Versionen

11QTa

©

Copyright


frg. 1
1 (P-1344 frg.-2,1) [-- ]מליט/ם[ --]
2 (P-1344 frg.-2,2) [-- ]כי מז[ --]
3 (P-1344 frg.-2,3) [-- ]ה○[ --]
2
1[-- כי נורא הוא אשר אנ]י עוש֯[ה עמכה _____
2[הנני גורש מפניכה] את הא[מורי ואת הכנעני]
3[ואת החתי ואת הגרגש]י ואת הפ[רזי ואת החוי ואת]
4[היבוסי הש]מר לכה פן תכרות בר[ית ליושב הארץ]
5[אשר אתה ]בא אליהם פן יהיו למו[קש בקרבכה כי]
6[את מזבחו]תיהםה תתוצון ומציבות[יהמה תשברון ואת]
7[אשריה]מה תכרותון ואת פסילי אל[והיהמה תשרופון]
8[באש ל]וא תחמודו כסף וזהב אש֯[ר תוקש בו כי תועבה הוא]
9[לי לוא] תקח ממנו ולוא תב[יא תועבה אל ביתכה]
10[והייתה ]חרם כמוהו שקץ תשק[צנו ותעב תתעבנו]
11[כי ]חרם הוא ולוא תשתחוה לא[ל אחר כי יהוה קנא]
12[שמו] אל קנא הוא השמר פן תכרות[ ברית ליושב הארץ]
13[וזנו] אחרי אל[והיהמה ו]זבחו ל[אלוהיהמה וקראו לכה]
14[ואכלתה מזבחיהמה ולק]חתה[ מבנותיו לבניכה וזנו]
15[בנותיכה אחרי אלוהיהנ]ה וה[זנו את בניכה אחרי]
3
1[-- ]אשר ב[ --]
2[-- ]○ תכלת וארגמן[ --]
3[-- כו]ל אויביכה מסי[ (מסיב[ות / מסיב[י) --]
4[-- בי]ת לשו֯ם שמי עליו כ[ול --]
5[--] בו כסף וזהב מכול א֯[ --]
6[--] ולוא תטמאנו כי אם מן ה[ --]
7[-- נחו]שת וברזל ואבני גזית לב[ --]
8[--] ויאת כול כליו יעשו זהב טהו[ר --]
9[-- ה]כפרת אשר עליו זהב טהור[ --]
10[-- מזבח] קטורת הסמים ואת השולח[ן --]
11[--] לוא ימוש מן המקדש קער[ותיו --]
12[-- ]ומנ֯קיותיו יהיו זהב טהור ומחתו[ת --]
13[-- לה]ביא בהמה אש פנימה והמנורה וכ[ול -- ]
14[-- ]ר֯ _____ וכול מזבח העול[ה --]
15[-- נחו]שת טהור והמכב֯ר֯ א[שר] מלמעלה ל[ --]
16[-- ]ש֯ת֯ נחושת ○[ -- ] לראות פ[ --]
17[-- ]○ נחו[שת -- ב]○ף וימס[ -- ]
18[-- ]○וב ○[ --]
4
1[-- ]שמ[ --]
2[--] יוצאים ל○[ -- ]
3[-- סביב לקירות? ה]בית רחבים אר[בע --]
4[-- ]○ים ורובד הי בין ה[ --]
5[-- ]י֯ן֯ הששי רובד ○[ --]
6[-- ]○ה _____ [--]
7[-- הרחב וקומת הק[ודש? --]
8[-- א]מה ובאתה (ובנ!י!תה) את האולם [--]
9[-- עשרים אמה? רח]ב֯ עשר באמה וקירות[יו רחב -- אמה --]
10[-- ]○ וגובה ששים באמ[ה --]
11[-- ש]תים עשרה באמה וג֯[ובה? --]
12[--] אחת ועשרים אמה [--]
13[-- ]○○ עשרים באמה מרבע [--]
14[-- צ]ף֯[ זה]ב֯ [--]
15[-- ]מ֯חציתו[ --]
16[-- ]○בדי○[ --]
17[-- ]○[ --]
5
1[--] ד֯בקים [--]
2[-- ]א֯מה ש[ --]
3[-- ]עובי שלוש[ --]
4[-- ]בה כמדת[ --]
5[-- שמונה ועשרים באמ]ה בשמונה ועשר[ים באמה --]
6[-- עוביה ארבעים באמ]ה֯ ומקראה גם [--]
7[-- עשר ]אמות כול גובה [הכיור והחלונים -- ]
8[-- ]○י֯כה וארבעה שערים [לעליה לארבע --]
9[רוחותיה -- ורוחב ]השער שתים עשרה[ באמה וגובהו --]
10[אחת ועשרים -- ]באמה וכול הכיו[ר -- דלתותיו --]
11[-- התח]תון והכול מצופה [זהב טהור --]
12[--] _____ [--]
13[-- ועשית[ --] פרור [--]
14[--] בכול [--]
6
1[-- ]○○ם֯ יה[ --]
2[-- ]○○○○ למעלה ל○○[ --]
3[-- ]○ם ש[מונה ועשרי]ם באמ[ה בשמונה ועשרים]
4[באמה -- וגו]בה֯ה אר[בעים] בא[מ]ה ומקר֯[אה גם --]
5[--] עשר אמות כול גובה הכיור והחל֯[ונים --]
6[-- וארבע]ה שערי֯ם֯ לעליה לארבע [רוחותיה --]
7[-- ורוחב השער שתים] ע֯שרה֯ [באמ]ה ו[גוב]ה֯ו אחת [ועשרים באמה]
8[-- וכול הכיור --] דלתותיו[ -- ]התחתון והכול [מצופה]
9[זהב טהור -- ]○○○○○○[ -- ]○○○○○ל֯○○○○[ --]
7
1[-- ]ה֯ל֯וח֯[ --]
2[-- ]○○○ לו○ נ֯○○[ --]
3[-- ]○ לוחות הע[ --]
4[-- ]הא֯מ֯ה ועשר ○[ --]
5[-- ]○○ שמונים לו[ --]
6[-- למ]ע֯לה מעל כול ○[ --]
7[-- ]○○○ מאה ○ע[ --]
8[-- ]○○○○○○ כולו חמש אמ[ות --]
9[-- ]○○○ קומתו ו֯הכפרת אשר מלמ֯[עלה מן הארון?]
10[אמתים וחצי אורכה ואמה וחצי] רוחבה ושנים כרובים [תעשה משני קצות הכפורת]
11[הכרוב האחד מהקצה מזה ומז]ה הקצה השני פורשים כנפים֯[ על מקום הארון]
12[וסוככים על הכפורת בכנפיהמ]ה מלמעלה מן הארון ופניהם א֯י[ש אל אחיו]
13[--] _____ ועש[י]ת֯ה פרוכת זהב[ --]
14[-- מ]עשי חוש[ב -- ]ה֯יה הפרוכ[ת --]
15[-- ]○○○[ --]
8
1[-- ]○○○○○[ --]
2[-- ]נ֯ו֯כ֯ח אר○○[ --]
3[-- ]○○○ שבע [--]
4[--] _____?
5[-- ועשיתה שולחן עצי שטים אמתים] א֯ו֯רכו ואמה[ רוחבו]
6[ואמה וחצי קומתו וצפיתה אותו זהב טהור] ועשית[ה לו זר]
7[ -- ט○○○[ --]
8[-- ולקחתה סולת ואפיתה אותם שתים עשרה חל]ות שני[ עשרונים יהיה]
9[החלה האחת ושמתה אותם שתים מערכות ונתת]ה על שתי המערכות[ לבונה]
10[זכה ומלח? -- והיתה ה]לבונה הזאות ללחם לאזכ֯ר֯ה֯
11[אשה ליהוה והקטרתה ביום השבת ביום השבת ע]ל מזבח הקטורת בהסירכ[ה]
12[את הלחם הישן? מן השולחן ובעורככה את ה]לחם תתן עליו לבונה לוא [ימוש?]
13[הלחם מלפני תמיד מאת בני ישראל ברית עו]לם֯ לדורתם וה[יה ה]ל[ח]ם הזה [לכוהני]ם
14[ואכלוהו במקום קדוש -- כאשר ]י֯בואו א֯[ -- ]או
9
1[-- ועשיתה מנורת זהב טהור מקשה]
2[תעשה את המנורה ירכה וקנה וגביעיה כפתור]יה ופרחי[ה]
3[ממנה יהיו _____ וששה קנים יוצאים] משני צדיה
4[שלושה קני המנורה מצדה האחד ומצדה השני שלו]ש֯ה שלו֯ש֯ה֯
5[גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור] ופרח [ושלושה גביעים משוקדים?]
6[בקנה האחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה ובמנורה ארבעה?]
7[גביעים משוקדים וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת ארבעה?] _____
8[הקנים ממנה וכן לששת הקנים היוצאים ממנה כפתורים] שלושה
9[-- ]כ֯ו֯ל הקנה
10[-- ]○○נ֯אות שלושה
11[ועשיתה את המנורה ונרותיה שבעה ומחתותי]ה ומלקחיה כולה ככרים
12[זהב טהור ונרותיה שבעה ואל מול פניה י]ב֯עירו (י]א֯ירו) כול נרותיה ונתתה
13[את המנורה לפני הדביר נוכח השולח]ן֯ וערכו הכוהנים בני
14[אהרון את הנרות לפני -- תמי]ד חוקות עול[ם לדורו]תמה
10
1[-- ]בו
2[--]
3[--
4[-- ]עמוד?
5[-- ]ל֯ז֯כ֯ר֯ו֯ן?
6[-- ]○
7[--]
8[-- ]ש֯ע֯ר֯[ -- ]וו
9[-- ועשי]תמה מעל השער
10[-- ]ים[ -- ]○ף הולך תולע
11[-- ]ומל[מ]עלה מזה עמודים
12[-- ]ים ארגמן אדום וראשי
13[-- של֯[ --] ל֯[מ]ע֯לה
14[-- א]רגמן ותול[ע --]
15[--]
16[--]
17אמה (באמה / ]אבה) ? [ --]
18○○○○○○○○○○[ --]
11
8[-- ]○ים
9[והקרבתמה על מזבח העולה בכול מועדי יהוה] ב֯שבת֯ות ובראשי
10[החודשים ובאחד לחודש הראישון ובחג הפסח] ו֯ב֯ח֯ג֯ ה֯מצות ו֯ביום הנף העומר
11[ובפסח השני? ובחג השבועות הוא חג] ה֯ב֯כורים למנחת החטים
12[ובמועד התירוש לנסך יין חדש?] ו֯ב֯מ֯ו֯ע֯ד֯ ה֯י֯צ֯ה֯ר֯ ובששת ימי
13[קורבן העצים וביום הזכרון וביום הכפורים ובח]ג הסוכות ובעצרת
14○○○[ -- ה]חצר הפ[נ]ימית[ --]
15○○○[ --]
16ל ○○○[ --]
12
8[-- ]○○○ל מ֯ד֯ו֯ת֯י֯ו֯ יהיו
9[-- ועש]ר֯י֯ם֯ [באמה מפ]נ֯ה[ אל ]פנה ואמה
10[-- ועשיתה את המזבח אבני]ם בנוי כולו
11[א]בנ[ים שלמות? -- וכן ת]עשה כול
12ש֯ו֯ר֯ו֯ת֯? ○ב○[ -- ]○○○ו
13וקר○?[ ]י֯ו֯ ופנו[תיו -- תע]שה לו
14[-- א[ --]
15[מ]נ֯ק֯י֯ו ? [ -- ]ו֯ע֯ש֯י֯ת֯ה֯ ע֯[ --]
16[-- ]○○י○[ --]
13
1למען֯ [--]
2[ו]עשר א[מות --]
3תעשה [--]
4ודלתו֯[תיו מצופות זהב טהור --]
5אחד֯ ○? לימין ואחד ל[שמאול --]
6מצופים [--]
7לו שער כ֯[שער הראשון? --]
8_____ ○[ --]
9והקור○[ --]
10ה֯ד֯ם֯ לעם֯ [-- וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני ש]נה
11תמימים ש֯[נים ליום עולת תמיד את הכבש האחד תעשה בבוקר ומנחתו עש]ר֯ון
11.1[ואת הכבש השני תעשה בין הערבים?]
12סולת בלולה֯ [בשמן כתית רביעית ההין עולת תמיד לריח ניחוח אשה]
12.1נסכו יין רב[יעית ההין]
13ליהוה _____ [והכוהן המקריב את העולה עור]
14העו֯[לה] אשר לו לו [יהיה _____ ואת הכבש השני תעשה בין הער]ב֯י֯ם֯
15כמנח[ת ה]בוקר [וכנסכה תעשה לו אשה רי]ח֯ [ניחוח] ל֯[יהוה]
16לוא תא[ -- עולת תמיד לדורותיכמה]
17ובימי הש[בתות] תק֯ריבו ש֯נ֯י֯ [כבשים בני שנה תמימים ושני]
14
0[1] [עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונסכו עולת שבת בשבתו] [2] [על עולת התמיד ונסכו _____ ובראשי חודשיכמה תקריבו עולה ליהוה]
1[פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים]
2[ומנ]חה סולת בלול[ה שלושה עשרונים בחצי ההין שמן ויין לנסך]
3[ח]צי ההין ל[פר האחד ומנחה סולת בלולה בשמן שני]
4[עשרונים] בשלישית [ההין ויין לנסך שלישית ההין לאיל האחד]
5[ועשרון] עשרון מנ[חה סולת בלולה ברביעית ההין ויין רביעית]
6[ההי]ן לכבש האחד [ -- ריח]
7ניחוח ליהוה ברא[שי חודשיכמה _____ זאות עולת חודש בחודשו]
8לחודשי השנה ○○[ --]
9ובאחד לחודש ה[ראישון ראוש חודשים ראישון הוא לכמה לחודשי]
10השנה כול מלאכת ע[בודה לוא תעשו ועשיתמה שעיר עזים לחטאת]
11לבד הוא יעשה לכמה (לכפ[ר) עליכמה ועשיתמה עולה פר בן בקר אחד]
12איל אחד כבשים בנ[י שנה שבעה תמימים --]
13[מ]ל[בד עו]ל[ת החודש ומנחה שלושה עשרונים סולת בלולה בשמן]
14מחצית ההין [לפר האחד ויי]ן֯ לנסך[ מחצית ההין ריח ניחוח ליהוה ושני]
15עשרונים סולת מנחה ב֯ל֯ו֯ל֯ה֯[ בשמן שלישית ההין ויין לנסך תקריבו]
16של[ישית] ההין לאיל ה[א]חד ולכבשים [ול]ש֯[עיר] ה֯ע֯ז֯י֯ם עשרון
17[סולת] מנח[ה בלולה בשמן רביעית ההין ויין לנסך תקריבו]
18[רביעית ההין ]ל֯כבש ה֯אחד[ -- ]כבשים ולשע[יר --]
15
1[בכו]ל֯ יום ויום [--]
2שנה שבעה וש[עיר עזים לחטאת ומנחתמה ונסכיהמה --]
3כ֯משפט הזה [_____ ולמלואים איל איל לכול יום ויום]
3.1[ו]סלי לחם לכול אי[לי המלואים סל אחד לאיל]
4[ה]אחד וחצו את כ[ול האילים והסלים לשבעת הימים לכול]
5[יום] ויום כמחלקו[תיהמה יהיו מקריבים ליהוה את שוק הימין]
6עולה מן האיל ו[את החלב המכסה את הקרב ואת שתי]
7הכליות ואת [ה]חלב [אשר עליהנה ואת החלב אשר על]
8הכסלים ואת האלי[ה תמימה לעומת עציהה ואת יותרת הכבד]
9ומנחתו ונסכו כמ[שפט ולקחו חלת מצה אחת מן הסל וחלת]
10לחם שמן אחת ורק[יק אחד ושמו הכול על החלבים]
11עם שוק התרומה אש[ר לימין ויניפו המקריבים את]
12האילים ואת סלי הלחם ת[נופה לפני יהוה עולה היא]
13אשה ריח ניחוח לפני יהוה[ והקטירו הכול המזבחה על]
14העולה למלא על נפשותמה שב[עת ימי המלואים _____]
15ואם הכוהן הגדול יהיה עומ֯ד֯[ לכהן (לשרת) לפני יהוה והוא] (אשר]) מלא
16י[דו] לל[בו]ש את הבגדים תחת אבי[הו ויקריב פר]
17[אחד ע]ל כול הע[ם] ואחד על ה֯כ֯ו֯ה[נים ויקריב את אשר]
18ל֯כוהנים בריאש[ונה] וסמכו זקני הכוהנ[ים את ידיהמה]
16
0[1] [על ראושו ואחריהמה הכוהן הגדול וכול הכוהנים ושחטו את הפר] [2] [לפני יהוה ולקחו זקני הכוהנים מדם הפר ונתנו מן הדם באצבעם על קרנות] [3] [המזבח ואת הדם ישפוכו סביב על ארבע פנות עזרת המזבח --]
1[-- ]ש○○[ --]
2[ולקחו מדמו ונ]תנו מן הדם [על תנוך אוזנו הימנית ועל בוהן ידו]
3[הימנית ורגלו ]הימנית ויזו[ מן הדם אשר על המזבח עליו ועל בגדיו]
4[-- קדוש י]היה כול ימיו[ ועל כול נפשות מת לוא יבוא]
5[לאביו ולאמו לוא ]יטמא כי קדו[ש הוא ליהוה אלוהיו --]
6[והקריב על המז]בח והקטיר א[ת חלב הפר הראישון --]
7[את כול] החלב אשר על הקרב וא[ת יותרת הכבד ואת שתי]
8[הכל]יות ואת החלב אשר עליה[נה ואת החלב אשר על]
9הכסלים ואת מנחתו ואת נס[כו כמשפטמה ויקטירמה המזבחה]
10[עו]לה הוא אשה ריח ניחוח ל[פני יהוה _____ ואת בשר הפר]
11ואת עורו עם פרשו ישרופו מחו[ץ לעיר המקדש? על עצים באש?]
12במקום מובדל לחטאות שמה ישר[ופו אותו על ראושו וכרעיו]
13עם כול קרביו ושרפו כולו שמה לבד מחלבו חט[את]
14הוא ויקח הפר השני אשר לעם ויכפר בו֯[ על כול עם]
15הקהל בדמו ובחלבו כאשר עשה לפר הראישו[ן כן יעשה]
16לפר הקהל ויתן מדמו באצבעו על קרנות ה[מזבח ואת כול]
17דמו יזרוק ע[ל אר]בע פנות עזרת המזבח ואת[ חלבו ואת]
18[מנ]חתו ואת נ[סכ]ו יקט[י]ר המזבח חטאת קהל הוא
17
1[-- ה]כוהנים ויתנו עט[רות? --]
2[--] וישמחו כי כופר עליהמה[ --]
3[-- מקרא קודש יה]יה היום הזה להמה [חוקות עולם]
4[לדורותיהמה] ב֯כ֯ו֯ל֯ מושבותמה וישמחו ויש[ --]
5[-- ] _____ [ ]
6[ועש]ו [בארב]עה עשר בחודש הראישון [בין הערבים]
7[פסח ליהוה] וזבחו לפני מנחת הערב וזבחו[ (יזבחו[) במועדו?]
8מ֯ב֯ן֯ ע֯שרי[ם] שנה ומעלה יעשו אותו ואכלוהו בלילה
9בחצרות [ה]קודש והשכימו והלכו איש לאוהלו[ (לאוהלי֯ו֯[) --]
10_____ ובחמשה עשר לחודש הזה מקרא קו[דש]
11כול מלאכת עבודה לוא תעשו בו חג מצות שבעת ימים
12ליהוה והקרבתמה בכול יום ויום לשבעת הימים הא[לה]
13עולה ליה‹‹ו››ה פרים שנים ואיל וכבשים בני שנה שבעה
14תמימים ושעיר עזים אחד לחטאת ומנחתמה ונסכמה
15[כמש]פט לפרים ולאלים ול[כב]שים ולשעיר וביום השביעי
16[עצרת] ל[יה]וה כול מלאכת עבודה לוא תעשו בו
18
1[-- א[ --]
2[--] לאיל הזה[ --]
3[-- מקרא קודש יהיה להמה] היום הזה ו[ --]
4[-- והקריבו שעיר ]עזים לחטאת ל֯[ --]
5[לכפר [עליהמה? מנחתו ונ]סכו כמשפט עשרון סולת
6[בלולה בשמן רביעית ההין ו]יין לנסך רביעית ההין
7[-- יכפר ע]ל עם הקהל מכול אשמת[ם]
8[ונסלח להמה לדורותמה חו]קות עולם יהיה זה להמה
9[בכול מושבותיה]מה ואחר יעלו את האיל אחת פעם
10[אחת] ([בשנ]ה֯) ביום הניפת העומר _____ וספרתה
11[לכמה] ש֯ב֯ע֯ שבתות תמימות מיום הביאכמה את העומר
12○○○○ה֯ (ה֯ת֯נ֯ו֯פ֯ה֯) ת֯ספורו עד ממוחרת השבת השביעית תספורו
13[חמשים] יום והביאותמה מנחה חדשה ליהוה ממושבותיכמה
14[לחם ([חלות) סו]ל[ת] (]לחם֯) חמץ חדש בכורים ליהוה לחם חטים שתים
15[עשרה? חלות שני ]עשרונים סולת תה[יה ]החלה האחת
16[והביאומה ראושי ה]מט[ו]ת לשבטי ישראל ויקריבו
19
1[-- ]קר [--]
2[-- והקטירו] את עול[ת הבכורים?]
3[-- ומנחתמה ונסשמה כ משפט ? ]שנים עש[ר --]
4[-- מנחתמה ונסכמה ]כמשפט והניפ[ו הכוהנים --]
5[-- תנופה על לחם? ה]בכורים [ל]כוהנים יה[יו ואכלום בחצר]
6[הפנימית מנחה חד]ש֯ה לחם הבכורים ואחר֯[ --]
7[-- לחם חדש א]ביבות ומלילות והיה היו[ם הזה]
8[מקרא קודש? חוקות עו]לם לדורותם כול מלאכת עבו[דה לוא]
9[יעשה חג ש]בועות הוא וחג בכורים לזכרון לעול[ם]
11[וספר]תמה לכמה מיום הביאכמה את המנחה החדשה (חדשה) ליהו[ה]
12[את] לחם הבכורים שבעה שבועות שבע שבתות תמימות
13[תהיינה ע]ד ממוחרת השבת השביעית תספורו חמשים יום
14ו[הביאות]מה יין חדש לנסך ארבעה הינים מכול מטות ישראל
15ש[לישית] ההין על המטה ויקריבו על היין הזה ביום הזה
16[עולה ליהוה שנים] עשר אילים כול ראשי אלפי ישראל
20
0[1] [והקריב? את אילים ומנחתמה כמשפט שנים עשרונים סולת בלולה בשמן] [2] [שלישית ההין שמן לאיל על הנסך הזה -- ופרים בני בקר?] [3] [שנים איל אחד? וכבשים בני שנה שבעה ושעיר עזים אחד --] [4] [-- לכפר על העם ה ? קהל -- מנחתמה ונסכמה] [5] [כמשפט לפרים ולאיל --] [6] [ליהוה ברובע היום יקריבו --]
1[את האילים ואת הנסך ויקריבו לזבח השל]מים[ ? --]
2[-- כבשים בני שנה ארב]עה עשר [--]
3[-- העו]ל֯ה יעשום [--]
4[-- ואת חלבם ]יק֯טירו על המ[זבח את]
5[החלב המכסה את הקרב] ואת כול החל[ב] אשר על הק֯[רבים]
6[ואת יותרת הכבד עם ]הכליות יסירנה ואת החלב [אשר] ע[ליהנה]
7[ואת אשר על הכסלים וא]ת האליה לעומת העצה ויק[טירו]
8[הכול על המזבח ]עם מנחתמה ונסכמה אשה ריח ני[ח]ו[ח]
9[לפני יהוה ]והקרי֯בו כול מנחה אשר קרב עמה נסך כ[משפט]
10[וכול מנחה א]שר קרב עליה לבונה או חרבה יקמוצו ממנה את
11[אזכר]ת֯ה֯ ויקטירו על המזבח ואת הנותר מהמה יוכלו בחצר
12[הפני]מ[י]ת [מצות] יא[וכ]לום הכוהנים לוא תאכל חמץ ביום ההוא ת֯א[כל]
13[ולוא תבוא עליו] השמש ועל כול קורבנכמה תתנו מלח ולוא תשב[י]ת
14[ברית מלח לעולם] _____ וירימו ליהוה תרומה
15[מן האי]לם ומן הכבשים את שוק הימין ואת החזה ואת
16[הלחיים ואת הקבה] ו֯את האזרוע עד עצם השכם ויניפו אותמה תנופה
21
0[2] [לכוהנים יהיה שוק התרומה וחזה התנופה --] [3] [האזרועות והלחיים והקבאות למנות --] [4] [לחוק עולם מאת בני ישראל ואת השכם הנשאר מן האזרוע ללויים --] [5] [-- חוק עולם להמה ולזרעמה] [6] [-- ונתנו שרי האלפים מן האילים ומן]
1[הכבשים לכוהנים איל אחד כבש אחד וללויים איל אחד כבש אחד ולכול]
2[המטה איל אח]ד כבש אחד לכול המט[ות שנים עשר שבטי]
3[ישראל ואכלום ביום הזה בחצר החיצו]נה לפני יהוה _____?
4[-- הכוהנים ישתו שמה] ראישונים והלויים [שנים? ]
5[-- ראושי אלפי ישרא?]ל נשיאי הדגלים בר[י]שונ[ה]
6[-- אנשי ה?]שם ואחריהמה כול העם מגדו[ל ו]עד [קטן]
7[יחלו לשתות יין חדש ולוא יאוכ]ל[ו] כול ענב פר[י] ו֯ב֯ו֯סר (ב[ו]סר) מן הגפנים [כי]
8[ביום הזה יכפרו על ה]תירוש וישמחו בני ישראל לפ[ני] יהוה
9[חוק] עולם לדורותיהמה בכול מושבותיהמה ושמחו בי֯[ום הזה]
10[כי החלו] לנסך נסך שכר יין חדש על מזבח יהוה שנה בשנ[ה]
12וספר[תמ]ה [לכמ]ה מיום הזה שבעה שבועות שבע פעמים תשעה
13וארב֯עים יום שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת
14השביעית תספורו חמשים יום והקרבתמה שמן חדש ממשבות
15[מ]טות ב[ני יש]ראל מחצית ההין אחד מן המטה שמן חדש כתית
16[ויקריבו מן השמן הזה ראשית ה?]יצהר על מזבח העולה בכורים לפני יהוה
22
0[2] [-- כפר בו על כול העדה לפני -- ומנחתו? --] [3] [סולת שלושה עשרונים בלולה? בשמן הזה מחצית ההין --] [4] [והקטיר את חלבו ואת מנחתו ונסכו? כמשפט עולה הוא אשה ריח] [5] [ניחוח ליהוה -- השמן הזה]
1[יבעירו בנרות למנו?]רות בה[מה יאירו -- ?]
2[-- הדגלי?]ם שרי האלפ[ים עם נשיאי --]
3[-- כבשי]ם ב[ני שנה] ארבעה עש[ר ומנחתמה ונסכמה --]
4[-- כמשפט ]לאלים ולכ[בש]ים ושחטו בני לוי א֯[ת --]
5[וזר]ק֯ו [הכוהנים בני] אהרון את דמם [על המזבח סביב]
6[-- וא]ת חלבמה יקטירו על מזבח ה[עולה --]
7[ומנחתמה ]ונסכמה יקטירו על החלבי[ם -- אשי ריח]
8ניחוח[ ל]יהוה _____ וירימו מ[ן האילים ומן הכבשים תרומה?]
9את שוק הימין ואת חזי התנופה ולראש֯י֯ת֯[ את האזרוע ו]את
10הלחיים ואת הקבה לכוהנים יהיה למנה כמשפטמה וללויים
11את השכם אחר יוציאום אל בני ישראל ונתנו בני ישראל לכוה֯[נ]י֯ם
12איל אחד כבש אחד וללויים איל אחד כבש אחד ולכול מטה
13ומטה איל אחד כבש אחד ואכלום ביום הזה בחצר החיצונה
14לפני יהוה חוקות עולם לדורותיהמה שנה בשנה אחר
15יואכלו ויסוכו מן השמן החדש ומן הזתים כי ביום הזה יכפרו
16[ע]ל֯ [כו]ל [יצ]הר הארץ לפני יהוה פעם אחת בשנה וישמחו
23
0[1] [כול בני ישראל בכול מושבותיהמה לפני יהוה חוק עולם] [2] [לדורותיהמה _____?] [3] [--] [4] [--] [5] [--]
1[-- ]○מ[ --]
2[-- ]אשר יבי[או --]
3[-- העצי]ם֯? עולה ליה[וה --]
4[-- ש]עירי עזים שנ[ים --]
5[-- ומנחת]מה ונסכמה כמ[שפט --]
6[--] פר אחד איל אחד כב[ש אחד בן שנתו? ]
7[ככה יעשו לכול? מ]טה ומטה [ש]נים עשר בני יעקו[ב ]
8[והקריבום ברובע היו?]ם על ה[מ]זבח אחר עולת הת[מיד ונסכה]
9_____ וי[קרי]ב הכוהן הגד[ו]ל את[ עולת הלויים]
10לראישונה ואחריה יקטיר את עולת מטה יהודה וכ[אשר הוא]
11מקטיר ושחטו לפניו את שעיר העזים לראישונה והעלה את
12דמו למזבח במזרק ונת[ן מ]דמו באצבעו על ארבע קרנות מזב[ח]
13העולה ועל ארבע פנות עזרת המזבח וזרק את דמו על יסו[ד]
14עזרת המזבח סביב ואת חלבו יקטיר המזבח החלב המכסה את
15הקרב ואת אשר על הקרבים ואת יותרת הכבד עם הכליות
16יסירנה ואת החלב אשר עליהמה ואת אשר על הכסלים ויקטר
17הכול על המזבח עם מנחתו ונסכו אשי ריח ניחוח ליהוה ואת
24
1[-- ]את הראו[ש --]
2[-- ואת ה○[ --]
3[-- ]החזה עם ה[ --]
4[-- ]י֯ הכרעים ויק[טירו --]
5[ויתנו עליו את? מנ]חת שמנו ונסך [יינו והקטירו את החלב]
6[ואת המנחה ואת?] הבשר לריח [ניחוח אשה]
7[הוא ליהוה וככה יעשו לפר ו]פר ולאיל ואיל ול֯[כבש וכבש]
8וארביה לבד יהי[ו ומנח]תה ונסכה עליה חוקו֯ת[ עולם]
9לדורותיכמה לפני יהוה _____
10ואחר העולה הזואת יעשה עולת מטה יהודה לבד כאש[ר]
11עשה לעולת הלויים כן יעשה לעולת בני יהודה אחר הלויים
12_____ וביום השני יעשה עולת בנימין לראישונה ואחריה
13יעשה עולת בני יהוסף יחד אפרים ומנשה וביום השלישי יעשה
14את עולת ראובן לבד ואת עולת שמעון לבד וביום הרביעי
15יעשה עולת יש שכר לבד ועולת זבולון לבד וביום החמישי
16יעשה עולת גד לבד ועולת אשר לבד _____ וביום הששי
25
0[1] [יעשה עולת דן לבד ועולת נפתלי לבד _____] [2] [--] [3] [--] [4] [--] [5] [--]
1[--] יקריב ע[ --]
2[--] _____ ו֯ב֯ח֯[ודש השביעי]
3[באחד לחודש יהיה לכמה שבתון זכ]רון תרועה מ[קרא קודש]
4[ועשיתמה עולה אשה ריח ניחוח ל]פני יהוה והק֯[רבתמה פר]
5[בן בקר אחד איל אחד כבשי]ם ב[ני] שנה שבע[ה תמימים ושעיר]
6[עזים אחד לחטאת ו]מנחתמה֯ ונסכיהמה כמשפטמ[ה ריח ניחוח]
7[ליהוה לבד מעול]ת התמיד [ו]עולת החודש אחר[ תעשו את העולה]
8[ה]זואת בשלישי[ת] היום חוקות עולם לדורותיכ[מה בכול מושבותיכמה]
9ת֯שמחו ביום הזה לוא תעשו בו כול מלאכת עב[ודה] שבתון יהיה
10לכמה היום הזה _____ ובעשרה בחודש הזה
11יום כפורים הוא ותענו בו את נפשותיכמה כי כול הנפש אשר לוא
12תתענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה והקרבתמה בו עולה
13ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה שעיר
14עזים אחד לחטאת לבד מחטאת הכפורים ומנחתמה ונסכמה
15כמשפטמה לפר לאיל ולכבשים ולשעיר ולחטאת הכפורים תקריבו
16אלים שנים לעולה אחד יקריב הכוהן הגדול עליו ועל בית אביהו
26
1[--]
2[--]
3[-- ונתן הכו]ה֯ן ה[גדול על שני]
4[השעירים גורלות] גורל א[חד ליהוה וגורל אחד לעזזאל]
5[ו]שחט את השעיר אשר על[ה עליו הגורל ליהוה והעלה]
6את דמו במזרק הזהב אשר בי[דו וע]שה לד[מו כאשר עשה לדם]
7הפר אשר לו וכפר בו על כול עם הקהל ואת חלבו ואת מנחת
8נסכו יקטיר על מזבח העולה ואת בשרו ואת עורו ואת פרשו
9ישרופו אצל פרו חטאת הקהל הוא ויכפר בו על כול עם הקהל
10ונסלח להמה ורחץ את ידיו ואת רגליו מדם החטאת ובא אל
11השעיר החי והתודה על רואשו את כול עוונות בני ישראל עם
12כול אשמתמה לכול חטאתמה ונתנמה על רואש השעיר ושלחו
13לעזזאל המדבר ביד איש עתי ונשא השעיר את כול עוונות
27
1[-- ה[ --]
2על כול בני ישראל ונסלח להמה[ --]
3אחר יעשה את הפר ואת ה[אי]ל ואת[ הכבשים כמש]פטמה
4על מזבח העולה ונרצתה ה[ע]ולה לבני ישראל חוקות עולם
5לדורותיהמה פעם אחת בשנה יהיה היום הזה להמה לזכרון
6ולוא יעשו בו כול מלאכה כי שבת שבתון יהיה [לה]מה וכול האיש
7אשר יעשה בו מלאכה או אשר לוא יתענו בו ו[נ]כרתו מתוך
8עממה שבת שבתון מקרא קודש יהיה לכמה היום הזה
9וקדשתמה אותו לזכרון בכול מושבותיכמה ולוא תעשו כול
10מלאכה _____ ובחמשה עשר יום לחודש הזה
28
0[1] [מקרא קודש יהיה לכמה כול מלאכת עבודה לוא תעשו והקרבתמה] [2] אשי ריח ניחו[ח ליהוה וחגותמה חג ליהוה שבעת ימים] [3] [והקרב]תם ביום ה[ראישון פרים בני בקר שלושה עשר אלים] [4] [שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים יהיו] [5] [ושעיר עזים אחד לחטאת ומנחתם סולת בלולה בשמן] [6] [שלושה עשרונים בחצי ההין ונסך יין חצי ההין] [7] [לפר האחד לשלושה עשר הפרים ומנחת סולת בלולה] [8] [בשמן שני עשרונים בשלישית ההין ונסך שלישית] [9] [ההין יין לאיל האחד לשני האלים ועשרון עשרון] [10]
010[מנחה סולת בלולה ברביעית] ההין ונס[ך רביעית]
0[11] [ההין יין לכבש האחד כ]כה יע֯שו ל[ארבעה עשר]
1[ה]כ֯ב֯ש֯י֯ם֯ [ולשעיר מלבד עולת התמי]ד֯ ו֯מנח[תה ונסכה הכול על]
2המזבח אשי ר[יח ניחוח הוא ליהוה _____ וביום]
3השני פרים שנים עשר [אלים שנים כבשים ארבעה]
4עשר ושעיר עזים אחד [לחטא]ת [ומ]נ[חתמה ונסכ]מה
5כמשפטמה לפרים ולאל[ים] ולכבשים [ו]לשעיר אשה
6ריח ניחוח הוא ליהוה _____ וביום השלישי
7[פ]רים עשתי עשר אלים שנים כבשים [א]רבעה עשר
8ושעיר עזים אחד לחטאת ומנחתם ונסכם כמשפט לפרים
9לאילים ולכבשים ולשעיר _____ וביום הר[בי]עי
10פרים עשר[ה] אלים שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר
11ושעיר עזים אחד לחטאת למנחתמה ונסכמה לפרים
29
0[1] [ולאילים ולכבשים ולשעיר כמשפט _____ וביום החמשי] [2] [פרים תשעה אילים שנים כבשים ארבעה עשר ושעיר עזים] [3] [אחד לחטאת ומנחתמה ונסכמה כמשפט לפרים לאילים] [4] [ולכבשים ולשעיר _____ וביום הששי פרים שמונה] [5] [אילים שנים כבשים ארבעה עשר ושעיר עזים אחד לחטאת] [6] [ומנחתמה ונסכמה כמשפט לפרים לאילים ולכבשים ולשעיר] [7] [_____ וביום השביעי פרים שבעה אילים שנים כבשים] [8] [ארבעה עשר ושעיר עזים אחד לחטאת ומנחתמה ונסכמה] [9] [כמשפט לפרים לאילים ולכבשים ולשעיר _____ וביום] [10] [השמיני עצרת תהיה לכמה כול] מ֯ל֯[א]כ֯[ת עבודה לוא] [11] [תעשו בו והקרבתמה לי עולה אשה ריח ניחוח ליהוה פר אחד איל] [12] [אחד וכב]ש֯י֯ם֯ ש֯ב֯[עה ושעיר חטאת אחד ומנחתמה]
1ונסכ[מה לפר לאיל ולכבשים ולשעיר כמשפטמה]
2אלה [תעשו ליהוה במועדיכמה לבד מנדריכמה ונדבותיכמה?]
3לעלות֯י֯כ֯מ֯ה֯ ו֯ל֯נ֯ס֯כ֯י֯כ֯מ֯ה֯ [ולשלמיכמה?] ב֯בית אש֯ר֯ א[שכין]
4שמי עליו [ --] עולות [דבר יום] ביומו כתורת המשפט הזה
5תמיד מאת בני ישראל לבד מנדבותמה לכול אשר יקריבו
6לכול נסכיהמה ו֯ל֯כול מתנותמה אשר יביאו לי לרצון לה[מה]
7ורצית֯י֯ם֯ ו֯ה֯י֯ו֯ לי לעם ואנוכי אהיה להם לעולם [ו]שכנתי
8אתמה לעולם ועד ואקדשה [את מ]קדשי בכבודי אשר אשכין
9עליו את כבודי עד יום הבריה (הברכה) אשר אברא אני את מקדשי
10להכינו לי כול הימים כברית אשר כרתי עם יעקוב בבית אל
30
1[-- ]ואקדש[ה?]
2[את מקדש בכבודי? --]
3[-- ל]עשות ועשי[תה בית]
4למעלות מס֯[בה -- ]בבית אשר תבנה [לשמ?]י
5עלי○[ -- ועשי]תה בית מסבה צפון להיכל בית מרובע
6מפנה אל פנה עשרים באמה לעומת ארבע פנותיו ורחוק מקיר
7[ה]היכל שבע אמות במערב צפונו ועשיתה רוחב קירו ארבע
8אמות[ וגובהו ארבעים אמה? ]כהיכל ותוכו ממקצוע א֯ל֯ מקצוע
9שתים עשר[ה באמה] ועמוד בתוך באמצעו מרובע רוחבו ארבע
10אמות ל֯כ֯ו֯ל֯ רוחותיו[ אשר מסביב עולה מעלות א[]
31
1[--
2[--] השער
3[-- ]○○○ה
4[-- ]הכוהן המשנה
5א֯ל֯ ב֯י֯ת֯[ -- הכוהן הג]ד֯ול _____
6ובעלית הב[ית הזה תעשה שע]ר פתוח לגג ההיכל וד֯ר֯ך֯ עשוי
7בשער הזה אלפרור (אלפתח[) [גג? ה]היכל אשר יהיו באים בו לעלית ההיכל
8[כו]ל בית המסבה הזואת צפו זהב קירותיו ושעריו וגגו מבית
9[ומ]חוץ ([ומ]בחוץ) ועמודו ומעלותיו ועשה ככול אשר אנוכי מדבר אליכה
10ועשיתה בית לכיור נגב מזרח מרובע לכול רוחותיו אחת ועשרים
11אמה ר֯ח֯ו֯ק֯ מהמזבח חמשים אמה ורחב הק[י]ר שלוש אמות וגבה
12[ע]שרים אמה[ -- שערים עשו לה מהמזרח ומהצפון
13ומהמערב ורוחב השערים ארבע אמות וגובהמה שבע
32
1[--] שלוש אמות [--]
2[--]
3[--]
4[--]
5[-- ]○○ה○○[ -- ]○○○ עש[ --]
6[-- ]א֯ש֯מ֯ת֯ם֯ לכפר על העם ובעלות[ם]
7[--] לכ[והני?]ם ולהקטיר על המזבח
8העו[לה --] ו֯ע֯ש֯י֯[ת]ה? בקיר הבית
9הזה בת֯[ים? פני]מה ובת֯ו֯כ֯י֯המה֯ (לאמה) [חלונים? (ומצ[) -- ]ר֯ו֯ח֯ב֯ [ב]אמה וגובהמה
10מן הארץ ארבע אמו֯ת [מ]צופות זהב [אשר] יהיו מניחים [ש]ם֯ עליהמה
11את בגדיהמה אשר יהי[ו באי]ם֯ [בה]ם למעלה מ֯על ל֯בית ה֯מ[ --]
12בבואם לשרת בקודש [ו]עשיתה תע֯ל֯ה֯ סביב לכיור אצל ביתו ו֯התעל[ה]
13ה֯ולכת ל[ת]חת ([מבית]) הכיור ל֯מחלה יורדת [ופוש]טת אל תוך הארץ א֯שר
14יהיו המים נשפכים והולכים א֯ליה ואובדים בתוך הארץ ולוא
15יהיה נוגעים בהמה כול אדם כי מדם ה֯עולה מתערב במה
33
1[-- ]ים באים [--]
2[--] ובעת אש[ר --]
3[-- ]מם ואת֯[ --]
4[-- ]אש֯ר֯ עליהמה ומני֯[חים --]
5[-- ]○○○ בי[ת] הכיור ומ○○ש֯○○ם [--] לכיו[ר --]
6[-- והבאי]ם אליה֯מ֯ה֯? ו֯ה֯יוצאים מ֯המה אל [החצר התיכונה ולוא]
7י֯ה֯י֯ו֯ מקדשים את עמי בבגדי הקודש אשר [המה משרתים בהמה]
8_____ ועשיתמה בית למזרח בית ה[כ]יו[ר] כמדת [בית הכי]ור
9[ו]ר[ח]וק קירו מק[י]רו שבע אמות ו[כ]ול בנינו ומקרותיו כבית הכיור
10ושנים שערים לו מצפונו ומדרומו זה נוכח זה כמדת שער[י] בית
11הכיור וכול הבית הזה כולו קירו עשוי חלונים פנימה אטומים
12שתי אמות רוחבמה בשתי אמות וגובהמה ארבע אמות
13מדולתים בתים לכלי המזבח למזרקים ולקשואות ולמחתות
14ולכוננות הכסף אשר יהיו מעלים במה את הקרבים ואת
15ה֯רגלים על המזבח _____ ובכלותמה לקטיר
34
1[-- נתו?]ני֯ם֯? בלוח נחו[שת --]
2[-- ]○○○ ובין העמוד לע[מוד --]
3[-- ]א֯שר בין ה֯עמודים [--]
4[-- ]ה֯פ֯ר֯י֯ם אל בין הגלג[לים --]
5[ופותח?]ים וסוגרים את הגלגלים וא֯[חר? --]
6ואוסרים את ר֯א֯שי (ק֯רני) הפרים אל הטבעות ו[ --] ב֯טבעות
7אחר יהיו טובחים אותמה ויהיו כונסים א[ת הדם] במזרקות
8וזורקים אותו על יסוד המזבח סביב _____ ופותחים
9את הגלגלים ו֯פ֯ו֯שטים את עורות הפרים מעל לבשרםה ומנתחים
10אותמה לנתחיהמה ומולחים את הנתחים במלח ומרחצים את
11הקרבים ואת הכרעים ומולחים במלח ומקטירים אותמה על
12האש אשר על המזבח פר ופר ונתחיו אצלו ומנחת סולתו עליו
13ויין נסכו אצלו וממנו (ושמנו) עליו והקטירו הכוהנים בני אהרון את הכול
14על המזבח אשה ריח ניחוח לפני יהוה _____
15ועשיתה שלשלות יורדות מן מקרת שני עשר העמודים
35
1[אל? קוד]ש הקודשי[ם לוא יבוא? --]
2[]○ כול איש אשר לוא[ --]
3[הו]א כול איש אשר לוא֯[ -- ק]ו֯דש
4[-- מ○○○ה וכול [-- ]הוא אין
5הוא כ֯ו֯ה֯ן֯ י[ו]מת וכול אי֯ש֯ א֯ש֯ר֯? [הוא כו]ה֯ן אשר יבוא
6א֯○○○○ והוא אין הוא לבוש בג֯[די הקודש אשר בה]מ֯ה֯ מלא את
7ידיו גם המה יומתו ולוא יחל[לו את מק]ד֯ש אלוהיהמה לשאת
8עוון אשמה למות וקדשתמה את ס[בי]ב למזבח ולהיכל ולכיור
9ולפרור והיה קודש קודשים לעולם ועד _____
10ועשיתה מקום למערב ההיכל סביב פרור עמודים עומדים
11לחטאת ולאשם מובדלים זה מזה לחטאת הכוהנים ולשעירים
12ולחטאות העם ולאשמותמה ולוא יהיו מערבים כולו אלה
13באלה כי מובדלים יהיו מקומותמה זה מזה למען לוא
14ישוגו הכוהנים בכול חטאת העם ובכול אלי אשמות לשאת
15חטא אשמה _____ והעוף על המזבח יעשה התורים
36
1[-- ]א[ --]
2[-- ]ש֯ע֯רים ו֯מ֯א֯ה֯ [--]
3[--] מן המקצוע[ --]
4[עד פנ]ת השע[ר עשרים ומאה באמה ו]השער רחב אר֯ב֯ע֯י֯ם֯
5ב֯א֯מ֯ה֯ (א֯מ֯ה֯) לכול רוח ורוח [כמדה הזואת] ו[רו]חב קי[רו] שבע אמות
6[וגוב]ה֯ו֯ חמש [וארבעים באמה (אמה) עד מק]רת גג[ו ורוח]ב ת[איו] שש
7ועשרים באמה ממקצוע אל מקצוע והש[ע]רים הבאים במה
8וה[יו]צאים במה רוחב השער ארבע [עש]רה באמה וגובהמה
9שמונה ו[ע]שרים באמה מן הסף עד המשקוף וגובה
10המקרה מן המשקוף ארבע עשרה באמה ומקורה כיור
11ארז מצופה זהב טהור ודלתותיו מצופות זהב טוב _____
12_____ ומפנת השער עד המקצוע השני לחצר עשרים
13ומאה באמה וככה תהיה מדת כול השערים האלה אשר
14לחצר הפנימית והשערים באים פנימה אל תוך החצר
37
1[--]
2[-- ]חדש מהגנות לכול הש[ --]
3[-- תבנ?]ה בין ○○○○[ --]
4[החצר] ה֯פנימית לעזרת ה[מז]ב֯ח֯ א֯שר֯ ○○○○[ --]
5[א]ת֯ זבחי שלמי בני ישראל ○○○○○ ולכ[והנים -- ]
6[--] עש[ --] פ֯נ֯ות? הפרור התחתון ע֯ש֯ו֯י֯ם֯ ○○○○
7המע֯לות (ו֯[מב]ש֯לות) אצל [-- ה]ש֯[ע]רים משני [עברי] השער
8וע[ש]יתמה בח[צר פ]נימה ב֯[י]ת֯ מ[ו]שבות לכוהנים ושולחנות
9לפני המושבות בפרור הפנימי אצל קיר [החצר] החיצון
10מקומות עשוים לכוהנים לז[ב]חיהמה ולבכורים ולמעשרות
11ולזבחי שלמיהמה אשר יהיו זובחים ולוא [י]תע[רבו] זבחי
12שלמי בני ישראל בזבחי הכוהנים _____
13ובארבעת מקצועות החצר עשית[ה] להמה מקום [לכירים]
14אשר יהיו מבשלים שמה את זבחיהמה [ו]את החטאות
38
1[-- שמה?] י֯ה֯יו אוכלי֯ם֯[ --]
2[-- ]○○○○ [-- ]שיתמה ○○○○[ --]
3[-- ]יה֯יו אוכלים ושות֯י֯ם֯[ --]
4ויואכל[ (ויואכל[ו) -- ובימי הבכורים] לדגן לתירוש ול[יצהר -- ]
5[--]
6א֯ו֯כ֯ל֯י֯ם֯ א֯צ֯ל (לש֯מא֯ל) שער המערב [--]
7[-- ]כ֯ו֯ל֯ עץ אשר י֯ב֯ו֯א֯ ל[חצר הפנימית? מנחת הקורבנות?]
8[היא] ע֯ליה לבונה ול○○○○[ -- ומנחת֯ הקנאות?]
9ו֯לימ[ין ה]שער הזה ○○○○[ --]
10○○○○○ שמה יהיו אוכלים [את התבואות?] העוף ולתורים ולבני היונה [--]
12ועשית֯ה֯ [ח]צר שנית סובבת (סובבה / סב[י]ב) את ה[חצר (ל[חצר) הפנ]ימית רחוב (רו!ח!ב) מאה באמה
13ואורך לרוח הקדם שמונים וארבע מאות באמה וככה רוחב ואורך לכול
14רוחותיה לנגב ולים ולצ֯ צפון ו֯רוחב קירה [אר]בע אמות וגובה שמונ[ה]
15ועשרים באמה ותאים עשוים לקיר בחוץ ובין התאו לתאו שלוש
39
1[-- ]י֯ם [--]
2[וגובהמה -- באמה מן הסף עד המשקוף לגובה? ]מ֯קרת הגג֯[ מן המשקוף]
3[-- באמה -- ]ודלתותיה מצופו[ת ז]הב
4[טוב? ]○○[ וככה תעשה את כול השערים האלה אשר ○]חצר (ל]חצר) הזואת [--]
5○ש ולו[א יבוא? -- ]○○םה דור רבי[עי] מבן (בן)
6[-- ] עשרים (י֯ש֯ר֯א֯ל֯) שנה להשתחוות לפני כול ע[ד]ת בני
7ישראל [-- ]ל֯ו֯א֯ תבוא בה אשה וילד עד יום
8אשר י֯ש֯ל֯י֯ם֯ חוק[ ונתן כופר? ]נ֯פ֯ש֯ו֯ ליהוה מחצית השקל חוק עולם
9לזכרון ב֯מ֯ו֯ש֯ב֯ו֯ת֯י֯ה֯מ֯ה֯ עש֯ר֯י֯ם֯ גרה השקל _____
10וכאשר ישאו ממנו את מחצית הש[ק]ל לי אחר יבואו מבן
11עשרים [שנה ומעלה? וה]יו שמ[ות הש]ערים אשר לח֯צר הזואת על שמ[ות]
12בני יש[ר]אל שמעון לוי ויהודה בקדם מזרח [ר]אובן יוסף ובנימין לנגב
13דרום יש שכר זבולון וגד לים דן נפתלי ו֯א֯ש֯ר֯ לצפון ובין שער לשער
14מדה מן פנה למזרח צפון עד שער שמעון תשע ותשעים באמה והשער
15שמונה ועשרים באמה ומשער שמעון הזה עד שער ○○○○○ לוי תשע ותשעים
16באמה והשער שמונה ועשרים באמה ומשער לוי עד שער יהודה
40
1[-- ]ללבוש את הב[גדים --]
2[-- להיות מ֯שרת[ים --]
3[-- ]בני ישראל ולוא ימ[ותו -- חוקת עולם? --]
4[-- החצ]ר הזואת ל ○○○[ --]
5[--] ועשיתה חצר שליש[י]ת [--]
6[-- ו]לבנותיהמה ולגרים אשר נולד[ו להמה דור]
7[שלישי? -- רו]חב סביב לחצר התיכונה שש֯ מאו֯ת֯ אמה
8באורך כאלף ושש [מאות] אמה (ב]אמה) מפנה לפנה לכול רוח ורוח כמדה הזאות
9למזרח ולדרום ולים ולצ[פו]ן ורוחב הקיר שבע אמות וגובה תשע
10ורבעים באמה ותאים [ע]שוים בו (בין֯) לשעריו מחוץ לעומת המוסד
11עד עטרותיו שלושה ב[ו] שערים במזרח ושלושה בדרום ושלושה
12לים ושלושה לצפון ורוחב השערים חמשים באמה וגובהמה שבעים
13באמה ובין שער לשער [מדה] שלוש מאות וששים באמה מן הפנה עד
14שער שמעון ששים ושלוש מאות באמה ומשער שמעון עד שער לוי
15כמדה הזואת ומשע[ר] לוי עד שער יהודה כמדה הזואת ששים לשלוש
41
0[1] [מאות באמה ומשער יהודה עד פנת הדרום כמדה] [2] [הזואת שלוש מאות וששים באמה ומן הפנה הזואת] [3] [עד שער ראובן שלוש מאות וששים באמה ומשער] [4] [ראובן עד שער יוסף כמדה הזואת ששים ושלוש] [5] [מאות באמה ומשער יוסף עד שער בנימין שלוש]
1[מאות וששים באמה ומשער בנימין עד פנת המ]ע֯ר֯[ב]
2[שלוש מאות וששים באמה וככה מן הפנה] ה֯ז֯ו֯את֯
3עד ש[ער יש שכר שלוש מאות וששים ב]אמה ומשער
4יש שכר[ עד שער זבולון ששים ושלוש] מאות באמה
5ומשער זב[ולון עד שער גד ששים ו]שלוש מאות
6באמה ומש[ער גד עד פנת הצפון] שלוש מאות
7וששים באמה _____ [-- ו]מ֯ן֯ הפנה הזואת עד
8שער דן שלוש מאות וששים באמה וככה משער דן עד
9שער נפתלי ששים ושלוש מאות באמה ומשער נפתלי
10עד שער אשר שלוש מאות וששים באמה ומשער
11אשר עד פנת של ? המזרח שלוש מאות וששים באמה
12ויוצאים השערים מקיר החצר לחוץ שבע אמות
13ולפניםה באים מקיר החצר שש ושלושים באמה
14ורוחב פתחי השערים ארבע עשרה באמה וגובהמה
15שמונה ועשרים באמה עד המשקוף ומקורים
16באדשכים עץ ארז ומצופים זהב ודלתותיהמה מצופות
17זהב טהור ובין ע שער לשער תעשה פנימה נשכות
42
0[1] [וחדרים ופרורים _____ [2] [רוחב החדר עשר באמה ואורכו עשרים באמה] [3] [וגובהו ארבע עשרה באמה ומקורה באדשכים] [4] [עץ ארז ורוחב הקיר שתים אמות ולחוצה מזה] [5] [הנשכות _____ רוחב הנשכה עשר באמה]
1[ואורכה עשרים באמה והקיר שתים אמות רוחב]
2[וגובהה ארבע עשרה באמה] עד המשקוף ופ֯[תחה]
3[שלוש אמות רוחב וכן תעשה] לכול הנשכות ולחדריה[מה]
4ו֯פרו֯[ר -- רו]חב עשר אמות ובין שער
5לשער [תעשה שמונה] עשרה נשכה וחדריהמה
6שמונה[ עשר --] _____
7ובית מעלות תעשה אצל קירות השערים בתוך
8הפרור עולים מסבות לתוך הפרור השני ולשלישי
9ולגג ונשכות בנוית וחדריהמה ופרוריהמה כתחתונות
10שניות ושלישיות כמדת התחתונות ועל גג השלישית
11תעשה עמודים ומקורים בקורות מעמוד אל עמוד
12מקום לסוכות גבהים שמונה אמות והיו הסוכות
13נעשות עליהמה בכול שנה ושנה בחג הסוכות לזקני
14העדה לנשיאים לראשי בתי האבות לבני ישראל
15ולשרי האלפים ולשרי המאיות אשר יהיו עולים
16ויושבים שמה עד עהעלות את עולת המועד אשר
17לחג הסוכות שנה בשנה בין שער לשער יהיו
43
1[-- לשש[ --]
2[-- ]בימי השבתות ובימ[י --]
3[-- ]ובימי הבכורים לדגן לת[ירוש וליצהר]
4[ובמועד קורבן ה]עצים באלה הימים יאכל ולוא יני[חו]
5ממנו שנה לשנה אחרת כי ככה יהיו אוכלים אותו
6מחג הבכורים לדגן החטים יהיו אוכלים את הדגן
7עד השנה השנית עד יום חג הבכורים והיין מיום
8מועד התירוש עד השנה השנית עד יום מועד
9התירוש והיצהר מיום מועדו עד השנה השנית
10למועד יום הקרב שמן חדש על המזבח וכול אשר
11נותר ממועדיהמה יקדש באש ישרף לוא יאכל עוד
12כי קדש והיושבים במרחק מן המקדש דרך שלושת
13ימים כול אשר יוכלו להביא יביאו ואם לוא יוכלו
14לשאתו ימכרוהו בכסף והביאו את הכסף ולקחו בו דגן
15ויין ושמן ובקר וצאון ואכלוהו בימי המועדים ולוא
16יואכלו ממנו בימי המעשה לאונמה כי קודש הוא
17ובימי הקודש יאכל ולוא יאכל בימי המעשה
44
1[-- ]יושבים[ --]
2[-- ]אשר בתוך העיר למ[זרח? --]
3[--] _____ וחלקתה את [הנשכות וחדריהמה? משער]
4[שמעו]ן֯ עד שער יהודה יהיו לכוהנים [-- ]
5וכ[ו]ל֯ ימין שער לוי ושמאולו לבני אהרון אחיכה תח[לק]
6שמונה ומאה נשכה וחדריהמה ושתי סוכותיהמה
7אשר מעל הגג ולבני יהודה משער יהודה עד
8הפנה ארבע וחמשים נשכה וחדריהמה והסוכה
9אשר מעלהמה ולבני שמעון משער שמעון עד הפנה
10השנית נשכותמה וחדריהמה וסוכותהמה ולבני ראובן
11מן המקצוע אשר אצל בני יהודה עד שער ראובן
12שתים וחמשים נשכות וחדריהמה וסוכותמה ומשער
13ראובן עד שער יוסף לבני יוסף לאפרים ולמנשה
14ומשער יוסף עד שער בנימין לבני קהת מבני הלויים
15ומשער בנימין עד פנת המערב לבני בנימין מן הפנה
16הזאת עד שער יש שכר לבני יש שכר ומשער
45
0[1] [יש שכר עד שער זבולון לבני זבולון ומשער זבולון עד שער] [2] [גד לבני גרשון מן הלויים ומשער גד עד פנת הצפון לבני גד] [3] [מן הפנה הזאות עד שער דן לבני דן ומשער דן עד שער נפתלי] [4] [לבני נפתלי ומשער נפתלי עד שער אשר לבני מררי מן הלויים]
1ומש[ער אשר עד פנת המזרח לבני אשר והיו כול הנשכות אשר לשבט לוי]
2שבעים[ ומאתים נשכה ולבני ישראל שש ושמונים וחמש מאות נשכה]
3וכאשר י[בואו המשמרות ויצאו? ה]שני יהיה בא לשמאול[ ובבואו?]
4יצא הרישון מימ[י]ן ולוא [יהי]ו֯ מתערבים אלה באלה ובכליה[מה --
5משמר אל מקומו וחנו זה[ ב]א֯ וזה יוצא ליום השמיני ומטהרים את
6הנשכות זואת אחרי זאות[ ל]עת תצא הראישונה ולוא תהיה שמה
7תערובת _____ וא[יש] כי יהיה לו מקרה לילה לוא יבוא אל
8כול המקדש עד אשר [יש]לים שלושת ימים וכבס בגדיו ורחץ
9ביום הראישון וביום השלישי יכבס בגדיו ורחץ ובאה השמש אחר
10יבוא אל המקדש ולוא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו
11ואיש כיא ישכב עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר
12המקדש אשר אשכין שמי בה שלושת ימים _____ כול איש עור
13לוא יבואו לה כול ימיהמה ולוא יטמאו את העיר אשר אני שוכן
14בתוכה כי אני יהוה שוכן בתוך בני ישראל לעולם ועד _____
15וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס ביום
16השביעי בגדיו ורחץ את כול בשרו במים חיים אחר יבוא אל עיר
17המקדש וכול טמא לנפש לוא יבואו לה עד אשר יטהרו _____ וכול צרוע
18ומנוגע לוא יבואו לה עד אשר יטהרו וכאשר יטהר והקריב את
46
1[-- ]○○○○[ -- ולו]א ישכ[ון (יעו֯ף֯) [כול]
2עוף טמא על מקד[שי -- ועל] גגי השערים [אשר]
3לחצר החיצונה וכול[ עוף טמא לוא יוכל? ל]היות בתוך מקדשי לעו[לם]
4ועד כול הימים אשר א֯[ני (אני) שוכ]ן (ש[ו]כן) בתוכם _____
5_____ ועשיתה רובד סביב לחוץ מהחצר (מחצר) החיצונה רחב
6ארבע עשרה באמה על פי פתחי השערים כולמה ושתים
7עשרה מעלה תעשה לו אשר יהיו עולים בני ישראל אליו
8לבוא אל מקדשי _____
9ועשיתה חיל סביב למקדש רחב מאה באמה אשר יהיה
10מבדיל בין מקדש הקודש לעיר ולוא יהיו באים בלע אל תוך
11מקדשי ולוא יחללוהו וקדשו את מקדשי ויראו ממקדשי
12אשר אנוכי שוכן בתוכמה _____
13ועשיתה להמה מקום יד חוץ מן העיר אשר יהיו יוצאים שמה
14לחוץ לצפון המערב לעיר בתים ומקורים ובורות בתוכמה
15אשר תהיה הצואה יורדת אל תוכמה ולוא תהיה נראה לכול רחוק
16מן העיר שלושת אלפים אמה _____ ועשיתה
17שלושה מקומות למזרח העיר מובדלים זה מזה אשר יהיו
18באים המצורעים והזבים והאנשים אשר יהיה להמה מקרה
47
1[-- ]○○[ --]
2[-- ל]מעלה ולוא למט[ה --] _____
3[והיו ]עריהמה טהורות וש֯[כנתי -- אתמ?]ה לעולם והעיר
4אשר אקדיש לשכין שמי ומקד[שי בתוכה] תהיה קודש וטהורה
5מכול דבר לכול טמאה אשר יטמאו בה כול אשר בתוכה יהיה
6טהור וכול אשר יבוא לה יהיה טהור יין ושמן וכול אוכל
7וכול מושקה יהיו טהורים כול עור בהמה טהורה אשר יזבחו
8בתוך עריהמה לוא יבואו (יביאו) לה כי בעריהמה יהיו עושים
9בהמה מלאכתמה לכול צורכיהמה ואל עיר מקדשי לוא יבואו (יביאו)
10כי כבשרמה תהיה טהרתמה ולוא תטמאו את העיר אשר
11אנוכי משכן את שמי ומקדשי בתוכה כי בעורות אשר יזבחו
12במקדש בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול
13אוכלמה לעיר מקדשי ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי
14פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה ולוא תטהרו עור
15מתוך עריכמה לעירי כי כטהרת בשרו כן יטהרו העורות אם
16במקדשי תזבחוהו וטהר (יטהר) למקדשי ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר (יטהר)
17לעריכמה וכול טהרת המקדש בעורות המקדש תביאו ולוא תטמאו
18את מקדשי ועירי בעורות פגוליכמה אשר אנוכי שוכן בתוכה
48
1[השלך והחסידה והאנפה למי]נה והדוכי פת [והעטלף כול שרץ העוף ההולך על?]
2[ארבע שקץ הוא לכם?] _____
3[את אלה משרץ ]העוף תוכלו הארבה למינו והס[ל]עם למינו והחורגול
4למינו והחגב למינו אלה משרץ העוף תואכלו ההולכים על ארבע אשר
5יש לו כרעים מעל רגליו לנתור בהמה על הארץ ולעוף בכנפיו כול
6נבלה בעוף ובבהמה לוא תואכלו כי מכור לנוכרי וכול תועבה לוא
7תואכלו כי עם קדוש אתה ליהוה אלוהיכה _____ בנים אתמה
8ליהוה אלוהיכמה לוא תתגדדו ולוא תשימו קורחה בין עיניכמה
9למת ושרטת על נפש לוא תתנו בבשרכמה וכתבת קעקע לוא תכתובו
10בכמה כי עם קדוש אתה ליהוה אלוהיכה מה _____ ולוא תטמאו את
11ארצכמה _____ ולוא תעשו כאשר הגויים עושים בכול מקום המה
12קוברים את מתיהמה וגם בתוך בתיהמה המה קוברים כי אם מקומות
13תבדילו בתוך ארצכמה אשר תהיו קוברים את מתיכמה בהמה בין ארבע
14ערים תתנו מקום לקבור בהמה ובכול עיר ועיר תעשו מקומות למנוגעים
15בצרעת ובנגע ובנתק אשר לוא יבואו לעריכמה וטמאום וגם לזבים
16ולנשים בהיותמה בנדת טמאתמה ובלדתמה אשר לוא יטמאו בתוכם
17בנדת טמאתם והצרוע אשר בו צרעת נושנת או נתק ויטמאנו הכוהן
49
1[-- ]○ת[ --]
2[-- והסגר?]תמה אותמה ש[בעת ימים? --]
3[-- ובעץ ארז ובאזוב ובח[וט שני תולעת? --]
4את עריכמה בנגע הצרעת וטמאו _____
5ואדם כי ימות בעריכמה כול בית אשר ימות בו המת יטמא
6שבעת ימים כול אשר בבית וכול הבא אל הבית יטמא
7שבעת ימים וכול אוכל אשר יוצק עליו מ[י]ם יטמא כול המושקה
8יטמא וכלי חרש יטמאו וכול אשר בהמה לכול איש טהור
9יטמא והפתוחים יטמאו לכול אדם מישראל כול המושקה
10אשר בהמה _____
11וביום אשר יוציאו ממנו את המת יכבדו את הבית מכול
12תגאולת שמן ויין ולחת מים קרקעו וקירותיו ודלתותיו יגרודו
13ומנעוליו ומזוזותיו ואספיו ומשקופיו יכבסו במים ביום אשר
14יצא המת ממנו יטהרו את הבית ואת כול כליו רחים ומדוכה
15וכול כלי עץ ברזל ונחושת וכול כלים אשר יש להמה טהרה
16ובגדים ושקים ועורות יתכבסו והאדם כול אשר היה בבית
17וכול אשר בא אל הבית ירחץ במים ויכבס בגדיו ביום הראישון
18וביום השלישי יזו עליהמה מי נדה וירחצו ויכבסו סלמותמה
19ואת הכלים אשר בבית _____ וביום השביעי
20יזו שנית וירחצו ויכבסו בגדיהמה וכליהמה ויטהרו לערב
21מהמת לגעת בכול טהרתמה ובאדם אשר לוא הטמא על
50
1[-- ]ש֯○[ ]אל֯[ --]
2כי מי טהר֯[ה -- ת]ערובת המת [ --]
3נטמאו אין ע֯ו[ד -- ]○ה עד אשר יזו את הש[נית]
4ביום השביעי וטהר[ו לע]רב כבוא השמש _____ וכול
5איש אשר יגע על פני השדה בעצם אדם מת ובחלל חרב
6או במת או בדם אדם מת או בקבר יטהר (וטהר) כחוק המשפט
7הזה ואם לוא יטהר כמשפט התורה הזואת טמא הוא עוד
8טמאתו בו וכול האדם אשר יגע בו יכבס בגדו ורחץ וטהר
9לערב _____
10ואשה כי תהיה מלאה וימות ילדה במעיה כול הימים אשר
11הוא בתוכה מת תטמא כקבר כול בית אשר תבוא אליו יטמא
12וכול כליו שבעת ימים וכול הנוגע בו טמא עד הערב ואם
13לתוך הבית יבוא עמה יטמא שבעת ימים וכבס בגדיו
14ורחץ במים הראישון וביום השלישי יזה ויכבס בגדיו ורחץ
15וביום השביעי יזה שנית וכבס בגדיו ורחץ ובאה השמש
16וטהר _____ וכול הכלים ובגדים ועורות וכול
17מעשה עזים כמשפט התורה הזואת תעשו להמה וכול כלי
18חרש ישברו כי טמאים המה ולוא יטהרו עוד עד
19לעולם _____
20כול שרץ הארץ תטמאו החולד והעכבר והצב למינו והלטאה
21והכח והחמט והתנשמת כול איש אשר יגע בהמה במותמה
51
1[-- וכול היו]צא מהמ֯[ה במותמה? -- יהי]ו טמאים
2[לכמה ולוא ]תטמאו בהמ[ה וכול הנוגע בהמה ב]מותמה יטמא
3ע[ד ה]ערב ויכבס בגדיו ורחץ [במים ובאה] השמש וטהר
4וכול הנושא מעצמותמה ומנבלתמה עור ובשר וצפורן וכבס
5בגדיו ורחץ במים ובאה השמש אחר יטהר והזהרתמה את
6בני ישראל מכול הטמואות _____ ולוא יטמאו בהמה אשר
7אני מגיד לכה בהר הזה ולוא יטמאו _____ כי אני יהוה שוכן
8בתוך בני ישראל וקדשתמה והיו קדושים ולוא ישקצו
9את נפשותמה בכול אשר הבדלתי להמה לטמאה והיו
10קדושים _____
11שופטים ושוטרים תתן לכה בכול שעריכה ושפטו את העם
12משפט צדק ולוא יכירו פנים במשפט ולוא יקחו שוחד ולוא
13יטו משפט כי השוחד מטה משפט ומסלף דברי הצדק ומעור
14עיני חכמים ועושה אשמה גדולה ומטמא הבית בעוון
15החטאה צדק צדק תרדוף למען תחיה ובאתה וירשתה
16את הארץ אשר אנוכי נותן לכמה לרשתה כול הימים והאיש
17אשר יקח שוחד ויטה משפט צדק יומת ולוא תגורו ממנו
18להמיתו _____
19לוא תעשו בארצכמה כאשר הגואים עושים בכול מקום המה
20זובחים ונוטעים להמה אשרות ומקימים להמה מצבות
21ונותנים אבני משכיות להשתחות עליהמה ובונים להמה
52
1[-- ]○○○ לוא תטע [לכה אשרה כול עץ אצל מזבחי]
2[אשר תעשה ל]כ֯ה ולוא תקים לכה מצבה [אשר שנאתי וא]בן
3משכית [לו]א֯ תעשה לכה בכול ארצכה להשתחו[ות] עליה ולוא
4תזבח לי שור ושה אשר יהיה בו כול מום רע כי תועבה המה
5לי ולוא תזבח לי שור ושה ועז והמה מלאות כי תועבה המה לי
6ושור ושה אותו ואת בנו לוא תזבח ביום אחד ולוא תכה אם
7על בנים _____ כול הבכור אשר יולד בבקריכה ובצואנכה
8הזכרים תקדיש לי לוא תעבוד בבכור שורכה ולוא תגוז בכור
9צואנכה לפני תואכלנו שנה בשנה במקום אשר אבחר ואם יהיה
10בו מום פסח או עור או כול מום רע לוא תזבחנו לי בשעריכה
11תואכלנו הטמא והטהור בכה יחדיו כצבי וכאיל רק הדם לוא תואכל
12על הארץ תשופכנו כמים וכסיתו בעפר ולוא תחסום שור על דישו
13ולוא תחרוש בשור ובחמור יחדיו לוא תזבח שור ושה ועז טהורים
14בכול שעריכה קרוב למקדשי דרך שלושת ימים כי אם בתוך
15מקדשי תזבחנו לעשות אותו עולה או זבח שלמים ואכלתה
16ושמחתה לפני במקום אשר אבחר לשום שמי עליו וכול הבהמה
17הטהורה אשר יש בה מום בשעריכה תואכלנה רחוק ממקדשי
18סביב שלושים רס לוא תזבח _____ קרוב למקדשי כי בשר פגול
19הוא לוא תואכל בשר שור ושה ועז בתוך עירי אשר אנוכי מקדש
20לשום שמי בתוכה אשר לוא יבוא לתוך מקדשי וזבחו שמה
21וזרקו את דמו על יסוד מזבח העולה ואת חלבו יקטירו
53
0[7] [-- כי ארחיב את גבולכה]
1[כאשר דברתי לכה וכי ירח]ק [ממכה המקום אשר בחרתי לשום שמי שמה]
2[ואמרתה אוכלה בשר כי א]ותה נפשכה לאכול ב[שר בכול אות נפשכה]
3תואכל בש[ר וז]ב֯[חת]ה מצואנכה ומבקריכה כברכתי אשר אתן
4לכה ואכלתה בשעריכה והטהור והטמא בכה יחדיו כצבי
5וכאיל רק חזק לבלתי אכול הדם על הארץ תשופכנו כמים וכסיתו
6בעפר כי הדם הוא הנפש ולוא תואכל את הנפש עם הבשר למען
7ייטב לכה ולבניכה אחריכה עד עולם ועשיתה הישר והטוב
8לפני אני יהוה אלוהיכה _____
9רק קודשיכה וכול נדריכה תשא ובאתה אל המקום אשר אשכין
10שמי עליו וזבחתה שמה לפני כאשר הקדשתה או נדרתה בפיכה
11וכי אם תדור נדר לוא תאחר לשלמו כי דרוש אדורשנו מידכה
12והיה בכה לחטאה ואם תחדל ולוא תדור לוא יהיה בכה חטאה
13מוצא שפתיכה תשמור כאשר נדרתה נדבה בפיכה לעשות
14כאשר נדרתה _____ ואיש כי ידור נדר לי או ישבע
15שבועה לאסור אסר על נפשו ולוא יחל דבריו ככול היוצא מפיהו
16יעשה _____ ואשה כי תדור נדר לי או אסרה אסר על נפשה
17בבית אביה בשבועה בנעוריה ושמע אביה את נדרה או
18את האסר אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו
19כול נדריה וכול אסרה אשר אסרה על נפשה יקומו _____ ואם
20הנא יאנה אביה אותה ביום שומעו כול נדריה ואסריה
21אשר אסרה על נפשה לוא יקומו ואנוכי אסלח לה כי הניאה
54
1ש[ומעו ואם הפר אותמה אחרי] י֯ו֯[ם] ש֯ו֯[מעו ונשא את]
2עונה א[ישה הפרמה כול נדר] או כול שבועת א[סר לענות נפש]
3אישה יקי[מנו] ואישה [י]פ֯ר֯נו ביום שומעו ואנוכי אסלח [ל]ה
4_____ וכול נדר אלמנה וגרושה כול אשר אסרה על נפשה
5יקומו עליה ככול אשר יצא מפיה _____ כול הדברים אשר
6אנוכי מצוכה אותמה היום תשמור לעשות לוא תוסיף עליהמה ולוא
7תגרע מהמה _____
8אם יקום בקרבכה נביא או חולם חלום ונתן אליכה אות או
9מופת ובא אליכה האות או המופת אשר דבר אליכה לאמור
10נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה לוא
11תשמע אל דבר הנביא ההוא או לחולם החלום ההואה כי
12מנשה אנוכי אתכמה לדעת הישכם אוהבים את יהוה
13אלוהי אבותיכמה בכול לבבכם ובכול נפשכמה אחרי יהוה
14אלוהיכמה תלכון ואותו תעבודון ואותו תיראו ובקולו תשמעון
15ובו תדבקון והנביא ההוא או חולם החלום יומת כי דבר סרה
16על יהוה אלוהיכה אשר הוציאכה מארץ מצרים ופדיתיכה
17מבית עבדים להדיחכה מן הדרך אשר צויתכה ללכת בה ובערת
18הרע מקרבכה _____
19ואם ישיתכה אחיכה בן אביכה או בן אמכה או בנכה או בתכה
20או אשת חיקכה או ריעיכה אשר כנפשכה בסתר לאמור
21נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה אתה
55
0[1] [ואבותיכה מאלוהי העמים אשר סביבותיכמה הקרובים אליכה] [2] [או הרחוקים ממכה מקצי הארץ ועד קצה הארץ לוא] [3] [תואבה לו ולוא תשמע אליו ולוא תחוס עינכ֯ה עליו ולוא] [4] [תחמול עליו כי הרוג תהרגנו ידכה תהיה בו] [5] [בריאשונה להמיתו ויד כול העם באחרונה וסקלתו באבנים] [6] [ומת כי בקש להדיחכה מעל יהוה אלוהיכה המוציאכה מארץ מצרים] [7] [מבית עבדים וכול ישראל ישמעו ויראון ולוא יוסיפו לעשות]
1[כדבר הרע הזה בקרבכה _____
2אם תשמע ב֯א֯ח֯[ת עריכה אשר א]נוכי נותן לכה לש[בת שם]
3לאמור יצאו אנש[י]ם [ב]ני [בלי]על מקרבכה וידיחו את כול [י]ושבי
4עירמה לאמור נלכה ונעבודה אלוהים אשר לוא ידעתמה
5ושאלתה ודרשתה וחקרתה היטב והנה אמת נכון הדבר
6נעשתה התועבה הזואת בישראל הכה תכה את כול יושבי
7העיר ההיא לפי