Versionen

1Q17

©

Copyright


frg. 1
1[--] _____ [--]
2[ויצא יעקב מבאר שבע ל]ל֯כת חרן באחד [שנה לשבוע השני ביובל ארבעים]
3[וארבעה ויבוא אל לוז א]ש֯ר בהר היא בית אל [באחד לחודש הראשון בשבוע]
4[הזה ויבוא] ל֯מ֯[קום בער]ב ויט מן הדרך לי֯מ֯[ה בלילה הזאת וילן שם כיא בא]
5[השמש ויק]ח֯ מאבני המקום[ הזה וישי]מ֯י֯[ה מראשותיו תחת האלון וישכב שם]
6[כיא הואה] לבדו היה הול[ך --]