יובל‎ II Jobeljahr

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יובל‎ II (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/629/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  Etym. unklar, häufig von יובל‎ I über "Widder" › "Widderhorn" › "Blasen des Widderhorns" (als Zeichen des Jobeljahres) › "Jobeljahr" abgeleitet, was aber weit hergeholt scheint, zumal das Blasen des Widderhorns als Ritus nicht auf dieses Jahr beschränkt ist; eher mit d. a. ökonomisch konnotierten Wz. יבל‎ I "bringen", "führen" i.S.v. Schuldner u. Landbesitzer in ihren urspr. Status "bringen" zu verbinden (vgl. North 1973, 556; mas. יֹ[ו]בֵל; griech. ιω/οβελ-), eig. etwa "Erlass", "Restitution", dann über שנת (ה)יובל "Jahr der Restitution" t.t. für das große Erlassjahr: he.; nach-bhe. dann a. "Jubiläum" als kalendarische Zeitspanne zwischen zwei Jobeljahren u. allg. ein entsprechend langer Zeitabschnitt

  Formen:

  m.sg.abs. + ו

  : ויובל PAM 43.686 frg. 30,1

  det.

  : היובל 4Q226 frg. 1,6; + ב: ביובל 4Q390 frg. 1,7

  pl.abs.

  : יובלים 2Q19 frg. 1,4; + ל + ו: וליובלות 4Q320 frg. 4 ii,13

  cs.

  : יבלי 4Q387 frg. 2 ii,4; יובלי 4Q227 frg. 2,2

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : ליובליהם CD 16,4 = par. 4Q270 frg. 6 ii,17

  det.

  : היובלים[ 6Q12 frg. 1,3; + ל: ליובלים 4Q379 frg. 12,5

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : Zit. Lev 25,13 ואשר אמר בשנת היובל [הזואת "und wenn es heißt: in diesem Erlassjahr" 11Q13 2,2 (i.u.K.); i.Zshg. der Freilassung von Sklaven 4Q366 frg. 2,5 עד שנת היובל יעבד עמ[ך "bis zum Erlassjahr soll er bei dir dienen" (Lev 25,40)

  2. : neben שמטה: 4Q320 frg. 4 ii,1214 [ול]שנים ולשמטים וליובלות ב4 בשבת בני גמול "und für die Jahre, die Erlassjahre und die Jobeljahre am vierten (Tag) in der Woche der Söhne Gamuls"    1. : אות סוף] היובל השינלשי אתות היובל[ השלישי "das Zeichen des Endes des dritten Jubiläums; die Zeichen des dritten Jubiläums" 4Q319 5,45; ]בחמישית אות סוף היובל "im fünften, das Zeichen des Endes des Jubiläums" 6,16; את]ות היובל השני "Zeichen des zweiten Jubiläums" 4Q320 frg. 3 i,13


     1. : mit אות‎ II bzw. שנה‎ III 4Q319 6,18 ]אות הי[וב]לים [ש]נת יובלים "das Zeichen der Jubiläen, ein Jahr von Jubiläen"

     2. : 4Q379 frg. 12,56 היא השנה ליובלים לתחלת ביאתם לארץ כנען "dies war das Jahr für die Jubiläen(berechnung) zu Beginn ihres Hineingehens in das Land Kanaan"


    1. : ומתום הדור ההוא ביובל השביעי לחרבן הארץ "aber nachdem jene Generation im siebten Jubiläum seit der Verwüstung des Landes zu Ende gegangen ist" 4Q390 frg. 1,78; ו]ביובל ההוא יהיו מפרים את כול חקותי "und in jenem Jubiläum werden sie alle meine Gesetze brechen" frg. 2 i,45; ואחר היובלים[ "und nach den Jubiläen" 6Q12 frg. 1,3 (i.u.K.); ויו[ם הכפ]ורים ה[וא]ה ס[וף ]ה[יו]בל העשירי "und der Versöhnungstag ist das Ende des zehnten Jubiläums" 11Q13 2,7 (L.u.; i.u.K.); תום היוב[ל "Ablauf des Jubiläums" 4Q463 frg. 2,2 (i.u.K.); ]־מיובלימ od. ]־מיובלימ 4Q217 frg. 3,5 (L.u.)

    2. : CD 16,34 הנה הוא מדוקדק על ספר מחלקות העתים ליובליהם ובשבועותיהם "siehe, sie ist genau dargelegt auf der Schriftrolle der Einteilungen der Zeiten entsprechend ihrer Jubiläen und nach ihren Jahrwochen" (par. 4Q270 frg. 6 ii,17); in CsVb. 11Q13 2,7 בשבוע היובל הראישון אחר תש[עה ה]יובלים "in der ersten Woche des Jubiläums nach neun Jubiläen"

    3. : ]עד שלמות עשרה יבלי שנים "bis zur Vollendung von zehn Jubiläen an Jahren" 4Q387 frg. 2 ii,34; ]ששה יובלי שנים "sechs Jubiläen an Jahren" 4Q227 frg. 2,2 (i.u.K.)

   1. : אבר]הם שלושה יובלים חיה "Abraham hatte drei Jubiläen (lang) gelebt" 2Q19 frg. 1,4; allg. Lebensalter שני]ם יובלים "zwei Jubiläen" 4Q221 frg. 3,3 (L.u.; erg. nach Jub 23,11)

  3. : היובל הזה כי קדש הוא[ "... dieses Jobeljahr/Jubiläum, denn heilig ist es ..." 4Q226 frg. 1,6 u. ]יובלים[ frg. 2,3; י]ובלים מספרם היה "... Jobeljahre/Jubiläen, ihre Zahl war ..." 4Q372 frg. 9,2 (L.u.) u. ]יובלים frg. 10,2; ]־מיובלימ 4Q217 frg. 3,5 (od. l. ]־מיובלימ); PAM 43.686 frg. 30,1 ויובל וב־[