Versionen

11Q1

©

Copyright


frg. A
1-- וס]מ[כ ידו על ראש השעיר ושחט אתו]
2[במקומ אשר ישחט את העלה לפנ]י יהוה [חטאת הוא ולקח הכהנ מדמ]
3[החטאת באצבעו ונתנ על קרנת מזבח ]העלה ושפ[כ אל יסוד מזבח העלה ואת]
4[כל חלבו יקטיר המזבחה -- וכפר על[יו הכהנ]
frg. B
1[ואל אלצפנ בני ע]ז[יאל דד א]הר[נ ויאמר אלהמ קרבו שאו את אחיכמ מאת]
2[פני הקדש אל מחו]צ למח[נה וי]קרבו ו[ישאמ בכתנתמ אל מחוצ למחנה]
3[כאשר דבר משה ויאמר משה אל אהרנ ו]לאלעזר ולאית[מר בניו ראשיכמ]
4[אל תפרעו ובגדיכמ לא תפרמו ולא תמתו] ועל כל העדה יקצ[פ ואחיכמ]
5[כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרפ יהוה ופתח אהל מועד ל[א]
frg. C
1[ו]כ[ל ]הולכ על גח[וניו בכל החיה ההלכת על]
2[ארבע טמאימ המ לכמ כל] הנגע בנבלתמ יט[מא עד הערב והנשא]
3[את נבלתמ יכבס בגדיו] וטמא עד הערב [טמאימ המה לכמ וזה לכמ]
4[הטמא בשרצ השרצ] על הארצ החלד[ והעכבר והצב למינהו ]
5[והאנקה והכח והלטא]ה והחמט והתנשמ[ת אלה הטמאימ לכמ]
6[בכל השרצ כל הנגע בה]מ במותמ יטמא עד[ הערב וכל אשר]
7[יפל עליו מהמ במתמ יט]מא מכל כלי עצ או ב[גד או עור או שק]
8[כל כלי אשר יעשה מלא]כה בהמ ב[מימ יובא וטמא עד הערב וטהר ]
frg. D
1צרעת הוא וראהו ה[כהנ וטמא אתו ואמ בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אינ]
2מראיה מנ העור ושע[רה לא הפכ לבנ והסגיר הכהנ את הנגע שבעת ימימ וראהו]
3הכהנ ביומ השב[יעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו ה ]
4נ[ש]בעת ימימ ש[נית וראה הכהנ אתו ביומ השביעי שנית והנה כהה הנגע ו ]
5אפ[ש]ה הנגע [בעור וטהרו הכהנ מספחת היא וכבס בגדיו וטהר ואמ פשה ]
6ה המספחת בעו[ר אחרי הראתו אל הכהנ לטהרתו ונראה שנית אל הכהנ ו ]
7ההכהנ והנ[ה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהנ צרעת הוא ]
8[נג]ע צרעת כי[ תהיה באדמ והובא אל הכהנ ]
frg. E
1[בעור בשרמ בהרת כהות לב]נות[ בהק הוא פרח בעור טהור הוא ואיש]
2[כי ימרט ראשו קרח הוא ט]הור הוא[ ואמ מפאת פניו ימרט ראשו גבח]
3[הוא טהור הוא וכי יהיה ]בקרחתו א[ו בגבחת נגע לבנ אדמדמ צרעת]
4[פרחת הוא בקרחתו או בגבחתו וראה אתו הכהנ ]והנה[ שאת הנגע לבנה]
frg. F
1-- וטבל הכהנ את אצבעו ה]ימנ[ית מנ השמנ אשר על]
2[כפו השמאלית ]והזה מנ השמנ שבע פ[עמימ לפני יהוה ומיתר]
3[השמנ אשר על כפו יתנ הכה]נ על רא תנ[ו]כ אזנ המטה[ר הימנית ועל בהנ]
4[ידו הימנית ועל בהנ רגלו הימני]ת על דמ[ ]האשמ ו[הנותר בשמנ אשר על]
5[כפ הכהנ יתנ על ראש המטהר וכפר עליו ה]כהנ לפ[ני יהוה ועש]ה הכהנ[ את]
6[החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישח]ט את העל[ה והעלה הכהנ את העלה]
7[ואת המנחה המזבחה וכפר ע]לי הכה[נ וטהר ואמ דל הוא ואינ ידו משגת ולקח]
8[כבש אחד אשמ לת]נופה לכ[פר עליו ועשרונ סלת אחד בלול בשמנ למנחה]
frg. G i
1[וחטא את הבית בדמ הצפור ובמימ החיימ וב]צ[פר החיה]
2[ובעצ הארז ובאזב ובשני התולעת ושלח את הצפר החיה אל] מחוצ לעיר
3[אל פני השדה וכפר על הבית וטהר זאת התורה לכל נגע ה]צרעת ולנתק ו
4[לצרעתהבגד ולבית ולשאת ולספחת ולבהרת להורת ביומ הט]מא וביומ ה
5[רזאת תורת הצרעת ]
6[וידבר יהוה אל משה ואל אהרנ לאמר דברו אל בני ישר]אל ואמרתמ אלהמ
7[איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא וזאת תה]יה טמאתו בזב|[ו
8() ורר בשרו את זובו או החתימ בשרו מזובו טמאתו הוא] בו כל ימי
9 כל המשכב אשר ]ישכב עליו
10[הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא ואיש אשר יג]ע במשכבו יכבס
frg. G ii+M
1[וידבר יהוה אל משה אחרי מות] שני בני אהרנ [בקרבתמ]
2[לפני יהוה וימתו ויאמר יהוה אל מש]ה דבר אל אהרנ אחיכ ו[אל יבא]
3[בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל ]פני הכפרת אשר על הא[רנ ולא ימות]
4כי[ בעננ אראה על הכפרת ]בזאת יבוא אהרנ אל הקד[ש בפר בנ בקר]
5ל[חטאת ואיל לעלה כתנת בד] קדש ילבש ומכנסי בד יה[יו על בשרו וב]
6אב[נטבד יחגר ובמצנפת ב]ד יצנפ בגדי קדש המ ורח[צ במימ את בשר]
7וול[בשמ ומאת עדת בני ישר]אל יקח שני שערי עזימ[ לחטאת ואיל]
8[אחד לעלה והקריב אהרנ ]את פר החטאת אשר לו וכפ[ר בעדו ובעד ביתו]
frg. H
0-- והיתה זאת לכמ לחקת עולמ לכפר
1ל בני ישר[אל מכל חטאתמ אחת בשנה ויעש [א]שר צוה י[הוה את משה ]
3וידבר יהוה אל[ משה לאמר דבר אל ]אהרנ ואל כל בני ישראל ואמ[ר]
4() אלהמ זה הדבר אשר צ[וה יהוה] (11Q30 frg. 18,1) לא[מ]ר איש איש מבית ישראל
5אשר ישחט שור או[ כשב או עז (11Q30 frg. 18,2) ]במח[נ]ה או אשר ישחט מחוצ ל[ ]
6חנהואל פתח אהל מוע[ד לא הביאו ל]הקריב קרבנ ליהוה לפני מש[כנ]
7יהוה דמ יחשב לאי[ש ההוא דמ שפכ ]ונכרת האיש ההוא מק[רב]
8עמו למענ אשר יביאו[ בני ישראל את זב]היהמ אשר המ זבחימ על[ ]
9י [ה]שדה והביאומ לי[הוה אל פתח אהל מ]ועד אל הכהנ וזבחו זב[חי]
frg. I
1[כי את כל התו]עבות האלה עשו[ ואקצ במ ואמר לכמ א]תמ תירשו[ ]את אד|[מ]תמ
2() אנשי הארצ אשר לפנ[יכמ ותטמ]א הארצ ולא תקיא הארצ
3אתכמ בטמאכמ אתה כאשר ק[אה את הגו]י אשר לפניכמ כי כל
4 ]יעשה מכל התעבות האלה ונכ[רתו הנפש]ות העשות מקרב עממ ו
5[רת]מאת משמרתי לבלתי עשות מ[חקות התו]עבות אשר נעשו לפניכמ
6[ולא ]תטמאו בהמ כי אני י[הוה אלהיכ]מ
7[וידב]ר יהוה אל משה לאמ[ר דבר אל ע]דת בני ישראל ואמרת
8[אלהמ ]קדשימ תהיו כי קד[וש אני יהו]ה אלהיכמ איש אמו
9[ואביו ]תיראו ואת שבתותי[ תשמרו אני יה]וה אלהיכמ אל תפנו
frg. J
1[וידבר יה]וה אל משה לאמור ואל בנ[י ישראל ת]אמר איש איש מבית
2[ישראל ו]מנ הגר הגר בישראל אשר יתנ[ מזרעו ]למלכ מות יומת עמ ה
3[רציר]גמהו באבנ ואני אתנ את פני [באיש ]ההוא והכרתי את[ו
4[בעמו] כי מזרעו נתנ למלכ למענ ט[מא את] מקדשי וחלל את שמ
5[דשי ו]אמ העלמ יעלמו עמ הא[רצ את עי]ניהמ מנ האיש ההוא
6[בתתו מ]זר[ע]ו למלכ לבלתי המית[ אתו ושמת]י אני את פני באי[ש]
7[ההוא וב]משפחו והכרתי אתו ו[את כל הזנ]ימ אחריו לזנות
8[רי המלכ] מ[ק]רב עממ והנפש א[שר תפנה אל האב]ת ואל הידענימ
frg. K-L i
1[קדשימ יהיו לאל]היהמ ול[א יחללו שמ אלהיהמ כי את אשי יהוה לחמ]
2[א]להיהמ המ מקריבימ והי[ו קדש]י[מ אש]ה זנה וחללה[ לא ]
3קחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדוש[ הוא לא]להיו ו
4דשתוכי לחמ אלהיכ הוא מקריב קדש יהיה ל[כ ]כי קדש א[ני]
5יהוה מקדשמ ובת איש כהנ כי תחל לזנות א[ת ]אביה היא
6ללת באש תשרפ
7[והכ]הנ הגדול מאחו אשר יו[צק על ר]א[שו שמנ המשחה]
8[ומלא את י]דו ללבש את הבגדימ את ר[אשו לא יפרע ובגדיו לא]
9[יפרמ ועל כל] נפשות מת לא יבוא לאבי[ו ולאמו לא יטמא ומנ המ]קד[ש]
frg. M
1 (P-1344 frg.-12,1) [-- ]זה[ --]
1+L ii
1-- ואיש כי יקריב זבח של]מ[י]מ[ ל]יהוה[ ]
2[לפלא נדר או ]לנדבה או בבקר[ או בצאנ תמימ יהיה ל]רצונ כל מומ לא
3[היה] בו עורת או שבר או חרוצ או ילפת או גרב או יבלת לא תקרבו
4אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהמ על המזבח ליהוה ושור ושה
5[ע] וקלוט נדבה תעשו אתו ולנדר לא ירצה ומעוכ וכתות ונתוק ו
6[כר]ותלא תקריבו אלה ליהוה ובארצכמ [ל]א תעשו ומיד בנ נכר לא
7[קריבו את ]לחמ אלהיכמ מכל אלה [כי משח]תימ המ מומ במ לא ירצו
8[לכמ ]
9[וידבר יהוה אל ]משה לאמר שור[ או כשב או ע]ז כי יולד והיה שבעת
2
1[בקצרכ ולקט קצי]רכ[ לא ]תלקט[ לעני ולגר תעזב א]תמ[ א]ני[ ]יה[וה]
2[אל]היכמ ו
3ידבריהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל לאמר בחדש ה
4עיבאחד לחדש יהיה לכמ שבתונ זכרונ תרועה מקרא קדש
5ל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתמ אשה ליהוה
6וידבר יהוה אל משה לאמר אכ בעשור לחדש השבעי הזה יומ
7הכפרימ הוא מקרא קדש יהיה לכמ ועניתמ א[ת ]נפשתיכמ ו
8ת[מ]אשה[ ]ליהוה וכל מלאכה לא תעשו בעצמ היומ הזה כי
9 כפרימ ה]וא[ ]לכפר עליכמ לפ[ני ]יה[וה] אלהיכמ כי כל הנפש אשר
3
1-- ]והי[תה לאהרנ ולבניו ו]א[כל]
2הובמקומ קדוש כי קדש קדשימ הוא לו מאשי
2-3יהו|ה
3חק עולמ ו
4יצאבנ אשה ישראלית והוא בנ איש מצרי בתוכ בני
5ראל וינצו במחנה בנ הישראלית והאיש הישראלי ויקב
6נ האשה הישראלית את השמ ויקלל ויביאו אתו
7ל משה ושמ אמו שלמית בת דברי למטה דנ ויניחו
8תו במשמר לפרש להמ על פי[ יהוה ו ]
9ידבר[]יהוה אל משה לאמר[ הוצא א]ת המקלל אל מחוצ
4
1היה [ממכרו ]בי[ד הק]נה[ אתו] עד שנ[ת היובל ]ויצ[א ]ביוב[ל וש]ב לאח[זתו ]
2ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תמ שנת ממכרו ימימ
3תהיה גאלתו ואמ לא יגאל עד מלאות לו שנה תמימה וקמ הבית אשר בעיר לו
4ומה לצמיתות לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביובל ובתי החצרימ אשר אינ לה
5חומה סביב על שדה הארצ יחשבו גאלה תהיה לו ביובל יצא וערי הלוימ
6בתי ערי אזתמ גאלת עולמ תהיה ללוימ ואשר יגאל מנ הלוימ ויצא ממכר בית ועי|ר
7() אחזתו ביובל כי בתי ערי הלוימ היא (הוא) אחזתמ בתוכ בני ישראל ושדה מגש ערי|המ
8() לא ימכר כי אחזת עולמ היא להמ וכי ימוכ אחיכ ומטה ידו עמכ והחז|קת
9() בו גר ותושב וחי עמכ אל תקח מאתו נשכ ותרבית וירת מאלהיכ וחי אחיכ עמכ
5
1אינ רדפ [אתכמ וא]מ[ עד] אלה [לא ]תשמ[עו לי ויספתי לי]סרה [אתכמ ]שבע[ ]
2על חטתיכמ ושברתי את גאונ עזכמ ונתתי שמיכמ כברזל ואת ארצכ|מ
3() כנחה ותמ לריק כחכמ ולא תתנ ארצכמ את יבולה ועצ הארצ לא
4יתנ פריו ואמ תלכו עמי קרי ולא תבו לשמע לי ויספתי עליכמ מ|כה
5() שבע כחטתיכמ ושלחתי בכמ את חית השדה ושכלה אתכמ והכרית|ה
6() את בהמתכמ והמעיטה אתכמ ונשמו דרכיכמ ואמ באלה לא תוסר|ו
7() לי והלכתמ עמי קרי והלכתי עמכמ בחמת ק[ר]י והכיתי אתכמ גמ
8אני שבע על חטאתיכמ והביאתי עליכמ חרב נקמת נקמ ברית ונא|ספתמ
9() אל עריכמ ושל[חת]י ד[בר] בתוככמ ונתתמ ביד איב בשברי לכמ מטה
6
1[ליהוה והע]מיד את ה[בה]מה[ ל]פני[ ]הכהנ[ ]וה[ער]יכ[ ]הכהנ[ ]אתה[ ]בינ טוב[ ]ובינ
2רע כערככ הכהנ כנ יהיה ואמ גאל יגאלנו ויספ חמישיתו על ערככ וא|יש
3() כי יקדיש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהנ בינ טוב ובינ רע
4כאשר יעריכ אתו הכהנ כנ יקומ [ו]אמ [ה]מקדיש יגאל את ביתו ויספ
5חמשית כספ ערככ עליו והיה לו ואמ משדה אחזתו יקדיש איש ל|יהוה
6() והיה ערככ לפי זרעו זרע חמר שערימ בחמשימ שקל כספ אמ מ|שנת
7() היובל יקדיש שדהו כערככ יקומ ואמ אחר היובל יקדיש ש|דהו
8() וחשב לו הכהנ את הכספ על פי השנימ הנתרות עד שנת היובל ו|נגרע
9() מערככ ואמ [ג]אל יגאל ת את השדה המקדיש[ ]אתו ויספ את חמשית כספ