Versionen

1Q4

©

Copyright


frg. 1
1[דבר את הדרך ]אש[ר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן וייטב]
2[בעיני הדבר ואקח ]מכמה שני עשר א[נשים איש אחד לשבט ויפנו ויעלו]
3[ההרה ויבאו עד נחל אשכ]ל[ ויר]ג֯ל[ו] הארץ וי[קחו בידם מפרי הארץ]
frg. 2
1[מלך הבשן שני מלכי האמרי ]אשר ב֯ע֯ב֯[ר הירדן מזרח שמש מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאן הוא חרמון וכל הערבה עבר]
2[הירדן מזרחה ועד ים ]ה֯ערבה תחת[ אשדת הפסגה]
frg. 3-4
1[הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען ]הקים [את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה והיה]
2[אם שכח תשכח את י]ה֯וה[ אלהיך והלכ]תה אחרי [אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי]
3[בכם היום ]כיא אב[ד תאבדון ]
frg. 5
1[זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליע]קוב [אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו]
2[ואל חטאתו פן יאמרו הארץ אש]ר֯ יוצאנ[ו משם מבלי יכלת יהוה להביאם]
frg. 6 i
1-- את הברכה אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשר ]אנוכי
2[מצוה אתכם היום והקללה אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הד]ר֯ך אשר אנוכי
3[מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ]
4[והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר ]גריזים ואת
5[הקללה על הר עיבל הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מו]ל הגלגל
frg. 6 ii
2○○[ -- ]
3ל[ -- ]
4○[ -- ]
frg. 7-8
1[אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו ]לעשות[ לא תסף עליו ולא תגרע ממנו כי יקום בקרבך נביא]
2[או חלם חלום ונתן אליך אות או מו]פ֯ת ובא הא[ות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים]
3[אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם לא תש]מעו א[ל דברי] הנבי ההואה[ או אל חולם החלום ההוא]
frg. 9
1[כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לד]עת הישכמ[ה אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם]
2[ובכל נפשכם אחרי יהוה ]אלוהיכמה תלכון ואותו תעב[דו -- ]
3-- תשמ]ר והנבי ההואה או ה○לם ה[חלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה]
4[אלהיכם המוציא אתכם מארץ מ]צרים וה[פודכה] מבי[ת עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך]
5[יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מ]קרבכה
frg. 10
1-- ]כיא תשמע באחת ע֯ר֯י֯כה אשר[ יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר יצאו אנשים]
2[בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי ]ע֯ירמה לאמ[ור נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם]
frg. 11
1[מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בח]ל֯ב אמו ב[-- ]
frg. 12
1-- ]כ֯ה[ -- למען תלמד]
2[ליראה את יהוה אלהיך כל הימים וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכ]ל לשתו כיא ירחק
3[ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהו]ה אלוהיכה
4[ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יב]ח֯ר יהוה אלוהיכה ב֯ו
5--
frg. 13
1-- ו]ל֯וא יראה לכה[ שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר]
2[אשר תזבח בערב ביום הראשון לב]קר[ -- ]
frg. 14
1[כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלו]היכה בו֯[ לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא]
2[השמש מועד צאתך ממצרים ]ובשלתה ואכלת[ במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית]
frg. 15
1-- ]ר֯חוקים[ -- ]
frg. 16
1-- ]ל֯○ת מארצ֯[ -- ]
frg. 17
1-- ]○ר בארץ ה[ -- ]
frg. 18
1-- ]לאמור[ -- ]
frg. 19
1-- יה]וה אלוה֯[ -- ]
frg. 20
1-- ]ה֯ בקרבכ[ה -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 21
1-- ]ע֯ ואת ○[ -- ]
2-- ]י֯כה מ[ -- ]
frg. 22
1-- ]○ם א[ -- ]
2-- ]○ לכ[ -- ]
frg. 23
1--
2-- ]מעו
3--
frg. 24
1-- ]○[ -- ]
2-- אשר[ -- ]
frg. 25
1-- ]○ כבוא[ -- ]
2-- ]○א ○[ -- ]
frg. 26
1-- אם ב[ -- ]
frg. 27
1-- ]○ והל[ -- ]
frg. 28
1-- ○כה כג[ -- ]
frg. 29
1-- ]○[ -- ]
2-- ]לה ב○[ -- ]
frg. 30
1-- ]שבת[ -- ]
frg. 31
1-- ]דש ה[ -- ]
frg. 32
1-- יברכ[ -- ]
frg. 33
1-- ]אות֯ו֯[ -- ]
frg. 34
1-- אזר○[ -- ]
frg. 35
1-- ]○יפט[ -- ]
frg. 36
1-- ]○גם ב[ -- ]
frg. 37
1-- המקו[ -- ]
frg. 38
1-- ]○ת ב○[ -- ]
2-- ]○[ -- ]
frg. 39
1-- ]יהוה[ -- ]
frg. 40
1-- ]○ו ○[ -- ]
2-- ]א֯ת○ש[ -- ]
frg. 41
1-- ]○[ -- ]
2-- ]○את֯[ -- ]
frg. 42
1-- ]בר א[ -- ]
2-- ]ת[ -- ]
frg. 43
1-- ]○ה מ○[ -- ]
2-- ]○[ -- ]
frg. 44
1-- ]י֯ם ל֯[ -- ]
frg. 45
1-- ]והל[ -- ]
2-- וש[ -- ]
frg. 46
1-- ]היכ[ -- ]
frg. 47
1-- ]שכר֯[ -- ]
frg. 48
1-- תש[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]
frg. 49
1-- ]נ֯ות○[ -- ]
frg. 50
1-- ]○ לב[ -- ]
frg. 51
1-- ]○ ○[ -- ]
2-- ל[ -- ]
frg. 52
1-- ]רבה֯[ -- ]
frg. 53
1-- ]ש֯ר א[ -- ]
frg. 54
1-- מ○[ -- ]
frg. 55
1-- ○[ -- ]
2-- ]○[ -- ]
frg. 56
1-- ]דש[ -- ]
frg. 57
1-- ]ב֯ל֯○[ -- ]
2-- ש֯[ -- ]
frg. 58
1-- ]לה[ -- ]