Versionen

1Q29

©

Copyright


frg. 1
1[-- ○○[ --]
2[--] האבן כאשר [--]
3[-- ]תמו בלשונות אש [--]
4[-- עד ]כלות הכוהן לדבר [--]
5[-- המד]בר אליכה הננ[ (הננ[ו) --]
6[-- ]ל[ ]המדבר סרה [--]
7[-- ]ל֯[ י]הוה אל[ --]
frg. 2
1[-- ]כל[ --]
2[-- הא]בן הימנית בצאת הכו[הן --]
3[-- ]שלוש לשונות אש מ[ --]
4[-- ]ואחר יעלה וננש[ל (וננעל[) --]
5[-- ]○א ינ֯○[ --]
frg. 3-4
1[-- ]○[ --]
2[-- י]ה֯ו֯ה אלוהיכמה [--]
3[-- כו]ל ישראל [--]
4[-- ]○ בכולם ש֯מ֯כ֯ה֯ [--]
5[-- ]רוב כוח הנכבד֯[ (הנכבד֯[ים) --]
6[-- ]ל[ -- ]ל[ --]
frg. 5-7
1[-- ה]דברים האלה על פי כול ○[ --]
2[-- ואח]ר֯ ידרוש הכוהן לכול רצונו כ֯[ול --]
3[--] הקהל ___ [ --]
4[-- בני י]ש[רא]ל שמורו את הדברים האלה [--]
5[-- לע]שות כו[ל --]
6[-- ]מ֯ספ֯ר המש[פחות --]
7[-- ]○○○○יהם֯ [--]
frg. 9
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 10
1[-- הכו]הן
frg. 11
1[-- א]שר בו[ --]
frg. 12
1[-- ]ויום[ --]