם ת[נחמו וראיתם ושש] לבכם ועצמו֯[תיכם כד]שא֯
24תפרחנה ונו[דעה יד ]י֯הוה [א]ת֯ עבדיו וזעם את[ איביו ]
25כי ה[נה ]יהוה באש יבו֯[א וכסופה מרכבתיו ]להשיב ב֯ח[מה אפו] וגערתו֯
26בלהבי א֯[ש כי באש] יהוה נש֯[פט] ובחרבו את כל ב֯[שר ורבו] חללי [יהו]ה המת[קדשים והמ]טהרים
27אל הגנ֯[ות אחר אח]ת בתוך אכלי בשר החזי֯[ר והשקץ] והעכבר יחדו[ יספו נאם ]י֯הו֯ה
28ו֯א֯נ֯[כי מעשיהם ומח]שבתי֯ה֯ם בא֯ה֯ לק֯[בץ את כל הגוי]ם֯ והלשנות ובא[ו ]ו֯[ראו א]ת֯ כב[וד]י
29[ושמתי בהם] אות ושלחתי מ֯ה֯ם פליטי֯[ם אל הגוים תרשי]ש פול ולוד מ[שכי ]ק֯שת תבל
30[ויון האיים] הרחקים [אשר] לא שמ[עו את שמעי ולא רא]ו את כבו[די ו]הגידו את
31[כבודי בגוי]ם והביאו את כ֯[ל אחי]כם מכל[ הגוים מנחה ליהו]ה֯ בסוסים [וברכב ]ו֯[ב]צ֯[בים]
32[ובפרדים וב]כרכרות על הר [ק]ד֯שי ירו[שלם אמר יהו]ה
33כא[שר יביאו בנ]י֯[ ישראל ]א֯ת֯ ה֯מ֯נ֯[חה בכלי טהו]ר֯ ב֯[ית יהוה וגם ]מ֯ה֯ם אק[ח לכהנים]
34ללוים א[מר יהוה כי כאשר השמים החדשים ]והארץ הח֯[דש]ה אשר אני [עשה עמדים]
35לפני נאם[ יהוה כן יעמד זרעכם ושמכם והיה מ]די חד֯[ש בח]דשו ומדי[ שבת בשבתו]
36י֯ב֯ו֯א כ֯[ל בשר להשתחות לפני אמר יהוה ויצאו וראו בפגרי ה]אנ֯שים [הפשעים בי]
37כ֯י֯ ת֯ו֯[לעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר ]
frg. 26
1○○[ -- ]
2○כב[ -- ]
3עש○[ -- ]
4לך[ -- ]
frg. 29
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]עמנו א[ל --]
3[-- ]○○○○○○○[ --]
4[-- ]ם֯ [--]