Versionen

1Q22

©

Copyright


1
1[ויקרא] על מו֯שה֯ [אלוהי]ם֯ [בארבעים] השנה לצא֯[ת בני י]ש֯ר֯[אל מארץ מ]צרים בחו֯[דש ע]ש֯תי
2עש[ר] ב֯א֯ח֯ד֯ ל֯[חו]דש לאמור [הקהל א]ת֯ כול ה֯ע֯[ד]ה ועלה א֯[ל הר נבו] ועמדתה [שמ]ה אתה
3ואלע[זר ב]ן אהר[ון] פש[ור לראשי א]בות ללו[י]ים וכול ה֯[כוהנים] וצויתה [א]ת בני
4ישרא[ל ד]ב֯ר֯י֯ הת֯[ו]רה אשר צוית֯[י אותכה] ב֯הר ס[י]ני לצוות א[ותם] באוזניה[ם] את הכול
5היט[יב] (היט[ב]) אשר א[עשו]ק מהם ו[העידותה ב]ם את [ה]שמים ואת [הארץ כ]י֯ לוא [יא]הבו
6כ֯א֯ש֯[ר] צויתי [אותם] ה[מה] ובני֯[הם כול] הימים אשר המה [חיים על האד]מה [כי] מגיד
7אנו[כי] אשר יעזב֯ו[ני ויב]חר[ו בשקוצי ה]גו[ים ותו]עבותיהם [וגל]ו֯ליהם [ויעבדו] את
8אלי[לי]ם והיו לפ֯[ח ו]מוקש ויע֯[ברו כול מקרא קו]דש ושבת ה֯ברית [ומועדים] את אשר
9אנו[כי] מצוך היום [לע]ש֯ות אותם [להכו]ת אותם [מכה] רבה בקרב [ה]ארץ א[שר המ]ה עוברים
10את [הי]רדן שמה [לרש]תה והיה [א]שר יבואו ע֯[לי]הם כול הקלל[ות] והשיגום ע֯[ד] א֯ובדם ועד
11הש[מד]ם וידעו [כי] אמת נע[שתה] עמהם _____ ויקרא מושה לאלעזר בן
12[אהרון] ולישו[ע בן נון ויאמר אלי]ה֯ם֯ ד֯ב֯ר֯ו֯ [כול דברי התורה עד] לכ֯לות א[ותם הסכת]
2
1[י]שראל ושמע [היו]ם הזה [תהיה לע]ם לאלוהי [אלוהי]ך וש[מרתה חוקי] ועדוותי [ומצוותי א]ש֯ר֯
2[אנוכי] מצוך [הי]ום אשר ת֯[עשה אותם כא]שר א[תה] ע֯ובר את ה[ירדן] ל[תת] ל֯כ֯ה [ער]ים גדולות
3[וטובו]ת ובת[י]ם מלאים כ֯ו֯[ל טוב כרמים וזיתים] אשר ל[וא נטעתה ובו]ר֯ו֯ת֯ חצוב[ים א]שר לו֯[א]
4[ח]צבתה ואכל[ת]ה ושבעתה [השמר] למה ירום [לב]בכה ושכ֯[חתה א]ש֯ר֯ אנוכי [מצו]ך היום
5[כי] הוא חי[יכה] ואורך ימ[יכה] _____ [ויקרא] מושה ו[יאמר לבני י]ש֯ר֯אל [זה] ארבעים
6[שנה מ]יום צ[את]נו מארץ [מצרים והיום] הזה [אלו]הי אלוה[ינו הוציא את הדב]ר֯י֯ם֯ [הא]לה מפיה[ו]
7[את כול מש]פטיו [וא]ת כול מש[פטיו אי]כ֯ה [אשא לבדי] טרחכם [ומש]א[כם וריבכם] ויהיה
8[אשר בכלו]ת֯ני ל[תת ]ברית ולצוו[ת את] ה֯ד[רך אש]ר תלכו בה [הבו לכם חכמים אשר י]עשו לבאר
9[לכם ולבני]כ֯ם [את ]כול דברי הת[ורה] ה֯א֯לה הש[מרו מא]דה לנפשותיכם [לעשו]ת֯ [אותם למה ד]ב֯ר (יב]ע֯ר) וחרה אף
10[אלוהים] ([אלוהיכם]) בכם [ו]עצר את השמים [ממ]ע֯ל֯ה֯ להמטר ע֯[ליכ]ם מטר ואת ה[מים] למ[טה לארץ ל]תת לכם את
11[התבו]אה֯ _____ ו֯[יוסף לדב]ר מושה אל ב֯נ֯[י ישרא]ל אל[ה] מצ֯[וות אשר] צוה[ אלוהים] לעשות אותם
12[-- ]○○[ --]
3
1[מקץ שבע ש]נ֯ים את שבת [הארץ תעשה ושבת ה]א֯ר֯[ץ תהיה לכה] לאכלה ל֯[כה ולבהמה ולחית] ה֯ש֯[דה]
2[תהיה לאכו]ל [ואשר יו]תר ל[אביונים מן אחי]כה אשר ב[ארץ ושדהו לו]א֯ יז֯[רע וכרמו לוא] יזמור אי[ש]
3[ואת ספיחי קצירו לוא יקצור איש ולוא י]אסוף ל[ו מאומה ושמרתה א]ת כו֯[ל דברי ה]ברית [הא]ל[ה]
4[לעשות אותם ו]יהי֯ כי [שמוע תשמע] לעשות [את המצוה הזאת] ושמטתה [ידכה בש]נה הזא[ת]
5[כול בעל משה ידו א]שר [ישה מאומה ב]איש ו֯[אשר יהיה לו את אחיו] יש[מיט ידו בר]עהו כי
6[תקרא שמטה] ל֯[א]ל[והי אלוהיכ]ם את הנ[וכרי יגוש ואת אחיו] ל[ו]א [יגוש איש] כי בשנ[ה]
7[הזאת יברככם אלו]הי֯ם֯ [לכפר לכם] את עוונ֯[ותיכם -- ]תך את הז[את]
8[-- ]ב֯○○[ -- בשנה [--] לחודש
9[-- ]ב֯○הל֯○ה[ -- ביום הזה[ -- כי ה]יו שטים
10[במדבר אבו]ת֯י֯כם עד יום֯[ עש]ור לחודש ה֯[ -- [ביום ע]שר לחודש
11[כול עבודה ת]אסר וביום ע֯[שר ל]חודש יכופר[ --] לחודש
12[-- וי]קחו [הכוהנים את שני השעירים -- ]
4
1ו֯בעדת אלים [ובסוד קד]ו֯שים וב[ -- ]הם [בעד בני ישר]אל ובעד הא[רץ]
2[ו]ל[קח] מן [דמו וי]שפך בארץ [-- ]דותם [-- ]○ ונש[פך --]
3[-- ]○○○צנה֯ [ויכ]ופר להם בו (בד[ם) [-- וידבר] מושה [לאמור] תעשו [--]
4[-- חוקו[ת עול]ם לדורות[יכם -- ]א֯ת[ --] וביום [--]
5[-- ]ל[ ]הכ֯[ יקח ה[כוהן -- ]בני ישר[אל]
6[-- וכו]ל אשר [-- ]ש֯מם לכ֯[ול]
7[-- ]ים לשנה [-- ]הנפש אשר ה[ואה]
8[--] על ספר [-- ]אני הכוהן [--]
9[-- ]וסמך את יד[יו -- ]○ את כול אלה
10[--] ובשנה ה֯[ -- האלה
11[-- ]מ֯ן֯ שנ֯י֯ הש[עירים -- ]
frg. 12
1[-- לק]ח֯ו להם [--]
2[-- ]○○○[ --]
3[-- ]אל כרל [--]
4[--] עמה[ם --]
5[-- חט]אותיך [--]
6[-- ]כי [--]
frg. 13
1[-- ]○[ --]
2[--] איש [--]
frg. 24
1[-- לכפ]ר֯ בעד֯ [--]
2[-- ]כ֯י ת[ --]
3[-- ]אלה[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 25
1[-- ]○ ולוא [--]
2[-- ]○ל _____ [--]
3[-- ]יה [--]
frg. 41
1[--] את [--]
2[-- ש]בועות [--]
3[--] מקד[ש --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 42
1[-- ]○[ --]
2[-- ב]ר֯ית ה[ --]
3[-- כ]ו֯ל שנ[ה --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 43
1[-- ]ב֯[ --]
2[-- מא]דה להש[מר --]
3[-- ה]וא נ○[ --]
frg. 44
1[-- ]ל֯יה ב[ --]
2[-- א]ת אש[ר --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 45
1[-- י]שראל ק[ --]
2[-- ]אשר צ[וה --]
frg. 46
1[-- ]מיד ה○[ --]
2[-- ]○ בח ○○[ --]
frg. 47
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]מלב[ --]
frg. 48
1[--] לה [--]
frg. 49
1[-- ]○○○[ --]