Versionen

11Q12

©

Copyright


frg. 1
1[-- הודע]נ֯ו בצ֯[אתנו]
2[לפני יהוה אלוהינו את כול החטאות ]אשר יע֯שו ב֯[שמים]
3[ובארץ ובאור ובחושך ובכול והיו ]אדם ואשתו מ֯ת[אבלים]
4[על הבל ארבע שבועות _____? ו]בארבעה לשבוע הח[מישי]
5[שמחו וידע אדם שנית את אשתו ]ותלד לו בן ויקרא את שמ[ו שת]
6[כיא אמר שת לנו יהוה זרע ב]ארץ אחר תחת הבל כיא הרגו
7[קין בשבוע הששי הוליד את אזו]רה בתו ויקח קין את אחות[ו]
8[און לו לאשה ותלד לו את חנוך בקץ היוב]ל הרביעי _____ [ ]
9[ובשנת אחת לשבוע הריאשון ליובל החמי]שי נבנו הבתים באר[ץ]
10[ויבן קין עיר ויקרא את שמה כמו שם ב]נו חנוך _____ ואד[ם]
11[ידע את חוה אשתו ותלד עוד תשעה בנים ובשבו]ע֯ הח[מישי]
frg. 2
1[לקח אנוש את אחותו נועם לו לאשה ותלד לו ב]ן בש֯[נה]
2[השלישית לשבוע החמישי ויקרא שמו קינן ו]בקץ היו[בל]
3[השמיני לקח לו קינן אשה את אחותו מהללת] לאשה[ ותלד]
4[לו בן ביובל התשיעי בשבוע הריאשון בשלו]ש֯ה ל[שבוע]
frg. 3
1[הרביעי ליובל הזה ותלד לו בן בשבוע הח]מישי [בשנה]
2[הרביעית ליובל ויקרא את שמו חנוך] _____ זה ריאש[ון]
frg. 4
1[ויכתוב בספר אותות השמים כחוק חודשיהמה למע]ן֯ י֯ד֯עו֯ [בני]
2[אדם תקופות השנים כחוקות לכול חודשיהמה ריא]שון הוא[ה]
3[כתב תעודה ויעד בבני אדם בדורות הארץ שבועות [יובלים]
frg. 5
1[ריאשון נק]בר ב[אדמה ויחסרו לו שבעים שנה מאלף]
2[השנים כיא] אלף ה[ש]נים[ יום אחד בתעודת השמים לכן]
3[נכתב על ע]ץ֯ הדעת כיא ב[יום אכלכם ממנו תמותו על כן]
4[לא כלה את ]ש֯ני היום[ הזה כיא ימות בו במלא היובל הזה]
frg. 6
1[הומת קין] אחריו [בשנה ההיאה ויפול ביתו עליו וימות בביתו]
2[ויומת באבנ]י֯ו כיא [--]
frg. 7a
1[-- וישם מדמו ע]ל בשר [הקרבן אשר על המזבח --]
2[-- וכ]ל֯ [עו]ל[ו]תהם יע[ל על המזבח --]
3[-- ותעל מנח]תם וקורבנם לר[צון לפני יהוה אלהיו --]
frg. 7
1[להמה בנים ואלה הנ]פ֯[יל]י֯ם וירב[ חמס בארץ וכול בשר השחית]
2[דרכו מאדם עד ]בהמה ועד ח֯[יה ועד עוף ועד כול הרומש]
3[על הארץ וכולם ה]שחיתו דרכם וח֯[קתם ויחלו לאכול איש את]
4[רעהו וירב חמס בארץ וכו]ל ○○○[ --]
frg. 8
1ו[ --]
2עם [תרח אביו בחרן שני שבועי שנים _____ ובשבוע הששי]
3בחמש[ה בו ישב אברם בלילה בראש החודש השביעי להביט אל]
4הכוכב[ים מערב עד בקר לראות מה מעשה השנה בגשמים ויהי]
5הואה[ יושב לבדו ומביט ויבוא דבר בלבו ויאמר כול אותות]
6הכוכ[בים
frg. 9
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ] _____ ויהי בשב[עה לשבוע הששי]
3[וידבר עם אביו ויגד לו כיא ]הוא יוצא מ[חרן ללכת ארצה]
4[כנען לראותה וישוב אליו ויאמר] לו תרח א[ביו לך בשלום]
5[אל עולם יישיר דרככה ויהוה ע]מכה ויש[מרכה מכול רע]
6[ולא ימשול בכה כול בני אדם לעשו]ת֯כה רע[ --]
frg. 10
1ונקב[ --]
2ע֯ל[ --]
frg. 11
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ אברם[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 12
1[-- ]עמה֯ [--]
2[-- [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 13
1[--] ויו[ --]
2[-- ]פר א[ --]
3[-- ]ל[ --]