Versionen

11Q11

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]וה[ --]
2[-- ]כב[ --]
3[--] הא֯[ --]
4[-- ע[ --]
5[-- ]דם ○[ --]
6[-- ]ס֯וכות ○[ --]
7[-- ]לם ו[ --]
frg. 2 i
1[--]
2[--
3[--
4[-- ]○יך
frg. 2 ii
5ב[ --]
6את [--]
7שבעים[ --]
8[]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]○[ --]
2[--] למים֯ [--]
3[-- ]אחת[ --]
frg. 4
1[-- ]ת֯[ --]
2[--] וריק [--]
frg. 2a
1 (BOX_1032A frg.-24,1) [-- ]○רצ[ --]
2 (BOX_1032A frg.-24,2) [-- ]○שה֯[ --]
3 (BOX_1032A frg.-24,3) [-- ]○ה ה֯[ --]
1
2[-- ]○בוכ○○[ (]ובוכהו) [--]
3[-- ]שבועה֯[ --]
4[-- ]ב֯יהוה[ --]
5[-- ]תנין [--]
6[-- א]ת האר[ץ --]
7[--] משב֯[יע --]
8[-- ]את ב[ --]
9[-- ]הזואת֯[ --]
10[-- ]א֯ת השד[ --]
11[-- ]ישב֯[ --]
2
1[-- ]שם֯[ --]
2[-- שלומה[ ]ויקר֯[א --]
3[-- הרו]חות[ ]והשדים [--]
4[--] אלה [הש]דים ו֯ש[ר המשט]מה
5[-- א]שר[ -- תהו֯[ם
6[-- ]לש○[ -- ]ה֯גד[ול ]והי
7[-- ]○○[ -- ]עמו ת○ו֯ רפואה
8[-- על ]שמך נשען וקר֯[א]
9[-- יש]ראל החזק
10[ביהוה אלוהי אלים אשר עשה] את השמים
11[ואת הארץ ואת כול אשר בם א]ש֯ר הבדיל[ בין]
12[האור ובין החושך -- ]○ עד֯[ --]
3
1[]תה[ -- ]התהומ[ות --]
2הארץ ו֯○[ -- ה]ארץ מי ע[שה את האותות]
3ואת המופ[תים האלה ב]ארץ יהוה הוא֯[ה אשר]
4עשה את ה֯[אלה בגבור]תו משביע לכול מ[לאכיו]
5[וא]ת֯ כול זר[ע הקודש ]אשר ה֯ת֯[י]צ֯בו לפני[ו ויעיד א]ת
6[כול הש]מים ו[את כול] הארץ֯[ בהם ]אשר יע֯ש֯[ו ]על
7[כול אי]ש֯ חטא ועל כול א֯[דם רשע ו]ה֯ם יודעים
8[רזי פל]או אשר אינם [-- אם לוא
9[ייראו ]מלפני יהוה ל[ -- ]להרוג (ו]להרוג) נפש
10[-- ]יהוה ויירא[ו את המכה ה]גדולה הזוא֯[ת]
11[וירדף א]חד מכם א[לף -- ]○ עבדי יהו[ה]
12[-- ג]ד֯ולה ו֯[ -- ]ר֯ת[ --]
4
1[ו]גדול[ -- ]משביע[ --]
2והגדול ב[ -- ]תקיף ור[ --]
3כול הארץ[ --] השמים ו[ --]
4יככה יהוה מ[כה גדול]ה אשר לאבדך[ -- ]
5ובחרון אפו[ ישלח ]עליך מלאך תקיף[ לעשות]
6[כול דב]רו אשר[ בלוא] רחמ[ים] עליך אש[ר --]
7[-- ]ע֯ל כול אלה אשר[ יורידו]ך לתהום רבה
8[ולשאול] התחתיה ומי֯[ -- ]○כב וחשך
9[בתהום ר]בה מואדה [לוא -- ע]ו֯ד בארץ
10[-- ]עד עולם וא֯[ -- ]בקללת האב[דון]
11[-- ]חרון אף י֯[הוה -- ]חושך (ב]חושך) בכ֯[ול]
12[תעודות ]תעניות [--] מתנתך
13[-- ]ל[ ]○[ -- ה○[ --]
5
1[]○[ -- ]ד֯○[ -- ]○[ --]
2אשר֯[ -- ]ה֯פגוע[ים --]
3נדבי א[ -- ר]פ֯אל שלמ[ם אמן אמן סלה] _____
4לדויד ע[ל -- לח]ש בשם יהו[ה קרא בכו]ל עת
5אל ה֯שמ[ים כי ]י֯בוא אליך בלי֯[לה וא]מרתה אליו
6מי אתה [הילוד מ]אדם (]אדם) ומזרע הקד֯[ושי]ם פניך פני
7[שו]ו וקרני֯ך֯ קרני חל[ו]ם֯ חושך אתה ולוא אור
8[עו]ל ולוא צדקה[ -- ]ש֯ר הצ֯ב֯א יהוה [יוריד]ך
9[לשאו]ל תחתית [ויסגור דל]תי נחושת ב֯[אלה לו]א
10[יעבור] אור ולוא[ יאיר לך ה]שמש אש[ר יזרח]
11[על ה]צדיק לה[ -- ו]אמרתה ה[ --]
12[-- הצ]דיק לבוא[ -- ]הרע לו ש[ד --]
13[-- א]מת מח○[ אשר הצ]דקה לו[ --]
14[--] ול֯[ -- ]ל[ --
6
1[-- ]ג[ -- ]ד[ -- ]○ ל[ -- ]○ין
2[-- ]תו[ -- ]יה[ -- ]יה○[ -- ל]עולם
3[את כול ]בני בל[יעל אמן אמן] סלה [--]